Witam pa stwa na wyk adzie z podstaw mikroekonomii co tu si b dzie dzia o
Download
1 / 45

Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii, :)… Co tu się będzie działo?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii, :)… Co tu się będzie działo??. 2. Będziemy się uczyć ekonomii, . CEL WYKŁADOWCY I ASYSTENTÓW - Nauczyć słuchaczy podstaw ekonomii na dobrym świa-towym poziomie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Witam Państwa na wykładzie z podstaw mikroekonomii, :)… Co tu się będzie działo??

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Witam Pastwa na wykadzie z podstaw mikroekonomii, :) Co tu si bdzie dziao??


2

Bdziemy si uczy ekonomii, . CEL WYKADOWCY I ASYSTENTW - Nauczy suchaczy podstaw ekonomii na dobrym wia-towym poziomie.


Bdziemy si uczy ekonomii, . CEL WYKADOWCY I ASYSTENTW - Nauczy suchaczy podstaw ekonomii na dobrym wiato-wym poziomie CELE STUDENTW- Nauczy si ekonomii. - Zdoby jak najlepsz ocen na EGZAMINIE KOCO-WYM.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wi-cze. ABY ZALICZY WICZENIA, musicie Pastwo na wi- czeniach i podczas pisanego w auli przez wszystkich studen-tw razem sprawdzianu (tzw. KOLOKWIUM) zdoby od-powiedni liczb punktw.


Reguy gry (mikro I i makro I na studiach dzien- nych SGH)1. Aby zaliczy semestr, wystarczy zebra 50 ze 100 moliwych do zdo-bycia punktw. Do 50 punktw mona zarobi, piszc sprawdzian z wykadu i literatury, czyli tzw. kolokwium. Nastpne 50 punktw czeka na Pastwa na wiczeniach. Prowadzcy rozdaje je np. za: a/ celne wypowiedzi, b/ udzia w konkursach, c/ odpowiedzi na pytania w czasie zapowiedzianych z wyprzedzeniem krtkich kartkwek. Punkty przeliczane s na oceny zaliczeniowe wedle takiej oto tabeli:


ABY ZDA EGZAMIN, trzeba poradzi sobie z innym pi-sanym w auli przez wszystkich studentw jednoczenie sprawdzianem.


2. Aby zda egzamin pisemny, wystarczy zdoby 50 punktw (do wzi-cia jest znowu 100 punktow). Przelicza si je na ocen wedle tej sa-mej tabeli. 3.W czci ustnej egzaminu, ktra ma form krtkiej rozmowy, bior udzia studenci chccy poprawi sw ocen (np. z 4 na 5). W wyniku tej rozmowy ocena moe zosta podwyszona lub obniona. Gramy? BOGUSAW CZARNY


RDA WIEDZY: 1. WYKAD


RDA WIEDZY: 1. WYKAD 2. WICZENIA


RDA WIEDZY: 1. WYKAD 2. WICZENIA3. PODRCZNIK


- B. Czarny: Wstp do ekonomii, PWE Warszawa 2006, 340 stron O konstrukcji typowego rozdziau podrcznika


RDA WIEDZY: 1. WYKAD 2. WICZENIA3. PODRCZNIK4. SERWIS INTERNETOWY www.podstawyekonomii.pl/ lub www.podstawyekonomii.pl/podstawyekonomii/O konstrukcji serwisu


Np. : na 1. wiczenia trzeba si zapozna Z TEKSTEM pt. Co to jest ekonomia? oraz z odpowiednimi ZADANIA-MI z serwisu internetowego. Inaczej nie zrozumiecie Pa-stwo, o co chodzi na wiczeniach, :) .


UWAGA!Do kolokwium i do egzaminu obowizuje znajomo CAE-GO podrcznika i dodatkowo - INFORMACJI PRZEKA-ZANYCH LUB WSKAZANYCH NA WYKADZIE.


CO TO JEST EKONOMIA??Nie jest atwo powiedzie, co to jest ekonomia. Jest wiele definicji ekonomii


EKONOMIA jest nauk gromadzc i porzdkujc prawdziw wiedz o gospodarowaniu.


GOSPODAROWANIE oznacza PRODUKOWANIE i DZIELENIE (midzy ludzi) DBR, czyli wszystkiego, co zaspokaja ludzkie potrzeby. PRODUKOWANIE dbr robienie dbr przez ludzi, ktrzy pracuj, tworzc jedne dobra z innych (za pomoc innych) dbr. DZIELENIE dbr przekazywanie wyprodukowanych dbr konkretnym osobom.


DOBRAMI s RZECZY (np. moje szka kontaktowe, budy-nek, w ktrym jestemy, urek z jajem i kiebas serwowany w restauracji Pod Kogutem na Rakowieckiej w Warsza-wie, itd. ) i USUGI (np. strzyenie mskie w zakadzie fryz-jerskim, usugi transportowe LOT-u, koncert Budki Suflera itd.).


DOBRA (ang. the goods, niem. die Gter) maj t wspln cech, e ZASPOKAJAJ LUDZKIE POTRZEBY.


DOBRA (ang. the goods, niem. die Gter) maj t wspln cech, e ZASPOKAJAJ LUDZKIE POTRZEBY. Inn wspln cech dbr jest to, e s RZADKIE (ang. scarce), czyli e jest ich za mao w stosunku do potrzeb.


OTO JEDNA Z KLASYFIKACJI DBR: 1. GOTOWE DOBRA, ktre bezporednio zaspokajaj ludzkie potrzeby (np. chleb, gazeta, dem liwkowy). 2. Dobra potrzebne do produkcji tych gotowych dbr, czyli tzw. CZYNNIKI PRODUKCJI (ang. factors of production) (np. praca piekarza, dwig budowlany).


Wrd CZYNNIKW PRODUKCJI (inaczej: zasobw) (ang. factors of production) wyrnia si zwykle: PRAC, KAPITA, ZIEMI. Chodzi o KAPITA RZECZOWY (ang. physical capital) (w odrnieniu od kapitau finansowego (ang. financial capital) i kapitau ludzkiego (ang. human capital). KAPITA LUDZKI (ang. human capital) umiejtnoci umoliwiajce zarobkowanie.


Powtrzmy

Ekonomia jest nauk gromadzc i porzdkujc praw-dziw wiedz o gospodarowaniu.


 • Gdyby odpowied na pytanie: Co to jest ekonomia? zam-kn w jednym zdaniu, brzmiaoby ono mniej wicej tak:

 • EKONOMIA JEST PRB ODPOWIEDZI NA PYTANIE: CO, JAK I DLA KOGO JEST PRODUKOWANE?

 • To pytanie moe dotyczy gospodarstwa domowego, firmy, kraju.

 • Wyobramy sobie odpowied na pytanie: Co, jak i dla kogo wytwarzaa polska gospodarka w 2006 r.?


ZADANIE

Co rozstrzyga o tym, co, jak i dla kogo jest wytwarzane? By moe, w odpowiedzi pomog Ci nastpujce pytania:

a)

Co sprawio, e w 1998 r. w Polsce wyprodukowano 11 543 761 pudeek jogurtw z kawakami ananasa? Alej Niepodlegoci przed SGH? Msz w toruskim kociele?

b)

Dlaczego takswkarze w Katowicach czciej jed polonezami ni jaguarami? Czemu nikt nie produkuje dynamitu porodku warszawskiego Ursynowa? Kto zadecydow, e generaami s w Polsce niemal wycznie mczyni?

c)

Dlaczego Roman Kluska, byy waciciel firmy Optimus, jest taki bogaty? Czyja to zasuga, e zwykle dochody bezrobotnych nie od razu drastycznie si obniaj? Z czego yje ebrak?


Dodajmy jeszcze, e gospodarujcy ludzie maj dwa cele: EFEKTYWNO i SPRAWIEDLIWO.


Ludzie chc od gospodarki:

EFEKTYWNOCI (ang. efficiency).

SPRAWIEDLIWOCI (ang. equity).

Co to znaczy?


W sporach o dziaanie gospodarki jedni podkrelaj zna-czenie EFEKTYWNOCI rozdziau (alokacji) dbr midzy rne zastosowania. EFEKTYWNO dotyczy kwestii: Co i jak jest produkowane?.

EFEKTYWNO gospodarowania ronie, kie-dy z posiadanych zasobw (np. pracy) spoeczestwo wy-twarza wicej dbr, ktre moliwie najlepiej odpowiadaj

potrzebom ludzi.


Natomiast inni ceni SPRAWIEDLIWO. Sprawiedliwo dotyczy kwestii: Dla kogo jest produkowane?, czyli po-dziau dochodw (majtku, szans). Ludzie spieraj si, jaki podzia jest SPRAWIEDLIWY.

Wielu ludzi za SPRAWIEDLIWY ma taki po-

dzia dochodw, w przypadku ktrego dochody s proporcjonalne do wynikw pracy i (lub) wy-

siku i (lub) potrzeb ludzi.


Ludzie rni si pogldami na to, jaki podzia (np. dbr) jest sprawiedliwy. Ile kto ma zarabia? Czy bogaci maj pa-ci wysze podatki? W praktyce denie do sprawiedliwoci bywa utosamiane ze zmniejszaniem rnic dochodw (iloci posiadanych dobr, szans) powstajcych na rynku lub z pod-noszeniem poziomu zycia najuboszych nawet za cen wzrostu rnic dochodw.


W kronkretnych sytuacjach postulaty efektywnoci i spra-wiedliwoci czsto okazuj si sprzeczne. Pastwo staje wte-dy przed trudnym zadaniem pogodzenia tych wartoci.


PODZIAY EKONOMII (1)

To, ze ekonomista interesuje si rnymi podmiotami (np. czo-wiekiem, przedsibiorstwem, gazi przemysu, ca gospodar-k), skutkuje podziaem ekonomii na MIKROEKONOMI i

MAKROEKONOMI.


MIKROEKONOMIA zajmuje si pojedynczymi podmiotami (np. firmami). MAKROEKONOMIA bada zjawiska dotyczce caego spoeczestwa.


ZADANIE

Ktre z tych wypowiedzi s opiniami makroekonomisty, ktre za przypisaby mikroekonomicie:

a) Tempo inflacji w Polsce w styczniu 1990 r. wynioso 79,6%.

b) Popyt na rowery grskie produkcji firmy Mountain Bike wzronie w 2009 r. w przyblieniu o 35%.

c) Rolnictwo prywatne na poudniu Hipotecji dostarczyo w 2006 r. ponad 13% wartoci produkowanych tu dbr?


PODZIAY EKONOMII (2)

Wiedza gromadzona przez ekonomistw skada si m. in. z SDW OPISOWYCH i SDW WARTOCIUJCYCH (norm, zalece, ocen).


Sdy opisowe OPISUJ stany rzeczy, odpowiadajc na pytania w rodzaju: Jak jest?, Jak byo?, Jak bdzie?

Sdy wartociujce OCENIAJ stany rzeczy, odpowiadajc na pytania w rodzaju: Co jest dobre, a co ze?, Co naley robi?


PRZYKADY:

W gospodarce rynkowej opodatkowanie producentw alkoholu powoduje wzrost ceny placonej przez nabywc.

Naley zniechca ludzi do picia alkoholu.


SDY OPISOWE mog by prawdziwe lub faszywe.

Natomiast SDY WARTOCIUJCE nie mog by praw-dziwe lub faszywe. Nie informuj one O RZECZYWIS-TOCI, lecz O STOSUNKU LUDZI DO RZECZYWIS-TOCI.


EKONOMIA POZYTYWNA to cz ekonomii, ktra nie zawiera sdw wartociujcych. Pojawiaj si one nato-miast w EKONOMII NORMATYWNEJ.


Twrcy tej klasyfikacji chcieli jasno wskaza GRANICE KOMPETENCJI NAUKI i zapobiec wykorzystywaniu jej autorytetu do uzasadniania wyraonych w formie sdw wartociujcych celw o charakterze politycznym i wia-topogldowym.

Kiedy, mwic o gospodarce ,ekonomici wypowiadaj s-dy wartociujce, ich kompetencje s takie same, jak kom-petencje nieekonomistw.


 • ZADANIE

 • Ktre z tych wypowiedzi s opiniami ekonomisty pozytywne- go, a ktre normatywnego:

 • Tempo inflacji w Polsce w styczniu 1990 r. wynioso 179,6%.

 • b) Osobom starszym pastwo powinno zwraca cz wydatkw ponoszonych na lekarstwa.

 • c) Aby zmalao bezrobocie, naley organizowa roboty publiczne?


ad
 • Login