avloppsrening vattenrening vattenburna sjukdomar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Avloppsrening, Vattenrening Vattenburna sjukdomar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Avloppsrening, Vattenrening Vattenburna sjukdomar - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Avloppsrening, Vattenrening Vattenburna sjukdomar. Sofia Andersson. Vatten. Cirka 70 procent av jordytan är täckt med vatten. Endast en procent utgörs av sötvatten som kan drickas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Avloppsrening, Vattenrening Vattenburna sjukdomar' - arav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vatten
Vatten

Cirka 70 procent av jordytan är täckt med vatten. Endast en procent utgörs av sötvatten som kan drickas.

Man började bygga avloppsledningar i Sverige för drygt 100 år sedan. Tidigare lät man vattnet rinna ut orenat i närmaste vattendrag.

På 1930-talet började man rena avloppsvattnet.

Varje person i Sverige förbrukar i snitt 180 liter vatten per dygn. I många U-länder är förbrukningen bara 20 liter per dygn, i USA är den över 300 liter…

avloppsrening i sverige
Avloppsrening i Sverige
 • >2000 kommunala reningsverk
 • 1,5 km3 avloppsvatten renas / år
 • 240 000 ton slam (TS) produceras / år
 • 92 000 km kommunala avloppsledningar (nästan tre varv runt ekvatorn)
 • Sveriges VA-verksamhet omsätter 14,3 miljarder SEK/år
avloppsvattnets sammans ttning
Avloppsvattnets sammansättning
 • Organiskt material
  • COD, chemical oxygen demand
  • BOD7, biochemical oxygen demand
 • Närsalter
  • kväve
  • fosfor
 • Metaller
  • Hg, Cd, Cr etc.
 • Mikroorganismer (patogener)
 • Partiklar (TSS)
varf r renar vi avloppet
Varför renar vi avloppet?
 • Hygien:
  • Förhindra utbrott av vattenburna sjukdomar
  • Vattenkvalitet för bad/fiske
 • Minska Övergödning/Bottendöd
  • Utsläpp av N/P  övergödning
  • Förhöjd halt organiska kolväten (COD, BOD) och TSS  syrebrist  bottendöd
 • Förhindra förgiftning:
  • Tungmetaller/Miljögifter/Läkemedelsrester skadliga för många djur och växter  bioackumuleras
avloppsrening
Avloppsrening
 • Primärrening: mekanisk rening (1) (4)
 • Sekundärrening: biologisk nedbrytning av organiskt material (3), aerob, anoxisk eller anaerob
 • Tertiärrening: kemisk och fysikalisk rening (2)
 • Biologisk rening av kväve och fosfor (3)
typer av biologisk avloppsrening
Typer av biologisk avloppsrening
 • Småskaligt
  • Hushåll (SBR, trekammarbrunn, septisk tank), småindustrier
 • Storskaligt
  • Kommunala verk (>1 miljon PE)
 • Low-tech
  • Dammar, våtmarker, trickling filter
 • High-tech
  • Moving bed biofilm reactor (MBBR), membran reaktorer, fluidiserad bädd, upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reaktor
  • Skräddarsydda processer
slide10

Galler (Henriksdal)

Grovt galler (Mojo Tannery Etiopien)

Sandfilter (Henriksdal)

kemisk rening1
Kemisk rening
 • Flockulerande kemikalier tillsätts
  • ALUM (Al2(SO4)3)
  • Järnsulfat
 • Syfte
  • Fälla ut fosfor
  • Ta bort icke-sedimenterbara partiklar
 • Förfällning/Simultanfällning/Efterfällning

Processutformning på Henriksdalverket - FÖRFÄLLNING

biologisk rening av organiska mnen
Biologisk rening av organiska ämnen

Aerob nedbrytning:

Org. material + O2 CO2 + H2O + biomassa

Anaerob nedbrytning:

Org. Material  CO2 + CH4 + biomassa

aerob rening
Aerob rening
 • Aktivslamprocessen
 • Biofilmsprocesser
  • Trickling filter
  • MBBR (moving bed biofilm reactor)
  • Membran filter

Organisk material + syre = koldioxid + vatten + biomassa

aktivslamprocessen

Luftad tank

Sedimentering

Inflöde – avloppsvatten

Utflöde – renat vatten

Recirkulation av slam

Överskottsslam

Aktivslamprocessen
mikroorganismer i aktivslamprocessen
Mikroorganismer i aktivslamprocessen
 • Heterotrofa (kemoorganotrofa) bakterier
  • bryter ner organiskt kol
  • Denitrifierare
 • Autotrofa (kemolitotrofa) bakterier
  • Nitrifierare
  • Svaveloxiderare
 • Svampar
  • bryter ned även svårnedbrytbara kolföreningar
 • Protozoer
  • äter upp döda bakterier, primär nedbrytare
 • Metazoer (flercelliga djur)
biologisk kv verening
Biologisk Kväverening

Nitrifikation:autotrofa, aeroba, långsamväxande, små (0.2-1.0μm)

AOB : Amonium oxiderande bakterier (Nitrosomonas)

NH4+ + O2 NO2-

NOB : Nitrit oxiderande bakterier (Nitrobacter)

NO2- + O2 NO3-

Denitrifikation:heterotrofa, aeroba men kan “andas” NO2/NO3 under anoxiska förhållanden. Oftast gram-negativa stavar

NO3- NO2-  NO  N2O  N2

biologisk kv verening1
Biologisk Kväverening

Nitrifikation:

Låg COD/BOD-halt, hög NH4-halt (producerar NO3)

Denitrifikation:

Hög COD/BOD-halt, hög NO3-halt

Avloppsvatten:

Hög COD/BOD-halt, hög NH4-halt, låg NO3-halt

biologisk kv verening2

1. Efterdenitrifikation m. extern kolkälla

N2

N2

Anox

Aerob

NH4+, C

2. Fördenitrifikation med recirkulationsflöde

C

Aerob

Anox

NH4+,C

Biologisk kväverening
biologisk fosforrening

1) Anaerob miljö

2) Aerob miljö

PAO bakterie

PAO bakterie

VFA

Poly-P

VFA

Pi

Biologisk Fosforrening
 • EBPR – Enhanced Biological Phosphorus Removal

PAO = polyphosphate-accumulating bacteria

VFA = volatile fatty acids

biologisk fosforrening1

Sed.

anaerob

deox

aerob

Biologisk Fosforrening

Öresundsverket

slamhantering
Slamhantering
 • Avvattning
  • Filterpress
  • Centrifug
 • Stabilisering – avdöda patogener
  • Kemisk
   • kalk
  • Biologisk
   • Rötning
   • Kompostering
 • Användningsområden
  • Markfyllnad (parker, golfbanor)
  • Gödsel/Jordförbättring
  • förbränning
 • Problem
  • Tungmetaller
  • Opinionen
biofilmsprocesser
Biofilmsprocesser
 • Mikroorganismer växer på en yta – bildar en “film”
 • Bakterier i biofilm är skyddade mot giftämnen, ojämna flöden etc.
 • Tar mindre plats än aktivslam reningsverk
 • Hög biodiversitet pga hög slamålder
biofilmsprocesser moving bed biofilm reactor
Biofilmsprocesser – Moving Bed Biofilm Reactor

Utflöde

Inflöde

Luftning

Överskottsslam

anaeroba processer
Anaeroba processer

Org. C  nya celler (5%) + CH4+ CO2 +H2 + NH3 +H2S

 • CH4 = Biogas = Energi
 • Ingen luftning
 • Hög kolbelastning
 • Kan bryta ner svårnedbrytbara substanser
 • Låg slamproduktion
 • Långsam och känslig process

Mikroorganismer:

Bakterier dominerar (svampar, protozoer)

Metanproducerande -Arkebakterier

 • Obligat anaeroba
 • Långsamväxande (delningstid 3-50 dagar)
vattenrening1
Vattenrening
 • > 2000 kommunala vattenverk
 • 1 km3 dricksvatten produceras per år
 • Källa
  • Ytvatten (ca 200 ytvattenverk)
  • Grundvatten
vattenrening2
Vattenrening

Syftet är att reducera:

 • Patogena mikroorganismer
 • Turbiditet
 • Smak o Lukt
 • Besvärande kemikalier
vattenburna sjukdomar
Vattenburna sjukdomar
 • Indikator organismer
  • Coliformer
 • Patogena protozoer
  • Giardia lamblia
  • Chryptosporidium parvum
  • Entamoeba hystolytica
 • Patogena bakterier
  • Vibrio cholerae
  • Legionella pneumoniae
  • Salmonella typhi
 • Virus
  • poliovirus
koliformer
Koliformer

Krav på Indikatororganismer

 • Finnas i tarmar hos varmblodiga djur
 • Inte patogena
 • Motståndskraft/Livscykel/Förekomst

som motsvarar patogen

 • Detekterbar

Totala/Fekala koliformer

 • Fakultativt anaeroba
 • G –
 • inga sporer
 • Stavformade
 • fermenterar laktos under gasbildning inom 48 h i 35C/44 C
 • Oxidas negativa

Echerichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter

koliformer1
Koliformer

Detektion av koliformer

 • most-probable-number, MPN
 • membrane filter, MF
  • Selektiva/Diffrentierande medium
 • reagenskit, snabb detektion

MPN

MF

Rekomenderade max-halter av Fekala Koliformer:

Dricksvatten: 0 per 100 mL

Badvatten: 200 per 100 mL

Fiske: 1000 per 100 mL

Renat avloppsvatten: 200 per 100 mL

protozoer giardia lamblia
Protozoer: Giardia lamblia
 • Flagellat m. 8 flageller
 • Parasit (tunntarm, tolvfingertarm)
 • 2 cellkärnor
 • Livscykel:
  • Trophozoites (15m) – vegetativa celler
  • Cystor (11m) – resistent mot torka, kemikalier (Cl-)
 • Fäster vid slemhinnor med sugskiva
 • Orsakar Giardiasis – akut gastroenteritis
 • Symptom: diarré, magkramp, illamående,
 • gaser, viktminskning
 • Detektion: Cystor i avföring, ELISA
protozoer cryptosporidium parvum
Protozoer: Cryptosporidium parvum
 • Coccidier
 • Små (2-5m)
 • Parasiter (magsäck, tarmar)
 • Livscykel (asexuell/sexuell):
  • Merogoni: vegetativ förökning, i värdcell
  • Gamogoni: produktion av 2 sorters könsceller, i värdcell
  • Sporogoni: sporproduktion, i värdcell eller utanför värdcell
 • Oocystor (4 sporer), resistenta mot klorin
 • Symptom – mild diarré
 • Diagnos: oocystor i avföring
protozoer entamoeba histolytica
Protozoer: Entamoeba histolytica
 • Anaerob amöba
 • Parasit: Växer på och i tarm slemhinnan
 • Livscykel:
  • trophozoiter (i värdceller)
  • cystor
 • Ofta asymptomatisk
 • Kan orsaka amöba-dysenteri

bryter ner vävnad

 blodomloppet  lever, lungor, hjärna

bakterier vibrio cholerae
Bakterier: Vibrio cholerae
 • G-, svängd stav
 • Orsakar kolera (Afrika, Sydostasien, Indien, Central- o Sydamerika)
 • Elimineras helt i avloppsrening/vattenrening
 • Infektionsdos 108-109 bakterier (känslig mot magsyra)
 • Fäster vid slemhinna i tunntarmen, utsöndrar enterotoxin
 • Symptom: Diarré  Dehydrering  60% dör utan behandling, 1% dör med behandling
 • Behandling: Antibiotika + Vätskeersättning
bakterier legionella pneumophila
Bakterier: Legionella pneumophila
 • G-, tunn stav, höga näringskrav (Fe)
 • Relativt resistent mot värme och klor
 • Sprids via aerosoler
 • Elimineras m. chock klorering el. >63°C
 • Asymptomatiska infektioner/ Pontiac feber
 • Sällsynta fall  lunginflammation
 • Detektion: antigen i urin, prov från luftrör
 • Behandling: Rifampin, erythromycin
bakterier salmonella typhi
Bakterier: Salmonella typhi
 • G-, kort stav, flageller
 • Orsakar tyfoidfeber: hög feber, diarré, svettningar, sårbildning i tarmar
 • Detektion: Blod-/Avföringsprov
 • Behandlas med antibiotika (<1% dödlighet)
virus
Virus
 • Virus förekommer i avloppsvatten
 • Elimineras i vattenrening, klorkänsliga
 • Enterovirus (RNA-virus, finns i tarmar)
  • Poliovirus
  • Norwalk virus
  • Hepatit A virus
sammanfattning
Sammanfattning
 • Biologisk avloppsrening använder bakterier för att avlägsna kolföreningar (COD, BOD) samt även kväve och fosfor
 • Vattenrening är oftast inte biologisk (utan mekanisk och kemisk)
 • Patogener kan spridas med vatten och orsaka sjukdomar. Motverkas med avloppsrening och vattenrening