המוסד לביטוח לאומי
Download
1 / 43

ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004/5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

המוסד לביטוח לאומי מינהל המחקר והתכנון. ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004/5. והמלצות למדיניות לצמצום ממדי העוני. המוסד לביטוח לאומי מינהל המחקר והתכנון. ממדי העוני והפערים בהכנסות. 2004/5. המוסד לביטוח לאומי מציג לראשונה מתכונת של פרסום דו"ח עוני פעמיים בשנה.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004/5' - alexander-boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

המוסד לביטוח לאומי

מינהל המחקר והתכנון

ממדי העוני והפערים בהכנסות 2004/5

והמלצות למדיניות לצמצום ממדי העוני


המוסד לביטוח לאומי

מינהל המחקר והתכנון

ממדי העוני והפערים בהכנסות

2004/5


המוסד לביטוח לאומי מציג לראשונה מתכונת של פרסום דו"ח עוני פעמיים בשנה.

הדו"ח הנוכחי מציג את ממדי העוני והפערים הכלכליים בתקופה המתייחסת למחצית השנייה של 2004 ולמחצית הראשונה של 2005 (תקופה שתסומן 2004/5), בהשוואה לכל שנת 2004.


תמונת המצב ב-2004/5 מתכונת של פרסום דו"ח עוני פעמיים בשנה.

מגמת ההתרחבות בממדי העוני נמשכה, אם כי הסתמנה בה האטה בהשוואה להתפתחויות בשנתיים הקודמות (2003 ו-2004).

גם ב-2004/5 הגידול בעוני היה בולט יותר בקרב נפשות וילדים.

פער העוני נותר יציב ברמתו הגבוהה.


כבשנתיים הקודמות, ממדי העוני והפערים לפי ההכנסה הכלכלית נותרו יציבים ברמתם הגבוהה.

רמת החיים הכללית עלתה ובמיוחד זו של העשירון העליון. לפיכך, נמשכה התרחבות הפערים בהכנסה הפנויה.

המשך המגמה של העמקת הפערים מוסברת בשחיקת הקצבאות מחד ובהפחתת מס ההכנסה מאידך, הפחתה שממנה נהנו יותר העשירונים הגבוהים.מאז 1998 התרחבו ממדי העוני בקרב ילדים בכ-50%.

ב-2004/5 34.1% מכלל הילדים בישראל חיו במשפחות עניות.
יחס פער העוני*: 2004/5-1998 (אחוזים) ב-2004/5

* ההפרש בין הכנסת העניים לבין קו העוני (כאחוז מקו העוני).


ב-2004/5 נמשכה השחיקה במרבית הקצבאות, ובמיוחד בקצבאות הילדים.

סכום הקצבאות של המוסד בממוצע למשפחה פחת ריאלית ב-2.5% נוספים והשחיקה המצטברת מאז 2002 הסתכמה בכ-15%.

קצבות הילדים נשחקו בעוד 5%-7%, בהתאם לגודל המשפחה. מאז 2001 ועד 2005 התשלומים לקצבות ילדים נשחקו בכ-45%.


תרומת תשלומי ההעברה לצמצום העוני:

ב-2004/5 רק 17% מהילדים נחלצו מעוני


הגדלת קצבות הזקנה תורגש רק בדו"ח העוני לכל שנת 2005:

השלמת ההכנסה לקשישים מעוטי יכולת הוגדלה ב-2005 בשתי מנות – באפריל (רטרואקטיבית מינואר) וביולי.

התוספות שניתנו (בש"ח לחודש) הן: יחידזוג

אפריל 60 110

יולי 110 120

במאי 2005 הוחזרו 2.5% מהקיצוץ של 4% בקצבת

הזיקנה.


משפחות עובדות עניות העוני לכל שנת 2005:התפלגות השכירים החיים במשפחות עניות, לפי רמת השכר, 2004/5

58% מהעובדים העניים מועסקים במשרה מלאה.


גם ב-2004/5 נמשכה היציבות באי השיוויון בהתחלקות ההכנסה הכלכלית:

התעסוקה התרחבה במיוחד בענפי המסחר והשירותים (בעיקר אירוח ואוכל), אם כי השכר הנמוך שממילא משולם בענפים אלה נשחק עוד יותר. הגידול בתעסוקה נצפה גם אצל בעלי השכלה נמוכה.

לעומת זאת, ב-2004/5 התרחבו הפערים בהכנסה הפנויה: מדד ג'יני עלה ב-1%.

בעקבות הרפורמה במס הכנסה, ההכנסה הפנויה של המשפחות בעשירונים העליונים גדלה בשיעור גבוה יותר מזו של המשפחות בעשירוני הביניים.


ב-2004/5 נמשך הפיחות בתרומה של תשלומי העברה ומיסים לצמצום מדד ג'יני


השינוי הריאלי בהכנסה הפנויה לנפש תקנית, לפי עשירונים, 2004/5 לעומת 2004 (אחוזים)


השינוי הריאלי בהכנסה הפנויה לנפש תקנית, לפי עשירונים, 2004/5 לעומת 2002 (אחוזים)המוסד לביטוח לאומי ההכנסות (אחוזים)

מינהל המחקר והתכנון

המלצות למדיניות

לצמצום ממדי העוני


העוני בישראל – תמונת המצב ב-2004/5 ההכנסות (אחוזים)

שיעורי העוני:

20.5% מהמשפחות (403 אלף)

34.1% מהילדים (738 אלף)

פער העוני:

33.3% מקו העוני.

המגמות:

* התרחבות בממדי העוני והעמקת הפערים

בהכנסות.

* שחיקת הקצבאות וכרסום מתמשך בתרומתן

לצמצום העוני ולחלוקה מחדש של ההכנסות.


המלצות למדיניות לצמצום העוני ההכנסות (אחוזים)

* ריבוי הגורמים לתופעת העוני מחייב תוכנית המשלבת

מגוון של התערבויות בתחום שוק העבודה, במערכות

הקצבאות והמיסים ובתחום המוביליות החברתית.

* גיבוש תוכנית רב-שנתית המשקפת סדרי עדיפויות

והתחייבות לגיוס המשאבים הנדרשים.

* פיתוח תוכניות התערבות ממוקדות באוכלוסיות מקופחות,

(מגזר ערבי, למשל) ופיתוח מיזמים בקהילה לסיוע

בתעסוקה ולהגברת מוביליות חברתית.


המלצות למדיניות לצמצום העוני - המשך

* אוכלוסיות הקשישים והילדים – אוכלוסיות יעד נפרדות

למדיניות החברתית.

* הגידול החד בממדי העוני בקרב ילדים מחייב פתרונות

מיידיים.

* בקביעת המדיניות להבטחת מינימום קיום לאוכלוסייה

בגיל העבודה ראוי להבחין בין רמות שונות של פוטנציאל

לתעסוקה.


עדכון הקצבאות המשך

הנהגת שיטה מעורבת – מחירים ושכר כשלב ראשון בחזרה לעדכון לפי שכר

* עדכון הקצבאות בכל שנה בהתאם לעליית המחירים ובמחצית

שיעור העלייה בשכר הריאלי במשק.

* העלייה בשכר תיבדק לעומת השנה האחרונה שבה היה עדכון

גם לפי השכר.

* השכר ב-15 השנים האחרונות (לפי חוק) עלה ריאלית

ב-1.3% בממוצע לשנה. העלות התקציבית של עדכון במחצית

השיעור עומדת על כ-200 מיליוני ₪ בממוצע לשנה.


תמונת מצב – קצבות הילדים המשך

* הקיצוץ בקצבות הילדים מאז ראשית 2002 הסתכם עד כה

ב-3.6 מיליארד ₪.

* המשך הקיצוץ עלול לחזק את המגמה של התרחבות ממדי

העוני בקרב ילדים.

* בשנים 2009-2007 מתוכנן על פי חקיקה קיצוץ נוסף של

כ-500 מיליוני ₪.


עצירת הקיצוץ בקצבות הילדים המשך

* עצירת הקיצוץ המתוכנן לשנים 2009-2007.

* במקביל יימשך התהליך של השוואת הקצבאות

לכל הילדים: ב-2009 הקצבה האחידה תעמוד על

כ-170 ₪, ולא על 148 ₪ לחודש.

* לחילופין, ניתן להנהיג גמלה לילד הרך בגיל 5-0

(לכ-800 אלף ילדים) בשני שלבים בסכום מצטבר

של 50 ₪ לילד.


אוכלוסיית היעד - העובדים המשך

* זיכויי מס ברי החזר לשכירים ("מס הכנסה שלילי").

* חיזוק האמצעים לאכיפת שכר המינימום.

* המשך המדיניות להקטנת מספר העובדים הזרים.


"מס הכנסה שלילי" – אחת מהצעות הביטוח הלאומי

* תוכנית למשפחות עם ילדים – בעלות של כ-1.3

מיליארד ₪.

* הזיכוי יינתן לכל אחד מההורים על בסיס שכרו, אך

בתנאי שהשכר של שני ההורים אינו עולה על

10,000 ₪.

* הזיכוי עולה עם גודל המשפחה (50 שקל לילד

הראשון עד הרביעי).

* הפעלה על ידי מס הכנסה או הביטוח הלאומי.


הצעת הביטוח הלאומי למס הכנסה שלילי בעלות של 1.3 מיליארד ש"ח

500

450

20%

15%

50

3000

5250

דגם בסיסי משפחות עם ילד אחדהגדלת הרווחה של האוכלוסייה הקשישה

* שיפורים נוספים ברמה של הכנסת המינימום לקיום –

השלמת הכנסה למעוטי יכולת.

* הגדלת גמלת הסיעוד לקשישים המוגבלים ביותר

בתפקוד היומיומי.

* ביטוח פנסיה חובה.


שיפור ברמת הכנסת המינימום לקשישים מעוטי יכולת – שלב ב'

א. הגדלת רמת מינימום הקיום ל-30% מ"הסכום

הבסיסי" ליחיד ול-45% לזוג.

הקצבה ליחיד תעלה מ-2,089 ל-2,146 (57 ₪)

הקצבה לזוג תעלה מ-3,107 ל-3,128 (111 ₪)

תוספת קצבה לכ-190 אלף קשישים ושאירים בעלות

של כ-160 מיליוני ש"ח


ב. הפחתת שיעור הניכוי מהשלמת ההכנסה בשל פנסיה

מעבודה מ-100% ל-60% (השוואת מעמד הפנסיה

להכנסה מעבודה) והגדלת הדיסרגרד לזוגות מ-17%

ל-20% מהשכר הממוצע.

המשמעות היא הגדלת סכום ההשלמה לקשישים

עם פנסיה נמוכה (עד פנסיה של כ-1,700 ₪

לחודש ליחיד) והרחבת הזכאים .

כ-13,000 קשישים נוספים (מרביתם יחידים) יהיו זכאים

להשלמת הכנסה.

עלות כוללת: כ-15 מיליוני ₪ לשנה.


הגדלת גמלת סיעוד לקשישים מוגבלים ההכנסה בשל פנסיה

לקשישים שצברו 6-5 נקודות תוגדל הגמלה ל-11.75 מ-9.75 שעות

בשבוע. לקשישים שצברו 6.5 נקודות ומעלה תוגדל הגמלה מ-15.5

ל-16.5. בשלב שני הגמלה תוגדל ל-17.5.

עלות: שלב א' 125 מיליוני ₪.

שלב ב' 200 מיליוני ₪ (75+)


ביטוח אבטלה ההכנסה בשל פנסיה

השוואת עובד יומי לעובד חודשי בביטוח אבטלה ביחס

לתקופת האכשרה וחישוב דמי האבטלה.

משמעות ההצעה: ביטול האפלייה, הרחבת הזכאים

מקרב העובדים היומיים, אך במחיר של דמי אבטלה

נמוכים יותר.

עלות ההצעה: כ-45 מיליוני ₪ לשנה בשיעור אבטלה

של כ-9%.


אבטלה - המשך ההכנסה בשל פנסיה

תיקונים מדורגים לשנים 2009-2007 בהקלת תנאי

הזכאות לדמי אבטלה.

קיצור תקופת האכשרה ל-10 חודשים (במקום 12

חודשים) מתוך 18 החודשים שקדמו לאבטלה או/ו

12 חודשים מתוך 24 החודשים שקדמו לאבטלה.


האוכלוסייה הלא עובדת – עם פוטנציאל לתעסוקה

* בטווח הקצר – להמתין לתוצאות של תוכנית מהל"ב

בטרם יוחלט על הרחבת הניסוי.

* המשך המדיניות להפחתת מספר העובדים הזרים.

* הכשרה מקצועית – גיבוש מדיניות ברורה ומגובשת

בתחום במטרה לשדרג את ההון האנושי.

* מדיניות ממוקדת במגזר הערבי.


כמה נתונים על תעסוקת נשים ערביות פוטנציאל לתעסוקה

* 17% מהנשים בגיל העבודה משתתפות בכוח

העבודה.

* 90% מהן מועסקות (15% מגיל העבודה).

* 71% מהמועסקות עובדות בתוך יישוב המגורים.

(בניגוד ליוממות לעבודה אצל הגברים).

* 42% מהמועסקות עובדות במשרה חלקית.

* 60% מהמועסקות חלקית מחפשות עבודה נוספת

או משרה מלאה.


המגזר פוטנציאל לתעסוקההערבי – עידוד התעסוקה וההשתלבות בעבודה

* עידוד עסקים קטנים – הקמת מרכזי טיפוח יזמות.

(כיום אין תוכנית מובנית לסקטור הערבי).

* מט"י תסייע גם להתרחבות של עסקים משפחתיים –

(המעסיקים 3-2 עובדים והמהווים נתח לא מבוטל

מהפעילות הכלכלית).

* תמריצים לאזורי תעשייה (להגביר תחרות מול משגב

ובר-לב) שישרתו מספר כפרים ויישובים.

* תמריצים לקליטת ערבים אצל מעסיקים יהודים.


המגזר הערבי – פוטנציאל לתעסוקה

עידוד התעסוקה וההשתלבות בעבודה - המשך

* שילוב ערבים משכילים בסקטור הציבורי. הסרת

חסמים תשפיע גם על הסקטור העסקי.

* פיתוח גנים והסדרים לטיפול בילדים קטנים כאמצעי

לעידוד נשים להשתלב בעבודה.

* הכשרה מקצועית לבעלי השכלה נמוכה.


האוכלוסייה הלא עובדת עם פוטנציאל תעסוקה מוגבל

* משימה דחופה – יצירת מנגנון במערכת הבטחת הכנסה

להבחנה בין קבוצות אוכלוסייה לפי פוטנציאל התעסוקה.

* הגדלת הגמלה להבטחת הכנסה לאלה עם פוטנציאל

תעסוקה מוגבל.

* יצירת מקומות עבודה מוגנים המתאימים לצרכים

שיקומיים.

* מיזמים לפיתוח והשתלבות בתעסוקה.

* שיפורים בהמלצות ועדת לרון לנכים בעידוד תעסוקת

נכים.


ad