@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line
Download
1 / 18

„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” . PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY. Priorytet VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” ' - allan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

Projekt innowacyjny:

Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia

„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”

PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.4 Projekty innowacyjneDEFINICJA WARTOŚCI

 • „(...) cecha lub zespół cech właściwy danej osobie lub rzeczy, stanowiący o jej walorach (np. moralnych, artystycznych) cennych dla ludzi, mogący zaspokoić jakieś ich potrzeby; ważność, znaczenie kogoś, czegoś” (Encyklopedia Multimedialna PWN - Słownik Języka Polskiego, 2000)

 • bywa rozpatrywana w dwóch odmiennych znaczeniach:

  • coś może mieć wartość (wartość jako cecha przedmiotu)

  • coś samo w sobie być wartością


WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

PRACA JAKO WARTOŚĆ

 • Badania Falkowskiej (1997; za: Chmielewski, Skarżyńska, 2001) - 85% Polaków traktowało pracę jako ważną wartość w życiu, a 20% mieszkańców naszego kraju postrzegało pracę wyłącznie przez pryzmat uzyskiwanych w niej dochodów

 • Oznacza to, iż praca stanowi nie tylko narzędzie do zaspokajania potrzeb instrumentalnych, ale pełni ponadto inne funkcje


WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

„DLACZEGO LUDZIE PRACUJĄ?”

 • Powody:

  • instrumentalne

  • samorealizacji

  • społeczne

  • wewnętrznej przyjemności


WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

WARTOŚCI ZAWODOWE

Część badaczy definiuje wartości zawodowe w kategorii zainteresowań, część w kategorii potrzeb, a niektórzy w kategorii postaw. Wartości zawodowe są przez wszystkich wiązane z motywacją do pracy i podejmowaniem przez człowieka aktywności w konkretnej dziedzinie.


KONCEPCJA WARTOŚCI HACKMANA I OLDHAMA- WYMIARY PRACY ZWIĄZANE Z PSYCHOLOGICZNĄ ROLĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 • Poczucie sensowności wykonywanej pracy - praca musi być postrzegana jako mająca znaczenie w kontekście wyznawanego systemu wartości, ważna, warta podjęcia wysiłku

  • Poczucie odpowiedzialności - pracownik musi doświadczać (poprzez podejmowane decyzji czy realizowane zadania) osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy

  • Znajomość rezultatów - pracownik musi znać wyniki swoich działań, aby móc na ich podstawie regulować podejmowany w pracy wysiłek


Wymiary modyfikacji stanowisk pracy wed ug hackmana i oldhama 1980
Wymiary modyfikacji stanowisk pracy według Hackmana i  Oldhama (1980)

 • Różnorodność kwalifikacji

  liczba czynności, które są wykonywane na danym stanowisku

 • Identyfikowalność zadań

  zakres w jakim pracownik wykonuje pracę

 • Znaczenie zadania

  odczuwana waga zadania

 • Autonomia

  zakres kontroli pracownika nad sposobem wykonywania pracy

 • Sprzężenie zwrotne

  zakres w jakim pracownik potrafi ocenić jakość wykonywanych zadań


WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY – WNIOSEK Z BADAŃ i  Oldhama (1980)

Zespół Metodyczny postanowił włączyć koncepcję wartości zawodowych do kwestionariusza. W oparciu o przeprowadzone badania (por. Hauk, 2007; Paszkowska-Rogacz, 2003), koncepcje teoretyczne (por. Hackman, Oldham, 1979; za: Kożusznik, 2002) oraz własne przemyślenia do wersji testowej kwestionariusza wybrał 13 właściwości pracy umożliwiających realizację określonych wartości zawodowych


WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY i  Oldhama (1980)

poczucie bycia szanowanym

dobre relacje ze współpracownikamI

dobre stosunki z przełożonymi

szanse rozwoju zawodowego

komfortowe warunki pracy

duża aktywność w pracy

samodzielność w ustalaniu sposobu realizacji zadań

indywidualne ustalanie godzin roboczych

poczucie, że własna praca ma sens

wykorzystywanie w pracy wielu własnych umiejętności

widoczne efekty własnego działania

możliwość korzystania z pomocy współpracowników

jasno określone zadania / jasno sformułowane cele


WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY – SKALA OCEN i  Oldhama (1980)

Zadaniem osób badanych jest ocena każdej z cech pracy na pięciostopniowej skali, gdzie:

1 - oznacza bardzo niepożądaną właściwość pracy

2 - oznacza raczej niepożądaną właściwość pracy

3 - oznacza neutralną, obojętną właściwość pracy

4 - oznacza raczej ważną właściwość pracy

5 – oznacza bardzo ważną właściwość pracyWarto ci a wzory karier dla kobiet super 1979
WARTOŚCI A WZORY KARIER DLA KOBIET i  Oldhama (1980)(SUPER, 1979)

 • Stabilna kariera gospodyni domowej- wczesne zawarcie małżeństwa i krótki okres zdobywania doświadczeń zawodowych.

 • Kariera konwencjonalna - podjęcie pracy po ukończeniu szkoły i jej porzucenie po ślubie

 • Kariera stabilnej pracy- koncentracja na życiu zawodowym

 • Kariera dwutorowa- łączenie obowiązków domowych i zawodowych

 • Kariera przerywana- przerwy w pracy zawodowej związane z wychowywaniem dzieci

 • Kariera niestabina- sekwencyjność zmian według wzoru: próba – stabilizacja – próba; kobiety częściej niż mężczyźni w przerwach między okresami zatrudnienia pozostają w domu

 • Kariera wielokrotnych prób - częste zmiany pracy; dotyczy osób niżej wykwalifikowanych


Warto ci a wzory karier dla m czyzn super 1979
WARTOŚCI A WZORY KARIER DLA MĘŻCZYZN i  Oldhama (1980) (SUPER, 1979)

 • Kariera stabilna- rozpoczynanie pracy bezpośrednio po szkole bez okresu próbnego; typowe dla pracowników wysoko wykwalifikowanych, menedżerów, urzędników

 • Kariera konwencjonalna - tak jak w grupie poprzedniej z istnieniem fazy przygotowawczej prowadzącej do stałej pracy

 • Kariera niestabilna- sekwencyjność zmian według wzoru: próba – stabilizacja – próba; typowa dla osób średnio wykwalifikowanych, urzędników i samozatrudnionych

 • Kariera wielokrotnych prób - częste zmianami pracy; osoby niżej wykwalifikowane


Podsumowanie i  Oldhama (1980)

Praca, będąca świadomym aktem jednostki, traktowana jest jako źródło różnych norm i wartości. Wartości zawodowe, obok potrzeb oraz zainteresowań zawodowych człowieka, stanowią motor napędowy rozwoju zawodowego, a także mają wpływ na różnicowanie się aspiracji, celów czy preferencji zawodowych jednostki.

Istotnym więc kryterium wyboru zawodu jest ocena możliwości realizacji wyznawanych wartości zawodowych w miejscu pracy, dokonywana w oparciu o konkretne aspekty pracy. Jednostki, których rozwój zawodowy jest zgodny z preferowanymi przez nie wartościami zawodowymi osiągają nie tylko większe zadowolenie z pracy, ale także wyższą pozycję zawodową aniżeli osoby, których ów rozwój jest niezgodny z hierarchią wartości.


Poszukujesz nowej pracy sprawd najpierw co jest dla ciebie najwa niejsze
Poszukujesz nowej pracy? i  Oldhama (1980)Sprawdź najpierw, co jest dla Ciebie najważniejsze


Literatura
LITERATURA i  Oldhama (1980)

 • Hornowska, E., Paluchowski, W. (1993).Technika badania ważności pracy. Model teoretyczny i wstępne wyniki. W: J. Brzeziński (red.) Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (red. oraz współautor). (2006). Materiały metodyczno dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów. Część I, II i III. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 • Super, D. (1979). Work importance study. Report of the December, Conference.

 • Weiss, D.J. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, 46.


Dziękujemy za uwagę i  Oldhama (1980)


ad