Biomasa jako surowiec energetyczny
Download
1 / 49

BIOMASA JAKO SUROWIEC ENERGETYCZNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

BIOMASA JAKO SUROWIEC ENERGETYCZNY. Czynniki wpływające na rynek paliwowy i zapotrzebowanie na energię odnawialną. rozwój gospodarczy zasoby i wydobycie paliw kopalnych odkrycia nowych złóż i eksploatacja dotychczas niedostępnych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIOMASA JAKO SUROWIEC ENERGETYCZNY' - aviv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biomasa jako surowiec energetyczny
BIOMASA JAKOSUROWIEC ENERGETYCZNY


Czynniki wp ywaj ce na rynek paliwowy i zapotrzebowanie na energi odnawialn
Czynniki wpływające na rynek paliwowy i zapotrzebowanie na energię odnawialną

 • rozwój gospodarczy

 • zasoby i wydobycie paliw kopalnych

 • odkrycia nowych złóż i eksploatacja dotychczas niedostępnych

 • ekologiczne (zanieczyszczenie spalinami i rekultywacja środowiska)

 • kreowanie cen rynkowych paliw

 • wpływ obciążeń fiskalnych na ceny detaliczne

 • polityczne

 • kulturowe (preferencje i zwyczaje)

 • marketing i reklama

 • badania i nowe technologie


 • Barrel i BTU

 • 1 Barrel = 42 U.S. galons = 158,987146 litrów Barrel (baryłka) niemetryczna jednostka objętości używana na całym świecie w rozliczeniach paliwowych oraz określaniu wielkości wydobycia i zasobów ropy naftowej (1 gallon ~ 3,758 l)

 • 1 BTU ~ 252 kalorii ~ 1,055 dżula (British thermal unit) – niemetryczna jednostka przeliczeniowa energii używana w USA i UK 1 BTU - jednostka energii niezbędna do podniesienia temperatury jednego funta wody o 180 0F (32-212 0F)


Kraje o najwyższej konsumpcji ropy naftowej

 • Przewidywany i obecny poziom importu ropy w rejonach uprzemysłowionych i rozwijających świataEksploatacja złóż o zasobach 1,6 bilionówbaryłek

z piasków nasączonych na

powierzchni 38 tys. km2

Kopalnie odkrywkowe w rejonie rzeki Athabasca w Kanadzie

Gigantyczne koparki usuwają piach aż do skalnego podłoża na głębokości 75 m.

Do uzyskania baryłki ropy potrzeba wydobyć 2 tony piasku. Syncrude produkuje około 240 tys. baryłek dziennie.


Zużycie energii ze źródeł odnawialnych na tlezużycia tradycyjnych paliw kopalnych w 2003 roku (1015 Btu)Wykorzystanie energii odnawialnej w 2003 roku w poszczególnych sektorach (1015 Btu)


Składowe ceny paliwa w USA(cena za galon 1,57 $ , kurs 1$=3,455 PLN z 12.10.2004)
Dokąd zmierzamy ?

 • napęd wodorowy

 • roponośne bituminy

 • biopaliwa


Cele rozwoju produkcji biopaliw Shell V-pover 95

 • Utworzenie nowych kierunków produkcji rolniczej w warunkach nadprodukcji artykułów żywnościowych, co w efekcie:

 • zwiększa zatrudnienie w rolnictwie,

 • powiększa dochody rolnicze,

 • ogranicza wahania cen na produkty rolne,

 • stabilizuje wielkości produkcji rolnej,

 • stymuluje rozwój przemysłu lokalnego i obszarów wiejskich.

 • Ochronę środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji NOx i zamknięty obieg CO 2.

 • Poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.


Odnawialne Shell V-pover 95źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej

 • Biała Księga - Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii

 • Podwojenie udziału OZE z 6 do 12% w latach 1998-2010

 • Dyrektywy Komisji Europejskiej:

 • 2001/77/WE - w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii

 • 2003/54/W - zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej


U Shell V-pover 95dział ilościowy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całkowitej sprzedaży w latach 2001-2010 ma wynosić nie mniej niż: (wg rozporządzeń z 1999 i 2000 roku)

 • 2,40% w 2001 r. 3,60% w 2006 r.

 • 2,50% w 2002 r. 4,20% w 2007 r.

 • 2,65% w 2003 r. 5,00% w 2008 r.

 • 2,85% w 2004 r. 6,00% w 2009 r.

 • 3,10% w 2005 r. 7,50% w 2010 r.


Nowe uregulowania prawne: Shell V-pover 95

 • Definicja odnawialnych źródeł energii

 • Definicja biomasy

 • Wprowadzenie „świadectw pochodzenia” energiielektrycznej ze źródeł odnawialnych

 • Wprowadzenie stawek wymiaru kar za nie wywiązywanie się z obowiązku zakupu energii elektrycznej z OZE

 • Współspalanie biomasy


Odnawialne źródła energii Shell V-pover 95

energia słoneczna

energia wiatru

energia z biomasy

energia wodna

energia geotermalna

Komponenty zrównoważonego rozwoju przynoszące wymierne efekty ekologiczno-energetyczne


Struktura produkcji energii pierwotnej ze Shell V-pover 95źródeł odnawialnych w Polsce w 1999 r. (według ECBREC/IBMER)


Potencja Shell V-pover 95ł techniczny biopaliw w Polsce (według EC BREC/IBMER) w PJ mm


 • Biomasa Shell V-pover 95to „substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej lub leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji”, z wyłączeniem odpadów drzewnych, mogących zawierać związki chlorowcopochodne, metale ciężkie lub związki tych metali, użyte do konserwacji lub powlekania drewna (Dz. U. 2003 nr 104 poz. 971 § 2. pkt 2).


 • B Shell V-pover 95iogazto „gaz pozyskiwany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów” (Dz. U. 2003 nr 104 poz. 971 § 2. pkt 3).


 • Shell V-pover 95Świadectwa pochodzenia” energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają zapobiec jej wtórnemu obrotowi

 • Wysokość kary nie może być niższa niż dwukrotność iloczynu średniej ceny energii elektrycznej i różnicy ilości energii elektrycznej wymaganej do wypełnienia tego obowiązku. Wpływy z tytułu kar stanowią dochody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Bariery do pokonania
Bariery do pokonania Shell V-pover 95

Dostępność biomasy we właściwym

Czasie

Miejscu

Po właściwej cenie

i wymaganych własnościach


W wielu przypadkach trudno zgromadzić ilość biomasy zabezpieczającą produkcję 30 MWt


 • Definicja wspó produkcję ok.60 MWłspalania biomasy

 • „W przypadku wspólnego, w tej samej jednostce wytwórczej, spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami służącymi do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się także część energii odpowiadającą procentowemu udziałowi energii chemicznej biomasy lub biogazu w całości energii chemicznej zużywanego paliwa do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, obliczanej na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw”.


Dlaczego wsp spalanie
Dlaczego współspalanie? produkcję ok.60 MW

 • Możliwość wykorzystania biomasy w już istniejących elektrowniach i elektrociepłowniach

 • Kilkanaście energetycznych kotłów fluidalnych

 • Minimalizacja ryzyka fluktuacji cen i dostępności biomasy

 • Możliwość obniżenia emisji substancji gazowych

 • Obniżenie emisji CO2

 • Niskie koszty inwestycyjne (przy 5% dodatku biomasy nie potrzeba budować oddzielnej linii podawania paliwa)


Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy produkcję ok.60 MWi polityki socjalnej począwszy od 1 lipca 2004 r energia ze współspalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami w tej samej jednostce

Zalicza się do energii odnawialnej


Mo liwo zmiany biomasy bogatej w olej lub cukier na biopaliwo
Możliwość zmiany biomasy bogatej produkcję ok.60 MWw olej lub cukier na biopaliwoBiopaliwa sta e
Biopaliwa stałe produkcję ok.60 MW

Energię cieplną lub elektryczną uzyskuje się poprzez spalanie lub gazyfikację biopaliw:

 • drzewa

 • słoma

 • wierzba krzewiasta (Salix viminalis)

 • miskant olbrzymi (Miscanthus giganteus)

 • ślazowiecpensylwański (Sida hermophrodita)

 • topinambur (Helianthus tuberosus)

 • inne gatunki roślin


Zasoby energii pozostałości leśnych produkcję ok.60 MWprzy wyrębie drzew:

 • drewno handlowe z korą - 59%

 • wierzchołki drzew - 5 %

 • gałęzie i liście 21 %

 • korzenie i karpina 15 %


 • Drzewa: produkcję ok.60 MW

 • topole

 • Zalety:

 • możliwość zastosowania skróconych cykli produkcyjnych (3 – 10 lat)

 • intensywność wzrostu w wieku młodocianym (do 20 lat)

 • plon 8 – 12 ton s. m. z 1 ha rocznie ( w warunkach klimatu umiarkowanego w Europie)

  Wady:

 • długi okres wegetacyjny potrzebny do osiągnięcia wysokiej produkcyjności

 • duże wymagania klimatyczne, glebowe i wodne

 • wycinanie odrośli powoduje silny stres fizjologiczny i osłabienie żywotności roślin


 • Drzewa produkcję ok.60 MW

 • robinia akacjowa

 • Zalety:

 • możliwość zastosowania skróconych cykli produkcyjnych (3 – 10 lat)

 • skromne wymagania wodne

 • duża tolerancja w stosunku do zasobność gleby w podstawowe składniki pokarmowe

 • przydatna w rekultywacji, ochronie przed erozją

  Wady:

 • w warunkach polskich wymagane jest sprawdzenie możliwości przywrócenia gruntów pod plantacjami do użytkowania rolniczego lub zagospodarowania leśnego

 • produkcja na dużą skalę wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn


S oma
Słoma: produkcję ok.60 MW

 • Rocznie w kraju zbiera się około 29 mln ton słomy zbóż. W zagospodarowaniu słomy należy uwzględnić trzy pozycje:

 • pasza i ściółka;

 • zużycie na przyoranie – ilość warunkująca utrzymanie zrównoważonego bilansu substancji organicznej gleby;

 • nadwyżki na alternatywne zagospodarowanie, w tym na cele energetyczne

 • Wyniki przeprowadzonych szacunków wskazują, że w skali kraju na cele energetyczne można przeznaczyć około 9 mln ton słomy rocznie. Przy czym nadwyżki te są bardzo zróżnicowane regionalnie.

 • Wartość energetyczna słomy – 15 MJ/kg, a więc 1,5 kg słomy równoważy 1 kg węgla średniej jakości.


Szacunkowy bilans s omy w woj lubelskim w tys ton
Szacunkowy bilans słomy produkcję ok.60 MWw woj. lubelskim w tys. ton


Wierzba krzewiasta wiklina
Wierzba krzewiasta (wiklina) produkcję ok.60 MW

 • Zalety:

 • duże plony– roczny przyrost suchej masy drewna wynosi 12-19 t/ha, w zależności od warunków siedliskowych odmiany i częstotliwości zbioru. W lesie roczny przyrost drewna szacuje się na około 2,5 t s. m. /ha/rok;

 • małe nakłady energetyczne na produkcję – roślina wieloletnia (okres użytkowania plantacji około 20 - 25 lat), małe zużycie nawozów i środków ochrony roślin. Wskaźnik efektywności energetycznej (Ee) wynosi powyżej 10;

 • tanie sadzonki (zrzezy);

 • możliwość wykorzystania w produkcji wielu typowych maszyn rolniczych.

  Wady:

 • duże potrzeby wodne-dobre gleby lub okresowo nadmiernie uwilgotnione;

 • mała zawartość suchej masy ( 50%)


Miskant olbrzymi miscanthus x giganteus
Miskant olbrzymi produkcję ok.60 MW(Miscanthus x giganteus)

 • Wieloletnia trawa pochodząca z Azji (Chiny, Japonia)

 • Zalety:

  • duże plony biomasy (nawet do 20-30 t/ha/rok suchej masy):

  • duża zawartość s. m. (do 80%);

  • małe potrzeby nawozowe.

 • Wady:

  • sterylność mieszańca (triploidu) - rozmnażanie tylko wegeta-tywnie (rozłogi korzeniowe, podział karp lub kultury in vitro);

  • niebezpieczeństwo wymarzania, szczególnie w pierwszym roku po posadzeniu.


Lazowiec pensylwa ski sida hermaphrodita
Ślazowiec pensylwański produkcję ok.60 MW(Sida hermaphrodita)

Wieloletnia roślina pochodząca z Ameryki Pn, rosnąca w postaci kęp złożonych z kilku łodyg o średnicy dochodzącej do 25 – 35 mm i wysokości 3,0 – 3,5 m. Wilgotność przy zbiorze 20-30%

Rozmnażanie - odrosty korzeniowe, podzielone karpy, rozsada uzyskiwana z nasion, a nawet wysiew nasion bezpośrednio do gruntu (siła kiełkowania zmienna w latach).

Plon może dochodzić do 20 – 25 t/ha/rok s. m. Brak natomiast informacji odnośnie możliwości uprawy tej rośliny na słabszych glebach.


Topinambur helianthus tuberosus
Topinambur produkcję ok.60 MW(Helianthus tuberosus)

Roślina wieloletnia pochodząca z Ameryki Pn. Plon użytkowy - zaschłe łodygi o średnicy 2 – 3 cm i wysokości 2 – 3 m oraz bulwy.

Łodygi mogą być przeznaczane do bezpośredniego spalania lub produkcji biogazu, zaś bulwy nadają się do produkcji alkoholu lub biogazu.

Zalety – duży plon biomasy (łodyg oraz bulw), małe wymagania glebowe oraz łatwe rozmnażanie poprzez wysadzanie bulw.

Wady – mała gęstość (gąbczasty miąższ), duże nakłady pracy na zbiór.


Warunki zaliczenia agroenergetyki do scenariusza rozwoju zr wnowa onego
Warunki zaliczenia agroenergetyki do scenariusza rozwoju zrównoważonego

 • Zachowanie pierwszeństwa w produkcji żywności i pasz

 • Nie przekraczanie w strukturze zasiewów oszacowanej dla każdego regionu w drodze badań naukowych, udziału poszczególnych gatunków

 • Odpowiednia rejonizacja


Wskazania rejonizacyjne dla plantacji energetycznych
Wskazania rejonizacyjne dla plantacji energetycznych: zrównoważonego

 • odłogi i nieużytki

 • tereny zdegradowane przez eksploatację surowców naturalnych

 • grunty orne (klasy V-VI)

 • trwałe użytki zielone

 • strefy buforowe (zgodnie z założeniami programów rolno-środowiskowych):

 • wzdłuż dróg

 • wokół wysypisk odpadów

 • wokół użytków ekologicznych i oczek wodnych

 • na glebach zagrożonych erozją wietrzną i wodną

 • korzeniowe oczyszczalnie ścieków


Praktyczne zalecenia powinny by oparte na
Praktyczne zalecenia powinny być oparte na: zrównoważonego

 • Wynikach badań ścisłych

 • Obserwacjach polowych

  Celem:

 • Określenia dopuszczalnego udziału roślin energetycznych w strukturze zasiewów

 • Wypracowania zabezpieczeń przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się gatunku

 • Określenia wpływu na krajobraz

 • Określenia zagrożeń przez choroby i szkodniki


Podsumowani zrównoważonegoe

Odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim biomasa

będą odgrywać coraz większą rolę w zaspakajaniu potrzeb

energetycznych w gminach i regionach

Biomasa nigdy nie zastąpi konwencjonalnych źródeł energii;

ma jedynie je uzupełniać

Biomasa będzie wykorzystywana przede wszystkim w celu

zaspokojenia potrzeb odbiorców rozproszonych

Parki energetyczne wykorzystujące OZE uruchamiają cenne

inicjatywy gospodarcze i generują nowe miejsca pracy

Systemy energetyczne na biomasę pozwolą firmom

pozyskać atrakcyjne źródła finansowania planowanych

inwestycji odtworzeniowych


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę zrównoważonego


ad