Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu - PowerPoint PPT Presentation

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā
Download
1 / 14

 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomā ES Struktūrfondu 2014.-2020.gadā plānotie pasākumi zinātnē. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktora vietniece struktūrfondu plānošanas jomā

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

Diskusija par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam viedās enerģētikas jomāES Struktūrfondu 2014.-2020.gadā plānotie pasākumi zinātnē

Izglītības un zinātnes ministrijas

Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu

departamenta direktora vietniece struktūrfondu plānošanas jomā

Santa Šmīdlere

26.05.2014.


Sf 2007 2013 aktivit u ievie ana 277 milj eur

SF 2007-2013 aktivitāšu ieviešana (277 milj. EUR)

35.5% = pabeigti zinātnes projekti

Zinātnē un pētniecībā strādājošo skaita pieaugums

Zinātniskā

kvalitāte un sadarbība

ar industriju


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

SF 2007-2013

Cilvēkresursu attīstības programma - I

92 PLE

192 PLE

159 PLE

21.2 MEUR

26 PLE


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

SF 2007-2013

Pētniecības programma – ieguldījumu jomas

ERAF, milj. EUR


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

SF 2007-2013

Pētniecības programma – 1.kārtas rezultāti

Plānotie sasniedzamie rezultāti.

Kopā 1.kārtas ietvaros plānots izstrādāt 88 jaunus produktus/ tehnoloģijas


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

SF 2007-2013

Pētniecības programma – 2.kārtas rezultāti (komercpētniecība)

Kopā: 26 jauni produkti, t.sk. 3 produkti bioekonomikas jomā

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrs (tai skaitā transporta un mašīnbūves apakšcentra attīstība) 11,66 MEUR SF 2007-2013 ietvarosRīgas Tehniskā universitāteLatvijas universitāteFizikālās enerģētikas institūtsLU Bioloģijas institūts


Projektos pl notie rezult ti un to turpm k s uztur anas izmaksas

Projektos plānotie rezultāti un to turpmākās uzturēšanas izmaksas


Finans juma apguve

Finansējuma apguve


Sf 2007 2013 pieredze p a i atbalstam izaicin jumi

SF 2007-2013 pieredze P&A&I atbalstam – Izaicinājumi

 • Sistēmiskās problēmas (sekas zemajam VB piešķīrumam pētniecībai):

  • Līdzfinansējuma nodrošināšanas kapacitāte

  • “No projekta uz projektu” balstīta pētniecības finansējuma struktūra (ilgtspējas un pēctecības problēmas);

 • Specifiskās problēmas:

  • Cilvēkresursu atbalsta programma:

   Ārvalsts pētnieku piesaistes problēmas(pamatā nekonkurētspējīgā pētnieku atalgojuma dēļ)

  • Pētniecības atbalsta programma:

   Zināšanu un tehnoloģiju pārneses problēmas– menedžmenta problēmas zinātniskajās institūcijas + komersantu zemā IĪ pirktspēja

  • R&D infrastruktūras attīstības programma:

   Valsts atbalsta regulējuma piemērošana- neskaidrais/ neviennozīmīgais valsts atbalsta regulējums + neproporcionāls finansiālais slogs zinātniskajām institūcijām komerciāliem mērķiem izmantojamas pētniecības infrastruktūras līdzfinansēšanai.

   Komersantu kapacitātes un vēlmes trūkums līdzfinansēt R&D infrastruktūru – ilgs R&D infrastruktūras atmaksāšanās periods, noslodzes problēmas, LV biznesa struktūra

  • Rezultātu/ atdeves mērīšana

 • Tehniskās problēmas:

  • Būtiskas nobīdes projektu īstenošanā, sadārdzinājums – salīdzinoši zemā projektu gatavības pakāpe + būvniecības pakalpojumu kvalitāte + sarežģītas iepirkuma procedūras


Sf 2007 2013 pieredze p a i atbalstam

SF 2007-2013 pieredze P&A&I atbalstam

 • SF rezultāti nedemonstrē ietekmi uz tautsaimniecību

  • Starpposma un ex-post R&D atdeves novērtējums

  • Rādītāju izmaiņas SF 2014-2020 periodā

 • Trūkst rezultāta rādītāju zinātnisko institūciju sadarbībai ar industriju

 • Sistēmiskas problēmas R&D atdeves mērīšanai


Izm 2007 2013 un 2014 2020 sal dzin jums sf pie rums eur

IZM 2007-2013 un 2014-2020 salīdzinājums, SF piešķīrums EUR

Milj. EUR

KOPĀ:

2007.-2013.: 277 milj. EUR (ERAF + ESF)

2014.-2020.: 273.99 milj. EUR (ERAF)


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

SAM 1.1.1: Palielināt Latvijas Zinātnisko institūciju spēju piesaistīt ārējo finansējumu ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā – kopā 322.3 MEUR (t.sk. ERAF 273.99 MEUR)

Konkurētspējas paaugstināšana[Kritiskā masa, atjaunošana, zinātniskā ekselence, sadarbība ar industriju]

Institucionālā ekselence, defragmentācija

Ekselences atbalsts

Institucionālā ekselence, defragmentācija


Izgl t bas un zin tnes ministrijas strukt rfondu un starptautisko finan u instrumentu

Paldies par uzmanību!


 • Login