Efficacy
Download
1 / 20

Efficacy of tigecycline - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Efficacy of tigecycline / colistin combination in a pneumonia model caused by extensively drug - resistant Acinetobacter baumannii . Mutlu Yilmaz E,  Sunbul M, Aksoy A,  Yilmaz H,  Guney AK,  Guvenc T.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efficacy of tigecycline' - alta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Efficacy of tigecycline/colistincombination in a pneumonia model causedbyextensivelydrug-resistantAcinetobacterbaumannii.

 • Mutlu Yilmaz E, Sunbul M, Aksoy A, Yilmaz H, Guney AK, Guvenc T.

  • Department of ClinicalMicrobiologyandInfectiousDiseases, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, 55139 Samsun, Turkey.

HAZIRLAYAN: Esmeray Mutlu Yılmaz

Int J Antimicrob Agents. 2012;40:332-6.


Giriş

 • Acinetobacterbaumanniiönemli bir nozokomiyal patojen

 • Neden olduğu en ciddi infeksiyonnozokomial pnömoni1, 2

 • Direnç her geçen gün artmakta

 • Tedavide seçenekler sınırlı

 • Polimiksinler ve tigesiklin hariç diğer antibiyotiklere dirençli.4

 • Song JY et al. Int J AntimicrobAgents 2009;33: 33-9

 • Montero A et al. AntimicrobAgentsChemother 2002;46:1946-52

 • Jain R et al. AnnPharmacother. 2004; 38:1449-59

 • Song et al. J AntimicrobChemother 2007;60:317-22


Kolistin
Kolistin

 • İn vitro testlerde kullanılan kolistin sülfat, etkinliği, klinikte IV, IM veya nebulle kullanılan kolistimethat sodyumdan daha güçlü

 • Bu nedenle kolistinle ilgili invitro testler ile klinik sonuçlar her zaman uyumlu olmayabilir1,2

 • Kolistinle elde edilen yanıtın beklenenden düşük olması yeni tedavi alternatifi arayışına neden olmuştur

 • Murray et al. Curr Opin Infect Dis 2005;18:502-6

 • Tan et al. J Antimicrob Chemother 2007;60: 421-3


Tigesiklin
Tigesiklin

 • PDR A. baumannii (PDRAB)’e karşı invitro etkili bir antibiyotik

 • Tüm konsantrasyonlarda iyi bakteriostatik etki gösterir

 • Kolistin MİK düzeyinin 4 katının üzerindeki konsantrasyonlarda bakterisidal etkilidir1

 • İnvitro çalışmalarda bu iki ajanın kombinasyonu indifferens bulunmuştur2

 • Antagonizma görülmemesi ise kombinasyon tedavileri için ümit verici3

 • Song et al. J Antimicrob Chemother 2007;60:317-22

 • Scheetz et al. Antimicrob Agents Chemother 2007;51:1621-6

 • Petersen et al. J Antimicrob Chemother 2006;57:573-6


Amaç

 • Günlük pratikte ciddi infeksiyonların tedavisinde tigesiklin endikasyon dışı olarak kombinasyon rejimlerinde kullanılmaktadır

 • Fakat literatürde pnömoni tedavisinde kolistin ve tigesiklinin kombine kullanıldığı in vivo çalışmaya rastlanmadı

 • Bu çalışmada PDRAB’nin etken olduğu rat pnömoni modelinde tigesiklin, kolistin ve tigesiklin-kolistin kombinasyonunun akciğer dokusundaki bakteri sayısına etkisi araştırıldı


Materyal metod
Materyal – metod

 • PDRAB suşu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarında izole edilen suşlardan seçildi

 • Tigesiklin ve kolistin kombinasyonunun etkinliği chequerboard ve time-kill testleri ile araştırıldı

  • İnvitro çalışmalarda kolistin sulfat kullanıldı


Rat pn moni modeli
Ratpnömoni modeli

İnokulasyondan 4 saat sonra her gruptan randomize seçilen bir rata nekropsi yapıldı

Her grup kendi içinde 4’er rattan oluşan 24. saat ve 48. saat alt gruplarına randomize edildi.


Pn moni tan s
Pnömoni tanısı

 • Pnömoni tanısı, kantitatif akciğer kültürü ile kondu

 • Pnömoni tanısı patolojiyle doğrulandı

 • Alveolar hücre duvarlarında inflamatuar hücre infiltrasyonu ve akut intersitisyelpnömoni saptandı


Tedavi protokol
Tedavi protokolü

 • Tedaviye pnömoninin patolojik bulgularının başladığı 4. saatte başlandı

 • Antibiyotikler uygulamadan hemen önce steril tuzlu su ile dilüe edildi

  • Kolistimetat sodyum (Sigma) 4x1,25 mg/kg

  • Tigesiklin (Pfizer) 2 x10 mg/kg intraperitoneal uygulandı

  • İlaç dozları daha önce yapılmış deneysel modellerden, farmakokinetik ve farmakodinamik çalışma verilerinden elde edildi1,2

 • Koomanachai et al. J Antimicrob Chemother 2009;63(5):982-7

 • Song et al. Int J Antimicrob Agents 2009;33: 33-9


Tedavilerin akci erdeki bakteri say s na etkisi
Tedavilerin akciğerdeki bakteri sayısına etkisi

 • Tedavinin 24. ve 48. saatlerinde her gruptan 4’er rata nekropsi yapıldı

  • Son tedavi dozundan 4 saat sonra

 • Akciğer dokusunun tamamı çıkarılıp tartıldı, steril tuzlu su içinde doku homojenizatörü ile parçalandıktan sonra kantitatif ekimler yapıldı

  • Tüm örnekler ilk 4 saat içinde kültüre edildi

  • 10 kat dilüsyonlar %5’lik koyun kanlı agara ekilerek 37°C’de 24 saat inkübe edildi

 • Sonuçlar her grup için logaritmik olarak sayıldı


B ulgular
Bulgular

 • Checkerboard testi sonucunda FİK indeksi additif- indifferens aralığında 0,7 olarak hesaplandı

 • Boş kutucuk: üreme olmayan kuyucuğu, dolu kutucuk ise üreme olan kuyucuğu göstermektedir


B ulgular time kill
Bulgular / Time-kill

 • Kolistin için 4xMİK ve 2xMİK konsantrasyonlarında 4., 8. ve 24. saatlerde, 1xMİK konsantrasyonunda ise sadece 8. saatte bakterisidal aktivite tespit edildi


B ulgular time kill1
Bulgular / Time-kill

 • Tigesiklinin sadece 4xMİK konsantrasyonunda 8. ve 24.saatlerde bakterisidal aktivite gösterdi


B ulgular time kill2
Bulgular / Time-kill

 • Tigesiklin kolistin kombinasyonunda 1xMİK konsantrasyonunda 24. saatte, x/2MİK konsantrasyonunda ise 8. ve 24. saatlerde sinerjistik aktivite tespit edilmiştir


B ulgular1
Bulgular

Tigesiklin, kolistin ve kombinasyon tedavilerinin kontrol grubuyla karşılaştırmalı etkisi

Not: Farklı harf taşıyan gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).


B ulgular2
Bulgular

 • Tedavi edilen tüm gruplarda 24. saatte kontrol grubuna göre en az 3 log düşme görüldü (p <0,01)

 • Grupların kendi arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05)

 • Tedavinin 48. saatinde akciğer kültüründe saptanan bakteri sayıları tedavi grupları arasında benzer iken kontrol grubu ile aradaki fark anlamlı idi (p=0,01)


B ulgular3
Bulgular

 • Her bir tedavi grubunda 24. saatteki bakteri sayısı ile 48. saatteki bakteri sayısı kendi içinde karşılaştırıldığında 48.saatte tüm gruplarda 3 log’un üzerinde düşüş saptandı

 • Kolistin grubunda p=0,139, tigesiklin grubunda p=0,038 iken en anlamlı azalma kombinasyon grubunda görüldü (p=0,014).

 • Kontrol grubunda ise 24 ve 48. saatlerde anlamlı azalma saptanmadı (p=0,08)


B ulgular4
Bulgular

Tedavi gruplarının 24 ve 48. saatlerdeki akciğer dokusundaki bakteri azalması logaritmik olarak görülmektedir


Sonu i
Sonuç I

 • Tigesiklin, kolistin veya bunların kombinasyonu, tedavinin 24 ve 48. saatlerinde akciğer dokusundaki bakteri sayıları üzerine benzer etki göstermiştir.

 • İlk 24 saatte tigesiklin akciğer dokusundaki PDRAB yükünü azaltmada kolistinden daha etkili, kombinasyon tedavisi ise en etkili bulunmuştur (p=0,014)

 • Bununla birlikte 48. saatte kombinasyon grubunda akciğer dokusunda herhangi bir bakteri üremesi saptanmamıştır


Sonu ii
Sonuç II

 • PDRA’nın etken olduğu pnömoni gibi mortalitesi yüksek infeksiyonların tedavisinde ampirik antibiyotik tedavisinin uygunsuz olmasının mortaliteyi daha da artırdığı göz önüne alındığında*;

 • Klinik bulgular stabilleşinceye kadar (ilk 48 saatte) tigesiklin ve kolistin kombinasyonu kullanılıp daha sonra maliyet ve yan etkiler göz önüne alınarak tedaviye monoterapi şeklinde devam edilebilir

 • Bu sonucun yapılacak klinik çalışmalarla desteklenmesi gereklidir.

* Rios et al. Eur Respir J 2007; 30: 307-13


ad