Soil Mechanics Laboratory
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Soil Mechanics Laboratory PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Soil Mechanics Laboratory. Lab 10: California Bearing Ratio Test. การทดสอบหาค่า ซี . บี . อาร์ . ของดิน. มาตรฐานการทดสอบ ทฤษฎีการทดสอบ การแปลผลการทดสอบ การนำไปใช้งาน. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์. Rajamangala. Civil Engineering. University of Technology Rattanakosin.

Download Presentation

Soil Mechanics Laboratory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Soil Mechanics Laboratory

Lab 10: California Bearing Ratio Test

การทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์. ของดิน

 • มาตรฐานการทดสอบ

 • ทฤษฎีการทดสอบ

 • การแปลผลการทดสอบ

 • การนำไปใช้งาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์

Rajamangala

Civil Engineering

University of Technology Rattanakosin

Wang Klai Kangwong


มาตรฐานการทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี

ASTM D 1883-99 Test Method for CBR (California Bearing Ratio)

of Laboratory-Compacted Soils.

ASTM D 4429-93 Test Method for CBR (California Bearing Ratio)

of Soils in Place.


ทฤษฎีการทดสอบ

CBR Test เป็นวิธีการวัดค่าความต้านทานแรงเฉือนของดินในสภาวะที่ดินถูกควบคุมความชื้นและความหนาแน่น โดยการใช้ท่อนเหล็กขนาดพื้นที่หน้าตัด 3 ตร.นิ้ว กดลงบนดินตัวอย่างที่เตรียมไว้ด้วยอัตรา 0.05 นิ้วต่อนาที พิจารณาที่ท่อนเหล็กจมลงไปในดิน 2.5 มม. (0.10 นิ้ว) แล้วนำไปหาอัตราส่วนตามสมการ ดังนี้


Proving Ring

Dial Gauge

ทฤษฎีการทดสอบ


ทฤษฎีการทดสอบ


ทฤษฎีการทดสอบ


ทฤษฎีการทดสอบ


ทฤษฎีการทดสอบ

การบดอัดแบบมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน

แช่น้ำ(4 วัน)

ไม่แช่น้ำ

วัดเปอร์เซ็นต์การบวมตัว

กดด้วยแท่งเหล็กมาตรฐาน

ค่า CBR


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การเตรียมตัวอย่างดิน

เตรียมดินแห้งสำหรับทดสอบ 5.5x3 กิโลกรัม

เลือกใช้ Mold ให้เหมาะสมกับขนาดของเม็ดดิน ถ้าเม็ดดินมีขนาดเล็กให้ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ถ้าเม็ดดินมีขนาดใหญ่กว่า ตะแกรงเบอร์ 4 ให้ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 3/4 นิ้ว โดยส่วนที่ค้างตะแกรงขนาด 3/4นิ้ว ให้แทนที่ด้วยดินที่ผ่านตะแกรงขนาด 3/4นิ้วและค้างตะแกรงเบอร์ 4 ในปริมาณที่เท่ากัน

ใช้ค้อนยางทุบดินที่เกาะอยู่ออกจากกัน


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

ใส่ Spacer Disc

ลงใน CBR Mold

ตักดินในโมล

ตามวิธีการบดอัด

ผสมน้ำที่ OMC

คลุกเคล้าให้ทั่ว

12 ครั้ง

25 ครั้ง

56 ครั้ง

แต่งดินให้เรียบเสมอขอบโมล

นำไปชั่งน้ำหนัก

เก็บตัวอย่างดิน

ไปหาปริมาณความชื้น

บดอัดดิน

ตามวิธีการบดอัด


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

การทดสอบแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked CBR)

วางน้ำหนักกดทับ 10 ปอนด์

ติดตั้งมาตรวัดการยุบตัว


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

การทดสอบแบบแช่น้ำ (Soaked CBR)

นำตัวอย่างดินไปแช่น้ำ 4 วัน โดยต้องบันทึกค่าการบวมตัวทุกวัน

เมื่อครบ 4 วันนำขึ้นจากน้ำทิ้งไว้ 15 นาที ให้น้ำไหลออก

แล้วจึงนำมาทดสอบเหมือนกับวิธีไม่แข่น้ำ


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

ในระหว่างนำดินไปทดสอบความต้านทาน ไม่ว่าตัวอย่างดินจะเป็นแบบแช่น้ำหรือไม่แช่น้ำก็ตาม ต้องใส่น้ำหนักกดทับทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อต้องการค่า CBR ที่ควรจะเกิดขึ้นจริงในสนาม เนื่องจากในหน้าฝนระดับน้ำใต้ดินจะสูงจนทำให้ดินที่รองรับถนนอยู่อิ่มตัว และอัตราการบวมของดินที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจะเป็นค่าหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการใช้งานของวัสดุชนิดนั้น


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

 • การทดสอบ CBR กับตัวอย่างดินแบบแช่น้ำ ทำให้ทราบผลสัมฤทธิ์ 2 ประการ

 • ทำให้ทราบว่าดินชนิดนั้นๆ สามารถขยายตัวใต้ผิวทางได้เท่าใดเมื่ออยู่ในสภาพอิ่มตัว

 • แสดงให้เห็นว่าดินสูญเสียความแข็งแรงไปเมื่ออยู่ในสภาพอิ่มตัว


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

การทดสอบหาค่า CBR ในสนาม


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

การปรับแก้กราฟเพื่ออ่านค่าแรงต้านการกด


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

ตัวอย่างการอ่านค่าแรงต้านการกด


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน


การแปลผลการทดสอบหาค่า ซี.บี.อาร์.

การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

ข้อควรจำ

 • ถ้า % C.B.R ที่ 0.1 นิ้ว มากกว่า % C.B.R ที่ 0.2 นิ้ว ให้รายงานผลที่ 0.1 นิ้ว

 • ถ้า % C.B.R ที่ 0.2 นิ้ว มากกว่า % C.B.R ที่ 0.1 นิ้ว ให้ทำการทดสอบใหม่

 • ถ้า % C.B.R ที่ 0.2 นิ้ว ยังคงมากกว่า % C.B.R ที่ 0.1 นิ้ว ให้รายงานผลที่ 0.2 นิ้ว


การนำไปใช้งาน

 • นำไปใช้สำหรับออกแบบความหนาชั้นดินถนนลาดยาง โดยการกำหนดความหนาจาก Design Chart หรืออาจใช้ช่วยในการกำหนดค่า Subgrade Modulus (K) ของดินจากตารางเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการออกแบบถนนคอนกรีต


การแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน

การนำไปใช้งาน

แผนภูมิสำหรับออกแบบถนนจากค่า CBR


การนำไปใช้งาน

2. นำไปใช้สำหรับเป็นข้อกำหนดความเหมาะสมของชั้นทาง


ดูวีดีโอแสดงขั้นตอนการทดสอบ และการกรอกข้อมูล


 • Login