K ivka spot ebitelsk popt vky
Download
1 / 35

Křivka (spotřebitelské) poptávky - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Křivka (spotřebitelské) poptávky. Křivka spotřebitelské poptávky vyjadřuje závislost mezi cenou (nezávislá proměnná) a poptávaným množstvím (závislá proměnná) Na svislé ose P (cena) na vodorovné ose Q´ (poptávané množství)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Křivka (spotřebitelské) poptávky' - afric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K ivka spot ebitelsk popt vky
Křivka (spotřebitelské) poptávky

 • Křivka spotřebitelské poptávky vyjadřuje závislost mezi cenou (nezávislá proměnná) a poptávaným množstvím (závislá proměnná)

 • Na svislé ose P (cena) na vodorovné ose Q´ (poptávané množství)

 • RozlišujemeIndividuální poptávka = poptávková křivka jednoho spotřebiteleTržní poptávka = součet poptávkových křivek všech spotřebitelů, kteří se vyskytují na daném trhu (pozn. trh je vymezen místně a časově, např. všichni spotřebitelé, kteří v Brně v červnu poptávají chleba)


Charakteristika individu ln popt vky
Charakteristika individuální poptávky

Individuální poptávka (poptávka jednoho spotřebitele) po daném statku či službě závisí (mimo jiné) na těchto faktorech:

 • cena daného statku či služby

 • cena ostatních statků či služeb

 • disponibilním důchodu spotřebitele

 • preferencích a očekávání spotřebitele


Vliv zm ny ceny statku na popt van mno stv
Vliv změny ceny statku na poptávané množství

 • Mějme linii rozpočtu

 • Předpokládáme, že se mění cena statku Q´1, přičemž cena statku Q´2 je neměnná

 • Nemění se důchod spotřebitele

 • Linie rozpočtu se pootáčí v důsledku změny poměru cen obou statků


Zm na ceny p a bl
Změna ceny (P) a BL

 • Pokud cena daného statku klesá, BL se stává plošší (množství daného statku, které spotřebitel může spotřebovávat, se vzdaluje od počátku).

 • Pokud cena daného statku roste, BL se stává strmější.


D chodov efekt
Důchodový efekt

 • Jeden ze dvou efektů vysvětlující, proč je křivka poptávky klesající.

 • Pokud klesá cena nějakého statku, roste spotřebitelův reálný důchod/příjem. Spotřebitel si tak může koupit více jednotek daného statku.Příklad: Můj měsíční důchod/příjem je 1000 Kč, utrácím jej pouze za chleba. Pokud cena jednoho chleba klesne z 10 Kč na 5 Kč, mohu si koupit dvojnásobné množství chleba, můj reálný důchod se tedy, ač se nominálně nezmění, zdvojnásobí.Pozn.: důchodový efekt se netýká tzv. podřadných statků.


Substitu n efekt
Substituční efekt

 • Jeden ze dvou efektů vysvětlující, proč je křivka poptávky klesající

 • Pokud klesá cena nějakého statku aniž by klesala cena jeho substitutů, bude spotřebitel preferovat tento statek a nikoliv jeho dražší substituty. Poroste tedy poptávané množství statku, jehož cena klesá, a poptávané množství substitutů daného statku bude klesat.Příklad: pokud se sníží cena jablek, klesne poptávané množství banánů apod.


Odvozen individu ln popt vkov k ivky z mezn ho u itku
Odvození (individuální) poptávkové křivky z mezního užitku

Spotřebitel bude kupovat danou jednotku statku, pokud mezní užitek z této jednotky je pro něj větší nebo roven ceně statku.

Příklad:

Jednotka MU TU Cena (Kč)

1 20 20 10 2 15 35 10 3 10 45 10 4 7 52 10

Při ceně 10 Kč koupí spotřebitel 3 jednotky statku. Pokud by cena vzrostla např. na 15 Kč koupil 2 jednotky statku, pokud by klesla např. na 7 Kč, koupil by 4 jednotky statku. Při ceně 20 Kč koupí spotřebitel pouze 1 jednotku statku.

Graf: viz následující snímek


K ivka individu ln popt vky z mu
Křivka užitku individuální poptávky (z MU)


Odvozen d z bl a ic 1
Odvození D z BL a IC (1) užitku

D = poptávková křivka(zde individuální poptávková křivka) BL = linie rozpočtuIC = indiferneční křivka

Q´2

E3

E1

E2

Q´1


Odvozen k ivky individu ln popt vky z bl a ic 2
Odvození křivky individuální poptávky z BL a IC (2) užitku

 • Pokud se BL posouvá díky změně P jednoho statku, tak se nová BL bude dotýkat jiné IC. Bod dotyku BL a IC vyjadřuje kolik spotřebitel daného statku spotřebovává. Stačí tomuto množství (Q´) přiřadit cenu, a to pro každý bod dotyku BL a IC. Výsledkem je poptávková křivka


Odvozen k ivky individu ln popt vky z bl a ic
Odvození křivky individuální poptávky z BL a IC užitku

Q´2

PCC = křivka spojující všechny body dotyku BL a IC (PCC = price competition curve, tj. cenová spotřební křivka)

P1

P2

P3

Q´11

Q´12

Q´12

Q´1

P1

P2

D

P3

Q´1

Q´11

Q´13

Q´12


Konstrukce tr n popt vky
Konstrukce tržní poptávky užitku

 • tržní poptávka je horizontálním součtem individuálních poptávek (tj. poptávek jednotlivých spotřebitelů)

 • horizontální součet – součet individuálních poptávek přes všechna množství při dané ceně sledovaného statku


Konstrukce tr n popt vky1
Konstrukce tržní poptávky užitku

Individuální poptávky bílého a červeného spotřebitele

Tržní (agregovaná, horizontálně sečtená) poptávka bílého a červeného spotřebitele

P

P

DB

6

6

DT

3

3

4

8

15

Q

8

23


Vliv zm ny d chodu spot ebitele na popt vku
Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku užitku

Předpokládáme pouze změnu disponibilního důchodu, ceny statků a ostatní faktory jsou neměnné.

 • změní-li se důchod, posouvá se linie rozpočtu

 • ↑I → posun BL a bodu optima od počátku, ↓I → posun BL a bodu optima k počátku

 • ICC (Income Consumption Curve, tj- důchodová spotřební křivka) = množina bodů optima spotřebitele při různých úrovních důchodu (alternativně: Income Epansion Path, IEP – důchodová stezka expanze)= křivka spojující všechny body, kde se dotýká BL a IC.


D chodov spot ebn k ivka standardn tvar
Důchodová spotřební křivka – standardní tvar užitku

Q´2

ICC

S růstem důchodu roste rovnoměrně spotřeba obou „dobrých“ statků

E3

E2

E1

Q´1


D chodov spot ebn k ivka nezbytn a luxusn statek
Důchodová spotřební křivka – nezbytný a luxusní statek

Q´2

Q´2

ICC

ICC

E2

E2

E1

E1

Q´1

Q´1

Statek Q´1 je nezbytný – jeho spotřeba roste pomaleji než důchod

Statek Q´1 je luxusní – jeho spotřeba roste rychleji než důchod


D chodov spot ebn k ivka m n cenn pod adn statek
Důchodová spotřební křivka – méněcenný (podřadný) statek

Q´2

ICC

E2

E1

Q´1

Statek Q´1 je méněcenný – s růstem důchodu jeho spotřeba klesá


D chodov spot ebn k ivka zm na pom ru cen statk q 1 a q 2
Důchodová spotřební křivka – změna poměru cen statků Q´1 a Q´2

Q´2

ICC

ICC'

Q´1

Změní-li se poměr cen obou statků (například zlevní statek Q´1), bude ICC plošší. Pokud by zlevnil statek Q´2, ICC by byla strmější


Engelova k ivka
Engelova křivka statků

 • vyjadřuje závislost nakupovaného množství daného statku na důchodu

 • u normálních statků s růstem důchodu jejich spotřeba roste:

  - u nezbytných pomaleji než důchod,

  - u luxusních rychleji než důchod

 • u statků méněcenných s růstem důchodu jejich spotřeba klesá


Engelova k ivka odvozen
Engelova křivka - odvození statků

Q´2

ICC

E3

E2

E1

Y3

Y2

Y1

EC

Q´1

Q´2

Q´3

Q´1

Q´1

Q´1

Q´1

Y1

Y2

Y3

Y


Engelova k ivka pro nezbytn luxusn a m n cenn statek
Engelova křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek

EC

EC

EC

Y

Y

Y

Statek Q´ je nezbytný - spotřeba roste pomaleji než důchod

Statek Q´ je luxusní - spotřeba roste rychleji než důchod

Statek Q´ je méněcenný - spotřeba s růstem důchodu klesá


Engelova v dajov k ivka
Engelova výdajová křivka statek

 • vyjadřuje závislost výdajů na nákup statku Q´ podle důchodu spotřebitele

 • vyjadřuje tedy závislost PQ´* Q´ (tj. celkových výdajů na statek Q´ = kolik spotřebitel za statek Q´ celkem zaplatí) podle Y


Engelova v dajov k ivka pro nezbytn luxusn a m n cenn statek
Engelova výdajová křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek

PQ´*Q´

PQ´*Q´

PQ´.Q´k

EEC

EEC

EEC

Y

Y

Y

Statek Q´ je nezbytný – výdaje na jeho spotřebu rostou pomaleji než důchod

Statek Q´ je luxusní – výdaje na jeho spotřebu rostou rychleji než důchod

Statek Q´ je méněcenný – výdaje na jeho spotřebu s růstem důchodu klesají


D chodov elasticita popt vky
Důchodová elasticita poptávky méněcenný statek

 • vypovídá o citlivosti reakce spotřebitele při nákupu daného statku na změnu jeho disponibilního důchodu

 • vyjadřuje procentní změnu poptávaného množství statku Q´ ku procentní změně disponibilního důchodu spotřebitele


D chodov elasticita popt vky1
Důchodová elasticita poptávky méněcenný statek

 • eID = (ΔQ´/Q´)/(ΔY/Y)

 • eID> 0 pro normální statky, eID< 0 pro méněcenné statky

 • eID> 1 pro luxusní statky, 0 < eID< 1 pro nezbytné statky

 • součet důchodových elasticit všech spotřebovávaných statků násobených podílem těchto statků na důchodu je roven jedné → μX.eIDX + μY.eIDY = 1, čili:

 • nakupujeme-li luxusní statek, nutně musíme nakupovat i statek nezbytný nebo méněcenný


Substitu n a d chodov efekt hicks v rozklad
Substituční a důchodový efekt – Hicksův rozklad méněcenný statek

 • substituční efekt (SE) = změna poptávaného množství v důsledku substituce statku relativně dražšího statkem relativně levnějším: pokud klesá cena jednoho statku ve srovnání s cenami substitutů tohoto statku, spotřebitel preferuje statek, jehož cena klesá

 • důchodový efekt (IE) = změna poptávaného množství v důsledku změny reálného důchodu: pokud klesá cena jednoho statku, má spotřebitel větší důchod (více peněz) jak na nákup statku, jehož cena klesá, tak na nákup ostatních statků.

 • celkový efekt (TE) je dán součtem SE a IE


Hicks v rozklad na se a ie norm ln statky
Hicksův rozklad na SE a IE – normální statky méněcenný statek

Q´2

Posun z A do B – substituční efekt, nemění se úroveň užitku

Posun z B do C – důchodový efekt, přechod na vyšší IC

A

Posun z A do C – celkový efekt, součet SE a IE

C

B

U2

U1

Q´1

SE

IE

TE


Hicks v rozklad na se a ie m n cenn statek
Hicksův rozklad na SE a IE – méněcenný statek méněcenný statek

Q´2

Důchodový efekt působí proti substitučnímu – celkový efekt je potom menší než v případě normálních statků

C

A

B

U2

U1

Q´1

SE

IE

TE


Giffen v statek
Giffenův statek méněcenný statek

 • jde o podmnožinu méněcenných statků

 • s poklesem ceny klesá jeho spotřeba a naopak → křivka poptávky je pozitivně skloněná

 • jde o statky, které se značně podílí na výdajích spotřebitele, slouží k uspokojení základních potřeb a současně k nim neexistují blízké substituty

 • důležitou roli hrají očekávání do budoucna

 • např. základní potraviny, pohonné hmoty v době ropných krizí


Hicks v rozklad na se a ie giffen v pod adn statek
Hicksův rozklad na SE a IE – Giffenův (podřadný) statek

Y

Důchodový efekt působí proti substitučnímu a dokonce jej převáží – výsledný celkový efekt je potom kladný, tzn. s poklesem ceny statku X klesá i jeho poptávané množství

C

A

B

U2

U1

X

SE

IE

TE


Cenov elasticita popt vky
Cenová elasticita poptávky statek

 • udává procentní změnu poptávaného množství ku procentní změně ceny

 • e=(ΔQ´/Q)/(ΔPQ´ /PQ´)

 • Pozn: z hlediska matematiky platí:

 • Procentuální změna je změna dělená aritmetickým průměrem veličin, tj. Q´ lomeno 1/2(Q´2 + Q´1), respektive P lomeno 1/2(P2 + P1).

 • Koeficient elasticity je pak vyjádřena následujícím vzorcem:

 • e = Q/ (1/2 (Q´2 + Q´1)) / (P/(1/2(P2 + P1))

  Kde:Q = Q´2 - Q´1, P = P2 - P1,, = znak pro změnu,


Cenov elasticita popt vky1
Cenová elasticita poptávky statek

 • Cenová elasticita poptávky říká, o kolik vzroste poptávané množství, pokud cena klesne o jedno procento, respektive o kolik klesne poptávané množství, pokud cena vzroste o jedno procento.

 • Cenová elasticita zajímá zejména pro firmy, a to z důvodu, že změna ceny může v důsledku příslušné elasticity poptávkové křivky firmám zvýšit nebo snížit celkový příjem. Snadno si přitom odvodíme následující závislosti (viz tabulka):


Zm na cen ostatn ch statk a jej vliv na popt vku
Změna cen ostatních statků a její vliv na poptávku statek

 • budeme zkoumat, jak ovlivní poptávku po statku Q´2 změna ceny statku Q´1, neboli

 • co se bude dít se sledovaným statkem, změní-li se cena jeho substitutu nebo komplementu

 • křížový SE (substituční efekt) – změna poměru cen vede k nahrazování statku dražšího levnějším – je pozitivní - ↑PQ´2 → ↑Q´1

 • křížový IE (důchodový efekt) – jak změna ceny statku Q´2 ovlivní reálný důchod a tedy poptávku po statku Q´1– je negativní - ↑PQ´2 → ↓ Q´1

 • celkový efekt je dán součtem křížového SE a křížového IE


Rozklad na k ov se a ie komplementy
Rozklad na křížový SE a IE - komplementy statek

Q´2

Posun z A do B – křížový substituční efekt

Posun z B do C – křížový důchodový efekt

Posun z A do C – celkový efekt cenové změny statku Q´2 na poptávané množství statku Q´1

C

U komplementů převáží důchodový efekt, tzn. zlevní-li komplement (Q´2), zvýší se poptávané množství statku Q´1

B

U2

A

U1

Q´1

SE

IE

TE


Rozklad na k ov se a ie substituty
Rozklad na křížový SE a IE - substituty statek

Q´2

Posun z A do B – křížový substituční efekt

Posun z B do C – křížový důchodový efekt

Posun z A do C – celkový efekt cenové změny statku Q´2 na poptávané množství statku Q´1

C

B

U substitutů převáží substituční efekt, tzn. zlevní-li substitut (Q´2), sníží se poptávané množství statku Q´1

U2

A

U1

Q´1

SE

IE

TE


ad