Symptomy dziecka krzywdzonego - PowerPoint PPT Presentation

Symptomy dziecka krzywdzonego
Download
1 / 21

 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM „OPTA ” 02- 520 Warszawa, ul. Wiśniowa 56 Tel/Fax:0-22 826-39-16; e-mail : sekretariat@optaporadnia.pl www.optaporadnia.pl. Symptomy dziecka krzywdzonego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Symptomy dziecka krzywdzonego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Symptomy dziecka krzywdzonego

SPECJALISTYCZNA PORADNIA

PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNA

DLA DZIECI I MODZIEY

ZE RODOWISK ZAGROONYCH ALKOHOLIZMEM OPTA

02- 520 Warszawa, ul. Winiowa 56

Tel/Fax:0-22 826-39-16;

e-mail: sekretariat@optaporadnia.pl

www.optaporadnia.pl

Symptomy dziecka krzywdzonego


Przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci


Symptomy dziecka krzywdzonego

Oglnopolska diagnoza przemocy wobec dzieci raport FDN (2012) Makaruk; Sajkowska, Wodarczyk i WjcikBadanie wiktymizacji wrd dzieci 11-17 lat


Ocena dynamiki r nych form krzywdzenia ostatnie 10 lat raport fdn m sajkowska

Ocena dynamiki rnych form krzywdzenia ostatnie 10 lat raport FDN M.Sajkowska


Z krzywdzeniem dziecka przemoc mamy do czynienia gdy wyst pi w relacji pomi dzy

Z krzywdzeniem dziecka (przemoc) mamy do czynienia, gdy wystpi w relacji pomidzy:

 • dzieckiem a dorosym

 • dzieckiem a innym dzieckiem,

  jeeli te osoby ze wzgldu na rnic wieku, bd stopie rozwoju pozostaj w relacji opieki, zalenoci, wadzy.

  sytuacja jednorazowa, wielorazowa, intencjonalna


Wa ne pytania

Wane pytania:

 • Po czym poznam?

 • Co moe wskazywa na krzywdzenie dziecka (zjawisko wiktymizacji)?

  - przemoc psychiczna (emocjonalna)

  - przemoc fizyczna

  - przemoc seksualna

  - zaniedbanie

 • Co z tym zrobi?

 • Kto mi pomoe?


Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego a kar yk 2005

Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego (A. Karyk 2005)


Symptomy krzywdzenia dzieci

Symptomy krzywdzenia dzieci

Problemy szkolne

 • nie chce chodzi do przedszkola/szkoy, wagary, czste nieobecnoci

 • unikanie zaj wychowania fizycznego

 • problemy w relacjach rwieniczych

 • wycofanie si z wczeniejszych zainteresowa, aktywnoci poznawczych

 • pozostawanie po zajciach w szkole

 • KADA NAGA ZMIANA ZACHOWANIA


Symptomy wykorzystania seksualnego

Symptomy wykorzystania seksualnego

Erotyzacja zachowadziecka

 • Prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne dziecka w stosunku do osb z otoczenia.

 • Nasilona masturbacja dziecica nieadekwatna do fazy rozwoju psychoseksualnego.

 • Erotyczna twrczo dziecka.

 • Agresja seksualna wobec innych dzieci.

 • Angaowanie rwienikw i modszych dzieci w nieadekwatn do wieku aktywno seksualn.

 • Nieadekwatne do poziomu rozwoju dziecka jzyk i wiedza dotyczca sfery seksualnej.


Symptomy krzywdzenia dzieci1

Symptomy krzywdzenia dzieci

Problemy medyczne oraz dolegliwoci psychosomatyczne

 • Dziecko skary si na dolegliwoci fizyczne, ktre nie maj medycznego potwierdzenia np. bl brzucha, nudnoci, wymioty, zaburzenia miesiczkowania

 • przejawia dolegliwoci mogce wskazywa na wykorzystywanie, np. bl wokolicach genitaliw czy odbytu, zmiany skrne

 • objawy nerwicowe np. moczenie nocne, zanieczyszczenie si kaem, zaburzenia snu, koszmary nocne


Dziecko krzywdzone rysuje

Dziecko krzywdzone rysuje.

 • Rysunki pozbawione s ludzkich postaci

 • Dziecko rysuj k, zwierzta, niebo (tam jest daleko i nikt mnie nie znajdzie)

 • Siebie dziecko pomija lub rysuje zamknite w klatce, domku (schowane)

 • Rysunek pozwala na ujawnienie emocji, pokazania tego o czym dziecko nie potrafi mwi z uwagi na trudnoci z werbalizowaniem stanu emocjonalnego


Symptomy dziecka krzywdzonego

Rysunek 10-letniego chopca, bitego przez ojca. Wskazuj na to jego silnie zaznaczone ramiona, due usta i postawione wosy. O agresji wiadcz take wyranie zaznaczone, silne nogi (dziecko byo kopane). Drzewo na rysunku wyranie oddziela dom, symbol bezpieczestwa, od ojca agresora


Udzielanie pomocy

Udzielanie pomocy

1. Uwana obserwacja dziecka

- wygldu, zachowa, wytworw (prace plastyczne, wypracowania)

2. Wywiad rodowiskowy

- Typ rodziny (pena, rozwiedziona, rekonstruowana); pracujcy/bezrobotni; wyksztacenie; wielodzietni; uzalenienia

3. Rozmowa z dzieckiem i rodzicem (niekrzywdzcym)

4. RBCIE NOTATKI I KONSULTUJCIE PRZYPADKI


Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym

Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym


Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym1

Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym

Techniki psychologiczne przydatne w rozmowie z dzieckiem krzywdzonym

- Pytania otwarte (unikaj pyta sugerujcych, przechod od pyta oglnych do pyta szczegowych, ograniczanie pyta dlaczego)

- Parafrazy Powiedziae, e, czy tak?

- Odzwierciedlanie emocji

- Ustalenie nazewnictwa dotyczcego genitaliw i zachowa seksualnych uywanego przez dziecko


Dobre praktyki

Dobre praktyki

Warszawska Sie Pomocy Dzieciom

wiadczy pomoc w zakresie:

 • Diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci

 • Pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie

 • Wsparcia dla rodzin w ktrych doszo do wykorzystania seksualnego

 • Pomocy nauczycielom, pedagogom i psychologom w sytuacjach podejrzenia wykorzystania (konsultacje)


Warszawska sie pomocy dzieciom

Warszawska Sie Pomocy Dzieciom

 • W skad WSPD wchodz:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne z terenu Warszawy

 • KOPD tel. 22 626 94 19

 • Fundacja Mederi tel. 22 815 76 03

 • Orodek Interwencji Kryzysowej tel. 22 837 55 59

 • Fundacja Dzieci Niczyje tel. 22 61616 69


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag

Pomocne strony internetowe:

 • www.zlydotyk.pl

 • www.dzieckoswiadek.pl/

 • www.dzieckokrzywdzone.pl/

 • www.zobacz-uslysz-powiedz.pl

 • www.helpline.org.pl

 • www.dobryrodzic.pl

 • www.akademia.fdn.pl


 • Login