Micromedex drug info series
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Micromedex: Drug Info Series PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Micromedex: Drug Info Series. Bhawat Ruangying Products Specialist with Training Function Book Promotion & Service Co.,Ltd. Micromedex ? . ฐานข้อมูล Micromedex เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงด้านเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์

Download Presentation

Micromedex: Drug Info Series

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Micromedex: Drug Info Series

Bhawat Ruangying

Products Specialist with Training Function

Book Promotion & Service Co.,Ltd.


Micromedex ?

 • ฐานข้อมูล Micromedex เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงด้านเภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์

  • ครอบคลุมข้อมูลด้านปริมาณยา, เภสัชจลนศาสตร์, องค์ประกอบของยา, ปฏิกิริยา, เอกสารกำกับยา (labelled and off-labelled) และการใช้งานทางคลินิก(DrugDex)

  • ครอบคลุมเนื้อหาอันตรกิริยาระหว่างยา กับสิ่งต่างๆ อาทิ อาหาร, สุรา, บุหรี่, สมุนไพร, โรค รวมทั้งการใช้ยาในผู้หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร (DrugReax)

  • ครอบคลุมเนื้อหาประเภทเอกสารอ้างอิงของตัวยา อาทิ ชื่อทางการค้า, โครงสร้างทางเคมี, ข้อมูลการผลิต, ยาที่ได้รับการรับรองจาก FDA (Index Nominum, Martindale, PDR®)

  • รายงานเชิงสรุปเกี่ยวกับสูตรยาที่ใช้ในโรงพยาบาล (P&T Quick Report)

  • คู่มือดูแลตนเองของผู้ป่วย (CareNotes AfterCare)

  • เครื่องมือช่วยวินิจฉัยชนิดของยาจากรูปร่าง สี ขนาด

   (Identidex –Complimentary)


การสืบค้น

 • การสืบค้นโดยใช้ชื่อยา Drug name (Generic name, Trade name)

 • การสืบค้นโดยใช้กลุ่มอาการของโรคSymptom

 • การสืบค้นโดยการจำเพาะหัวข้อสืบค้น Specific topic search

 • การสืบค้นเพื่อระบุชนิดของยาจากลักษณะยา Drug Identification

 • สืบค้นโดยเปรียบเทียบยา Drug Comparison

 • สืบค้นโดยใช้ Point-of-Care interface


หน้าหลัก


สืบค้นโดยใช้ชื่อยา และระบุฐานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ

1 ใส่คำค้นโดยระบุชื่อของยาที่ต้องการค้นหา

2 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจำเพาะขอบเขตการค้นหา

ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นทุกฐานพร้อมกันได้ในคราวเดียว

(ระบบจะเลือกให้เป็นการสืบค้นทั้งหมดพร้อมกันเป็นค่าแรก)

1

2


หน้าแสดงผลการสืบค้น

1

2

1 ตรวจสอบผลการสืบค้นจากคำค้น หรือทำการเลือกระบุยาตัวอื่น หรืออนุพันธ์

2 เลือกรายการที่สนใจจากรายการแสดงผล (hyperlink)


การแสดงผลแบบ Monograph

การแสดงผล, รายละเอียด, ข้อมูล จะมีความแตกต่างกันไปตามรายการที่เลือกสืบค้น

Outlineเลือกเพื่อแสดงผังโครงเรื่องทั้งหมด

Print Setup เลือกเพื่อกำหนดค่าในการสั่งพิมพ์

Trade/Generic Drug List เลือกดูรายการชื่อสามัญ และชื่อทางการค้าของยาชนิดนี้


คำสั่งเพื่อเรียกดูข้อมูล

Outlineเลือกเพื่อแสดงผังโครงเรื่องทั้งหมด

Trade/Generic Drug List เลือกดูรายการชื่อสามัญ และชื่อทางการค้าของยาชนิดนี้

Print Setup เลือกเพื่อกำหนดค่าในการสั่งพิมพ์


การสืบค้นโดยใช้ชื่อการค้า Trade name

 • Generic name: Warfarin

 • Trade name: Aldocumar, Anasmol, Apo-Warfarin, Befarin, Carfin, Coumadin, Cumar, Fargem, Jantoven, Maforan, Marevan, Orfarin, Panwanfin, Sofarin, Warfarin, Warfalone, Warnerin, Warx


สืบค้นโดยใช้อาการของโรค

1

2

3

สืบค้นโดยใช้อาการของโรค หรือชื่อโรค เช่น Swine Influenza

แก้ไขหรือปรับปรุง คำค้น (1) หรือ แก้ไขจากระบบแนะนำคำค้นจากช่องทางด้านขวา (2)

เลือกผลการสืบค้นที่ต้องการ (3)

ผลการสืบค้นจะแสดงผลแบ่งตามกลุ่มเนื้อหาของผลการสืบค้น เช่น กลุ่มข้อมูลยา (Drug information), กลุ่มพิษวิทยา (Toxicology information)


สืบค้นโดยการจำเพาะหัวข้อสืบค้น Specific topic search

1

2

เลือกแถบ Drugs

เลือก Specific Topic Search

เลือก Database เพื่อจำเพาะผลการสืบค้น

เลือก Topic Field โดยการใส่เครื่องหมายหน้าหัวข้อนั้นๆ

อย่างเช่น เลือกค้น Warfarin ในหัวข้อ Pharmacokinetics และ Contraindications

3

4

5


ผลการสืบค้น


การสืบค้นเพื่อระบุชนิดของยาจากลักษณะยา Drug Identification

1

 • เลือกแถบ Drugs

 • เลือก Drug Identification

 • ใส่ข้อมูลลักษณะยา เช่น

 • Imprint Code

 • Ex.832; 200

 • ลักษณะยา Description

 • Ex.

 • Blue, Round shape and solid

2

3

4


สืบค้นโดยเปรียบเทียบยา Drug Comparison

 • Coumadin® may be confused with Avandia®, Cardura®, Compazine®, Kemadrin®

2

 • เลือกแถบ Drugs

 • เลือก Compare Drug Summaries

 • ใส่ชื่อยา

 • เลือกจำนวน Fields ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

1

3

4


Point-of-care Interface

 • Clinical Xpert™ means:

  » Less clicks to get the answer you need

  » No lengthy documents to scan

  » Seamless searching across content areas (without re-entering your search term)

  » Word Wheel searching

  » Spelling help

  » Consistent information for your PDA

 • Plus, Clinical Xpert offers enhanced summary drug information:

  » Indications and Dosing – now includes efficacy, strength of evidence, and strength of recommendation ratings

  » Regulatory Status and Generic Availability – displayed in the summary document

  » Drug Toxicity (New Section) – provides information on clinical effects, treatment, and range of toxicity

  » Clinical Teaching (New Section) – offers point-of-care counseling information for clinicians to use when educating patients about their medications


ตอบคำถามจากกรณีศึกษา CASE Study

 • การใช้ seretide ในผู้สูงอายุนั้น มีข้อห้ามใช้ หรือมีข้อควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุหรือไม่

  • เนื่องจากมีคนไข้สูงอายุ (67ปี) มีประวัติเป็น COPD แพทย์สั่งใช้ Seretide 1*2 เป็นระยะเวลานานประมาณ 2 ปีกว่า โดยได้ ventolin พ่น prn ด้วย และเมื่อ4วันที่แล้วคนไข้ admit ด้วยอาการเดิม แพทย์อีกคนได้สั่ง off seretide และ ventolin MDI และได้มีการสอบถามแพทย์ถึงเหตุผลที่สั่ง off สองตัวนี้ แพทย์บอกว่า ไม่ควรใช้ยานี้ (seretide)ในpt สูงอายุแต่กับคนไข้อีกคน อายุ 74 ปี แพทย์ไม่ได้สั่ง off ยา อีกคนใช้เหมือนกัน โรคเหมือนกัน(พยาบาลเป็นผู้ถามเหตุผลแพทย์)

Ref: http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=10595&gid=1


 • Login