แม่บทการบัญชีประเทศไทย
Download
1 / 37

Acct0310.wordpress - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Updated On :

แม่บทการบัญชีประเทศไทย. http://acct0310.wordpress.com. แม่บทการบัญชี. Framework เป็นเกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน (Preparation and Presentation of Financial Statements) โดยหากมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใดโดยเฉพาะที่กำหนดโดยมีความขัดแย้งกับแม่บทการบัญชี ให้ยึดมาตรฐานการบัญชีนั้น. วัตถุประสงค์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Acct0310.wordpress' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

แม่บทการบัญชีประเทศไทยแม่บทการบัญชีประเทศไทย

http://acct0310.wordpress.com


Slide2 l.jpg
แม่บทการบัญชีแม่บทการบัญชีประเทศไทย

 • Framework

 • เป็นเกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน (Preparation and Presentation of Financial Statements)

 • โดยหากมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใดโดยเฉพาะที่กำหนดโดยมีความขัดแย้งกับแม่บทการบัญชี ให้ยึดมาตรฐานการบัญชีนั้น


Slide3 l.jpg

วัตถุประสงค์แม่บทการบัญชีประเทศไทย

ข้อสมมติ

ข้อจำกัด

ลักษณะเชิงคุณภาพ

ลักษณหลัก

ข้อพิจารณา


Slide4 l.jpg
วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีวัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี

 • เพื่อวางแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงินแก่ผู้ใช้งบการเงินที่เป็นบุคคลภายนอก

 • แม่บทการบัญชีนี้มิได้มีไว้เพื่อกำหนดมาตรฐานในการวัดมูลค่าหรือในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการบัญชีเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แม่บทการบัญชีจึงไม่สามารถใช้หักล้างมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้เฉพาะเรื่องได้

มาตรฐาน

แม่บท


Slide5 l.jpg
วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีวัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี

 • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีตระหนักว่า ในบางกรณี แม่บทการบัญชีอาจมีข้อขัดแย้งกับมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ ในกรณีดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีกำลังพัฒนามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันตามกรอบของแม่บทการบัญชี เพื่อให้ข้อขัดแย้งดังกล่าวค่อย ๆ หมดไปในอนาคต

 • คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีจะทำการปรับปรุงแม่บทการบัญชีนี้เป็นระยะๆ ตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการนำแม่บทการบัญชีไปใช้


Slide6 l.jpg
ขอบเขตแม่บทการบัญชีวัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี

 • วัตถุประสงค์งบการเงิน

 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

 • คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน

 • แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน


Slide7 l.jpg
คำศัพท์ที่สำคัญวัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี

 • ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefit) คือ ความสามารถในการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (Cash Equivalent) ให้แก่กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยอาจให้อยู่ในรูปของการผลิตซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) หรืออยู่ในรูปของความสามารถในการแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดหรืออาจอยู่ในรูปของการที่ไม่เพิ่มเงินสดหรือสิ่งที่เท่าเงินสดแต่เป็นการลดกระแสเงินสดจ่าย เช่น การลดค่าใช้จ่าย


Slide8 l.jpg
1. วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีวัตถุประสงค์งบการเงิน

 • งบการเงินจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภทในการนำไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ


Slide9 l.jpg
1. วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีวัตถุประสงค์งบการเงิน

 • งบการเงินตามแม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ระบุว่า

  • งบดุล (Balance Sheet)

  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of Equity’s change) หรือ งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income)

  • งบกระแสเงินสด (Cashflow Statement)

  • นโยบายบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Accounting Policy and Disclosure)


Slide10 l.jpg
1. วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีวัตถุประสงค์งบการเงิน

 • ข้อสมมติในการจัดทำงบการเงิน

  • เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

  • การดำเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern)


Slide11 l.jpg
2. วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชีลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

 • คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมี 4 ประการ

  • ความเข้าใจได้

  • ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

  • ความเชื่อถือได้

  • การเปรียบเทียบกันได้


Understandability l.jpg
ความเข้าใจได้ วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี(Understandability)

 • ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ดีในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลแม้ว่าจะมีความซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในงบการเงินเพียงเหตุผลที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินบางคนจะเข้าใจได้

 • ข้อแม้ว่า

  • ผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชีรวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว


Relevance l.jpg
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)

 • ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ใช้งบการเงินได้

 • ข้อพิจารณา

  • ความมีนัยสำคัญ

   • การไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมีนัยสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์เฉพาะซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป


Reliability l.jpg
ความเชื่อถือได ้ (Reliability)

 • ข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีความลำเอียงในการนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

 • ข้อพิจารณา

  • การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

  • เนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ

  • ความเป็นกลาง

  • ความระมัดระวัง

  • ความครบถ้วน


Slide15 l.jpg
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมการเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

 • ข้อมูลจะมีความเชื่อถือได้เมื่อรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้แสดงอย่างเที่ยงธรรมตามที่ต้องการให้แสดงหรือควรจะแสดง ดังนั้น งบดุลควรแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเฉพาะรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ณ วันที่เสนอรายงาน


Slide16 l.jpg
เนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบเนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ

 • ข้อมูลต้องบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวเนื้อหาของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่ทำขึ้น


Slide17 l.jpg
ความเป็นกลางเนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ

 • ข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือเมื่อมีความเป็นกลางหรือปราศจากความลำเอียง งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลในงบการเงินนั้นมีผลทำให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจตามเจตนาของกิจการ


Slide18 l.jpg
ความระมัดระวังเนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ

 • การใช้ดุลยพินิจที่จำเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจำนวนสูงเกินไป และหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจำนวนต่ำเกินไป

 • แต่ไม่ใช้จะทำการตั้งค่าเพื่อ หรือสำรองสูงเกินความเป็นจริง


Slide19 l.jpg
ความครบถ้วนเนี้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ

 • ข้อมูลในงบการเงินที่เชื่อถือได้ต้องครบถ้วนภายใต้ข้อจำกัดของความมีนัยสำคัญและต้นทุนในการจัดทำ รายการบางรายการหากไม่แสดงในงบการเงินจะทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดหรือทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจน้อยลงและขาดความน่าเชื่อถือได้


Comparability l.jpg
การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability)

 • ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการนั้น


Slide21 l.jpg
ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้

 • ทันต่อเวลา

 • ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับการต้นทุนที่เสียไป

 • ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ


Slide22 l.jpg
3. ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน

 • องค์ประกอบเกี่ยวกับการวัดมูลค่าฐานะการเงิน

  • สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ(ผู้ถือหุ้น)

 • องค์ประกอบเกี่ยวกับการวัดมูลค่าผลการดำเนินงาน

  • รายได้ และค่าใช้จ่าย


Slide23 l.jpg
3. ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน

 • สินทรัพย์

  • ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต

 • หนี้สิน

  • ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

 • ส่วนของเจ้าของ

  • ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว


Slide24 l.jpg
3. ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน

 • รายได้

  • การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ

 • ค่าใช้จ่าย

  • การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ


Slide25 l.jpg
3. ข้อจำกัดของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้คำนิยาม การรับรู้และการวัดมูลค่าขององค์ประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นงบการเงิน

 • การรับรู้รายการ (Recognition)

  • เงื่อนไขในการรับรู้รายการ

   • มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการจะมีการเข้าและออกจากกิจการ

   • รายการดังกล่าวมีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ


Slide26 l.jpg
ความน่าจะเป็นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

 • มีความเป็นไปได้

  • ค่อนข้างแน่(Probable)

  • น่าจะมีอยู่ (Reasonably Possible)

  • ไม่น่าจะมีอยู่ (Remote)

 • ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต้องเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี


Slide27 l.jpg
ความเชื่อถือได้ของการวัดมูลค่า

 • สามารถประเมินหรือคำนวณมูลค่าได้อย่างสมเหตุสมผล


Slide28 l.jpg
การรับรู้รายการในงบการเงินการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • การรับรู้สินทรัพย์– กิจการต้องได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจ่ายนั้น

 • การรับรู้หนี้สิน– กิจการมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการเพื่อชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน และภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

 • การรับรู้รายได้– กิจการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน

 • การรับรู้ค่าใช้จ่าย– กิจการได้เสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งเกิดจากการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน


Slide29 l.jpg
การรับรู้รายการในงบการเงินการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • ราคาทุนเดิม (Historical Cost)

  • จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปหรือบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่นำไปแลกสินทรัพย์มา ณ เวลาที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น และการบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจากการก่อภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ

 • ราคาทุนปัจจุบัน (Current Cost)

  • จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องจ่ายในขณะนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ชนิดเดียวกันหรือสินทรัพย์ที่เท่าเทียมกัน และการแสดงหนี้สินด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องใช้ชำระภาระผูกพันในขณะนั้น


Slide30 l.jpg
การรับรู้รายการในงบการเงินการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • มูลค่าที่จะได้รับ (Realizable Value)

  • จำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่อาจได้มาในขณะนั้นหากกิจการขายสินทรัพย์โดยมิใช่การบังคับขายและการแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าที่ต้องจ่ายคืนหรือด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชำระหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกต

 • มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)

  • มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตซึ่งคาดว่าจะได้รับในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ และการแสดงหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซึ่งคาดว่าจะต้องจ่ายในการชำระหนี้สินภายใต้การดำเนินงานตามปกติของกิจการ


Slide31 l.jpg
การรับรู้รายการในงบการเงินการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • ตัวอย่าง

  • สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  • หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดอาจแสดงด้วยราคาตลาด

  • หนี้สิน เงินบำนาญแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบัน


Slide32 l.jpg
4. การรับรู้รายการในงบการเงินแนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน

 • ทุน เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจ้าของ หรือ ผู้ถือหุ้น

 • แนวความคิดในการรับรู้มูลค่าทุน

  • แนวคิดทุนทางการเงิน

  • แนวคิดทุนทางการผลิต


Slide33 l.jpg
แนวคิดทุนทางการเงินการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • เป็นการวัดมูลค่าจากจำนวนเงินที่มีการลงทุนโดยวัดเป็นหน่วยเงินตรา

 • การรักษาระดับทุน คือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ ต้นงวด กับ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายงวด


Slide34 l.jpg
แนวคิดทุนทางการผลิตการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • แนวคิดทุนที่วัดมูลค่าจากผลผลิตหรือกำลังการผลิดที่กิจการมี

 • การรักษาระดับทุน คือ การวัดมูลค่าผลผลิต ณ ต้นงวด กับ มูลค่าผลผลิต ณ ปลายงวด


Slide35 l.jpg

วัตถุประสงค์การรับรู้รายการในงบการเงิน

ข้อสมมติ

ข้อจำกัด

ลักษณะเชิงคุณภาพ

ลักษณหลัก

ข้อพิจารณา


Slide36 l.jpg
การบ้านและแบบฝึกหัดการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • อธิบายความแตกต่างระหว่าง แนวคิดทางบัญชี กับ แม่บทการบัญชี


Slide37 l.jpg
สัปดาห์หน้าการรับรู้รายการในงบการเงิน

 • Creative Accounting


ad