Traume i posttraumatska stanja cns a l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Traume i posttraumatska stanja CNS -a PowerPoint PPT Presentation


 • 848 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Traume i posttraumatska stanja CNS -a. Doc. Dr V. Rakočević-Stojanović. Epidemiologija. Godišnja incidencija trauma: Ukupna populacija: 200/100000 15-24 godine:550/100000 10% smrtonosne povrede, 20-40% značajne sekvele. Uzroci trauma CNS-a. Saobraćajne nesreće 58%

Download Presentation

Traume i posttraumatska stanja CNS -a

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Traume i posttraumatska stanja CNS-a

Doc. Dr V. Rakočević-Stojanović


Epidemiologija

Godišnja incidencija trauma:

 • Ukupna populacija: 200/100000

 • 15-24 godine:550/100000

 • 10% smrtonosne povrede, 20-40% značajne sekvele


Uzroci trauma CNS-a

 • Saobraćajne nesreće58%

 • Padovi sa visine 21%

 • Udarac u glavu 11%

 • Tuča 5%

 • Nepoznato 5%


Uzroci trauma CNS-a

 • Saobraćajne nesreće-povrede glave u 80%

 • Penetrantne mirnodopske povrede glave: 30-62% smrtonosne

 • Politraume: u 60% povrede mozga (mortalitet 22%)


Faktori rizika

 • Mladji muškarci

 • Niže obrazovanje

 • Nezaposleni

 • Etilizam

 • Socijalni problemi

 • Emocionalne smetnje

 • Ranije povrede glave


Frakture lobanje:konveksiteta, baze, linearne i impresione

 • Linearne (75%): temporalno, parijetalno, redje frontalno, lezija kranijalnih nerava (5,7,8 ili 1), oto i nazolikvoreja, ozlede krvnih sudova.

 • Impresione (20-25%): fragmentacija kosti, fokalni neurološki znaci, lezije dure, infekcije, meningitis, hemoragije (ED, SD, SA, IC).


Frakture baze lobanje (do5%)

 • Kranijalni nervi (1,2,3,4,5,7,8)

 • Endokrinološki poremećaji (dijabetes insipidus, impotencija, amenoreja)

 • Nazolikvoreja, otolikvoreja, meningitis, apsces

 • Brilenhematom (rakunove oči, fenomen naočara) periorbitalni hematom (prednji deo baze)

 • Betlov znak-hematom u retroaurikularnom i mastoidnom predelu (zadnja piramida, sigmoidni sinus)


Traumatsko oštećenje mozga

 • Commotio cerebri

 • Contusio cerebri

 • Laceratio cerebri

 • Compressio cerebri (hematomi)


Commotio cerebri

 • Predstavlja funkcionalni poremećaj moždanog stabla (bez neuroloških i neuroradioloških ispada)

 • Povreda:direktna, trzajna povreda vrata, pad na sedalni predeo

 • Klinička slika:gubitak svesti (kraće od 5 min, nekada duže), amnezija (retrogradna i anterogradna), vegetativni poremećaji

 • Anterogradna amnezija odredjuje težinu povrede (ukoliko traje do 1 h reč je o komociji, duže trajanje ukazuje na teže oštećenje mozga)

 • Vegetativni simptomi: pad pulsa i pritiska, mučnina, povraćanje, poremećaj disanja


Postkomocioni sindrom

 • Etiologija: neurološki, neuropsihološki i psihijatrijski faktori

 • Kod 50% bolesnika sa blagom povredom mozga

 • Klinička slika: glavobolja, nesvestica, mučnina, zamorljivost pažnje i pamćenja, iritabilnost, depresija, anksioznost, tinitus, preokupiranost povredom

 • Nekoliko nedelja, meseci, godina ili čitav život

 • Često postizanje kompenzacije ne dovodi do prestanka simptoma, posebno ako su dugo trajali


Contusio cerebri (56%)

 • Fokalni neurološki znaci, pozitivan CT nalaz.

 • Udarom predmeta o lobanju koja miruje (“coup”-ku) udarac izaziva ulegnuće, ispravljanje ulegnuća kosti izaziva negativan pritisak na mestu udara i tu se formira kontuziono žarište

 • Udarom pokretne lobanje o čvrstu podlogu (na mestu udara pozitivan a na suprotnoj strani negativan pritisak –”contrecoup”-kontrku fenomen)

 • Komplikacije: SAH, SDH, ICH


Compressio cerebri

 • Epiduralni hematom (iz a. meningicae mediae najčešće)

 • Lokalizacija (temporoparijetalni predeo najčešće)

 • Klinička slika:gubitak svesti, lucidni interval (do 48 h), ponovni gubitak svesti je znak povećanog intrakranijalnog pritiska, fokalni neurološki znaci, Hutschinsonova zenica

 • Dijagnoza: RTG lobanje, CT, arteriografija

 • Terapija: hirurška


Subduralni hematom

 • Vensko krvavljenje izmedju dure i arahnoideje (akutni: unutar 3 dana, subakutni: 3 dana do 3 nedelje, hronični:nakon tri nedelje)

 • Trauma može biti mala, čest kod etiličara

 • Klinička slika kao kod epiduralnog hematoma, ali je razvoj sporiji

 • Dijagnoza: CT mozga, angiografija

 • Terapija: hirurška


TRAUMATSKE LEZIJE MOZGAEkstraduralni hematom Akutni subduralni hematom


TRAUMATSKE LEZIJE MOZGASubduralni hronični hematom


Intracerebralno krvavljenje

 • Penetrantna povreda ili laceracija usled pada

 • Granica prema kontuziji nije oštra

 • Subkortikalna bela masa, bazalne ganglije, talamus

 • Koma, Babinski pozitivan, Hačinsonova zenica, dispneja

 • Stariji uzrast, etil, poremećaj koagulacije


Subarahnoidalno krvavljenje

 • Najčešće posttraumatsko krvavljenje, često udruženo sa EDH i SDH

 • Redovno nastaje kod oštećenja korteksa

 • Krvavljenje iz mostnih vena ili kortikalnih arteriola, kod laceracije iz kortikalnih vena i arterija, ozlede vertebralnih arterija

 • Krv se sliva pod dejstvom zemljine teže. Moguć komunikantni hidrocefalus


Težina povreda CNS-a

 • Klasifikacija GKS trajanje kome

 • Blaga 13 do 15 do 20 minuta

 • Umereno teška 9 do 12 do 6 sati

 • Teška 3 do 8 više od 6 sati


Kategorije ishoda traume mozga:

 • Bez sekvela

 • Manje sekvele uz potpunu socijalnu i profesionalnu rehabilitaciju

 • Srednje izražene sekvele sa nepotpunom rehabilitacijom

 • Teške sekvele sa zavisnošću od drugih osoba i očuvanu pokretljivost

 • Teške sekvele uz nepokretnost

 • Smrtni ishod (povišen intrakranijalni pritisak, hernijacija, sistemski poremećaji: pneumonija, septikemija, šok, elektrolitni dizbalans, kombinacija navedenog)


Posledice kraniocerebralnih povreda

 • Posttraumatska glavobolja

 • Posttraumatska neuroza

 • Subjektivni posttraumatski sindrom (simulacija)

 • Demencija

 • Epilepsija

 • Korsakovljev sindrom

 • Karakterne promene


Terapija kraniocerebralnih povreda

 • Održavanje vitalnih funkcija, prolaznost disajnih puteva, imobilizacija vrata, kiseonik, brz transport, hemostaza, aspiracija, srčana reanimacija, korekcija anemije, osmolarnosti

 • Ako koma traje duže od 48 sati, nazogastrična sonda, antacidi, nega

 • Antiedematozna terapija (manitol), hipotermija, barbiturna koma

 • Operativni tretman većine hematoma i većih kontuzija (preko 2 cm), IKP veći od 20-30 mmHG

 • Blokatori Ca kanala, NMDA antagonisti, antioskidanti, terapija posledica: sedativi, neuroleptici, antidepresivi i dr.


Traumatska oštećenja kičmene moždine

 • Komocija (funkcionalni poremećaj)

 • Kontuzija (neurološki deficit)

 • Siringomijelija i siringobulbija

 • Hematomijelija

 • Dijagnoza: neurološki pregled, RTG, NMR

 • Terapija: simptomatska, fizikalna, hirurška


 • Login