Laseri i njihova primena
Download
1 / 31

LASERI I NJIHOVA PRIMENA - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

LASERI I NJIHOVA PRIMENA. Niš, 2005. Profesor : J. Karamarković Autori : Veselinović Ana Grahovac Milena. Sadržaj. Uvod Emisija i apsorpcija zračenja Spontana i stimulisana emisija svetlosti Istorijat i princip rada lasera Pojam koherencije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LASERI I NJIHOVA PRIMENA' - alec


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Laseri i njihova primena

LASERI I NJIHOVA PRIMENA

Niš, 2005.

Profesor: J. Karamarković

Autori: Veselinović AnaGrahovac Milena


Sadr aj
Sadržaj

 • Uvod

 • Emisija i apsorpcija zračenja

 • Spontana i stimulisana emisija svetlosti

 • Istorijat i princip rada lasera

 • Pojam koherencije

 • Praktične metode za dobijanje inverzne naseljenosti i tipični laserski materijali

 • Laseri čvrstog stanja

 • Neodijumski laseri

 • Drugi materijali za lasere čvrstog stanja

 • Tečni laseri

 • Gasni laseri

 • CO2 laser

 • Poluprovodnički p-n laseri

 • Laserska spektroskopija

 • Holografija

 • Obrađivanje materijala pomoću lasera

 • Literatura


Uvod

 • Light

  Amplification by Stimulated

  Emission of Radiation-

  pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja

 • Prvi uređaji na ovom principu- MASERI

 • 1964. Nobelova nagrada- Taunes, Basov i Prohorov

sadržaj


Emisija i absorpcija zra enja
Emisija i absorpcija zračenja

 • “izolovani atomi”- skup atoma u kome nema međusobnog dejstva između atoma i nema dejstva spoljašnjih sila

 • Energija atoma (dok se elektron nalazi na nekoj putanji)- zbir kinetičke i potencijalne energije

 • Energija elektrona zavisi od rastojanja od jezgra.

 • Kada elektron pređe na nivo sa manjom energijom emituje se kvant energije ili foton (razlika energija koju je imao elektron pri prelasku sa jedne putanje na drugu).

 • Prelaskom iz stanja nize energije u stanje sa višomenergijom atom absorbuje foton.

sadržaj


 • Pri apsorpciji energija fotona dovodi atom u pobuđeno stanje.

 • Putanje elektrona- kružne i eliptične

 • Pri prelasku elektrona sa kružne na eliptičnu putanju dolazi do promene ukupne energije atoma.

 • Elektroni koji se kreću izazivaju oko sebe magnetno polje, što karakteriše magnetni kvantni broj.

 • Sopstveno kretanje elektrona (rotaciju oko svoje ose) karakteriše spinski kvantni broj (spin).

 • Svaka promena vrednosti kvantnih brojeva dovodi do promene energije.

sadržaj


Spontana i stimulisana emisija svetlosti
Spontana i stimulisana emisija svetlosti stanje.

 • 1917.- Ajnštajn pokazuje da ukupna verovatnoća (Pnm) da će jedan atomski sistem koji se sastoji od N pobuđenih atoma preći izstanja energije En u neko stanje niže energije:

  Pnm = Anm + UvBnm

 • Pri spontanom prelazu dolazi do emitovanja svetlosti, a takva emisija se naziva spontana emisija.

 • Ovakva svetlost naziva se nekoherntna.

 • Stimulisana emisija je svaki tip emisije pobuđenih atoma.

 • Ovakvo zračenje naziva se koherentno.

sadržaj


Istorijat i princip rada lasera
Istorijat i princip rada lasera stanje.

 • Laseri- uređaji za generisanje i pojačavanje monohromatskih koherentnih elektromagnetnih talasa u vidljivom, infracrvenom ultraljubicastom i u poslednje vreme rendgenskom delu spektra

 • Maks Plank- kvant energije- najmanja porcija u kojoj se u prirodi emituje ili absorbuje energija

 • Ajnštajn je postulirao postojanje fotona kao pojavnog oblika svetlosti

sadržaj


 • Svaki foton ima stanje.energiju proporcionalnu frekvenciji svetlosti koju reprezentuje, a obratno proporcionalnu talasnoj dužini:

  Efot = h = h · c/ = h/2

 • Prvi oslobođeni foton ili snop fotona treba da bude iste energije (talasne dužine) kao i fotoni koje će emitovati atomi pri prelasku iz pobuđenog u osnovno stanje; u tom slucaju sakupljena svetlost će biti monohromatska i visoko koherentna.

sadržaj


 • 1954.- konstrukcija prvih uređaja za pojačavanje mikrotalasnog zračenja

 • Konstrukcija prvog gasodinamičkog CO2 lasera- 1966.

 • Kasnije se konstruišu mnogi laseri sa čvrstim supstancama kao aktivnom sredinom.

 • Svi ovi laseri nazivaju se optički, jer pokrivaju uglavnom vidljivi deo spektra.

 • Od 1984. intenzivno se radi na razvoju rendgenskog lasera.

sadržaj


 • Osnova za funkcionisanje lasera je svojstvo nekih supstanci da spontano ostvaruju inverznu naseljenost energijskih nivoa.

 • Veliki broj elektrona pri tom napušta osnovne nivoe i seli se u viša, metastabilna stanja, odakle mogu, opet spontano, da se vrate u niži energetski nivoi emituju foton čija je energija jednaka razlici energije dva nivoa između kojih se vrši prelaz:

  Efot = E = Emeta – Eo

sadržaj


 • Kod aktivnih supstanci veći broj elektrona se nalazi u metastabilnim stanjima, što ih čini pogodnim za korišćenje kod lasera.

 • Ukoliko se kroz takvu sredinu propusti foton ili snop fotona sa rezonantnom energijom, nastupiće tzv. stimulisano zračenje u obliku prelaza sa viših na niže nivoe u mnogim atomima, što oslobađa nove fotone koji propagiraju u istom pravcu i smeru kao i upadni fotoni.

 • Na ovom efektu je zasnovan rad najvećeg broja lasera.

sadržaj


 • Emitov metastabilnim stanjima, što ih čini pogodnim za korišćenje kod lasera.ana svetlost je monohromatska (svi fotoni su iste talasne dužine, odnosno energije.

 • Prvi, Maimanov laser (1960.) je kao aktivnu sredinu koristio rubin-kristal aluminijumskog oksida (Al2O3) u kome su neki atomi aluminijuma (0,05% celokupnog broja) zamenjeni atomima hroma (Cr).

 • Laserski zraci su koherentni, sa konstantnom faznom razlikom i strogo paralelni.

 • Ubrzo posle pojave prvog optičkog lasera uspesno su se pokazali i neodim (Nd), prazeodim (Pr), talijum (Tm), holijum (Ho), erbijum (Er), iterbijum (Yb), gadolinijum (Gd), pa čak i uranijum (U); korišćeni su i strani supstrati, kao npr. YAG (itrijum-aluminijumski granit), kalcijum fluorid (CaF2) i dr.

 • 1962. sovjetski fizičari Basov i Oraevski projektovali su metod dobijanja inverzne populacije u molekularnim sistemima putem naglog hlađenja gasa.

sadržaj


 • Prototip prvog gasnog lasera proradio je 1962. u Avco Everett istraživackoj laboratoriji.

 • CO2 laseri danas imaju veoma široku primenu, posebno za pripremu, sečenje, topljenje i legiranje materijala.

 • Pored CO2 lasera, glavni kandidat za ulogu “drajvera” u procesu laserske fuzije je laser na neodimskom staklu (korišćen je u uređaju Nova).

 • Radna supstanca je hemijski čisto staklo dopirano atomima neodima (Nd).

 • Još jedna vrsta koja bi se koristila za procese direktne fuzije je gasni laser na bazi mešavine kriptona i fluora sa dodatkom argona (KrF- laser).

 • Danas se upotrebljavaju laseri na bazi metalnih para, tečnih organskih boja i poluprovodnički laseri.

sadržaj


Pojam koherencije
Pojam koherencije Everett istraživackoj laboratoriji.

 • Polje talasa prirodnog svetlosnog izvora je nekoherentno, tj. amplitude i faze u različitim tačkama nisu međusobno povezane.

 • Posmatrajmo polje zračenja u zapremini V koja se nalazi na udaljenosti R od svetlosnog izvora površine A. Izaberimo dve tačke u ovoj zapremini i ispitajmo vezu faza u ovim dvema tačkama radiacionog polja i to u bilo kojem vremenu. Ukoliko je zapremina u kojoj se nalaze tačke manja od neke zapremine Vc (koherentna zapremina), moguće je definisati srednju faznu vezu koja se zadržava u toku vremena između zračenja i dve tačke. Ako pomerimo tačke van granica koherentne zapremine veza između zračenja u tačkama počinje da fluktuira haotično u vremenu. Koherentna zapremina može da se poveže sa dimenzijama izvora A i sa spektralnom poluširinom  zračenja koje se iz njega emituje, tj.

  Vc~²R²c/A

sadržaj


 • Koherentna zapremina ima svoje dimenzije: koherentnu dužinu Sc = c /  duž pravca prostiranja i koherentnu površinu ²R² / A normalnu na pravac prostiranja. Koherentno vreme je direktno povezano sa koherentnom dužinom pomoću Sc = c · tc.

 • Ako izaberemo dve tačke u ravni normalnoj na pravac prostiranja, tada istražujemo prostornu koherentnost zračenja.

 • Merilo prostorne koherencije je veličina koherentne površine.

 • Ako izaberemo dve tačke duž pravca prostiranja, koristimo koherentnu dužinu (ili koherentno vreme) da opišemo koherentno ponašanje zračenja.

sadržaj


 • Vremenska koherentnost se može poboljšati propuštanjem zračenja kroz optički rezonator, koji se još naziva i Fabry-Perot interferometar sa ravnim ogledalima.

 • Ukoliko su dva signala koherentna, to ne znači da moraju da imaju istu frekvenciju.

 • Da bismo dobili prostorno koherentno zračenje najčešće primenjujemo uređaj sa slike. Upadno zračenje osvetljava prvu pukotinu na kojoj zatim dolazi do pojave difrakcije.

sadržaj


 • Ako uzmemo da ove pukotine imaju isti dijametar d, druga pukotina je osvetljena koherentno pod uslovom da je zadovoljen sledeći uslov:

  d / 2l =  / d

 • U praksi se uslov za koherentno osvetljavanje još više pooštrava:

  N = (d / 2)² / l  = 1

 • Obe metode za dobijanje koherentnog zračenja (pomoću Fabry-Perot interferometra i na način opisan slikom) su povezane sa velikim gubicima energije.

 • U laserskom oscilatoru se celokupno zračenje generiše prostorno i vremenski koherentno.

sadržaj


Prakti ne metode za dobijanje inverzne naseljenosti i tipi ni laserski materijali
Praktične metode za dobijanje inverzne naseljenosti i tipični laserski materijali

Lasere možemo klasifikovati prema načinu pumpanja aktivne sredine na:

 • Lasere sa optičkim pobuđivanjem;

 • Lasere sa pobuđivanjem sudarima sa elektronima;

 • Lasere sa prolaskom električne struje kroz materijal itd.

sadržaj


Laseri vrstog stanja
Laseri čvrstog stanja tipični laserski materijali

 • Aktivni materijali lasera čvrstog stanja su dielektrici.

 • Jedini način da se stvori inverzna populacija je metoda optičkog pumpanja.

 • Ukoliko se elektroni sa osnovnog stanja mogu direktno putem absorpcije zračenja prebaciti na proširene nivoe, onda se optičko pumpanje može ostvariti uspešno.

 • Npr. kod Cr³⁺ (zaštićen samo jednom spoljašnjom ljuskom) uticaj kristalne rešetke je veoma izražen, pa je rubin Al2O3: Cr³⁺ jedini kristal u kome se iz jona hroma može dobiti laserska emisija.

sadržaj


Neodijumski laseri nd staklo
Neodijumski laseri tipični laserski materijaliNd: staklo

 • Dva tipična stakla koja se upotrebljavaju za izradu lasera ili laserskih pojačala su ED-2 i EGH-5 (predstavnici silikatnih i fosfatnih stakala).

 • Za rad sa velikim učestanostima kristalni laseri su zgodniji jer imaju veće pojačanje i bolju termalnu provodljivost.

 • Za razliku od kristala, koncentracija aktivnih jona može biti velika u staklima.

 • Nd: staklo sistem ima 4 energetska nivoa.

 • Apsorpcioni maksimumi leže u oblasti 700-900 nm.

 • Pored Nd: stakla postoji i Nd:YAG laser.

sadržaj


Drugi materijali za lasere vrstog stanja
Drugi materijali tipični laserski materijaliza lasere čvrstog stanja

 • Osim rubina, Nd:staklo i Nd:YAG, postoji veći broj lasera čvrstog stanja ali se mnogo manje upotrebljavaju.

 • Laser na bazi Dy²⁺ (disporzijum) u CaF2, u zavisnosti od temperature može da radi kao sistem od 3 ili 4 energetska nivoa.

sadržaj


Te ni laseri
Tečni laseri tipični laserski materijali

 • Najpre su se razvijali organometalni ili hetalni laseri 1963.

 • Zatim se razvijaju organski i neorganski tečni laseri.

 • 1966. otkriven je prvi tečni laser sa organskim bojama.

 • Tečni laseri sa organskim bojama su najvažniji zbog mogućnosti kontinualnog podešavanja talasne dužine laserske emisije.

sadržaj


Gasni laseri
Gasni laseri tipični laserski materijali

 • Kod gasnih lasera se naročito efikasno upotrebljava molekularni CO2 – laser za optičko pobuđivanje lasera u dalekoj infracrvenoj oblasti koja se graniči sa mikrotalasnim područjem.

 • Najčešća pobuda kod gasnih lasera je sudarna eksitacija.

 • Ovaj način pobuđivanja gasa osvaruje se u laserskim cevima gde su ugrađene elektrode na koje se dovodi električni napon.

 • Pod dejstvom električnog polja dolazi do jonizacije gasa u cevi, a elektroni se između katode i anode ubrzavaju i sudaraju se sa česticama gasa.

 • Elektron deo energije predaje čestici koja se pobuđuje.

 • Da bi došlo do absorpcije zračenja u jednom atomskom spektru, zračenje mora da ima tačno određenu frekvenciju, tj.

  hmin = En - Em

sadržaj


Co 2 laser
CO tipični laserski materijali2 laser

 • Prvi CO2 laser proradio je 1964. godine.

 • Laserska emisija je dobijena na nekoliko stotina prelaza u oblasti od 8,7 do 11,8 m, s tim što se najsnažnija emisija dobija u oblasti 10,6 m.

 • Prvi CO2 laser je proradio sa čistim CO2 , a veće snage su dobijene tek kada je dodat azot koji je višestruko povećao snagu lasera.

 • Vibraciona stanja CO2 molekula se opisuju sa tri kvantna broja V1: opisuje broj vibracionih kvanata u simetričnom modu, V2 : broj vibracionih kvanata u modu savijanja, V3 : broj vibracionih kvanata u asimertičnom modu oscilovanja.

 • Kao dodatni gas najčešće se uporebljava helijum.

sadržaj


 • Kao dodatni gas najčešće se uporebljava helijum. tipični laserski materijali

 • Uloge He su sledeće:

 • Usled velike toplote provodnosti He smanjuje temperaturu gasa u pražnjenju, pa na taj način smanjuje broj sudarnih deeksitacija gornjeg laserskog nivoa CO2 (001);

 • Smanjuje temperaturu elektrona u pražnjenju, što dovodi do efektnije eksitacije N2 ( V=0 ) u N2 ( V=1 ) i CO2 ( 000 ) u CO2 ( 001 );

 • Vrši efikasno deeksitaciju CO2 ( 010 ) nivoa.

sadržaj


Poluprovodni ki p n laseri
Poluprovodnički p-n laseri tipični laserski materijali

Ec – ivica provodne zone, Ev – ivica valentne zone

 • Poluprovodnik sa leve strane je dopiran nečistoćama koje ga čine degenerisanim poluprovodnikom n-tipa, dodato je dovoljno e⁻ pomoću donorski8h nečistoća tako da je popunjena cela provodna zona sve do Fermijevog nivoa F. Sa desne strane dodaju se akce3ptorske nečistoće koje prazne e⁻ iz valentne zone ( dodaju pozitivne šupljine do energije F ).

 • Ukoliko nije doveden napon na p-n spoj ( slika a ), e⁻ teku sa n strane ka p dok se ne nagradi potencijalna barijera VB koja sprečava dalji tok e⁻. Ako se dovede napon tako da se redukuje potencijalna barijera, nastaje situacija kao na slici b.

sadržaj


Laserska spektroskopija
Laserska spektroskopija tipični laserski materijali

 • Ako zrak svetlosti prolazi kroz homogeni medij, svetlost se rasprašuje napred, u smeru širenja. Rasprašeni talasi u svim ostalim smerovima destruktivno interferiraju.

 • Fluktuacije dielektrične konstante medija  koje izazivaju rasprašenje mogu biti propagirajuće ili nepropagirajuće, pa će raspršenje biti neelastično, odnosno elastično.

 • Neelastično rasprašenje zahteva sačuvanje momenta i energije između upadnog fotona ( K⃗i, i ), rasprašenog fotona ( K⃗s, s ) i kolektivne eksitacije, koja uzrokuje rasprašenje ( q,  ).

  K⃗s = K⃗i + q i hs = hi + h

 • Za koherentno elastično rasprašenje:

  s = i K⃗s = K⃗i + q

 • Intenzitet rasprašene svetlosti:

  Is = 〈⃒Es⃒〉²

  Es- električno polje rasprašene svetlosti

sadržaj


Holografija
Holografija tipični laserski materijali

 • Jedna od primena lasera je i holografija ( grč. holos, graphos – potpun zapis svojstava svetlosnog talasa ).

 • Amplituda talasa određuje intenzitet, a njegove varijacije beleži klasična fotografija.

 • Podatak o amplitudi svetlosti u trenutku snimanja ostaje tako sačuvan, dok je podatak o fazi izgubljen.

 • Osnovu holografije čini beleženje faznih odnosa svetlosnih talasa, što se može učiniti samo pomoću interferencijskih efekata.

 • Holografija koristi interferencijsku metodu kojom fazne odnose pretvara u odgovarajuće amplitudne odnose, koji se onda mogu registovati.

 • Najvažnija primena holografije je interferometrija.

sadržaj


Obra ivanje materijala pomo u lasera
Obrađivanje materijala pomoću lasera tipični laserski materijali

 • Prednost obrade materijala laserom:

  • Postiže se ekstremna čistoća i nema kontaminacije;

  • Nema pritiska na površinu koju osvetljava;

  • Svi važni parametri se mogu kontrolisati električki ili elektronički.

 • Zavarivanje – tačkasto i kvazi-kontinuirano

 • Podešavanje otpora

 • Rezanje

sadržaj


Literatura
Literatura tipični laserski materijali

 • Fizika lasera – dr Ljubomir Ćirković

 • Laserska fuzija – Moma Jovanović (neobjavljeno)

 • Uvod u kvantnu elektroniku (laseri) – Nikola Konjević

 • Laser (fizikalne osnove, konstrukcija i primena) – dr Stjepan Lugomer, mr Mladen Stipančić

 • Fizika za IV razred gimnazije – Milan Raspopović, Darko Kapor, Mario Škrinjar

sadržaj


Gra evinsko arhitektonski fakultet u ni u

GRA tipični laserski materijaliĐEVINSKO-ARHITEKTONSKIFAKULTET U NIŠU


ad