„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” - PowerPoint PPT Presentation

@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line
Download
1 / 18

 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia. „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line” . PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY. Priorytet VI . Rynek pracy otwarty dla wszystkich

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


@doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

Projekt innowacyjny:

Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia

„@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”

PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.4 Projekty innowacyjne


Warto ci i a wyb r kariery zawodowej

WARTOŚCI I A WYBÓR KARIERY ZAWODOWEJ


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

DEFINICJA WARTOŚCI

 • „(...) cecha lub zespół cech właściwy danej osobie lub rzeczy, stanowiący o jej walorach (np. moralnych, artystycznych) cennych dla ludzi, mogący zaspokoić jakieś ich potrzeby; ważność, znaczenie kogoś, czegoś” (Encyklopedia Multimedialna PWN - Słownik Języka Polskiego, 2000)

 • bywa rozpatrywana w dwóch odmiennych znaczeniach:

  • coś może mieć wartość (wartość jako cecha przedmiotu)

  • coś samo w sobie być wartością


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

PRACA JAKO WARTOŚĆ

 • Badania Falkowskiej (1997; za: Chmielewski, Skarżyńska, 2001) - 85% Polaków traktowało pracę jako ważną wartość w życiu, a 20% mieszkańców naszego kraju postrzegało pracę wyłącznie przez pryzmat uzyskiwanych w niej dochodów

 • Oznacza to, iż praca stanowi nie tylko narzędzie do zaspokajania potrzeb instrumentalnych, ale pełni ponadto inne funkcje


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

„DLACZEGO LUDZIE PRACUJĄ?”

 • Powody:

  • instrumentalne

  • samorealizacji

  • społeczne

  • wewnętrznej przyjemności


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

WARTOŚCI ZAWODOWE

Część badaczy definiuje wartości zawodowe w kategorii zainteresowań, część w kategorii potrzeb, a niektórzy w kategorii postaw. Wartości zawodowe są przez wszystkich wiązane z motywacją do pracy i podejmowaniem przez człowieka aktywności w konkretnej dziedzinie.


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

KONCEPCJA WARTOŚCI HACKMANA I OLDHAMA- WYMIARY PRACY ZWIĄZANE Z PSYCHOLOGICZNĄ ROLĄ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 • Poczucie sensowności wykonywanej pracy - praca musi być postrzegana jako mająca znaczenie w kontekście wyznawanego systemu wartości, ważna, warta podjęcia wysiłku

  • Poczucie odpowiedzialności - pracownik musi doświadczać (poprzez podejmowane decyzji czy realizowane zadania) osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy

  • Znajomość rezultatów - pracownik musi znać wyniki swoich działań, aby móc na ich podstawie regulować podejmowany w pracy wysiłek


Wymiary modyfikacji stanowisk pracy wed ug hackmana i oldhama 1980

Wymiary modyfikacji stanowisk pracy według Hackmana i  Oldhama (1980)

 • Różnorodność kwalifikacji

  liczba czynności, które są wykonywane na danym stanowisku

 • Identyfikowalność zadań

  zakres w jakim pracownik wykonuje pracę

 • Znaczenie zadania

  odczuwana waga zadania

 • Autonomia

  zakres kontroli pracownika nad sposobem wykonywania pracy

 • Sprzężenie zwrotne

  zakres w jakim pracownik potrafi ocenić jakość wykonywanych zadań


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY – WNIOSEK Z BADAŃ

Zespół Metodyczny postanowił włączyć koncepcję wartości zawodowych do kwestionariusza. W oparciu o przeprowadzone badania (por. Hauk, 2007; Paszkowska-Rogacz, 2003), koncepcje teoretyczne (por. Hackman, Oldham, 1979; za: Kożusznik, 2002) oraz własne przemyślenia do wersji testowej kwestionariusza wybrał 13 właściwości pracy umożliwiających realizację określonych wartości zawodowych


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY

poczucie bycia szanowanym

dobre relacje ze współpracownikamI

dobre stosunki z przełożonymi

szanse rozwoju zawodowego

komfortowe warunki pracy

duża aktywność w pracy

samodzielność w ustalaniu sposobu realizacji zadań

indywidualne ustalanie godzin roboczych

poczucie, że własna praca ma sens

wykorzystywanie w pracy wielu własnych umiejętności

widoczne efekty własnego działania

możliwość korzystania z pomocy współpracowników

jasno określone zadania / jasno sformułowane cele


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY – SKALA OCEN

Zadaniem osób badanych jest ocena każdej z cech pracy na pięciostopniowej skali, gdzie:

1 - oznacza bardzo niepożądaną właściwość pracy

2 - oznacza raczej niepożądaną właściwość pracy

3 - oznacza neutralną, obojętną właściwość pracy

4 - oznacza raczej ważną właściwość pracy

5 – oznacza bardzo ważną właściwość pracy


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

WŁAŚCIWOŚCI (CECHY) PRACY – WZÓR ARKUSZA


Warto ci a wzory karier dla kobiet super 1979

WARTOŚCI A WZORY KARIER DLA KOBIET (SUPER, 1979)

 • Stabilna kariera gospodyni domowej- wczesne zawarcie małżeństwa i krótki okres zdobywania doświadczeń zawodowych.

 • Kariera konwencjonalna - podjęcie pracy po ukończeniu szkoły i jej porzucenie po ślubie

 • Kariera stabilnej pracy- koncentracja na życiu zawodowym

 • Kariera dwutorowa- łączenie obowiązków domowych i zawodowych

 • Kariera przerywana- przerwy w pracy zawodowej związane z wychowywaniem dzieci

 • Kariera niestabina- sekwencyjność zmian według wzoru: próba – stabilizacja – próba; kobiety częściej niż mężczyźni w przerwach między okresami zatrudnienia pozostają w domu

 • Kariera wielokrotnych prób - częste zmiany pracy; dotyczy osób niżej wykwalifikowanych


Warto ci a wzory karier dla m czyzn super 1979

WARTOŚCI A WZORY KARIER DLA MĘŻCZYZN (SUPER, 1979)

 • Kariera stabilna- rozpoczynanie pracy bezpośrednio po szkole bez okresu próbnego; typowe dla pracowników wysoko wykwalifikowanych, menedżerów, urzędników

 • Kariera konwencjonalna - tak jak w grupie poprzedniej z istnieniem fazy przygotowawczej prowadzącej do stałej pracy

 • Kariera niestabilna- sekwencyjność zmian według wzoru: próba – stabilizacja – próba; typowa dla osób średnio wykwalifikowanych, urzędników i samozatrudnionych

 • Kariera wielokrotnych prób - częste zmianami pracy; osoby niżej wykwalifikowane


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

Podsumowanie

Praca, będąca świadomym aktem jednostki, traktowana jest jako źródło różnych norm i wartości. Wartości zawodowe, obok potrzeb oraz zainteresowań zawodowych człowieka, stanowią motor napędowy rozwoju zawodowego, a także mają wpływ na różnicowanie się aspiracji, celów czy preferencji zawodowych jednostki.

Istotnym więc kryterium wyboru zawodu jest ocena możliwości realizacji wyznawanych wartości zawodowych w miejscu pracy, dokonywana w oparciu o konkretne aspekty pracy. Jednostki, których rozwój zawodowy jest zgodny z preferowanymi przez nie wartościami zawodowymi osiągają nie tylko większe zadowolenie z pracy, ale także wyższą pozycję zawodową aniżeli osoby, których ów rozwój jest niezgodny z hierarchią wartości.


Poszukujesz nowej pracy sprawd najpierw co jest dla ciebie najwa niejsze

Poszukujesz nowej pracy?Sprawdź najpierw, co jest dla Ciebie najważniejsze


Literatura

LITERATURA

 • Hornowska, E., Paluchowski, W. (1993).Technika badania ważności pracy. Model teoretyczny i wstępne wyniki. W: J. Brzeziński (red.) Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Paszkowska-Rogacz, A. (red. oraz współautor). (2006). Materiały metodyczno dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów. Część I, II i III. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

 • Super, D. (1979). Work importance study. Report of the December, Conference.

 • Weiss, D.J. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, 46.


Doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on line

Dziękujemy za uwagę


 • Login