P ihde ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehitt minen keski suomessa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa. Jussi Suojasalmi Toimitusjohtaja. Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikaisesta esiintyvyydestä (2/2).

Download Presentation

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Keski-Suomessa

Jussi Suojasalmi

Toimitusjohtaja


Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikaisesta esiintyvyydestä (2/2)

 • Masennuspotilaista 10-30 prosentilla on samanaikainen alkoholiongelma. Alkoholisteista 30-60 prosentilla on kliinisesti merkittävä depressio. (Duodecim, Alkoholiriippuvuuden käypähoitosuositus 2005).

 • Päihdetapauslaskennan tietojen mukaan 37 prosentilla esiintyi päihteistä riippumattomia mielenterveyshäiriöitä (Nuorvala & kump. 2004).

 • Psykiatrisilla potilailla eriasteista päihteiden ongelmakäyttöä esiintyy 40-80 prosentilla (Mäkelä 2003).

 • Sairaalahoitojaksojen määrä, joissa on tehty huumediagnoosi ja vähintään yksi muu psykiatrinen diagnoosi on noussut tasaisesti ja jyrkästi erityisesti 1990-luvun kuluessa, mutta hidastunut tai taittunut viimeisinä havaintovuosina 2001-2002 (Pirkkola & Wahlbeck, 2004).


Samanaikaisten päihde- ja mielenterveysongelmien merkitys

 • Kuormittavat hoitojärjestelmää Samanaikaisia ja päällekkäisiä hoitoja

  • Potilaat ovat useimmiten väärässä paikassa, väärään aikaan sekä väärällä asialla ja motivaatiolla

 • Potilaat ovat vaikeasti hoitoon kiinnitettäviä

  • Hyötyvät kuitenkin matalankynnyksen palveluista ja kiinnittyvät niihin. Pitkällä ajalla (3 vuotta) kolmannes kiinnittyy myös pidempiin hoitoihin ja kuntoutuksiin (Suojasalmi & Kaukonen 2002)

 • Hoidon ennuste huonompi kuin muilla psykiatrisilla potilailla

 • Masentuneen potilaan hoito taas on tehotonta, jos alkoholinkäyttö jatkuu vähäisenäkin

  (Laine 2007)


Päihde- ja mielenterveyshoidoista

 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tai hoitojen vaikuttavuudesta on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden perusteella on laadittu näyttöön perustuvia hoitosuosituksia

  • (mm.alkoholi- ja huumeriippuvuuden, depression, skitsofrenian ja epävakaan persoonallisuuden käypähoitosuositukset)

 • Hoitosuositukset ja näyttöön perustuvat hoitokäytännöt eivät kuitenkaan ole yleistyneet samassa tahdissa hoidon ja kuntoutuksen toteutuksessa


Taustalla moniulotteinen ja –käsitteellinen ongelma

Erilliset vai samanaikaiset hoidot?

 • mielenterveys ja päihdeasiakkaat ovat pääsääntöisesti hoidettu erillisissä hoitopaikoissa, joko samanaikaisesti tai perättäisesti.

 • Kuitenkin yhä useammalla asiakkaalla on molemmat diagnoosit ja sairauksien hoito olisi vaikuttavinta toteuttaa integroidusti samassa yksikössä (alkoholiongelmaisen ja huumeongelmaisen käypähoitosuositukset 2005 ja 2006).

 • muu hoito, tarvittavat asumispalvelut, arjen tukitoimet ja tiivis palveluohjaus lisäävät kokonaishoidon vaikuttavuutta (Kaukonen, 2004).


Integroitu hoitomalli

 • Päihde-, mielenterveys ja sosiaalityön viitekehykset yhdistetty samaan organisaatioon

 • Moniammatillinen työryhmä

 • Kaksoiskoulutettu / erityiskoulutettu henkilökunta

 • Konsultaatiot

 • Verkostotyö


Mieli 2009 hanke ja muut valtakunnalliset linjaukset (1/2)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Mieli 2009-työryhmä laatii valtakunnallista mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa, joka tulee sisältämään mm.

 • mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen keskeisimmät linjaukset

 • ehdotuksia mielenterveys- ja päihdetyön hyvien käytäntöjen yleistämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa

 • ehdotuksia ohjauskeinojen kehittämiseksi.

 • toimintamallien tuottaminen mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja niihin liittyvän päivystyksen järjestämiseksi alueellisena kokonaisuutena

 • Kannanottoja päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhdistämisestä hallinnollisesti ja toiminnallisesti


Mieli 2009 hanke ja muut valtakunnalliset linjaukset (2/2)

 • Hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelussa tulee huomioida Paras-hankkeen linjaukset ja suunnitelmat

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja niihin liittyvä päivystys tulee suunnitella ja järjestää alueellisena kokonaisuutena

  • Osaamisen ja resurssien keskittäminen

 • Päihdepsykiatrinen hoito- ja palvelukokonaisuus tulee kehittää niin, että päihdepsykiatrisen potilaan sairaus voidaan hoitaa integroidusti samassa hoitoyksikössä

 • Päihdeongelman pitkittyessä siihen kietoutuu potilaan koko elämänpiiri. Hoidon tulee olla kokonaisvaltaista sekä moniammatillista. Hoidossa tarvitaan yhteistyötä useiden yhteiskunnallisten järjestelmien ja toimijoiden kesken

 • Varhainen puuttuminen potilaan päihde- ja mielenterveysongelmaan tulee liittää perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon pysyväksi toimintamalliksi


Hoidon ja palvelujen järjestämisen lähtökohdat ja periaatteet Keski-Suomessa (1/2)

Esitys hankkeen ohjausryhmälle:

 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja niihin liittyvä päivystys järjestetään seudullisina kokonaisuuksina yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien kesken

 • Kullakin seutukunnalla toimii psykiatrian avohoitoyksikkö ja päihdeklinikka/päihdehoitaja

 • Maakunnallisena palveluna järjestetään päihde- ja mielenterveyspotilaan ensihoito, vaativan erityistason hoidon tarpeen arviointi sekä päihdepsykiatrinen sairaala- ja laitoshoito (KSSHP ja PPS)

 • Hoito järjestetään niin, että potilas saa psykiatrisen hoidon ja päihdeongelman hoidon integroidusti samasta hoitoyksiköstä ja että potilaan hoidon kokonaisvastuu säilyy aina yhdessä hoitopaikassa


Hoidon ja palvelujen järjestämisen lähtökohdat ja periaatteet Keski-Suomessa (2/2)

 • Hoidosta vastaava hoitopaikka tukee potilaan sosiaalisiin, taloudellisiin, asumiseen ja työllistymiseen liittyvien ongelmien selvittelyä ja korjaamista

 • Hoitopalvelut järjestetään niin, että potilaan päihtymystila ei ole hoidon käynnistymisen este!

 • Hoidon järjestämisessä keskeinen lähtökohta on potilaan tarpeet sekä hänen läheisten ja lasten huomiointi


Mitä pitäisi tehdä? Esitykset ohjausryhmälle

 • Peruskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluissa työskenteleville

 • Lisä- ja erityiskoulutusta psykiatriassa ja päihdehuollon erityispalveluissa

 • Lisää päihde/masennushoitajia perusterveydenhuoltoon

 • Ottaa mini-interventiomalli käyttöön laaja-alaisesti peruspalveluissa

 • Päihde- ja mielenterveyspotilaan psykiatrisen sairauden ja päihdeongelman integroidun hoidon kehittäminen seuraavissa yksiköissä

  • Psykiatrian avohoitoyksikössä

  • Kangasvuoren sairaalassa

  • Seudullisilla Päihdeklinikoilla ja

  • Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiöllä

 • Käynnistää päihtyneille mielenterveys- ja päihdepotilaille ensihoito- ja selviämisyksikkö

 • Käynnistää polikliininen arviointiyksikkö päihde- ja mielenterveysongelmien arviointiin, tutkimiseen, konsultointiin ja hoitoon


Kiitos!


 • Login