Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích ÚK
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Výsledky první etapy prací PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích ÚK Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací. Výsledky první etapy prací. Ing. František Titl AQUATEST a.s., divize Most. Červený Hrádek 22.5.2007. Proč?.

Download Presentation

Výsledky první etapy prací

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V sledky prvn etapy prac

Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích ÚKMonitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací

Výsledky první etapy prací

Ing. František Titl

AQUATEST a.s., divize Most

Červený Hrádek

22.5.2007


V sledky prvn etapy prac

Proč?

 • 1997 – červenec, největší povodeň 20 – této století, extrémní srážky Morava, Slezsko a SV Čechy, 50 obětí, 62,6 mld. Kč škoda

 • 2002 - srpen, katastrofální povodeň, extremity srážek

 • 2006 – jarní povodeň


Pro ii

Proč? – II.

Státní protipovodňová služba

ČHMÚ a s.p. Povodí působí na

velkých vodních tocích

Míra a rozsah povodní je u malých a velkých toků různý, rozdílný je časový průběh.

Malé vodní toky nemají vlastní monitorovací

systém a nejsou systematicky sledovány, přestože povodně mohou být velmi ničivé a spontánní


V sledky prvn etapy prac

Co?

 • Z diskusí vyplynula potřeba sledovat i drobné toky zejména v horách a v podhůří, které mohou v případě extrémních srážek znamenat nebezpečí velkých materiálních škod i ohrožení životů.

 • Komplikace:

 • Zatímco velké vodní toky mají zákonem určeného správce povodí, malé vodní toky mají více vlastníků, resp. správců, např. Lesy České republiky s.p., ZVHS, obce a fyzické i právnické osoby.

 • Návrh měrných bodů monitorování:

 • Měřící body byly navrženy s ohledem na místní znalost a potřebu jednotlivých obcí řešit krizovou situaci v období lokálních záplav z přívalových dešťů na základě získaných výsledků.

 • Co je minimálně nutno zajistit?

 • Na vhodných místech:

  • Měření výšky hladin

  • Zajištění přenosu informací


Zaji t n ochrany p ed povodn mi

Zajištění ochrany před povodněmi

2005 - Jednání bezpečnostní rady Ústeckého kraje –

závazek podporovat vznik lokálních varovných systémů.

Projekt vznikl ve spolupráci:

Povodí Ohře s.p.

ZVHS

Lesy České republiky, s.p

Severočeské sdružení obcí

AQUATEST a.s.

Projekt podporují:

Hasičský záchranný sbor ÚK

Policie ČR

Nezastupitelnou úlohu v projektu má SESO jako koordinátor a

v současné době i majitelem varovného systému

Systém je provozován Klastrem Aquarius


V sledky prvn etapy prac

Přehled specifikovaných měřících míst

Jak?

První etapa:

Navrženo

a realizováno

prvních 11 bodů:


Princip e en

Princip řešení:

Autonomní stanice s radarovým, tlakovým, nebo ultrazvukovým čidlem, které průběžně odečítá výši hladiny a modifikuje četnost odečetů podle pohybu hladiny vody

Při rychlém vzestupu se počet

měření v čase zvyšuje.

Upravená data jsou prostřednictvím

modemu předávána na předem

stanovená místa v předem stanovené

formě, tam jsou vyhodnocována a archivována.

V případě vzestupu hladin jsou rozesílány

varovné SMS


Syst m p enosu dat

Systém přenosu dat


Uk zky jednotliv ch m c ch bod

Ukázky jednotlivých měřících bodů

Bod č. 3 – Neštěmický potok – Ryjice

č. hydrol.pořadí 1-14-02-004

Správce toku: POVODÍ OHŘE s.p.

Zaměření GPS: 50º41'595"

14º05'242"

Umístění bodu:

Bod je umístěn na Ryjickém potoce v horní části toku nad obcí, montáž byla provedena na můstku na obslužné komunikaci využívané především Lesy ČR.

Měření je prováděno radarovou sondou

Varování určeno pro obce :

Ryjice

Neštěmice


M c body na ece plou nici

Měřící body na řece Ploučnici

Ploučnice – obec Valkeřice

č. hydrol.pořadí 1-14-03-090

MVE – Valkeřice

správce toku: Povodí Ohře s.p.

GPS:50º43'412"

14º21'662"

Umístění:

Bod je umístěn na řece Ploučnici nad jezem MVE Valkeřice a monitoruje tlakovým čidlem pohyb hladiny na přepadu jezu a proto je schopen kromě pohybu hladiny z důvodu tání sněhu nebo dešťových srážek dokladovat i úroveň hladiny s ohledem na její využití provozovatelem MVE.

Varování určeno pro obce:

Františkov, Benešov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Březiny, Děčín.


Dal osud projektu

Další osud projektu:

Realizována první etapa projektu

Bylo dosaženo konsenzu všech zainteresovaných stran

Probíhá zkušební provoz

V tomto roce začne realizace druhé etapy projektu

V druhé etapě bude dalších cca 130 měřících bodů

Budou realizovány další funkce systému tak, aby bylo zajištěno maximum služeb pro včasné vyhodnocení aktuální meteorologické situace, např. instalace srážkoměrů.

Budou postupně realizovány dalších funkce systému pro různé účely vyplývajících z požadavků zainteresovaných stran, např. sledování kvality vody, atd.


D kujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost

Ing. Alexandra Vrbová

E-mail: vrbova@aquatest@cz

Ing. František Titl

E-mail: titl@aquatest.cz


 • Login