Szkolenie finansowe - PowerPoint PPT Presentation

Szkolenie finansowe
Download
1 / 28

 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szkolenie finansowe. 14. marca 2006. Zakres szkolenia. dokumentacja finansowa składki członkowskie książka finansowa drużyny dokumentacja źródłowa akcje zarobkowe obrót pieniędzmi na koncie hufca. Dokumentacja finansowa. książka finansowa plan finansowy drużyny

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Szkolenie finansowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szkolenie finansowe

Szkolenie finansowe

14. marca 2006


Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

 • dokumentacja finansowa

 • składki członkowskie

 • książka finansowa drużyny

 • dokumentacja źródłowa

 • akcje zarobkowe

 • obrót pieniędzmi na koncie hufca


Dokumentacja finansowa

Dokumentacja finansowa

 • książka finansowa

 • plan finansowy drużyny

 • teczka z dowodami źródłowymi

 • kwitariusz przychodowy KP

 • sprawozdanie finansowe drużyny


Dokumentacja finansowa1

Dokumentacja finansowa

 • Każda drużyna, która zbiera składki lub osiąga dochody, musi prowadzić dokumentację finansową zgodnie z niniejszą instrukcją


Sk adki cz onkowskie

Składki członkowskie

 • wynosi 2,- zł (słownie: dwa złote 00/100)

 • wysokość składki określa Rada Naczelna

 • jeśli drużyna chce zwiększyć składkę, potrzebna jest uchwała Rady Drużyny


Sk adki cz onkowskie1

składka

członkowska

(2zł)

lista

odpłatności

KP

wpłata

własna

(1zł)

lista

odpłatności

KP

Składki członkowskie

zwiększenie

składek

członkowskich

(np. do 3zł)


Obieg sk adek

Obieg składek

rejestr

składek


Obieg sk adek1

20%

20%

20%

40%

drużyna

komenda

hufca

komenda

chorgwii

Główna

Kwatera

Obieg składek

100%


Obieg sk adek2

drużyna

hufiec

Obieg składek

80%

wpis do

rejestru

harcerz

KP co miesiąc lub kwartał

->wpływ->

książka finansowa drużyny

KP

->wydatek->

książka finansowa drużyny

100%


Kwitariusz kp

Kwitariusz KP

 • jest drukiem ścisłego zarachowania

 • podlega rejestracji w Komendzie Hufca

  • nadanie numerów

  • podbicie pieczątką: „druk ścisłego zarachowania”

  • wpis do rejestru kwitariuszy KP


Kwitariusz kp1

Kwitariusz KP

 • wystawianie kwitów KP

  • oryginał -> do dokumentacji źródłowej

  • pierwsza kopia -> otrzymuje wpłacający

  • druga kopia -> pozostaje w bloczku

 • rozliczenie kwitariusza w KH

  • po wykorzystaniu wszystkich kwitów

  • na koniec roku


Kwitariusz kp2

Kwitariusz KP

[PIECZĘĆ

DRUZYNY]

Gliwice

14.03.2006

0000256

2 GDH „Mistrzowie Finansów”

gdy nie ma pieczątki, piszemy ręcznie:

Związek Harcerstwa Polskiego

2 GDH „Mistrzowie Finansów”

im. Władysława Grabskiego

ul. Długosza 2, 44-100 Gliwice

Hufiec Ziemi Gliwickiej

Udział w biwaku drużyny w Łączy

w terminie 17.-19.03.2006

15 os. x 20zł = 300zł

wg listy

300,00

300,00

trzysta złotych 00/100

drużynowy, przyboczny lub skarbnik

Janek Księgowy

J. Księgowy


Ksi ka finansowa

05.01.

2006

1

saldo z 2005 roku

65,20

65,20

65,20

14.03.

2006

2

składki

96,00

96,00

161,20

14.03.

2006

składki

-76,80

-76,80

84,40

3

15.03.

2006

4

wpłata na biwak

300,00

300,00

384,40

20.03.

2006

5

ubezpieczenie

20.03.

2006

6

wyżywienie

20.03.

2006

7

przejazd PKS

19,20

300,00

65,20

384,40

Książka finansowa


Ksi ka finansowa1

14.03.

2006

1

saldo z 2005 roku

65,20

65,20

65,20

14.03.

2006

2

składki

96,00

96,00

161,20

14.03.

2006

składki

-76,80

-76,80

84,40

3

14.03.

2006

4

wpłata na biwak

300,00

300,00

384,40

19,20

300,00

100,00

65,20

75,00

384,40

30,00

Książka finansowa

354,40

30,00

30,00

279,40

75,00

75,00

179,40

100,00

100,00

179,40

205,00


Sprz t materia y

może

posiadać

drużyna

książka

inwentarzowa

hufca

rejestr sprzętu

drobnego

drużyna

Sprzęt, materiały

środki trwałe

przedmioty

niskocenne

drobny sprzęt

okres użytkowania > 1rok

> 3500 zł

50 – 3500 zł

< 50 zł

materiały

okres użytkowania < 1rok

przekazanie

w zarząd


Dokumentacja r d owa

dokumenty

przychodu

dokumenty

rozchodu

KP

Dokumentacja źródłowa


Dokumenty rozchodu

Dokumenty rozchodu

 • faktura VAT

 • rachunek

 • polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)

 • nota księgowa

 • dowód wpłaty KP

 • polisa ubezpieczeniowa

 • paragon (do wartości 6zł netto)


Opis dokument w rozchodu

Opis dokumentów rozchodu

 • wszystkie dokumenty rozchodu należy opisywać!

 • dokumenty opisujemy na odwrocie

 • stwierdzenie celowości zakupu + podpis drużynowego


Opis dokument w rozchodu1

Opis dokumentów rozchodu

 • „Sprawdzono pod względem merytorycznym”+ data i podpis drużynowego

 • „Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" + data i podpis kwatermistrza, skarbnika lub przybocznego

 • „Akceptuję do wypłaty kwotę ...”+ data i podpisem drużynowego


Opis dokument w rozchodu2

Opis dokumentów rozchodu

 • do faktury na art. spożywcze należy dołączyć listę z podpisami konsumentów

 • do faktur za nagrody należy dołączyć

  • listę odbiorców z potwierdzeniem odbioru

  • komisyjny protokół wręczenia nagród(min. 3 osoby)


Bud ety i rozliczenia

Budżety i rozliczenia

 • sporządza się na rok kalendarzowy!

 • zatwierdza Rada Drużyny

 • 1egz przedkłada się Skarbnikowi Hufca


Pogotowie kasowe

Pogotowie kasowe

 • Wysokość pogotowia kasowego (gotówki w kasie drużyny) ustala komendant i skarbnik hufca w formie decyzji pisemnej.

 • Nadwyżka środków przekraczających pogotowie kasowe deponowana jest na koncie bankowym hufca.

 • W książce finansowej na podstawie dowodu wpłaty do kasy hufca lub na konto bankowe wpisuje się tą kwotę po stronie przychodów z minusem


Dzia alno zarobkowa

zgoda

komendanta

i skarbnika

hufca

komenda hufca

może potrącać

część wpływów

na określony cel

kasa

lub

konto

hufca

5% wpływów

przekazuje

się na GK

Działalność zarobkowa

zbiórki

publiczne

akcje

zarobkowe

darowizny

1%


Rodki finansowe dru yny

Środki finansowe drużyny

konto

drużyny

kasa

drużyny

KASA

kasa /

konto

hufca

książeczka

oszczędnościowa

PKO


Rodki na koncie hufca

zebranie

dowodów

zakupu

wydatkowanie

pieniędzy

wypłacenie

pieniędzy

rozliczenie

akceptacja

wniosku

termin

rozliczenia

pomniejszenie

salda

Środki na koncie hufca

drużynowy

wniosek o

zaliczkę

skarbnik

hufca


Rodki na koncie hufca1

Środki na koncie hufca

 • termin rozliczenia

  • max 2 tygodnie

  • przed rozliczeniem miesięcznym hufca

 • nie rozliczenie zaliczki w terminie wiąże się z koniecznością zwrotu pieniędzy!

 • środki z 1% należy wydatkować zgodnie z celami pożytku publicznego


Instrukcja finansowa

Instrukcja finansowa

 • Uchwala Głównej Kwatery ZHP nr 181/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w „Instrukcji finansowej drużyny”

 • http://dokumenty.zhp.pl

 • http://slaska.zhp.pl/czuwaj/finanse


I to by by o na tyle

I to by było na tyle...

;-)


 • Login