Diagnoza do psychoterapii
Download
1 / 117

Diagnoza do psychoterapii - PowerPoint PPT Presentation


 • 1319 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Plan wykladu. Zagadnienia wstepne ? charakterystyka postepowania diagnostycznego, etapy diagnozowania ,cele :diagnoza psychiatryczna i psychologiczna w procesie psychoterapiiDiagnoza motywacji do psychoterapii (rodzaje, specyfika)Diagnoza psychodynamiczna - diagnoza dysfunkcji i poziomu integr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Diagnoza do psychoterapii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Diagnoza do psychoterapii l.jpg

Diagnoza do psychoterapii

Bernadetta Izydorczyk


Plan wyk adu l.jpg

Plan wykadu

 • Zagadnienia wstpne charakterystyka postpowania diagnostycznego, etapy diagnozowania ,cele :diagnoza psychiatryczna i psychologiczna w procesie psychoterapii

 • Diagnoza motywacji do psychoterapii (rodzaje, specyfika)

 • Diagnoza psychodynamiczna

  - diagnoza dysfunkcji i poziomu integracji struktury osobowoci

  -kategorie diagnostyczne ps. Ego: nerwica objawowa, charakteru

  -wymiar: neurotyczny -psychotyczny borderline (charakterystyczne obrony, poziom integracji tosamoci, adekwatno testowania rzeczywistoci, zdolno wgldu we wasn patologi, natura pierwotnego konfliktu, przeniesienie i przeciwprzeniesienie)


Literatura podstawowa l.jpg

Literatura podstawowa

 • L. Grzesiuk (red.): Psychoterapia Teoria, Eneteia, Warszawa 2005

 • N.McWilliams:Diagnozapsychodynamiczna

  GWP,Gdask,2009


Etapy diagnozowania l.jpg

Etapy diagnozowania

 • etap wstpny - przed rozpoczciem procesu psychoterapii grupowej (maeskiej) czy indywidualnej - ukierunkowany na : ocen koniecznoci zastosowania psychoterapii wobec osoby bd grupy

 • w trakcie trwania procesu terapeutycznego ukierunkowana na pogbianie rozpoznania i definiowania specyfiki psychopatologii zaburze pacjenta (szczeglnie psychologicznych mechanizmw funkcjonowania jako rda objaww) , jak i aktualnych jego postpw w procesie terapeutycznym


Diagnoza wst pna cele l.jpg

Diagnoza wstpna - cele

 • Ustalenie na czym polega problem zgaszajcej si po pomoc osoby

 • Zebranie zbioru informacji: ocena koniecznoci zastosowania psychoterapii wobec osoby bd grupy osb (np. rodziny, maestwa) - kwalifikacja do okrelonego typu psychoterapii ze wzgldu na potrzeby (psychopatologi) i moliwoci pacjenta.

 • Analiza dokumentacji, danych od osoby kierujcej do psychoterapii przed spotkaniem z pacjentem


Dobra diagnoza aleksander gemm 1996 l.jpg

Dobra diagnoza (Aleksander Gemm 1996)

 • Polega na okreleniu potrzeb pacjenta i maksymalnych szans ich zaspokojenia. W tym celu psychoterapeuta powinien:

 • a) okreli rdo przejawianych przez pacjenta zaburze (symptomatologia, psychologiczne wiadome i niewiadome mechanizmy funkcjonowania ,uwarunkowania)

 • b) okreli rodzaj zaburze

 • c) okreli rodzaj i poziom motywacji do terapii- brak motywacji -chwiejna silna


R d a informacji o pacjencie l.jpg

rda informacji o pacjencie

 • pacjent (werbalne przekazy, niewerbalna ekspresja , wygld, zachowanie itp.)

 • dokumentacja medyczna

 • relacje osb aktualnie bd w przeszoci zwizanych z pacjentem (rodzina, wspmaonek, rodzestwo), bd relacje z osobami innymi wanymi ze rodowiska pacjenta (rodowisko szkoy, pracy)

 • wszystkie formy informacji z innych rde psychoterapeuta uzgadnia z pacjentem


R d a zaburze u pacjenta l.jpg

rda zaburze u pacjenta

 • Ustalenie, e trudnoci pacjenta wynikaj z patologicznych mechanizmw psychicznych(Adams,Luscher,Berna,2001)

 • Eliminacja w/w mechanizmw (konflikt intrapsychiczny, wadliwe nawyki, zachowania, schematy poznawcze, znieksztacone skrypty) - jest bezporednim celem psychoterapii - prowadzi do podanej zmiany funkcjonowania pacjenta

 • Okrelenie rde ma zwizek z paradygmatem teoretycznym w jakim pracuje psychoterapeuta (psychoanalityczno-psychodynamiczny - rozwizanie nieuwiadomianego intrapsychicznego konfliktu; paradygmat poznawczo-behawioralny redukcja -oduczenie, wyganicie patologicznej reakcji, zachowania ,schematu poznawczego i wyuczenie nawykw, reakcji, zachowa podanych dla pacjenta konstruktywnych)


Okre lenie rodzaju zaburze l.jpg

Okrelenie rodzaju zaburze

Diagnoza psychiatryczna i psychologiczna


Slide10 l.jpg

Diagnoza psychiatryczna kategoryzacja jednostek chorobowych - wskazuje rodzaj zaburzenia pacjenta, ujty w obowizujcej medycznej klasyfikacji chorb (ICD10,DSM IV) jako zespoy objaww

ma ograniczone zastosowanie w psychoterapii - odmienny sposb patrzenia na zaburzenia w psychiatrii i w psychologii


Slide11 l.jpg

czenie symptomw w syndromy odpowiadajce poszczeglnym jednostkom zaburze psychicznych wynika z zaobserwowanego klinicznego wspwystpowania tych symptomw, lecz nie daje podstawy do orzekania o ich wsplnej genezie czy wspzalenoci


Diagnoza psychologiczna i psychologiczna teoria psychopatologii l.jpg

Diagnoza psychologiczna i psychologiczna teoria psychopatologii

 • Wana dla procesu psychoterapii

 • Charakteryzuje zaburzenie przez odwoywanie si do jego psychicznych mechanizmw

 • Rozpoznanie przejawianego przez pacjenta zaburzenia - dla psychoterapeuty wskazanie co do obszarw nieprawidowego funkcjonowania czy okresu ycia, z jakim trudnoci pacjenta s szczeglnie powizane

 • Nie dostarcza w peni przesanek do zaplanowania w wystarczajcym stopniu pracy psychoterapeutycznej


Prawid owo zaplanowane post powanie diagnostyczne l.jpg

Prawidowo zaplanowane postpowanie diagnostyczne

 • Jest dostosowane do moliwoci pacjenta, nie zakca sojuszu terapeutycznego i moe wzmacnia motywacj do leczenia

 • Umiejtnie prowadzony wywiad kliniczny, badanie testowe mog posiada wpyw leczcy

 • Odpowiadanie na pytania dotyczcymi wasnego ycia i relacji z wanymi ludmi ,okrelanie wasnych preferencji w testach, wykonywanie zada odwoujcych si do odczu i fantazji pozwala pacjentowi zobaczy i dowiadczy siebie inaczej ni dotychczas

 • Odsanianie si tego nowego obrazu wasnej osoby budzi nadziej na rozwizanie problemw, zachca do zmiany i wzmaga motywacj do podjcia psychoterapii


Slide14 l.jpg

Wystpujce u pacjenta zniechcenie do psychoterapeuty czy psychoterapii w zwizku z procedur diagnostyczn ,wiadczy o tym, e zostaa ona le przeprowadzona (le dobrano techniki, nieumiejtnie podano je pacjentowi, nie wyjaniono ich sensu).

Diagnoza psychologiczna dla psychoterapii - wykorzystuje klasyfikacj psychiatryczn zaburze - znaczenie ma rozrnienie kategorii diagnostycznych : nerwic, psychoz i zaburze osobowoci. Rozrnienie to opiera si na wyodrbnieniu odmiennych w tych zaburzeniach nieprawidowoci w zakresie struktury psychicznej

Zaburzenia te wymagaj zastosowania specyficznych form kontaktu oraz takich procedur terapeutycznych, ktre ze wzgldu na tematyk ,tempo i cele pracy bd odpowiednie do osignitego poziomu dojrzaoci mechanizmw obrony i integracji psychicznej

Diagnoza i kwalifikacja pacjentw do leczenia przeprowadzana by powinna przede wszystkim na podstawie specjalistycznie ukierunkowanego wywiadu klinicznego, testw np. MMPI, Rorschacha itp, specjalistycznych konsultacji


Typologia zaburze z perspektywy tzw psychologii pozytywnej skoncentrowanej na dobrostanie cz owieka l.jpg

Typologia zaburze z perspektywy tzw. psychologii pozytywnej (skoncentrowanej na dobrostanie czowieka)

 • Pomoc psychologiczna - polega na wzmacnianiu i rozwijaniu tych aspektw osobowoci, ktre umoliwiaj skuteczne radzenie sobie i stanowi zabezpieczenie przed nieprawidowym reagowaniem na stres (Seligmann 2002)

 • Podstawa psychologicznej diagnozy - tzw. kompletny model zdrowia psychicznego(Keyes,Lopez,2002),opisujcy funkcjonowanie psychiczne na dwch ortogonalnych wymiarach: dobrostanu i psychopatologii


Slide16 l.jpg

Stan psychiczny osoby - charakteryzowany przez przypisanie go do okrelonego punktu jednego z czterech obszarw, istniejcych w przestrzeni, stworzonej przez oba wymiary:

Pene zdrowie psychiczne (wysoki poziom dobrostanu, niski poziom psychopatologii)

Niepene zdrowie psychiczne (niski poziom dobrostanu, niski poziom psychopatologii)

Niepene zaburzenie psychiczne (wysoki poziom dobrostanu, wysoki poziom psychopatologii)

Pene zaburzenie psychiczne (niski poziom dobrostanu, wysoki pozom psychopatologii

W miar uzyskiwania nowych informacji o pacjencie i zachodzenia zmian w jego stanie psychicznym ,przypisywane mu ulokowanie w przestrzeni opisujcej zdrowie psychiczne zmienia si


Proces etykietowania w diagnozie l.jpg

Proces etykietowania w diagnozie

 • Nadmierna koncentracja na symptomachz pominiciem wskazania na genez zaburzepowoduje, e zachowanie pacjenta zaczyna by przez niego i jego bliskich ,jak i osoby leczce spostrzegane i oceniane przez pryzmat wiedzy o jego objawach. Skutkiem tego jest:

 • a) wszystko co myli, czuje i robi pacjent traktowane jest jako nalece (wynikajce) do choroby. Wszystko co si z nim dziej z chwil rozpoznania choroby moe by uznane za charakterystyczne dla tej formy zaburze i jego objaw (np .zwyka sprzeczka zostanie zdefiniowana jako nadmierna agresywno),

 • b) etykieta ma moc wyzwalania dalszych zaburze w funkcjonowaniu pacjenta. Nazwanie choroby oznacza zidentyfikowanie syndromu objaww, ktrego zwykle niewielk cz przejawia aktualnie pacjent. On sam i osoby bliskie mu znajce rozpoznanie oczekuj wic pojawienia si kolejnych symptomw nalecych do syndromu oraz przebiegu choroby zgodnego z jej kliniczn definicj. Zjawisko opisane psychologii poznawczej jakotendencja do konfirmacji wszyscy staraj si niewiadomie, aby potwierdziy si oczekiwania zgodnie z diagnoz kliniczn (nozologiczn).


Diagnoza psychiatryczna l.jpg

Diagnoza psychiatryczna

 • Umiejtno posugiwania si przez psychoterapeut nazewnictwem psychiatrycznym

 • Udokumentowanie przebiegu leczenia ,wsppraca w ramach wielowymiarowych procedur oddziaywania na pacjenta ze specjalistami innych ni psychoterapia form pomocy, prowadzenie bada naukowych i korzystanie z dorobku innych badaczy oraz publikowanie wynikw wasnej pracy wymagaj posugiwania si przy opisie zaburze psychicznych uniwersalnym jzykiem, wsplnym dla przedstawicieli rnych podej psychoterapeutycznych i rnych zawodw, zwizanych z ich leczeniem


Diagnoza psychologiczna i psychologiczna teoria psychopatologii19 l.jpg

Diagnoza psychologiczna i psychologiczna teoria psychopatologii

 • Charakteryzuje zaburzenie przez odwoywanie si do jego psychicznych mechanizmw wana w diagnozie do psychoterapii

 • Rozpoznanie przejawianego przez pacjenta zaburzenia moe stanowi dla psychoterapeuty wskazanie co do obszarw nieprawidowego funkcjonowania czy okresu ycia, z jakim trudnoci pacjenta s szczeglnie powizane. Nie dostarcza jednak w peni przesanek do zaplanowania w wystarczajcym stopniu pracy psychoterapeutycznej

 • Zastosowanie testw psychologicznych w diagnozie zaburze w psychoterapii ograniczone korzyci diagnostyczne, ale statystyczne oszacowanie natenia okrelonych cech - dostarcza informacji o typowoci, stopniu podobiestwa funkcjonowania osoby badanej


Slide20 l.jpg

Prawidowo zaplanowane postpowanie diagnostyczne, dostosowane do moliwoci pacjenta nie zakca sojuszu terapeutycznego i moe wzmacnia motywacj do leczenia

Wystpujce u pacjenta zniechcenie do psychoterapeuty czy psychoterapii w zwizku z procedur diagnostyczn ,wiadczy o tym, e zostaa ona le przeprowadzona (le dobrano techniki, nieumiejtnie podano je pacjentowi, nie wyjaniono ich sensu)


Diagnoza zaburze z perspektywy podej cia eklektycznego w psychoterapii l.jpg

Diagnoza zaburze z perspektywy podejcia eklektycznego w psychoterapii

 • Zadanie - dostosowanie celw i metod postpowania do potrzeb i moliwoci pacjenta (Gilliand, James,Roberts,Bosman ,1984)

 • Kluczowym zadaniem psychoterapeuty jest wybr sposobu leczenia cile powizany z diagnoz - oparcie diagnozy na kilku pojciach z zakresu psychologii oglnej, rozwojowej, osobowoci i spoecznej, ktre wydaj si by szczeglnie zwizane ze zdrowiem psychicznym i dobrym przystosowaniem.

 • Precyzyjne rozpoznanie specyficznych trudnoci pacjenta - brak jest powszechnie akceptowanej, uniwersalnej metateorii umysu - konieczno indywidualnego rozwizywania problemu - brak jednoznacznych wskazwek, jak przeprowadzi proces diagnostyczny - odwoywanie do podej w jakich pracuj


Diagnoza motywacji do terapii l.jpg

Diagnoza motywacji do terapii

Do zmiany potrzeba motywacji !


Mechanizmy motywacyjne modele l.jpg

Mechanizmy motywacyjne - modele

 • Model homeostatyczny-rdem motywacji jest zaburzenie homeostazy organizmu, a procesy poznawcze i procesy energetyczne uruchamiaj reakcj. Reakcja ta albo przywraca rwnowag i cykl si koczy, albo nie wpywa na poziom homeostazy i wtedy dziaania musz by kontynuowane

 • Model podnietowy - rdem motywacji jest bodziec, przetwarzany przez procesy poznawcze. Nie ma to jednak znaczenia dla tworzenia reakcji - bodziec uruchamia odpowiednie procesy energetyczne. Reakcja albo znosi dziaanie bodca, albo nie wpywa na dziaanie bodca i zachowanie jest kontynuowane

 • Model poznawczym -dziaajce bodce uruchamiaj procesy poznawcze, te za procesy energetyczne i ksztatuj reakcj. rdem motywacji jest przetwarzanie informacji. Skutek reakcji nie jest konfrontowany z bodcem, ale ze strukturami poznawczymi

 • Model humanistyczny - rdo zachowa jest wewntrzne (zachowanie bez bodcw). Reakcje ksztatowane s przez wewntrzne procesy poznawcze i wewntrzne procesy energetyczne. Sytuacja zewntrzna nie ma wpywu na ksztatowanie motywacji zachowania, lecz czasami na jego przebieg


Slide24 l.jpg

W wikszoci modeli e czowiek zaczyna dziaa kiedy pojawia si swego rodzaju konflikt : wewntrzny czy zewntrzny. Kiedy pojawia si dyskomfort spowodowany rozbienoci czowiek bdzie prbowaa wrci do rwnowagi i rozpocznie dziaanie

J. Hunt by jednym z pierwszych psychologw, ktrzy sprzeciwili si zaoeniu, e wszystkie zachowania wywoywane s przez zewntrzne wzmocnienia. Gowna teza : nawet wtedy, gdy spenione zostan wszelkie podstawowe potrzeby, organizmy wci mog by motywowane i przejawia mog zachowania eksploracyjne , manipulacyjne oraz ciekawo. Zdaniem Hunta zachowania takie bd motywowane wewntrznie

Motywacja wewntrzna - tendencja podmiotu do podejmowania i kontynuowania dziaania ze wzgldu na sam tre tej aktywnoci

Motywacja zewntrzna - dziaanie realizowane jest ze wzgldu na zewntrzne wobec niego czynniki


Motywy pacjent w zg aszaj cych si do terapii l.jpg

Motywy pacjentw zgaszajcych si do terapii

 • Problemy i brak radzenia sobie w yciu

 • Zaburzenia psychiczne (najczciej nieprawidowe cechy osobowoci)

 • Dolegliwoci z innych ni choroba powodw( lk przed utrat pracy, smutek po stracie kogo bliskiego, niezadowolenie z siebie, gdy zrobio si gupstwo to przecie naturalne, zdrowe, cho przykre reakcje).

 • Jeli nie ma choroby nie ma czego leczy( nie jest to psychoterapia tylko pomoc psychologiczna - moe przynosi pocieszenie, ulg w cierpieniu, moe umoliwia dowiadczenie czego, czego nigdy si nie miao okazji nauczy, ale nie usuwa zaburze zdrowia i ich przyczyn)


Slide26 l.jpg

Zgoszenie si po to, by uwolni si od dolegliwoci (jeli okazuje si, e w tym celu trzeba zmieni co w swojej osobowoci, podejmuj decyzj na leczenie psychoterapi).

Otoczenie domaga si, by osoba podja psychoterapi (gdy osoba nie ma poczucia swojej choroby, podczas gdy ona istnieje i powoduje zakcenia w relacji z otoczeniem np. kami bez powodu, nie mona na nich liczy, nieoczekiwanie wybuchaj niekontrolowanym gniewem, wchodz w konflikty z kad osob, maj trudnoci w relacji). Niezalenie od deklaracji czy wiadomych postanowie, nie maj oni wasnej motywacji do zmiany - nie korzystaj z psychoterapii

Do leczenia si psychoterapi trzeba powoli dojrzewa!

Zmuszanie do terapii nie stanowi wystarczajcej motywacji do wasnej aktywnoci, niezbdnej w procesie leczenia


Slide27 l.jpg

W wyniku przekonywania i perswazji czsto uzyskuje si bezwartociow (cho szczer) zgod na podjcie leczenia. Tutaj wana determinacja, decyzja powicenia wszystkiego, byle tylko by zdrowym. pomaga ona radzi sobie z pojawiajcymi si w trakcie leczenia kryzysami i frustracjami

Osoba zgasza si na leczenie bo poszukuje pomocy w rozwizywaniu doranych trudnoci, z ktrymi sama sobie nie potrafi poradzi (np. osoba samotna, czsto nie znajduje innej drogi ni poszukanie bliskiej osoby w gabinecie psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty). Osoby takie przychodz nie po to, eby si leczy, lecz po to, by kto si nimi przez chwil zajmowa. Kontakty z terapeut staj si sposobem na ycie. W tym przypadku rwnie mamy do czynienia z pomoc psychospoeczn.

Powodem zgoszenia si do terapeuty s wtrne korzyci z leczenia si. Mog by one dwojakie. Pacjent uzyskuje dobrego ojca lub matk i uzalenia si od terapeuty, albo zgasza si do lekarza nie po to, eby si wyleczy ale po to, by si leczy i w efekcie uzyska rent, status pacjenta, procenty do emerytury. Pacjenci tacy nie maj zwykle motywacji do zmiany swojego pooenia i swojej sytuacji. Rzadko udaje si w trakcie spotkania z terapeut przeformuowa motywy na takie, ktre stworz warunki do uzyskania przez pacjenta rzeczywistych korzyci.


Motywacja prawdziwa l.jpg

Motywacja prawdziwa

 • Zgoszenie na psychoterapi wywoane jest pragnieniem dokonania zmiany we wasnym sposobie funkcjonowania. Zwykle pacjent nie ma jasnoci ,co i jak chciaby zmieni w sobie, posiada jednak pewien stopie wiadomoci (czasami intuicji), e rdem jego problemw jest jego specyficzna dyspozycja psychiczna

 • Cechuje go te pewien stopie determinacji, aby podj ryzyko eksperymentowania z nowymi sposobami funkcjonowania

 • Sprzyja to otwartoci w procesie psychoterapii, wyzwala energi do podjcia aktywnej wsppracy z psychoterapeut. Zwykle prawdziwa motywacja do terapii pojawia si dopiero po pewnym czasie w wyniku oddziaywa psychoterapeutycznych.


Motywacja do przychodzenia na psychoterapi l.jpg

Motywacja do przychodzenia na psychoterapi

 • wiadome lub niewiadome oczekiwanie, e przyniesie ona pewne korzyci, cho w istocie osoby nie bior pod uwag moliwoci zmiany wasnego sposobu funkcjonowania

 • osoby traktuj to jako okazj do nawizania kontaktu z osob yczliw, powicajc im czas(czsto u osb wyalienowanych z otoczenia spoecznego, wyznaczaj terapeucie rol przyjaciela, ktrego nie maj w realnym yciu. Chc ,aby by yczliwy, zainteresowany i dyspozycyjny)

 • osoby oddaj si pod opiek uwalniaj si w oczach wasnych i otoczenia od ponoszenia penej odpowiedzialnoci za swoje postpowanie, oczekuj porad, jak rozwiza konkretne problemy, niejednokrotnie i praktycznej pomocy. Czsto ich dania nie s jednoznaczne, czerpi oni korzyci ze statusu osoby leczcej si to pomaga manipulowa otoczeniem, ktre przyznaje z tego powodu rne przywileje.


Pacjenci bez motywacji do terapii l.jpg

Pacjenci bez motywacji do terapii

 • zgaszaj si pod wpywem przymusu

 • pacjenci instytucji psychiatrycznych, w ktrych psychoterapia traktowana jest jako rutynowy element leczenia i pacjent kierowany jest na ni bez wasnej zgody,

 • udzia w psychoterapii jako warunek decyzji dotyczcych leczenia, zasad ograniczania jego swobody itp.

 • pacjenci zgaszajcy si za skierowaniem sdu (skazani wybierajcy psychoterapi zamiast kary wizienia) psychoterapia to krtsza kara

 • pacjenci zgaszajcy si na psychoterapi pod wpywem nacisku osb bliskich, bd presji otoczenia.


Czynniki wp ywaj ce na proces terapii l.jpg

Czynniki wpywajce na proces terapii

 • Dobry wynik terapii zaley w duej mierze od stopnia zdolnoci pacjenta do radzenia sobie ze stresem oraz frustracj i modyfikowalnoci stresu, ktry spowodowa, e szuka on pomocy

 • cechy demograficzne wiek, pe, status spoeczno ekonomiczny

 • poziom zaburzenia

 • poziom trudnoci interpersonalnych

 • Inteligencja

 • poczucie wewntrznej lub zewntrznej kontroli

 • oczekiwania wobec terapii

 • zaangaowanie w proces terapii


Cechy przydatne w terapii l.jpg

Cechy przydatne w terapii

 • motywacja wewntrzna i gotowo/otwarto na zmiany poczona ze stosowaniem si do zalece terapeuty

 • umiejtno nawizywania podstawowych relacji z ludmi (z terapeut) i dbania o ich jako

 • zdolno znoszenia frustracji

 • brak organicznego uszkodzenia OUN

 • Sprawny poziom funkcjonowania inteligencji

 • wewntrzne umiejscowienie kontroli przy terapii psychodynamicznej i zewntrzne przy behawioralnej

 • ufno w psychoterapi jako metod leczenia

 • oczekiwanie poprawy,

 • zaangaowanie w proces terapii


Przeciwskazania do terapii grupowej yalom l.jpg

Przeciwskazania do terapii grupowej (Yalom)

 • pacjenci z uszkodzeniami mzgu

 • pacjenci paranoiczni, hipochondryczni

 • Pacjenci uzalenieni od narkotykw lub alkoholu

 • Pacjenci z ostrymi objawami psychotycznymi lub socjopatyczni


Pacjent w terapii grupowej musi wykazywa l.jpg

Pacjent w terapii grupowej musi wykazywa :

 • zdolno i gotowo do analizowania swoich zachowa interpersonalnych

 • do odsonicia si oraz do udzielania i odbierania informacji zwrotnych

 • musi by zmotywowany do uczestnictwa w terapii i zmiany w jej efekcie.

 • Wane s fizyczne i ekonomiczne moliwoci brania udziau w terapii moliwo regularnego uczestnictwa

 • Pacjenci odtwarzaj swoje typowe wzorce relacyjne w mikrokosmosie grupy


Slide36 l.jpg

Zmienne osobowociowe i styl przywizania s waniejszymi predyktorami zachowania w grupie ni sama diagnoza

Wane jest posiadanie podstaw kompetencji interpersonalnej, eby jak najlepiej skorzysta z interakcyjnej terapii grupowej,

Pacjenci - sztywno dominujcy lub odrzucajcy, osabi prac grupy

Czonkowie gotowi do angaowania si i skonni do podejmowania ryzyka spoecznego wzmacniaj prac grupy


Slide37 l.jpg

Pacjenci wykazujcy pozytywne nastawienie psychologiczne maj istotne znaczenie dla skutecznoci grupy (gdy ich zbyt mao - grupa bdzie powolna i nieskuteczna)

Pacjenci ktrzy s mniej ufni, mniej skonni do wsppracy czciej walcz z eksploracj tematw interpersonalnych w grupie potrzebuj grup bardziej wspierajcych

Pacjenci cechujcy si silnym neurotyzmem lub perfekcjonizmem potrzeba duszego leczenia do osignicia znaczcej zmiany w zakresie objaww i funkcjonowania


W d ugoterminowej terapii grupowej dob r pacjent w powinien uwzgl dnia l.jpg

heterogeniczno - pod wzgldem:

obszarw konfliktu

pci (najlepiej rwnowaga kobiet i mczyzn),

poziomu aktywnoci lub biernoci

mylenia i odczuwania

trudnoci interpersonalnych

homogeniczno - pod wzgldem:

siy ego

inteligencji

tolerancji na lk i frustracji

zdolnoci wymiany informacji zwrotnych

angaowania si w proces terapeutyczny

W dugoterminowej terapii grupowej dobr pacjentw powinien uwzgldnia


Slide39 l.jpg

Heterogeniczno nie moe determinowa izolacji jednostki w grupie - wprowadza po dwch podobnych charakterem psychicznej dysfunkcji pacjentw

Wskazane jest mie na uwadze : wiek, czynniki: kulturowe, etniczno rasowe, orientacj seksualn


Pacjenci przedwcze nie porzucaj cy psychoterapi l.jpg

Pacjenci przedwczenie porzucajcy psychoterapi

 • Saba zdolno do refleksji i mylenia o emocjach bez dziaania,

 • Niski poziom motywacji do terapii i zmiany

 • Dominacja reaktywnoci nad refleksyjnoci

 • May zasb tzw. pozytywnych emocji

 • Silnie rozwinite :zaprzeczanie, somatyzacja

 • Naduywanie substancji psychoaktywnych,

 • Wysoki poziom zoci i wrogoci

 • Przynaleno do tzw. niszej klasy spoeczno ekonomicznej

 • Sabe funkcjonowanie spoeczne

 • Niski poziom inteligencji

 • Niezrozumienie sposobu dziaania psychoterapii

 • Dowiadczenie braku wraliwoci na rnice kulturowo etniczne


Diagnoza psychodynamiczna l.jpg

Diagnoza psychodynamiczna

Charakterystyka


Zalety diagnozy mc wiliams l.jpg

Zalety diagnozy (Mc Wiliams)

 • przydatno w planowaniu leczenia

 • informacja o rokowaniach (implikacje prognostyczne)

 • istotny wkad w ochron korzystajcych z pomocy psychologicznej

 • umoliwia terapeucie odpowiednie komunikowanie empatii

 • ograniczenie ryzyka porzucenia terapii (np. u motywowanych bez wiadomoci lkiem osb)


Planowanie leczenia tradycyjne uzasadnienie diagnozy diagnoza poziomu zaburzenia l.jpg

PLANOWANIE LECZENIA tradycyjne uzasadnienie diagnozy (diagnoza poziomu zaburzenia)

 • Dobre sformuowanie diagnostyczne pomaga w wyborze :

 • stylu wchodzenia w relacj

 • sposobu interwencji i pocztkowych punktw skupienia (odniesienia)

 • Postp w psychoanalitycznym rozumieniu osb z zaburzeniami psychotycznymi (np. Karon i VandenBos, 1981) i borderline (np. Kernberg, 1975) - rozwj podejcia psychodynamicznego

 • W podejciu psychodynamicznym - istot jest rozpoznanie poziomu psychologicznych mechanizmw zaburzenia osoby (psychotyczne, charakterologicznie borderline, neurotyczne)


Slide44 l.jpg

IMPLIKACJE PROGNOSTYCZNE - poziom zaburzenia struktury osobowoci okrela dostosowanie prognoz w terapii

 • Rnicowanie rokowa - oczekiwanie od pacjenta z zaburzeniem charakteru postpu w takim samym stopniu, jakiego mona oczekiwa od osoby, u ktrej rozwina si neurotyczno - naraa terapeut na porak

 • Rokowanie wobec pacjentki z rozp. bulimii, gdzie powstaa ona na podou separacyjnym-wyjazd z domu na studia i pacjentka rozumie swoje zachowania jako trudne do przezwycienia (dobre rokowania i w miar szybka, efektywna pomoc psychoterapeutyczna) jest rne wobec pacjentki rwnie z rozpoznaniem bulimii, ale ze struktur osobowoci borderline, ktra od wczesnego okresu ycia ujawnia objawy objadania si, przeczyszczania i postrzega swoje zachowanie jako racjonaln odpowied na presj spoeczn kult chudoci (rokowania mniej pomylne, dugotrwaa terapia - realny cel to osignicie po kilku latach :wgldu w zakresie ceny, jak paci za chorob, jak i wystarczajcego zaufania do terapeuty, aby podj wysiki zmierzajce do zmiany)


Ochrona pacjenta dzi ki etycznej komunikacji w relacji z terapeuta diagnosta pacjent l.jpg

OCHRONA PACJENTA - dziki etycznej komunikacji w relacji z terapeuta, diagnosta- pacjent

 • Sumienna praktyka diagnostyczna - rodzaj prawdy wobec pacjenta w subie zdrowia psychicznego. Na podstawie starannej oceny mona powiedzie pacjentowi, czego moe oczekiwa i tym samym unikn obiecywania zbyt wiele lub pochopnego wprowadzenia w bd, trwania wiele lat w bezzasadnej terapii

 • Pacjenci czuj si zachceni docenieniem przez terapeuta gbi ich problemw - s gotowi podj si wsplnego ich pokonania

 • Dla pacjentw dajcych cudownego leku ,ktrym brak chci lub moliwoci zaangaowania si, potrzebnego do dokonania prawdziwej zmiany, szczere informacje zwrotne od terapeuty po okresie diagnostycznym, pozwalaj im si wycofa i nie marnowa czasu wasnego i terapeuty na szukanie magicznych rozwiza


Przekazywanie empatii zdolno ci do emocjonalnego odczuwania tego co odczuwa klient l.jpg

PRZEKAZYWANIE EMPATII- zdolnoci do emocjonalnego odczuwania tego, co odczuwa klient

 • Empatia mylona czsto z ciep i wspczujc reakcj na pacjenta

 • Terapeuci dowiadczajcy wrogoci, lku ( nazywajcy to brakiem empatii ) wskanik wysokiego poziomu empatii (jeli naprawd czuj oni zeswoim pacjentem - tym samym czuj jego wrogo, przeraenie, cierpienie i inne negatywne stany psychiczne

 • Emocje pojawiajce si u osb bdcych w terapii potrafi by intensywnie negatywne i mog one indukowa u innych wszystko, tylko nie yczliw reakcj


Komunikacja terapeutyczna i interwencje a hipoteza diagnostyczna l.jpg

Komunikacja terapeutyczna i interwencje a hipoteza diagnostyczna

 • Gdy reakcja emocjonalna terapeuty podlega samoobserwacji, przyczynia si w istotnym stopniu do stworzenia dobrej diagnozy, na podstawie ktrej mona wybra taki sposb odniesienia si do cierpienia klienta, ktry bdzie odebrany jako prawdziwa empatia, a nie jako rutynowe wspczucie, rozdzielane zawodowo bez wzgldu na tosamo pacjenta

 • Klinicysta postpujcy zgodnie ze standardowymi procedurami bez diagnostycznej wraliwoci moe by antyterapeutyczny moe sfrustrowa pacjenta


Slide48 l.jpg

Pacjent histeryczny diagnosta okazuje w interwencjach zrozumienie dla lku i poczucia bezsilnoci w dowiadczaniu pacjenta. Gdy nie zrnicuje go z podobnym w objawach pacjentem socjopatycznym - poczuje odrzucenie

Pacjent socjopatyczny diagnosta przekazuje w interwencjach np. artobliwe uznanie dla jego socjopatycznych umiejtnoci growania nad innymi wraz z informacj ,e nie da si na nie nabra. Terapeuta musi wyj poza etykiet manipulant, eby da pacjentowi nadziej na bycie zrozumianym i nawiza terapeutyczny kontakt. Gdy tego nie zauway w interwencji u pacjenta wzronie pogarda do terapeuty


Slide49 l.jpg

Pacjent zgaszajcy si z tendencjami samobjczymi oglna strategia interwencji kryzysowej (oszacowanie ryzyka samobjstwa badanie jego planu, sposobu i skutecznoci)

Pacjent ze struktur borderline i zgaszajcy si z tendencjami samobjczymi komunikuje, nie to e chce umrze , tylko swoje przeywanie depresji z porzucenia ,prbuje on zneutralizowa swoj panik poprzez poczucie, e kto odbiera to ,jak on si le czuje. Ma on czsto w dowiadczeniu, e nikt nie zwraca na jego odczucia uwagi ,kiedy nie grozi samobjstwem. W tym wypadku stosowanie strategii szacowania ryzyka samobjstwa tylko wzmaga panik i rozpacz (bo diagnosta skupia si na treci groby pacjenta, podczas gdy on pragnie rozmawia o jej kontekcie). Pacjent czuje i aby zosta wysuchanym, musi pokaza samobjstwo, a nie o nim mwi. Wysiki te rwnie pozostawiaj terapeut w zoci do pacjenta, poniewa ten najpierw prosi o pomoc, a nastpnie odrzuca wysiki pomagajcego zwizane z jej udzieleniem (Frank i in).


Slide50 l.jpg

Pacjent borderline w toku psychoterapii (czsto w drugim roku jej trwania) moe podj prb samobjcz - gdy zaczyna odczuwa prawdziw nadziej na zmian (wtedy rozwija panik i uruchamia prb samobjcz jako ochron przed zniszczeniem, ktre by nastpio ,gdyby pozwoli on sobie na nadziej, a nastpnie zosta zawiedziony przez kolejn, wan (blisk) osob terapeuty

Interpretacja tego dla pacjenta przynosi mu ulg (powinna ona obejmowa : jego obaw przed nadziej i rozczarowaniem, poczucie winy wobec pierwotnych obiektw mioci za przemieszczenie emocjonalnego zaangaowania z nich na terapeut i powizane z tym magiczne fantazje o odpokutowaniu tej winy przez rytualn prb umiercenia si)


Zapobieganie ucieczkom z terapii l.jpg

ZAPOBIEGANIE UCIECZKOM Z TERAPII

 • Pod koniec wstpnego wywiadu - oglny zarys, czy mamy do czynienia z osob, ktrej charakter skania j do odpadnicia z terapii

 • Osoba hipomaniakalna ma skonno do zrywania relacji, gdy tylko zaczyna ona wzbudza pragnienia zalenociowe( urazowe wczesne dowiadczenia z zalenoci od innych)

 • Osoby przeciwzalenociowe (lk przed zwizkiem) - ich poczucie wartoci zakada zaprzeczenie potrzebie dbania o innych - bd racjonalizowa ucieczk z leczenia, gdy pojawi si przywizanie - upokarza ich uwiadomienie sobie emocjonalnej istotnoci drugiej osoby

 • Powiedzenie osobie hipomaniakalnej czy przeciwzalenociowej przez terapeut, e wie, jak trudno bdzie jej znale odwag do pozostania w terapii, nie tylko dodaje jej otuchy, jako e emocjonalnie odczuwa ona prawdziwo tego zdania, ale take i zwiksza prawdopodobiestwo, i pacjent oprze si pokusie ucieczki z terapii.


Korzy ci poboczne wynikaj ce z diagnozy l.jpg

KORZYCI POBOCZNE WYNIKAJCE Z DIAGNOZY

 • Relacja terapeutyczna ma szans na dobry start jeli pacjent poczuje pewno klinicysty - brak nieadekwatnego lku, przekonanie, i odpowiednie leczenie moe rozpocz si, jak tylko pacjent zostanie lepiej zrozumiany - zanim terapeuta osignie pene rozumienie dynamiki i struktury charakteru pacjenta

 • Pacjent wyczuwa niepewno terapeuty zastanawia si nad jego kompetencj - moe prowadzi do rnego rodzaju bdw jatrogennych

 • Wstpna hipoteza nie musi by prawidowa by dostarczy korzyci pacjentowi w kontakcie (umoliwia terapeucie obniajc lk aktywno bez wzgldu na to, czy zostanie poparta pniejszym materiaem klinicznym)


Slide53 l.jpg

Psycholog moe sformuowa tymczasow diagnoz, bez szkody dla procesu

Pacjent prawdopodobnie z wdzicznoci przyjmie powcignicie przez terapeut swych ambicji i okazanie przez niego ostronoci w wyborze diagnozy

Dowiadczenie diagnozy daje rwnie obu uczestnikom procesu zajcie, zanim klient pozna terapeut na tyle, by otworzy si przed nim spontanicznie bez wspierajcej struktury wywiadu

Czsto umoliwia terapeucie zdobycie informacji, ktre trudno bdzie pacjentowi ujawni w dalszym toku leczenia, gdy rozwj silnych reakcji przeniesieniowych moe zahamowa swobodne wyraanie rnych kwestii


Slide54 l.jpg

Wane jest wyznaczanie przez terapeut realistycznych celw (eby prowadzi terapi trzeba utrzyma si w pracy)

Brak motywacji u terapeuty i emocjonalne jego wycofanie - uczucie oszukania, zmartwienia zwizane z niepowodzeniem - wypalenie - w znacznym stopniu s wzmacniane przez nierealistyczne oczekiwania terapeuty

Terapeuci, ktrzy sami s depresyjni, maj skonno do wykorzystywania kadego wyranego niepowodzenia w terapii jako okazji do samokrytyki. Moliwo diagnozowania pozwala na utrzymanie zdrowego rozsdku w relacji z pacjentem


D ugoterminowa terapia psychoanalityczna l.jpg

Dugoterminowa terapia psychoanalityczna

 • Warto starannej oceny diagnostycznej jest najwiksza:

  - na samym pocztku leczenia

  - w momentach kryzysu lub impasu, kiedy diagnoza typu osobowoci moe stanowi klucz do efektywnych zmian w technice terapeutycznej pracy

 • Gdy terapeuta ma dobre wyczucie osoby, z ktr pracuje, a terapia dobrze postpuje, gotowo do mylenia diagnostycznego powinna sabn

 • Terapeuta, ktry koncentruje si stale na postpowaniu wedug wytycznych z diagnozy, bdzie obcia relacj terapeutyczn przeintelektualizowan atmosfer


Slide56 l.jpg

Istniej ludzie, do ktrych ustalone rozwojowe i typologiczne kategorie osobowociowe nie zawsze pasuj - klinicysta lepiej wyjdzie na jej odrzuceniu i postawieniu na tzw. zdrowy rozsdek

Nawet, kiedy oficjalna kategoria diagnostyczna-psychoanalityczna pasuje do danego pacjenta i tak istniej takie rozbienoci midzy ludmi na wymiarach innych ni poziom rozwojowy i styl obron - wtedy empati i wyleczenie najprdzej osigniemy poprzez dostrojenie si do rnic

Czasem istotniejsze jest (szczeglnie we wczesnych fazach rozwoju relacji terapeutycznej), by najpierw wzi pod uwag emocjonalne konsekwencje wieku danej osoby, jej rasy, przynalenoci etnicznej, klasy spoecznej, niepenosprawnoci fizycznej, pogldw politycznych czy orientacji seksualnej, zanim uwzgldni si odpowiadajc jej kategori diagnostyczn zaburzenia


Wniosek l.jpg

Wniosek

 • Ocena struktury charakteru jest zawsze przejciowa, nigdy definitywna

 • Optymalna dziaalno terapeutyczna polega midzy innymi na nieustajcej gotowoci do uaktualniania wstpnej diagnozy w wietle nowych informacji

 • Nawet najbardziej wyrafinowana ocena osobowoci zawsze moe sta si przeszkod w odbiorze istotnych szczegw klinicznego materiau pacjenta

 • Proces diagnostyczny nie powinien by wykorzystywany poza obszarem swej przydatnoci


Struktura diagnozy psychodynamicznej l.jpg

Struktura diagnozy psychodynamicznej

Diagnoza objawowa, dysfunkcji i poziomu integracji struktury osobowoci


Diagnoza objawowa l.jpg

DIAGNOZA OBJAWOWA

 • Rodzaj zaburzenia i nasilenie objaww chorobowych ukierunkowuj decyzj o modelu psychoterapii -

 • Pacjent zdekompensowany

 • Pacjent ukrywajcy objawy

 • Pacjent z trudnociami w nawizywaniu kontaktu ,

 • Pacjent lkowy, depresyjny itp. w tzw. sytuacji granicznej

 • Pacjent leczony pod przymusem

 • Pacjent z tendencjami samobjczymi


Diagnoza dysfunkcji i poziomu intergracji struktury osobowo ci l.jpg

DIAGNOZA DYSFUNKCJI I POZIOMU INTERGRACJI STRUKTURY OSOBOWOCI

Ocena moliwoci pacjenta w zakresie:

 • nawizywania kontaktu i zastosowania procedur terapeutycznych, ktre ze wzgldu na tematyk ,tempo i cele pracy bd odpowiednie do osignitego poziomu dojrzaoci mechanizmw obrony i integracji psychicznej, redukcji objaww

 • poziom dojrzaoci mechanizmw obronnych i adaptacyjnych analiza moliwoci w zakresie rozwijania specyfiki przeniesienia

 • poziom dojrzaoci struktury ego i zasobw

 • poziom zdolnoci do uzyskiwania emocjonalnego i poznawczego wgldu


Rozwojowe poziomy organizacji osobowo ci l.jpg

ROZWOJOWE POZIOMY ORGANIZACJI OSOBOWOCI

 • Ocena rozwojowego poziomu struktury osobowoci - obejmuje oszacowanie zasigu indywiduacji danej osoby lub stopnia patologii (psychotyczny, borderline, neurotyczny, normalny)

 • Ocena stylu obron psychologicznych na tym poziomie - okrela ich typ (paranoidalny, depresyjny, schizoidalny itd.)

 • Aktualne psychologiczne trudnoci stanowi odzwierciedlenie swoich wczesnodziecicych prekursorw

 • Interakcje z najwczeniejszych lat wyznaczaj wzorzec, wedug ktrego odbieramy pniejsze dowiadczenia i rozumiemy je, niewiadomie odnoszc do wzorcw z dziecistwa

 • Rozpoznanie, na jakim poziomie rozwojowym znajduje si dana osoba, stanowi gwne kryterium jej rozumienia


Slide62 l.jpg

Ocena kompetencji dojrzewajcego ego dziecka i dowiadczania przez nie self i obiektu - rola w diagnozie

 • Istniej znaczce dowody kliniczne, jak rwnie badania empiryczne (np. L. Silverman, Lachmann i Milich, 1982) potwierdzajce zwizek midzy poziomem rozwoju ego osoby i rozrnieniem self -inni , a zdrowiem lub patologi jej osobowoci(E. Erikson, M. Mahler)

 • Diagnoza u osoby prymitywnych poziomw rozwoju ego i relacji z obiektem = osoba chora, ale

 • uznanie kogo za obsesyjnego czy schizoidalnego nie jest diagnoz patologii


Kategorie diagnostyczne rozwoju osobowo ci l.jpg

KATEGORIE DIAGNOSTYCZNE ROZWOJU OSOBOWOCI

przydatno i ograniczenia w planowaniu leczenia i prognozowania poprawy pacjenta


Slide64 l.jpg

KATEGORIE DIAGNOSTYCZNE PSYCHOLOGII EGO

NERWICA OBJAWOWA CHARATER NEUROTYCZNY

PSYCHOZA

podzia ze wzgldu na zakres przystosowania - rozrnienie midzy nerwic objawow a nerwic charakterologiczn


Slide65 l.jpg

Kategorie : nerwica objawowa - nerwica charakterologiczna- psychozy jako gwne kryteria rozumienia rnic osobowociowych i stopnia gbokoci zaburze u ludzi (nerwica - zaburzenia osobowoci - psychozy) podzia niejasny, ograniczajcy

Wybrane powizane ze stresem reakcje z poziomu neurotycznego mog by znacznie bardziej wyniszczajce ludzk zdolno radzenia sobie ni niektre zaburzenia osobowoci (np. histeryczne, kompulsywne), ale te zaburzenia charakteru cechuj si gbszymi i prymitywniejszymi psychicznymi mechanizmami, ni zaburzenia neurotyczne


Slide66 l.jpg

Trudno dokona precyzyjnego rozrnienia midzy tzw. pytkimi i gbokimi zaburzeniami charakteru

Problemy charakterologiczne mog wystpowa na kadym stopniu nasilenia objaww. Granica midzy cechami osobowoci, a lekkimi zaburzeniami osobowoci jest niejasna

Niektre zaburzenia osobowoci -obejmuj powane deformacje ego - przez to s bliej psychozy ni nerwicy


Nerwica objawowa a charakterologiczna wywiad r nicuj cy l.jpg

Nerwica objawowa a charakterologiczna -wywiad rnicujcy

 • Czy trudnoci pojawiy si nagle, czy byy w pewnym stopniu obecne od kiedy pacjent pamita?

 • Czy nastpio drastyczne nasilenie lku( zwaszcza odnoszcego si do objawu nerwicowego), czy nastpowao stopniowe pogorszenie oglnego samopoczucia pacjenta?

 • Czy pacjent zgosi si z wasnej inicjatywy, czy zrobili to inni (krewni, przyjaciele, organ prawny itp..)?

 • Czy pacjent postrzega objawy egodystonicznie (postrzegane jako problematyczne lub irracjonalne), czy te egosyntonicznie (postrzegane jako jedyny i oczywisty sposb reagowania na aktualne okolicznoci yciowe)?

 • Czy wystpuje u pacjenta zdolno uzyskania dystansu wobec wasnych problemw (ego obserwujce)

 • Czy jest ona wystarczajca do stworzenia przymierza terapeutycznego ,czy te pacjent postrzega terapeut jako potencjalnie wrogiego lub magicznie uzdrawiajcego obcego?


Nerwica objawowa specyfika zadania terapeuty l.jpg

Nerwica objawowa specyfika, zadania terapeuty

 • Uruchomienie si w dorosym yciu osoby niewiadomego konfliktu z dziecistwa aktywizacja nieprzystosowawczych mechanizmw (najlepsze z moliwych rozwizanie w dziecistwie) aktualnie nieskutecznych

 • Zadanie terapeuty - ustalenie jaki jest problem, pomoc pacjentowi w przepracowaniu zwizanych z nim emocji oraz w stworzeniu nowego sposobu jego rozwizania

 • Prognozy - pomylne, leczenie nie zawsze jest dugotrwae. W procesie terapeutycznym mona spodziewa si:

  - klimatu wzajemnoci

  -mog si pojawia wyrane reakcje przeniesieniowe /przeciwprzeniesieniowe - w kontekcie silniejszej od nich realistycznej wsppracy


Nerwica charakteru specyfika zadania terapeuty l.jpg

Nerwica charakteru specyfika, zadania terapeuty

 • Prognozy( rokowania) - bardziej ostrone, leczenie dugotrwae, skomplikowane -nie mona automatycznie zakada zbienoci celw pacjenta i terapeuty (to, czego chcia pacjent np. uzyskanie szybkiej ulgi w cierpieniu i to, co terapeuta uwaa za niezbdne dla uzyskania poprawy i restrukturyzacji osobowoci, bdzie widziane przez obu jako zbiene)

 • Gdy cel pacjenta i pomys terapeuty na osignicie realistycznych zaoe byy rozbiene, dla efektu terapeutycznego znacznie waniejsza jest edukacyjna rola terapeuty

 • Gwne zadanie terapeuty - przekazanie pacjentowi jak widzi problem (tzw. uczynienie egodystonicznym tego, co byo egosyntoniczne)


Nerwica charakteru przymierze zadaniowe terapeutyczne l.jpg

Nerwica charakteru przymierze zadaniowe - terapeutyczne

 • Nie mona bezkrytycznie przyjmowa szybkiego pojawienia si przymierza zadaniowego (working alliance) (Greenson, 1967)

 • Wane jest ustalenie warunkw wsppracy midzy terapeut a pacjentem, ktra wytrzyma pojawiajce si podczas leczenia silne i czsto negatywne emocje)


Slide71 l.jpg

Osoby z nerwic objawow czuj, e s po tej samej stronie, co terapeuta w walce z problematyczn czci self nie trzeba dugiego okresu tworzenia wsplnej perspektywy w leczeniu przymierze istnieje

W nerwicy charakteru osoba dopiero uczy si nowego dla niej sposobu mylenia o swej osobowoci - jej problem jest w duej mierze czci caego self przez to szybko moe poczu si osamotniona i atakowana przez terapeut

Brak zaufania jest nieunikniony i musi by cierpliwie wytrzymywany przez obu, dopki terapeuta na nie zasuy sobie u klienta

Proces budowania przymierza moe zaj wicej ni rok. Podejcie terapeutyczne tworzy si na podstawie toczcej si pracy( nie zakada si, e ono istnieje)


Slide72 l.jpg

Tre interwencji terapeutycznych w przypadku osoby z nerwic charakteru jest:

- mniej ekscytujca, zaskakujca i dramatyczna. Niezalenie od fantazji terapeuty i pacjenta dotyczcych uwiadamiania wypartych wspomnie czy niewiadomych konfliktw, bd oni musieli si zadowoli skrupulatnym, powolnym rozpltywaniem wszystkich emocjonalnych konfliktw, ktry pacjent do tej pory uwaa za normalny porzdek rzeczy i powolnym wypracowywaniem innych sposobw mylenia i radzenia sobie z odczuciami w relacjach midzyludzkich

W rozwoju zaburze osobowoci, w przeciwiestwie do pojawiania si neurotycznych reakcji na konkretne trudnoci, istniej dugotrwae wzorce identyfikacji, uczenia si i wzmacniania


Slide73 l.jpg

W nerwicach charakteru, gdzie etologia jest traumatyczna- w terapii pacjentw obie strony bd musiay upora si z pojawiajc si od czasu do czasu nud, zniecierpliwieniem, irytacj i deprywacj pacjent bdzie okazywa je bez obawy przed krytyk, a terapeuta wykorzysta je do zwikszania empatii w walce pacjenta z trudnym i przewlekym, urazowym psychicznie problemem


Relacja z obiektem l.jpg

Relacja z obiektem

Diagnoza poziomw psychopatologii osobowoci uwewntrznione dziecice reprezentacje i ich znaczenie w dowiadczaniu przez pacjenta relacji wizi i separacji


Slide75 l.jpg

Dziecice stadia rozwoju - przepracowanie interpersonalnych zada obok realizacji potrzeb popdowych (E. Erikson )

Osoba moe by zdominowana przez: wtki symbiotyczne,

separacyjno -indywiduacyjne, wspzawodnictwo i identyfikacj

 • Pacjenci ujmowani w kategoriach fiksacji na:

 • - pierwotnym poziomie -zalenociowym

  (zaufanie kontra nieufno)

 • - wtrnym poziomie - separacji indywiduacji (autonomia kontra wstyd i zwtpienie)

 • - zaawansowanych poziomach identyfikacji (inicjatywa kontra poczucie winy)


Diagnoza struktury osobowo ci charakter borderline psychotyczny neurotyczny l.jpg

Diagnoza struktury osobowocicharakter borderline, psychotyczny, neurotyczny

Charakterystyczne obrony, poziom integracji tosamoci, adekwatno testowania rzeczywistoci, zdolno wgldu we wasn patologi, natura pierwotnego konfliktu ,

Analiza przeniesienia / przeciwprzeniesienia


Diagnoza struktury osobowo ci wskazania g wne do klinicznego opisu l.jpg

Diagnoza struktury osobowoci wskazania gwne do klinicznego opisu

 • Moliwie szybko oceni w umowie terapeutycznej: czy struktura charakteru (osobowoci) osoby jest : neurotyczna, borderline, czy psychotyczna

 • Stara si ustali, jaki rodzaj (specyficznej konstelacji) neurotycznej, borderline, psychotycznej osobowoci bdzie stanowi przedmiot zmiany terapeutycznej

 • Osoby z

  - z organizacj psychotyczn - fiksacja na wtkach wczesnej fazy symbiotycznej

  -z organizacj osobowoci borderline fiksacja na wtkach separacji indywiduacji

  -z organizacj neurotyczn zafiksacja na wtkach edypalnych


Diagnoza struktury osobowo ci na poziomie neurotycznym l.jpg

Diagnoza struktury osobowoci na poziomie neurotycznym

Charakterystyka


Slide80 l.jpg

Osoby te posuguj si gwnie dojrzalszymi obronami

- uywaj czasami prymitywnych obron, jednak maj one duo mniejszy wpyw na ich oglne funkcjonowanie i pojawiaj si w silnym stresie

Obecno prymitywnych obron nie wyklucza diagnozy neurotycznego poziomu struktury charakteru, ale wyklucza j nieobecno dojrzaych obron

Osoby te uywaj wyparcia jako podstawowej obrony, stosujc je zamiast : zaprzeczania, rozszczepienia, projekcyjnej identyfikacji i in.

Osoby z neurotyczn struktur charakteru maj zintegrowane poczucie swej tosamoci

W naporze afektu s w stanie utrzyma racjonalne i obiektywne zdolnoci


Slide81 l.jpg

Ich zachowanie cechuje si spjnoci, a wewntrzne dowiadczanie charakteryzuje si cigoci self w czasie (gdy s proszone o opisanie siebie, nie brakuje im nagle sw, ani nie opisuj siebie jednowymiarowo)

Zazwyczaj s w stanie okreli swj oglny temperament, wartoci, gust, zwyczaje, przekonania, zalety i wady z przekonaniem o ich stabilnoci

Gdy s proszone o opisanie wanych dla nich osb, (rodzice, partner) ich charakterystyki s wielostronne i uznajce zoony, zestaw cech


Slide82 l.jpg

Osoby z poziomu neurotycznego s zazwyczaj w dobrym kontakcie z rzeczywistoci( brak u nich halucynacji, uroje (poza sytuacjami pod wpywem substancji chemicznych, stanw organicznych czy te posttraumatycznych flashbackw)

Zbierajcy wywiad mona zauway u nich niewielk potrzeb znieksztacania faktw przy ich przyswajaniu. Pacjent i terapeuta yj subiektywnie mniej wicej w tym samym wiecie

Zazwyczaj terapeuta nie odczuwa presji emocjonalnej, by wspuczestniczy w znieksztaconej interpretacji rzeczywistoci


Slide83 l.jpg

Osoby z zakresu neurotycznego - do wczenie w terapii zaczynaj wykazywa zdolno do tzw. terapeutycznego podziau (therapeutic split -Sterb 1934) pomidzy obserwujc ,a dowiadczajc czci self. Nawet, gdy ich trudnoci s dyskretnie egosyntoniczne, osoby te nie potrzebuj bezporedniego potwierdzenia przez terapeut ich neurotycznego sposobu postrzegania

Przeycia towarzyszce w relacji z osob neurotyczn s przyjemne


Slide84 l.jpg

Wanym aspektem rnicowej diagnozy osb z poziomu neurotycznego jest geneza ich trudnoci

Ich historie ycia i zachowanie podczas zbierania wywiadu, wiadcz o tym, i rozwizali oni mniej lub bardziej pozytywnie dwa pierwsze zadania rozwojowe wg.Eriksona:

- podstawow ufno i podstawow autonomi,

- e zrobili krok w kierunku poziomu osignicia poczucia tosamoci i inicjatywy

Przewanie rozpoczynaj terapi z powodu problemw, ktre nie polegaj na braku podstawowego poczucia bezpieczestwa czy poczucia wpywu, lecz z powodu powtarzajcych si konfliktw midzy tym, czego chc, a przeszkodami w osigniciu upragnionego celu, co do ktrych podejrzewaj, e je sami tworz


Slide85 l.jpg

Emocje towarzyszce przebywaniu w obecnoci osoby neurotycznej s pozytywne- przyjemne.

Odpowiednikiem posiadanego przez pacjenta obserwujcego ego jest dowiadczanie przez terapeut zdrowego przymierza terapeutycznego

Czsto od pierwszej sesji terapeuta neurotycznego klienta czuje, e on i pacjent s po tej samej stronie, a ich wsplnym przeciwnikiem jest problematyczna cz pacjenta

Przeciwprzeniesienie terapeuty(pozytywne czy negatywne) -nie bdzie wszechogarniajce. Klient z poziomu neurotycznego nie wzbudza w suchaczu ani chci mordu, ani potrzeby ochrony


Diagnoza struktury osobowo ci na poziomie psychotycznym l.jpg

Diagnoza struktury osobowoci na poziomie psychotycznym

Wewntrzny chaos, w terapeucie wana emocjonalna wytrzymao (od przyjemnej rozmowy do morderczych uczu)


Slide87 l.jpg

Zbieranie wywiadu z gboko zaburzonym pacjentem oscyluje midzy dowiadczeniem przyjemnej, powcigliwej rozmowy a byciem ofiar morderczego ataku.

Diagnoza pacjentw w jawnym stadium psychozy obecno halucynacji, uroje, idee odnoszcych, alogicznego mylenia

Istniej wiele osb na psychotycznym poziomie organizacji charakteru, ktrych pierwotny wewntrzny chaos nie ujawnia si wyranie, zanim nie znajd si pod wpywem znaczcego stresu

Specyficzne obrony (prewerbalne i preracjonalne)

wycofanie, zaprzeczanie, omnipotentna kontrola, prymitywna idealizacja i dewaluacja, prymitywne formy projekcji i introjekcji, rozszczepienie i dysocjacja. Obrony chroni one psychotyka przed skrajnym wszechogarniajcym zagroeniem


Slide88 l.jpg

Problemy tosamociowe osoby nie s w peni przekonane, e w ogle istniej,s niepewne tego, kim s, i zazwyczaj zmagaj si z podstawowymi kwestiami samookrelenia( pojcie ciaa, wieku, pci i orientacji seksualnej). Skd mam wiedzie, kim jestem?, czy nawet skd mam wiedzie, czy jestem? to czste pytania, jakie osoby zorganizowane psychotycznie zadaj z pen powag

Nie dowiadczaj innych jako posiadajcych cigo self Poproszeni o opisanie siebie lub innych wanych osb w swym yciu posuguj si oglnikami, prostymi skojarzeniami, konkretami, lub w widoczny sposb znieksztacaj opis


Slide89 l.jpg

Czsto terapeuta odczuwa, e pacjenci nie s zakotwiczeni w rzeczywistoci - ich magiczne nastawienie nie jest egodystoniczne

Czsto s zagubione i oddzielone od zaoe dotyczcych rzeczywistoci typowych dla swojej kultury

Chocia mog by w magiczny sposb dostrojone do podstawowego afektu w kadej sytuacji, czsto nie wiedz, jak zinterpretowa jej sens i mog odnosi j w nadmierny sposb do samego siebie


Slide90 l.jpg

U osb tych - niezdolno do spojrzenia z boku na swoje problemy psychiczne i do postrzegania ich z dystansem

brak obserwujcego ego u psychotykw

Poznawczo ten deficyt moe by zwizany z naukowo potwierdzon trudnoci w abstrakcyjnym myleniu, jak maj ludzie ze zdiagnozowan schizofreni (Kasanin, 1944)

Osoby z poziomu psychotycznego, ktre w historii swojego leczenia przyswoiy sobie argon pozwalajcy im brzmie jak dobrzy samoobserwatorzy (np.: wiem, e mam tendencj do przesadnego reagowania, czy nawet: nie zawsze jestem zorientowany co do czasu, miejsca, czy osoby) ujawni przed dobrym terapeut to, e prbujc zredukowa swj lk nieustannie powtarzaj to, co usyszeli na swj temat


Slide91 l.jpg

Pierwotny konflikt u tych osb jest dosownie egzystencjalny: ycie kontra mier, egzystencja kontra zanik, bezpieczestwo kontra zagroenie.

Ich sny s pene silnych obrazw mierci i destrukcji. Ich motywem przewodnim jest by albo nie by. Laing (1965) sugestywnie okreli ich jako cierpicych z powodu niepewnoci bytowej (ontolongical insecurity)

Psychoanalityczne badania nad rodzinami schizofrenikw w latach 50-tych i 60-tych XX w. przedstawiay zgodnie wzorzec emocjonalnej komunikacji, w ktrej psychotyczne dziecko odbierao subtelny przekaz, e nie jest ono odrbn osob, lecz przedueniem kogo innego (Singer i Wynne, 1965a, 1965b; Mischler i Waler, 1968; Beteson, Jackson, Haley i Weakland, 1969; Lidz, 1973).


Slide92 l.jpg

Psychotycy s gboko niepewni co do swego prawa do odrbnej egzystencji lub nawet nieznane im moe by w ogle poczucie istnienia

Powstajce z pacjentami strukturalnie psychotycznymi przeciwprzeniesienie jest czsto pozytywne. Pochodzenie tego przyjemnego odczucia jest inne ni tego, ktre charakteryzuje reakcje przeciwprzeniesieniowe z klientami neurotycznymi

W pracy z pacjentem o strukturze psychotycznej u terapeuty wiksze poczucie omnipotencji, rodzicielskiej opiekuczoci i gbokiej duchowej empatii ni wobec neurotykw


Slide93 l.jpg

Psychotycy - silnie spragnieni podstawowej wizi z drugim czowiekiem oraz nadziei, e kto uly w ich cierpieniu, s skonni do ulegoci i wdzicznoci wobec jakiegokolwiek terapeuty, ktry zaoferuje im co wicej, ni diagnoz i leki. Ich wdziczno jest prawdziwie wzruszajca

Kochany schizofrenik okrelenie odzwierciedlajce troskliwy stosunek personelu medycznego

Osoby ze skonnociami psychotycznymi bardzo doceniaj szczero u terapeuty .


Slide94 l.jpg

Zaleno psychotyka od opieki terapeuty narzuca na niego poczucie nadmiernej odpowiedzialnoci

Przeciwprzeniesienie wobec psychotyka - podobne do zwyczajnych uczu macierzyskich wobec niemowlcia do ptora roku ycia: jest cudowne w swoim przywizaniu i przeraajce w swoich potrzebach - nie jest jeszcze przekorne i irytujce, lecz wyczerpuje siy drugiej osoby

Konsumpcyjna cecha psychiki psychotyka sprawia, e wielu terapeutw woli nie pracowa ze schizofrenikami i osobami z psychotyczn struktur osobowoci


Diagnoza struktury osobowo ci na poziomie borderline l.jpg

Diagnoza struktury osobowoci na poziomie borderline

Charakterystyka


Slide96 l.jpg

Wan cech tych osb ze struktur borderline jest uywanie przez nich prymitywnych obron(archaicznych i caociowych mechanizmw)

zaprzeczanie, projekcja identyfikacyjna i rozszczepienie

W regresji ciko ich odrni od pacjentw psychotycznych Istotna rnica w obszarze obron midzy osobami borderline a psychotycznymi (gdy terapeuta interpretuje pacjentowi z borderline dziaanie prymitywnego sposobu dowiadczania, ten wykae przynajmniej chwilow reakcj.

W przypadku pacjenta psychotycznego - analogiczna interpretacja wywouje duo silniejsz reakcj wstrznicia

Kiedy pacjent psychotyczny dewaluuje terapeut ,a ten mu to interpretuje - pojawia si u u tego pierwszego lk (dewaluacja wadzy terapeuty to jedyna psychologiczna obrona przed zniszczeniem)

Kiedy pacjent z borderline dewaluuje terapeut ,a ten mu to interpretuje - pojawia si u tego pierwszego wymianie, milczenie lub niechtne potwierdzenie - obniony poziom lku


Slide97 l.jpg

W wymiarze integracji tosamoci, pacjenci borderline s jednoczenie podobni i rni od psychotykw. Ich dowiadczanie self jest pene niespjnoci i braku cigoci (gdy s poproszeni o opisanie swojej osobowoci, mog, podobnie jak psychotycy nie potrafi tego zrobi)

Gdy s proszeni o opisanie wanych osb ze swojego ycia - podaj wszystko, tylko nie wielowymiarowy i bazujcy na skojarzeniach opis niepowtarzalnoci tej osoby (typowe odp: moja matka? jest po prostu zwyczajn matk). Czsto daj oglnikowe opisy, jak np.: po prostu alkoholik

W przeciwiestwie do psychotykw, nigdy nie podaj cech konkretnych czy stycznych skojarzeniowo i posunitych a do dziwacznoci - maj tendencj do zbywania przejawianego przez terapeut zainteresowania zoon natur ich samych i innych osb


Slide98 l.jpg

Wykazuj skonno do radzenia sobie z ograniczeniami w obszarze integracji tosamoci do stosowania wrogoci jako mechanizmu obronnego

Pomimo wsplnego dla psychotyka i borderline braku integracji tosamoci, stosunek pacjentw borderline do ich wasnej tosamoci rni si od nastawienia psychotykw :

- poczucie niespjnoci i braku cigoci odczuwane przez osoby borderline nie wywouje u nich zagroenia egzystencjalnego, jak u schizofrenikw

-Pacjenci borderline mog by zagubieni tosamociowo, lecz wiedz, e istniej

Pacjenci borderline s bardziej skonni do wrogich reakcji na pytania dotyczce tosamoci wasnej czy innych osb Psychotycy s bardziej skupieni na temacie utraty caociowego istnienia ni wrogoci do terapeuty


Slide99 l.jpg

Psychotycy i borderline w odrnieniu od neurotykw - posuguj si gwnie prymitywnymi obronami i cierpi z powodu podstawowego uszkodzenia w poczuciu self

Rnice dotycz testowania rzeczywistoci - borderline, gdy s badani uwanie, demonstruj adekwatne postrzeganie rzeczywistoci bez wzgldu na to, jak dziwaczne i rozbudowane mog wydawa si ich symptomy w odrnieniu do psychotyka

Kernberg: adekwatno testowania rzeczywistoci (jako e pacjent borderline moe zaprzecza swojej psychopatologii, rwnoczenie utrzymujc stay poziom odrnienia tego, co rzeczywiste


Slide100 l.jpg

Wg. Kernberga wane jest zbadanie stopnia adekwatnoci testowania rzeczywistoci u osoby poprzez

- wybranie niezwykej cechy jej samoprezentacji, skomentowania jej i zapytanie pacjenta, czy zdaje sobie spraw z tego, e inni mog uzna tak cech za dziwn( zauwayam, e ma pan wytatuowany na policzku napis mier!. Czy rozumie pan, dlaczego to moe wydawa si niezwyke mi lub innym ludziom?)

Osoba ze struktur borderline zdaje sobie spraw z tego, e ta cecha jest niekonwencjonalna, e otoczenie moe nie rozumie jej znaczenia

Osoba psychotyczna robi si przeraona i zmieszana, poniewa poczucie, e nie jest rozumiana budzi gbi niepokj


Slide101 l.jpg

Osoby ze struktur borderline przychodz na terapi ze specyficznych powodw, takich jak np.ataki paniki, depresja, czy schorzenia, ktre lekarz zalicza do zwizanych ze stresem, lub te pojawiaj si w gabinecie za namow znajomego lub krewnego

Nie przychodz nigdy z planem zmiany swojej osobowoci w kierunku, ktry otoczenie widzi jako korzystny

Jako e nigdy nie mieli innego rodzaju charakteru, brakuje im emocjonalnego pojcia, jak to byoby mie zintegrowan tosamo, dojrzae obrony, zdolno odraczania gratyfikacji, tolerowa ambiwalencj i dwuznaczno itp. Chc tylko przesta cierpie lub pozby si krytykujcej ich osoby


Slide102 l.jpg

Terapia - przebiega burzliwie i frustrujco dla terapeuty i pacjenta

Czsto prezentuj si w sposb wymuszajcy empati terapeuty, nie wydaj si szczeglnie chorzy -dopiero po wstpnym okresie terapii terapeuta zdaje sobie spraw, e dany pacjent ma struktur borderline

Pierwsz wskazwk jest to, e interwencje zaplanowane przez terapeut s odbierane jako atak

Terapeuta stara si dotrze do obserwujcego ego, a pacjent go nie posiada- rozpoznaje tylko, e pewien aspekt jego self jest krytykowany


Slide103 l.jpg

Terapeuta stara si budowa odpowiednik przymierza terapeutycznego nieskuteczno jego wysikw

Niezalenie od przenikliwoci diagnostycznej terapeuty, uczy si on, e pierwszym zadaniem terapii jest uspokojenie burzy, ktra targa t osob, oraz zachowywanie si wobec niej w sposb, ktry bdzie ona odbieraa jako rnicy si od wpyww, ktre utworzyy i wspieray tak zaburzon i oporn na pomoc osob

W dalszej kolejnoci -jak terapia przyniesie znaczc zmian strukturaln ( wedug Mc. Wiliams trwa to okoo dwch lat ) pacjent zmieni si na tyle, aby zrozumie, jak zmian charakterologiczn stara si wypracowa terapeuta. W midzyczasie moe nastpi znaczna ulga w cierpieniu emocjonalnym


Slide104 l.jpg

Pacjent borderline - uwikany w centralny dla jego emocjonalnego funkcjonowania konflikt: gdy czuje si blisko drugiej osoby - lk przed pochoniciem i cakowit kontrol ; gdy si oddzieli silne odczuwanie porzucenia

Skutek to : wycofywanie si i ponowne wchodzenie w relacje -rwnie relacj terapeutyczn, w ktrej ani blisko, ani dystans nie zapewniaj komfortu

ycie z takim konfliktem, ktry nie poddaje si od razu wysikom interpretacyjnym, jest wyczerpujce dla pacjentw borderline, ich przyjaci, rodzin i ich terapeutw( czsto pojawiaj si mwic o samobjstwie, z powodu zachowania szukam pomocy odrzucam pomoc)


Slide105 l.jpg

Przeniesienie u osb borderline - silne, pozbawione ambiwalencji i oporne na zwyky rodzaj interpretacji

Dewaluacja i idealizacja-terapeuta moe by postrzegany jako w caoci zy lub dobry.

Jeli terapeuta stara si interpretowa przeniesienie tak, jak z neurotykiem (np.: By moe to, co pan czuje wobec mnie, jest tym samym, co czu pan do ojca), pacjent nie poczuje ulgi ani pomocnego sensu w uzyskanym wgldzie przyzna, e terapeuta zachowuje si jak w wczesny obiekt

Osoba borderline w jednym stanie umysu postrzega terapeut jako bliskiego Bogu w zakresie mocy i szlachetnoci, a w innym (ktry moe nastpi dzie pniej) jako sabego i podego


Slide106 l.jpg

Reakcje przeciwprzeniesieniowe wobec osb borderline - silne i poruszajce. Nawet, gdy nie s negatywne (terapeuta czuje gbokie wspczucie dla zrozpaczonego dziecka tkwicego w pacjencie borderline i fantazjuje o pomocy i ratowaniu go) - mog mie wszechogarniajcy i wytrcajcy z rwnowagi charakter

Pracownicy i terapeuci wobec pacjentw borderline s nadopiekuczy (widzc ich jako biedne, sabe jednostki, ktre potrzebuj mioci, by si rozwin), albo nadmiernie karzcy (widzc ich jako wymagajcych i manipulujcych ludzi, ktrym trzeba stawia granice)


Slide107 l.jpg

Czonkowie zespou pracujcego z pacjentem gdy omawiane s plany leczenia czsto dziel si na przeciwstawne obozy,

Indywidualni terapeuci mog oscylowa wewntrznie pomidzy jedn a drug pozycj, odzwierciedlajc poszczeglne strony konfliktu w pacjencie

Czsto w terapeucie - uczucie wyczerpanej matki dwulatka, ktry nie przyjmie pomocy, cho pochonity jest frustracj bdc jej pozbawiony


Diagnoza do psychoterapii pacjent w somatycznych l.jpg

Diagnoza do psychoterapii pacjentw somatycznych

Charakterystyka


Mechanizmy obronne wyst puj ce u chorych somatycznie l.jpg

Mechanizmy obronne wystpujce u chorych somatycznie

 • Racjonalizacja (pozornie racjonalne uzasadnianie swoich przey i dziaa, ktre wynikaj z niezrozumiaych, czsto nieuwiadomionych motyww

 • Wyparcie (utrzymywanie lkowych myli poza obszarem wiadomoci)

 • Reakcje pozorowane (zachowania sprzeczne z wystpuj patologi ,uczuciowoci pacjenta)


Slide110 l.jpg

Cele

 • Diagnoza czynnikw psychologicznych w etiopatogenezie i przebiegu choroby psychosomatycznej w celu ustalenia rodzaju terapii oraz strategii radzenia sobie z chorob

 • a) osobowociowe czynniki

 • b) analiza nastpstw choroby dla struktury osobowoci

 • Diagnoza ta ma na celu zidentyfikowanie dowiadcze yciowych pacjenta i jego struktury osobowoci


Slide111 l.jpg

Diagnoza objawowa - rodzaj zaburzenia i nasilenie objaww chorobowych ukierunkowuj decyzj o modelu psychoterapii (pacjent z tendencjami samobjczymi, lkowy, depresyjny i ocena koniecznoci leczenia farmakologicznego, hospitalizacji)

Diagnoza zasobw pacjenta - umoliwiajcych wyksztacenie nowych umiejtnoci (czynniki ekonomiczne, pozycja spoeczna, wiek, pe)


Diagnoza proces w poznawczych l.jpg

Diagnoza procesw poznawczych

 • Moliwoci intelektualne w kierunku poszukiwania i przyswajania niezbdnych informacji potrzebnych do funkcjonowania z chorob i do walki z ni

 • Moliwoci nauczenia si procedur zwizanych z leczeniem i wyznaczania realistycznych celw (pacjent musi czsto przeorganizowa z powodu choroby swoje ycie, aby nie utraci satysfakcji z niego w zwizku z chorob)

 • Ocena postrzegania i poznawczej reakcji na wasna chorob u pacjenta i zrnicowanie tego z wpywem samej choroby i znalezienia si w roli pacjenta na znieksztacenia mylenia o chorobie, procesie leczenia itp

 • Ocena zmian w postrzeganiu wasnego ciaa (wraz z wystpieniem objaww pacjent uwraliwia si zwykle na sygnay pynce z ciaa i ma tendencj do lkowego ich interpretowania (choroby przewleke, nowotworowe, zagroone ryzykiem nawrotw)


Diagnoza emocji l.jpg

Diagnoza emocji

 • Ocena moliwoci w zakresie sposobu wyraania wasnych emocji i kontroli nad nimi

 • Ocena czy walka z chorob przekracza moliwoci( emocjonalne, ekonomiczne, spoeczne) pacjenta - uaktywnienie stanw psychopatologicznych

 • Ocena stanu emocjonalnego w zwizku z faz choroby przewlekej (wraz z upywem czasu chorowania zmieniaj si emocje, ktre temu towarzysz (najwiksze znaczenie maj momenty przeomowe tzw. nage pogorszenia albo poprawy). Ocena nasilenia lku: przed mierci, przed przyszoci, przed nowymi mylami itp.


Diagnoza mo liwo ci spo ecznych l.jpg

Diagnoza moliwoci spoecznych

 • Ocena umiejtnoci w zakresie nawizywania relacji, komunikacji (pacjent musi w obszarze kontaktw spoecznych odnale si w nowej roli, musi przystosowa si do nowej pozycji w rodowisku, do nowych zada, ogranicze i moliwoci

 • Diagnoza jakoci ycia pacjenta( pozytywna ocena oglnego funkcjonowania tj. zdolnoci do realizacji wasnych planw, pozwalajca na osignicie yciowej satysfakcji. Jeli istnieje kilka metod leczenia zapyta, ktra wg. pacjenta podnosi jego jako ycia)

 • Diagnoza zasobw w rodzinie


Slide115 l.jpg

Biorc pod uwag poznawcz i emocjonaln sprawno pacjenta warunkujc poziom jego zdolnoci w zakresie przyswajania informacji i adekwatnego reagowania na nie, akceptacji sytuacji - uwzgldnia si raczej emocjonalne wspieranie w procesie przystosowania do choroby, pomoc w adaptacji do nowej, trudnej sytuacji, do rodowiska

Korekcja psychologiczna -psychokorekcja zesp czynnoci podejmowanych dla gruntownego poprawienia pooenia yciowego


Wska niki jako ci ycia l.jpg

Wskaniki jakoci ycia

 • Wskaniki subiektywne:

 • -dobre samopoczucie (aktywno, energia, ywotno,)

 • -stan fizyczny (dolegliwoci, zdolno do wysiku, ruchliwo)

 • - stan psychiczny (nastroje, samoocena)

 • -funkcje umysowe (percepcja, rozumienie, zapamitywanie)

 • - wykonywanie pracy (wydolno, wydajno)

 • -spoeczne uczestnictwo (zainteresowania, kontakty, aktywno)

 • - satysfakcja z ycia (zadowolenie z pracy, sytuacji ekonomicznej, ukadu rodzinnego, zwizkw z innymi ludmi)

 • Wskaniki obiektywne:

 • -stan zdrowia (wyniki bada i testw)

 • -status spoeczno ekonomiczny (zatrudnienie, dochody, mieszkanie, autorytet, uznanie).


Dzi kuj za uwag l.jpg

Dzikuj za uwag !


ad
 • Login