lokalny program rewitalizacji miejscowo ci mirzec na lata 2009 2015
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015. projekt. Prezentacja na XXXV sesji Rady Gminy w Mircu Mirzec- październik 2009 r. Pojęcie rewitalizacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015' - abel-hammond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokalny program rewitalizacji miejscowo ci mirzec na lata 2009 2015

Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009 - 2015

projekt

Prezentacja na XXXV sesji Rady Gminy w Mircu

Mirzec- październik 2009 r.

poj cie rewitalizacji
Pojęcie rewitalizacji
 • Rewitalizacja jest procesem przemian społecznoekonomicznych mającym na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego na drogę rozwoju w kierunku poprawy warunków życia lokalnej wspólnoty. W dosłownym tłumaczeniu rewitalizacja to, ,,przywrócenie do życia” – terenów/obiektów.
lokalny program rewitalizacji dla mirca
Lokalny Program Rewitalizacji dla Mirca
 • Jest zintegrowanym wieloletnim dokumentem inicjowanym przez samorząd lokalny do realizacji wszechstronnych działań w sferze przestrzennej, społecznej, ekonomicznej i ekologicznej, prowadząc w rezultacie do poprawy warunków życia osób zamieszkujących rewitalizowane tereny, w przypadku Mirca, promieniując na całą gminę
kryteria wyboru obszar w kryzysowych
Kryteria wyboru obszarów kryzysowych
 • zniszczone otoczenie w szczególności na obszarach o wartościach kulturowych
 • wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków, w szczególności obiektów o wartościach historycznych
 • występowanie patologii społecznych
 • niski poziom aktywności gospodarczej zamieszkującej teren ludności,
 • zły stan techniczny obiektów publicznych
 • zła sytuacja w dziedzinie zaspokajania potrzeb kulturalnych, społecznych i gospodarczych
 • słaba infrastruktura turystyczna
 • degradacja infrastruktury technicznej
 • szczególnie zanieczyszczone środowisko
nazwa i zasi g obszar w kryzysowych
Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych

I. STREFA A - Tereny (z przewagą) krajobrazu kulturowego jako tzw. ,,kulturowe”

1. Obszar rewitalizacji przestrzeni publicznej zielonych terenów otwartych

2. Obszar rewitalizacji terenów rekreacyjno - kulturalnych

3. Tereny Ośrodka Zdrowia

4. Obszar wypoczynku i rekreacji dziecięcej

c d nazwa i zasi g obszar w kryzysowych
C.d. Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych

II. STREFA B - Tereny (z przewagą) krajobrazu historycznego tj. o znaczeniu historycznym

1. Obszar za gimnazjum i szkołą podstawową

1.1. Teren tzw. stawu dla wędkarzy

2. Obszar kościelnych zabytków historycznych

 • Tereny przy cmentarzach

3 Obszar przedwojennych obiektów usług publicznych wraz z figurką św. Jana Nepomucena.

c d nazwa i zasi g obszar w kryzysowych1
C.d. Nazwa i zasięg obszarów kryzysowych

III. STREFA C - Specyficzne tereny centrum

1. Budynek dawnego przedszkola wraz z przyległym terenem

2. Obszar wokół pętli autobusowej

3. Tereny GS ,,Samopomoc Chłopska” przy drodze do Skarżyska

4. Przyrodnicze tereny części ,,Starej Wsi”

strefy te w najwi kszym stopniu zosta y obci one nast puj cymi kryteriami rewitalizacyjnymi
Strefy te w największym stopniu zostały obciążone następującymi kryteriami „rewitalizacyjnymi”:
 • 1. Niszczenie otoczenia w szczególności na obszarach o wartościach kulturowych
 • 2. Zły stan techniczny obiektów infrastrukturalnych w szczególności o wartościach historycznych
 • 3. Wysoki wskaźnik dysfunkcji społecznych jak ubóstwo, przestępczość, ukryte bezrobocie w tym niestabilne trendy demograficzne
 • 4. Degradacja i niska funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej
 • 5. Zła sytuacja w dziedzinie zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych,
 • 6. Słaba sieć sportowo- rekreacyjna z elementami turystyki
 • 7. Niski poziom aktywności gospodarczej zamieszkującej teren ludności
 • 8. Brak estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
 • 9. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
uzasadnienie wyboru obszar w do rewitalizacji
Uzasadnienie wyboru obszarów do rewitalizacji
 • W oparciu o kryteria KE określono tereny kryzysowe miejscowości Mirzec, które miały swoje odzwierciedlenie w diagnozie i analizie SWOT sołectw Mirzec I i Mirzec II oraz w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z zainteresowanymi mieszkańcami. Kryteria zastosowane do Mirca, są zbieżne z założeniami wskazywanymi w dokumentach programowych funduszy europejskich odnośnie problemowych obszarów miejscowości w kierunku zrównoważonego rozwoju.
misja rewitalizacji mirca
Misja rewitalizacji Mirca
 • kompleksowa odnowa zabudowy przestrzennej w kierunku rozwoju obszarów kryzysowych w obszary rozwojowe, przy wzroście estetyki przestrzeni publicznej prowadząc do polepszenia standardu życia mieszkańców, zachowując zasadę rozwoju miejscowości w kontekście całej gminy. W rezultacie Mirzec stanie się atrakcyjną miejscowością dla mieszkańców i turystów kompleksowo rozwinięty społecznie i gospodarczo z pełną estetyką przestrzeni publicznej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, przy dbałości o środowisko przyrodnicze.
cele rewitalizacji mirca
Cele rewitalizacji Mirca
 • Ożywienie pustych przestrzeni poprzez nadanie im nowych funkcji w harmonii z otoczeniem i środowiskiem przyrodniczym
 • Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości m.in. poprzez zwiększenie placów rekreacji i wypoczynku na terenach ogólnodostępnych jak też poszerzenie infrastruktury kultury
 • Włączenie społeczne w procesy rozwojowe możliwie jak największej liczby mieszkańców w tym aktywizacja ludzi młodych i marginalizowanych grup społecznych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenach poddanych rewitalizacji
 • Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Tworzenie warunków do rozwoju sektora usług w tym agroturystyki
proponowane przedsi wzi cia miniprojekty z rewitalizacji mirca do 2015r
Proponowane przedsięwzięcia( miniprojekty) z rewitalizacji Mirca do 2015r.
 • Zagospodarowanie i ożywienie terenów otwartych na funkcje kulturalne, sportowe i rekreacyjne
 • Powstanie miniparku kulturowego
 • Termo renowacja ośrodka zdrowia w Mircu wraz z przyległym terenem
 • Budowa strefy rekreacji i wypoczynku
 • Rewaloryzacja zabytkowego kościoła pw. Św. Leonarda w Mircu wraz odnową przyległego terenu
 • Termomodernizacja, i poprawa infrastruktury komunalnej starych budynków użyteczności publicznej w centrum Mirca
 • Poprawa funkcjonalności terenów przy cmentarnych i miejsc pamięci historycznej
c d proponowane przedsi wzi cia miniprojekty z rewitalizacji mirca do 2015r
C.d. Proponowane przedsięwzięcia( miniprojekty) z rewitalizacji Mirca do 2015r
 • Renowacja zabytkowej figurki św. Nepomucena wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Wzniesienie wielofunkcyjnych obiektów sportowo- rekreacyjnych na zdegradowanym terenie za jednostkami oświatowymi w Mircu
 • Odnowa i zagospodarowanie istniejącego stawu w Mircu
 • Zmiana sposobu użytkowania i odnowa starego budynku przedszkola w Mircu, przy zharmonizowaniu z krajobrazem architektonicznym
 • Przywrócenie do życia centralnych obszarów w Mircu
 • Wzrost atrakcyjności i estetyki terenów pod działalność inwestycyjną
 • Odnowa unikalnych terenów zielonych oraz poprawa stanu środowiska na terenach rewitalizowanych
 • Budowa systemu monitoringu wizyjnego jako zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w niebezpiecznych terenach poddanych rewitalizacji
kolejno realizacji przedsi wzi b dzie zale e od
Kolejność realizacji przedsięwzięć będzie zależeć od:
 • mnogości rezultatów planowanych działań rewitalizacyjnych,
 • kompleksowości podjętych działań (sfera społeczna, przestrzenna, ekonomiczna i ekologiczna),
 • aspektu społecznego (partycypacja społeczna w postaci zgłaszania własnych pomysłów, ponadto realizacji inwestycji w sposób jak najmniej uciążliwy dla społeczeństwa (np. zapewniając niekolizyjną organizację ruchu),
 • względów formalno – prawnych (dokumentacja projektowa w tym pozwolenie na wykonywanie robót, dostęp do infrastruktury technicznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci),
 • względów ekonomicznych (zdolność finansowa beneficjenta oraz możliwości, czas i wielkość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych).
podokresy programowania
Podokresy programowania

Podokresy programowania wszystkich działań rewitalizacyjnych obejmują lata:

 • 2010 – 2011
 • 2012 – 2013
 • 2014 – 2015
nazwa kompleksowego projektu rewitalizacji miejscowo ci mirzec
Nazwa kompleksowego projektu rewitalizacji miejscowości Mirzec
 • ,,Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca”

Tego typu zintegrowany projekt, pozwala uzyskać maksymalne efekty w poszczególnych sferach mianowicie:

- społecznej – przeciwdziałanie nierównościom społecznym, tworzenie miejsc pracy, działalność kulturalna, budowa infrastruktury publicznej na rzecz funkcji turystyczno- rekreacyjnych i sportowych oraz poszanowanie tradycji historycznych.

- ekonomicznej – działalność gospodarcza na terenach rewitalizowanych, (w tym agroturystyką), zagospodarowanie terenów pod działalność inwestycyjną

- ekologicznej – dbałość o florystykę obszarów, restauracja miniparków, zwiększenie zieleni na terenach otwartych oraz estetyki miejscowości z ukierunkowaniem na środowisko naturalne.

- przestrzennej – przebudowa tzw. ,,starej tkanki” urbanistycznej, przestrzeni publicznej, jezdni, chodników, przejść dla pieszych, wprowadzenie nowych elementów małej architektury.

Wstępny koszt projektu ponad 3 mln zł

dlaczego akurat mirzec
Dlaczego akurat Mirzec?
 • Jest centrum gminy, a tylko centra gmin wiejskich mogą uzyskać pomoc unijną na rewitalizację
 • Posiada bogate tradycje dziedzictwa kulturowego
 • Ma bogate tradycje historyczne (od XII w. wieś duchowna, potem młyńska, następnie wieś folwarczna etc.)
 • Występują w Mircu zdegradowane tereny i niedostateczne do potrzeb i potencjału przestrzenie terenów otwartych
 • Bo, jest najważniejszym skupiskiem usług użyteczności publicznej, które wymagają wsparcia.
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Paweł Lewkowicz

Pełnomocnik Gminy ds. rewitalizacji

ad