Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása - PowerPoint PPT Presentation

Nkorm nyzati szolg ltat sok finansz roz sa
Download
1 / 27

 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása. Közszolgáltatások finanszírozási forrásai. TámogatásHelyi adó Használói díjakJövedelem típusú adó. Forrás: Enid Slack ( Principal Author ): Guide to Municipal Finance (2009), UN-HABIAT, Kenya. pp.18. (Fordította: Barati Izabella).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nkorm nyzati szolg ltat sok finansz roz sa

Önkormányzati szolgáltatások finanszírozása


K zszolg ltat sok finansz roz si forr sai

Közszolgáltatások finanszírozási forrásai

TámogatásHelyi adó Használói díjakJövedelem típusú adó

Forrás: Enid Slack (PrincipalAuthor): Guide to MunicipalFinance (2009), UN-HABIAT, Kenya. pp.18. (Fordította: Barati Izabella)


T mogat sok

Támogatások

 • Kiegyenlítő szerep

  • Vertikális

  • Horizontális

 • Dizájn

  • Elosztandó összeg nagysága

  • Elosztás módja


Transzferek megtervez se

Transzferek megtervezése


T mogat sok indokai

Támogatások indokai

 • Pl ha nem lehet adókivetési jogot adni a helyi szintnek

  • Nincsenek meg a megfelelő pénzügyi eszközök hozzá

  • Nincs meg a „lábbal szavazás” lehetősége, vagy nem lehet a helyi megválasztott képviselőket levéltani

  • Nincsenek helyileg kinevezett pénzügyi vezetők


Ad kivet s lehet s ge csorbul ha

Adókivetés lehetősége csorbul, ha…

 • A költségvetést felső szintek hagyják jóvá – a szolgáltatások színvonalát felsőbb szintek hagyják jóvá

 • Adóadminisztrációs kapacitás, munkatársak hiányoznak

 • Externáliák esetében – helyi kts vetés alacsony sok társadalmilag hasznos szolgáltatás esetében– oktatás

 • Negatív externáliák---jogivs gazdasági korlát??s


T mogat sok okai rossz de l tez indokok

Támogatások okai – rossz de létező indokok

 • Döntések feletti kontroll

 • Egyöntetűség, egyformaság fenntartása a PA-n belül

 • Helyi szint korruptabb???

 • Deficit szintek közötti lefelé nyomása


D jak vs ad k

Díjak vs adók

 • Adó- redisztribúció, díj- szolgáltatás ellenértéke

 • Széles körben kellene használni, de vannak akadályai


Saj t bev telek mo on

Saját bevételek MO-on

 • Folyó bevételek:

  • Intézmények bevételei,

  • Bérleti díjak,

  • kamatbevétel,

  • Üzleti bevétel,

  • Helyi adó és illeték,

  • Környezetvédelmi és természetvédelmi bírság.

 • tőkebevételek:

  • ingatlaneladás,

  • Beruházás bevétele

  • Pénzügyi eszközök eladásából bevétel,

  • The income from selling flats,

  • Önkormányzati lakások eladása

  • Tulajdonjog eladása


Helyi ad k

Helyi adók

 • adminefficiency---whattaxesarebeteradinistredat local level? is the local levelreadytolevytaxes????

 • Paraméterek helyi adórendszer elemzéséhez

  • hatékonyság

  • Igazságosság

  • Adminisztrációs költség

  • Adóverseny lehetősége “22-es csapdája”

  • Adó exportálásának lehetősége.


Helyi ad k magyarorsz gon

Helyi adók Magyarországon

 • Helyi adó tv (1990. évi C törvény)

 • Adófajták meghatározása és az adó maximum szintje.

 • Három fő helyi adó:

  • iparűzési adó

  • kommunális adó

  • ingatlanadó


D jak haszn lat nak akad lyai

Díjak használatának akadályai

 • Ritkán hatékonyak.

 • Pozitív externáliák

 • Nem kizárható fogyasztók.


Hitel

Hitel

 • Infrastruktúra finanszírozás

 • Fogalmak:

  • Működési és tőkeköltségvetés (olasz vs EU)

  • Működési eredmény

  • Nettó működési eredmény

  • Beruházási hiány

  • finanszírozási szükséglet, hiány, hitel


Az nkorm nyzatok p nzpiaci r szv tel nek szab lyoz sa

Az önkormányzatok pénzpiaci részvételének szabályozása

 • Néhány országban semmilyen határt nem szabnak az önkormányzati hitelfelvétel elé- fiskális konzervativizmus.

 • Ter-Minassian (1996)

  • A piac szabad és nyitott, a közreműködők nem részesíthetik az önkormányzatokat kivételezett eljárásban.

  • A hitelfelvevő fizetőképességéről és jelenlegi adósságáról minden információ megszerezhető.

  • A hitelfelvevő ésszerűen viselkedik a piacon.

  • A központi kormányzat nem ad garanciát az önkormányzati hitelfelvételekhez, (ez azt jelentené, hogy az adófizetők országszerte viselik a hitelfelvevő kockázatát).

 • Bird és Tassonyi (2001) két feltétel teljesülése elég

  • teljeskörűen megszerezhető információra

  • a hitelfelvevők ésszerű magatartására vonatkozó feltételek


Moral hazard

Moral hazard

 • a piac sokszor feltételezi az állami garanciát az önkormányzati hiteleken, még ha az nincs is megfogalmazva, ami jelentősen alááshatja az állam hitelképességét

 • szabályozás


Llam hitelfelv telt ellenz politik j nak okai

Állam hitelfelvételt ellenző politikájának okai

 • megnöveli a magánszféra számára a tőkeköltségeket,

 • előfordulhat, hogy a nemzetközi piacokon ugyanazért a forrásért versenyez az állam és a helyi kormányzat, ami növeli az állam számára a költségeket

 • rontja a fizetési mérleget


Llam hitelfelv telt seg t politik j nak okai

Állam hitelfelvételt segítő politikájának okai

 • A hitelfelvétel csökkenti a központi kormányzatra nehezedő finanszírozási terhet.

 • A hitelek felhasználása általában hatékonyabb, mint a támogatásoké (nő a tőke hatékonysága).

 • Az önkormányzatok hitelből a lakosok igényeihez közelebb álló beruházásokat valósítanak meg, mint támogatásokból (a hitelek visszafizetésének fedezete közvetlenül a lakosság befizetései adók, vagy díjak formájában, így a hitelből megvalósított beruházásokat az állampolgárok éberebben figyelik).

 • A hitelből finanszírozás csökkenti a generációk közötti egyenlőtlenséget (a visszafizetés időtartama optimális esetben a hitelből megvalósított eszköz teljes hasznos élettartama).

 • Az önkormányzatok hitelfelvétele (kötvénykibocsátása) jó befektetés a helyi pénzügyi piac számára, valamint a nyugdíjalapok, egészségbiztosítók részére.


Az llam ltal haszn lhat szab lyoz eszk z k

Az állam által használható szabályozóeszközök

 • a passzív eszközök csoportja (különböző törvények szabnak határt az önkormányzati túlköltekezésnek)

 • az aktív eszközök csoportja (a hitelfelvételt jóvá kell hagyatni egy felsőbb hatósággal)


Akt v kontroll

Aktív kontroll

 • Minden hitelfelvételt engedélyeztetni kell valamilyen felsőbb hatósággal.

 • A hitelrátákat jóvá kell hagyatni valamilyen hatósággal.

 • A hitelt népszavazáson kell megszavaztatni.

 • A teljes projektet népszavazáson kell jóváhagyatni.


Mag nszektor

Magánszektor


Mag nszf ra szerepei a beruh z s sor n

Magánszféra szerepei a beruházás során

 • Befektető

  • anyagilag hozzájárul a fejlesztéshez

  • társaságban tulajdoni hányadot szerez

  • mint tulajdonos közvetlenül érdekelt a társaság eredményes működésében,

 • Kivitelező

  • a munkát elvégző, azt megszervező vállalat

  • lehet magántulajdonú vagy önkormányzati

  • klasszikus esetben nem járul hozzá anyagilag a beruházás megvalósításához

  • gyakran kénytelen átmenetileg, esetleg tartósan előfinanszírozni egy-egy részfeladatot


A k zszf ra s a mag nszektor k z tti egy ttm k d st akad lyoz t nyez k nkorm nyzati f lelmek

A közszféra és a magánszektor közötti együttműködést akadályozó tényezők, önkormányzati félelmek

 • az önkormányzat jövőbeli szerepkörét, ellenőrzési lehetőségét túlzottan leszűkíti kikerül az önkormányzatok kezékből a munkahelyek feletti kontroll

 • nem tudja befolyásolni a díjak növelésének mértékét és ütemét (magánszféra oldalán felmerülő probléma, hogy a díjak sokszor túl alacsonyak).

 • az önkormányzatok sokszor nincsenek tisztában a magánszektort mozgató érdekekkel

 • Az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége a szolgáltatást teljesíteni.

 • a szolgáltató elméletileg zsarolhatja az önkormányzatot, hiszen az ellátás nélküle összeomlik


Megold s lehet

Megoldás lehet:

 • önkormányzati szerződésminta-tár létrehozása

 • Szerződések nyilvánossága

 • Verseny a szolgáltatásnyujtás jogáért, egy részét az önkormányzat saját kézben tart


A beruh z s szakaszai

A beruházás szakaszai

 • tervezés

 • kivitelezés és beindítás szakasza

 • üzemeltetés


Tervez s

Tervezés

 • A feladatok elsősorban adminisztratív jellegűek

 • Meggyőződés a beruházás szükségességéről

 • a szükséges tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, műszaki és pénzügyi terveket)

 • az együttműködő partnerek kiválasztása

 • a potenciális hitelezők kiválasztása

 • jellemző a költségek hirtelen emelkedése

 • probléma, hogy az önkormányzatok csak elvétve tudják előre finanszírozni a költségeket

 • döntést kell hozniuk arról, hogy kit vonnak be ezek előfinanszírozásába (szállítókat, kivitelezőket, nagyfogyasztókat).

 • Előfinanszírozás költsége a beruházás elmaradása esetén elvész - erre a célra hitelt, állami forrást, támogatást is nehéz szerezni

 • saját források megléte

 • vészforgatókönyvek kidolgozása


Kivitelez s s beind t s szakasza

Kivitelezés és beindítás szakasza

 • rengeteg kockázatot rejt magában

 • kiderül, hogy a korábbi tanulmányok helyesek voltak-e

 • Kockázat:

  • nyersanyagok időközbeni drágulása

  • új technológia nem megfelelő működése

  • Költségtúllépések

  • infláció helytelen előrejelzése

  • hitelezők valamelyikének csődje

  • állami áfa-visszatérítés időbeli csúszása, stb.

 • ekkor kezdődik el a hitelek és a kamatok visszafizetése


Zemeltet s

Üzemeltetés

 • sokan már nem tekintik a beruházási folyamat részének

 • csak ebben a szakaszban derülhet ki, hogy a megtérülési számítások helyesek voltak-e: a díjbevételekből lehet-e fedezni a hiteleket, a kamatokat, a működési költségeket


 • Login