Ch ng iv ca ch ma ng xa ho i chu ngh a
Download
1 / 30

CHÖÔNG IV CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

CHÖÔNG IV CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA. NOÄI DUNG TÖÏ HOÏC. 1. Quan nieäm veà caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa. - Nghóa heïp - Nghóa roäng 2. Nguyeân nhaân cuûa caùch maïng XHCN. 3. Ñoäng löïc cuûa caùch maïng XHCN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CHÖÔNG IV CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA' - zytka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ch ng iv ca ch ma ng xa ho i chu ngh a
CHÖÔNG IVCAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA


No i dung t ho c

NOÄI DUNG TÖÏ HOÏC

1. Quan nieäm veà caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa.

- Nghóa heïp

- Nghóa roäng

2. Nguyeân nhaân cuûa caùch maïng XHCN.

3. Ñoäng löïc cuûa caùch maïng XHCN.

4. Söï chuyeån bieán töø caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân leân caùch maïng XHCN ôû Vieät Nam.


Ca u ho i tha o lua n
CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN

  • Hieän nay caùch maïng XHCN coù phaûi laø taát yeáu khoâng ? Vì sao ?

  • Taïi sao noùi Vieät Nam quaù ñoä leân CNXH laø moät taát yeáu ? Neâu moät soá thaønh töïu xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam 20 naêm qua?


I ca ch ma ng xa ho i chu ngh a va t nh ta t ye u cu a no
I. CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VAØ TÍNH TAÁT YEÁU CUÛA NOÙ

Phong kieán-Tö baûn 1848, 1871, 1917, 1945, 1949, 1959 CMXH

Thieát laäp CCVS-----Xaây döïng xaõ hoäi môùi

( Nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN )

- Caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa laø gì ?

- Nguyeân nhaân cuûa caùch maïng XHCN ?

- Nhöõng ñieàu kieän cuûa CMXHCN ?

- Tieán trình cuûa caùch maïng XHCN ?


C. Maùc: “ Löïc löôïng saûn xuaát vaät chaát cuûa xaõ hoäi phaùt trieån ñeán moät trình ñoä nhaát ñònh lieàn maâu thuaãn vôùi quan heä saûn xuaát hieän coù hoaëc noùi theo thuaät ngöõ phaùp luaät, maâu thuaãn vôùi quan heä taøi saûn trong ñoù töø tröôùc ñeán nay löïc löôïng saûn xuaát aáy vaãn phaùt trieån. Nhöõng quan heä ñoù voán tröôùc kia laø hình thöùc phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát, nay trôû thaønh nhöõng chöôùng ngaïi cuûa löïc löôïng saûn xuaát. Luùc ñoù, baét ñaàu moät thôøi kyø caùch maïng”.QHSX ==========LLSX( Giai caáp thoáng tri, boùc loät) >< ( Giai caáp bò thoáng trò, boùc loät) Tính quy luaät chung cuûa söï phaùt trieån xaõ hoäi


QHSXTS >< LLSXXH = QHSXXH“ Söï taäp trung tö lieäu saûn xuaát vaø xaõ hoäi hoùa lao ñoäng ñaõ ñaït ñeán caùi ñieåm maø chuùng khoâng coøn thích hôïp vôùi caùi voû tö baûn chuû nghóa cuûa chuùng nöõa… neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa laïi ñeû ra söï phuû ñònh baûn thaân noù, vôùi tính taát yeáu cuûa moät quaù trình lòch söû - töï nhieân”.1784-------1825------1857---1866------------------------------>Nhaø maùy (Khuûng hoaûng KT- KHTC) CT coå phaàn-CT ñoäc quyeànC. MAÙC: “ Ñaây laø söï thuû tieâu phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ngay trong loøng PTSXTBCN…”


Nh ng ie u kie n cu a ca ch ma ng xa ho i chu ngh a

NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÄN CUÛA CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

Caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa muoán noå ra phaûi hoäi tuï ñuû nhöõng ñòeàu kieän:

- Ñieàu kieän khaùch quan.

- Ñieàu kieän chuû quan.


ÑIEÀU KIEÄN KHAÙCH QUAN CMXHCN CHUÛ NGHÓAC. Maùc: “Ñaïi coâng nghieäp daãn ñeán choã laøm chín muoài nhöõng maâu thuaãn vaø ñoái khaùng cuûa hình thöùc tö baûn chuû nghóa cuûa quaù trình saûn xuaát, vaø do ñoù ñoàng thôøi laøm chín muoài caû nhöõng nhaân toá ñeå hình thaønh xaõ hoäi môùi vaø nhöõng nhaân toá laøm ñaûo loän xaõ hoäi cuõ”.Nhöng nhaân toá hình thaønh xaõ hoäi môùi ? Nhöõng nhaân toá laøm ñaûo loän xaõ hoäi cuõ ?


Ie u kie n kha ch quan
ÑIEÀU KIEÄN KHAÙCH QUAN CHUÛ NGHÓA

- Quy luaät tích tuï, taäp trung tö baûn cô sôû hình thaønh vaø phaùt trieån nhöõng taäp ñoaøn tö baûn lôùn, nhöõng khu coâng nghieäp taäp trung, nhöõng thaønh phoá lôùn; söï phaùt trieån cuûa neàn coâng nghieäp hieän ñaïi khoâng nhöõng laøm taêng theâm soá löôïng, chaát löôïng ngöôøi coâng nhaân, maø coøn taäp hôïp hoï laïi thaønh nhöõng khoái quaàn chuùng lôùn, giai caáp coâng nhaân thaáy roõ löïc löôïng cuûa mình hôn. - Phöông phaùp boùc loät giaù trò thaëng tuyeät ñoái vaø töông ñoái cuûa chuû nghóa tö baûn, traûi qua thôøi gian vaø kinh nghieäm giai caáp coâng nhaân nhaän thöùc ngaøy caøng roõ maâu thuaãn kinh teá giöõa tö baûn vaø lao ñoäng cuûa hình thaùi xaõ hoäi tö baûn chuû nghóa.


Giai ñoaïn chuû nghóa ñeá quoác, lòch söû theá giôùi phaân chia thaønh hai cöïc: Caùc quoác gia tö baûn chuû nghóa vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa. Maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn, ñeá quoác vôùi caùc nöôùc thuoäc ñòa ngaøy caøng trôû neân gay gaét. - Söï tích luõy cuûa tö baûn taøi saûn xuaát ra moái quan heä tö baûn vôùi quy moâ môû roäng: moät beân laø nhöõng nhaø tö baûn lôùn hôn, vaø ôû beân kia laø nhieàu coâng nhaân laøm thueâ hôn. Cuûa caûi xaõ hoäi caøng nhieàu, thì nhaân khaåu thöøa töông ñoái hay ñoäi quaân haäu bò coâng nghieäp caøng ñoâng… Ñoù laø quy luaät tuyeät ñoái, phoå bieán cuûa tích luõy tö baûn chuû nghóa. Neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa taïo ra nhöõng cuûa caûi vaø nhöõng löïc löôïng saûn xuaát caàn thieát; ñoàng thôøi vôøi soá coâng nhaân bò aùp böùc ñoâng ñaûo noù cuõng taïo ra caùi giai caáp xaõ hoäi ngaøy caøng ñöùng tröôùc söï caàn thieát thöïc hieän caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa.


C.Maùc vaø Ph. AÊngghen, giôùi phaân chia thaønh hai cöïc: Caùc quoác gia tö baûn chuû nghóa vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa. Maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn, ñeá quoác vôùi caùc nöôùc thuoäc ñòa ngaøy caøng trôû neân gay gaét. veà maët khoa hoïc khoâng theå chæ ra ñöôïc traïng thaùi chín muoài cuûa chuû nghóa tö baûn, khoâng theå xaùc ñònh chính xaùc thôøi ñieåm chuyeån bieán caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa vì chöa coù nhöõng döï kieän khaùch quan cuûa lòch söû ñeå xaùc ñònh. Töø thöïc tieãn traïng thaùi phaùt trieån kinh teá cuûa chaâu AÂu cuoái theá kyû XIX, Ph. AÊngghen ñaõ nhaän thöùc roõ: Coøn raát laâu môùi daãn ñeán söï chín muoài cho vieäc xoùa boû phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa.


ÑIEÀU KIEÄN CHUÛ QUAN giôùi phaân chia thaønh hai cöïc: Caùc quoác gia tö baûn chuû nghóa vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa. Maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn, ñeá quoác vôùi caùc nöôùc thuoäc ñòa ngaøy caøng trôû neân gay gaét. - Ñieàu kieän chuû quan coù yù nghóa quyeät ñònh nhaát laø söï tröôûng thaønh cuûa giai caáp coâng nhaân, ñaëc bieät laø khi noù ñaõ coù ñaûng tieân phong cuûa mình. - Trong cheá ñoä tö baûn chuû nghóa, giai caáp coâng nhaân coù lôïi ích cô baûn thoáng nhaát vôùi lôïi ích giai caáp noâng daân, taàng lôùp trí thöùc, nhöõng ngöôøi thôï thuû coâng… Ñieàu ñoù taïo ra nhöõng ñieàu kieän cho giai caáp coâng nhaân coù khaû naêng taäp hôïp caùc giai caáp, taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng khaùc vaøo cuoäc ñaáu tranh choáng giai caáp tö saûn.C. Maùc:“ Lòch söû cuoäc ñaáu tranh giai caáp ñoù… giai caáp voâ saûn, khoâng coøn coù theå töï giaûi phoùng khoûi aùch cuûa giai caáp boùc loät aùp böùc mình, töùc laø giai caáp tö saûn, neáu khoâng ñoàng thôøi vaø vónh vieãn giaûi phoùng toaøn xaõ hoäi khoûi aùch boùc loät vaø aùp böùc, khoûi tình traïng phaân chia giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp”.


4. TIEÁN TRÌNH CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA giôùi phaân chia thaønh hai cöïc: Caùc quoác gia tö baûn chuû nghóa vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa. Maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn, ñeá quoác vôùi caùc nöôùc thuoäc ñòa ngaøy caøng trôû neân gay gaét. --------------------------------------> CNXH Nhaø nöôùc TS-----> Nhaø nöôùc XHCN Giai ñoaïn moät-------- ------Giai ñoaïn hai


GIAI ÑOAÏN THÖÙ NHAÁT giôùi phaân chia thaønh hai cöïc: Caùc quoác gia tö baûn chuû nghóa vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa. Maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn, ñeá quoác vôùi caùc nöôùc thuoäc ñòa ngaøy caøng trôû neân gay gaét. “ Giai caáp voâ saûn töï xaây döïng thaønh giai caáp thoáng trò, laø giai ñoaïn giaønh laáy daân chuû”Giaønh chính quyeàn laø vaán ñeà cô baûn cuûa moïi cuoäc caùch maïng.Nhöõng caên cöù :* Tình theá caùch maïng- Giai caáp thoáng trò- Nhöõng ngöôøi bò aùp böùc trong xaõ hoäi - Giai caáp laõnh ñaïo caùch maïng* Thôøi cô caùch maïng- Trong nöôùc- Ngoaøi nöôùc


CMXHCN-> CHUYEÂN CHÍNH VOÂ SAÛN giôùi phaân chia thaønh hai cöïc: Caùc quoác gia tö baûn chuû nghóa vaø caùc daân toäc thuoäc ñòa. Maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn, ñeá quoác vôùi caùc nöôùc thuoäc ñòa ngaøy caøng trôû neân gay gaét. “ Giai caáp voâ saûn seõ duøng söï thoáng trò cuûa mình ñeå töøng böôùc moät ñoaït laáy toaøn boä tö baûn trong tay giai caáp tö saûn, ñeå taäp trung taát caû nhöõng coâng cuï saûn xuaát vaøo trong tay nhaø nöôùc, töùc trong tay giai caáp voâ saûn ñöôïc toå chöùc thaønh giai caáp thoáng trò, vaø ñeå taêng thaät nhanh soá löôïng nhöõng löïc löôïng saûn xuaát leân”. NHAØ NÖÔÙC CCVS- Thöïc hieän caûi taïo xaõ hoäi cuõ. - Toå chöùc xaây döïng xaõ hoäi môùi veà moïi maët: Kinh teá, chính trò, tö töôûng, vaên hoùa, xaõ hoäi…


Ii mu c tie u no i dung va o ng l c cu a ca ch ma ng xa ho i chu ngh a
II. MUÏC TIEÂU, NOÄI DUNG VAØ ÑOÄNG LÖÏC CUÛA CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA

1. Muïc tieâu caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóaGiaûi phoùng con ngöôøi, giaûi phoùng xaõ hoäi. Treân thöïc teá, ñöa con ngöôøi töø “ VÖÔNG QUOÁC CUÛA TAÁT YEÁU” sang “ VÖÔNG QUOÁC CHAÂN CHÍNH CUÛA TÖÏ DO”. “ Thay cho xaõ hoäi tö saûn cuõ vôùi nhöõng giai caáp vaø ñoái khaùng giai caáp cuûa noù, xuaát hieän moät lieân hôïp, trong ñoù söï phaùt trieån töï do cuûa moãi ngöôøi laø ñieàu kieän cho söï phaùt trieån töï do cuûa taát caû moïi ngöôøi”


HTKT-XHTS-----------------HTKT-XHCS CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓACMXHCN---> chính quyeàn---> XHCS- Muïc tieâu giai ñoaïn thöù nhaát cuûa caùch maïng XHCN laø giaønh laáy chính quyeàn veà tay giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng. - Muïc tieâu giai ñoaïn thöù hai cuûa caùch maïng XHCN laø “ xoùa boû moïi cheá ñoä ngöôøi boùc loät ngöôøi… nhaèm ñöa laïi cuoäc soáng aám no cho toaøn daân”. Khi “ xoùa boû naïn ngöôøi boùc loät ngöôøi thì naïn daân toäc naøy boùc loät daân toäc khaùc cuõng seõ bò xoùa boû”.


2. Noäi dung cuûa caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa. CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓACaùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ñöôïc tieán haønh treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi: KTTT - Hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi - Chính trò QHSXXHCN = LLSX phaùt trieån cao Ph. AÊngghen: “ Xaõ hoäi môùi trong ñoù seõ khoâng coøn nhöõng söï phaân bieät giai caáp nhö hieän nay nöõa,… nhöõng phöông tieän ñeå sinh soáng…, seõ ñöôïc giao cho taát caû moïi thaønh vieân trong xaõ hoäi söû duïng ngaøy caøng ñaày ñuû nhôø söû duïng coù keá hoaïch vaø phaùt trieån hôn nöõa nhöõng LLSX to lôùn hieän ñaõ coù saün baèng cheá ñoä lao ñoäng baét buoäc nhö nhau ñoái vôùi moïi ngöôøi”.


Chính trò: CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA“Giai caáp voâ saûn moãi nöôùc tröôùc heát phaûi giaønh laáy chính quyeàn, phaûi töï vöôn leân thaønh giai caáp daân toäc”. Ñöa quaàn chuùng nhaân daân lao ñoäng töø ñòa vò noâ leä, laøm thueâ, bò aùp böùc boùc loät trôû thaønh ngöôøi laøm chuû nhaø nöôùc, laøm chuû xaõ hoäi.CHÍNH TRÒ ?- Quyeàn löïc: “ Quyeàn löïc chính trò, theo ñuùng nghóa cuûa noù, laø baïo löïc coù toå chöùc cuûa moät giai caáp…”- “ … laø tham gia vaøo coâng vieäc nhaø nöôùc, laø chæ ñaïo nhaø nöôùc, laø xaùc ñònh nhöõng hình thöùc, nhöõng nhieäm vuï vaø noäi dung hoaït ñoäng cuûa nhaø nöôùc”.


Kinh teá: CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓANhieäm vuï troïng taâm, coù yù nghóa thaéng lôïi cuûa caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa laø phaûi phaùt trieån kinh teá, khoâng ngöøng naâng cao naêng xuaát lao ñoäng, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân.KINH TEÁ ? “ Chính trò laø bieåu hieän taäp trung cuûa kinh teá”.“ Khi nhöõng ñoái khaùng giai caáp ñaõ maát ñi trong tieán trình cuûa söï phaùt trieån vaø toaøn boä saûn xuaát ñaõ taäp trung trong tay nhöõng caù nhaân lieân hôïp thaønh ñoaøn theå thì quyeàn löïc coâng coäng cuõng maát tính chaát chính trò cuûa noù”.


Tö töôûng – vaên hoùa: - Keá thöøa choïn loïc vaø naâng cao caùc giaù trò vaên hoùa truyeân thoáng daân toäc. - Tieáp thu coù choïn loïc nhöõng giaù trò vaên hoùa tieân tieán cuûa thôøi ñaïi. - - Thöïc hieän giaûi phoùng nhöõng ngöôøi lao ñoäng veà maët tinh thaàn thoâng qua töøng böôùc xaây döïng theá giôùi quan vaø nhaân sinh quan môùi, hình thaønh nhöõng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa: “ Giaøu loøng yeâu nöôùc, thöông daân, coù baûn lónh chính trò, nhaân vaên, nhaân ñaïo, coù hieåu bieát vaø giaûi quyeát ñuùng ñaén moái quan heä caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi…, coù naêng löïc laøm chuû xaõ hoäi”.


Quan ñieåm cuûa C. Maùc – Ph. AÊngghen: choïn loïc vaø naâng cao caùc giaù trò vaên hoùa truyeân thoáng daân toäc. - Tieáp thu coù choïn loïc nhöõng giaù trò vaên hoùa tieân tieán cuûa thôøi ñaïi. - - Thöïc hieän giaûi phoùng nhöõng ngöôøi lao ñoäng veà maët tinh thaàn thoâng qua töøng böôùc xaây döïng theá giôùi quan vaø nhaân sinh quan môùi, hình thaønh nhöõng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa: Cuoäc caùch maïng cuûa giai caáp coâng nhaân laø quaù trình lieân tuïc, khoâng ngöøng, nhöng phaûi traûi qua nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau trong phaïm vi moät nöôùc cuõng nhö treân theá giôùi.-------------1848-----------1871---------------------CMDCTS CMXHCN - XAÂY DÖÏNG XHCS ( Giai caáp coâng nhaân giöõ tính ñoäc laäp, luoân yù thöùc ñöôïc söù meänh lòch söû cuûa mình )

III . LYÙ LUAÄN CAÙCH MAÏNG KHOÂNG NGÖØNG


C. Maùc: choïn loïc vaø naâng cao caùc giaù trò vaên hoùa truyeân thoáng daân toäc. - Tieáp thu coù choïn loïc nhöõng giaù trò vaên hoùa tieân tieán cuûa thôøi ñaïi. - - Thöïc hieän giaûi phoùng nhöõng ngöôøi lao ñoäng veà maët tinh thaàn thoâng qua töøng böôùc xaây döïng theá giôùi quan vaø nhaân sinh quan môùi, hình thaønh nhöõng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa: “ Ñoái vôùi chuùng ta, vaán ñeà khoâng phaûi laø caûi bieán cheá ñoä tö höõu maø laø thuû tieâu cheá ñoä tö höõu, khoâng phaûi laø che daáu maâu thuaãn giai caáp, maø laø tieâu dieät giai caáp, khoâng phaûi laø caûi löông xaõ hoäi hieän taïi maø laø xaây döïng moät xaõ hoäi môùi”


1870--- 1914 – 1918--CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc Ñeá quoác chuû nghóa Thuoäc ñòa Anh, Phaùp, Nga 90% chaâu Phi Ñöùc, AÙo, YÙ 51,5% chaâu AÙ Myõ, Myõ, Nhaät baûn 56,8% chaâu UÙc 27,5% chaâu Myõ


Quan ñieåm cuûa Leâ-nin Ñeá quoác chuû nghóa Thuoäc ñòa : “ Söï phaùt trieån khoâng ñeàu veà maët kinh teá vaø chính trò, laø quy luaät tuyeät ñoái cuûa chuû nghóa tö baûn. Do ñoù, chuùng ta thaáy raèng CNXH coù theå thaéng tröôùc heát laø trong moät soá ít nöôùc TBCN hoaëc thaäm chí moät nöôùc laïc haäu…”Trong loøng nöôùc Nga “ ñeá quoác-phong kieán-quaân phieät” cuøng moät luùc xuaát hieän tieàn ñeà cuûa hai cuoäc caùch maïng: - Caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa. - Caùch maïng daân chuû. Hoøa bình, daân sinh, daân chuû laø “ maãu soá chung” cuûa caùc traøo löu caùch maïng Nga trong nhöõng naêm chieán tranh ñeá quoác. Cöông lónh caùch maïng Nga laø tieán haønh moät cuoäc caùch maïng daân chuû trieät ñeå roài chuyeån bieán leân caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa.


Ñeå thöïc hieän söï chuyeån bieán töø Ñeá quoác chuû nghóa Thuoäc ñòa caùch maïng daân chuû leân caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa phaûi hoäi tuï ñuû ba ñieàu kieän chuû yeáu: - Söï laõnh ñaïo cuûa giai caáp coâng nhaân thoâng qua chính ñaûng cuûa noùphaûi ñöôïc ñaûm baûo vaø khoâng ngöøng cuûng coá. - Khoái lieân minh coâng noâng ñöôïc giöõ vöõng vaø phaùt trieån treân cô sôû moät ñöôøng loái thích hôïp vôùi töøng giai ñoaïn caùch maïng. - Chính quyeàn daân chuû caùch maïng ñöôïc cuûng coá ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï ôû giai ñoaïn thöù nhaát, ñoàng thôøi chuaån bò nhöõng ñieàu kieän ñeå chuyeån sang giai ñoaïn thöù hai.


2. Söï vaän duïng lyù luaän caùch maïng khoâng ngöøng cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät NamPK 1858----1917-1930 – 1945 – 1954 – 1975 - 1986--- 2007 - Söï giao keát göõa caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân vaø caùch maïng XHCN ôû Vieät Nam ñaõ dieãn ra nhö theá naøo? - Phaùt trieån kinh teá thò tröôøng, ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn lòch söû ? - Nhöõng cô sôû giöõ vöõng ñònh höôùng XHCN ôû Vieät Nam ?


TRAÉC NGHIEÄM ngöøng cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam1) “ Söï taäp trung TLSX vaø xaõ hoäi hoùa lao ñoäng ñaõ ñaït ñeán caùi ñieåm maø chuùng khoâng coøn thích hôïp vôùi caùi voû tö baûn cuûa chuùng nöõa…”, quan ñieåm treân cuûa C. Maùc noùi veà:- Nguyeân nhaân cuûa caùch maïng XHCN. - Tình theá caùch maïng XHCN. - Thôøi cô caùch naïng XHCN. - Phöông phaùp caùch maïng XHCN. 2) Nhöõng nhaân toá laøm ñaûo loän xaõ hoäi cuõ do ñaïi coâng nghieäp taïo ra laø:- Neàn saûn xuaát vaät chaát phaùt trieån cao. - Giai caáp coâng nhaân hieän ñaïi. - Giai caáp noâng daân. - Ñaûng Coäng saûn. 3) Giaønh chính quyeàn laø vaán ñeà cô baûn cuûa CMXHCN vì : - Giai caáp coâng nhaân töï xaây döïng thaønh giai caáp thoáng trò. - Thöïc hieän ñaáu tranh giai caáp. - Lieân minh vôùi nhöõng ngöôøi lao ñoäng. - Taäp hôïp löïc löôïng caùch maïng.


4) Khaû naêng giaønh chính quyeàn baèng phöông phaùp hoøa bình, C. Maùc-Ph. AÊngghen nghieân cöùu töø thöïc tieãn lòch söû:- Ñaïi caùch maïng Phaùp 1789. - Caùch maïng chaâu AÂu 1848. - Coâng xaõ Pari 1871. - Nöôùc Anh vaøo nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XIX. 5) Ñieàu kieän cô baûn nhaát ñöa con ngöôøi sang “ Vöông quoâc chaân chính cuûa töï do”, theo luaän chöùng cuûa C. Maùc laø: - Ruùt ngaén thôøi gian lao ñoäng. - Xoùa boû cheá ñoä tö höõu. - Taêng cöôøng ñoä lao ñoäng. - Moïi ngöôøi coù khaû naêng lao ñoäng phaûi lao ñoäng. 6) Caùch maïng chaâu AÂu 1848 laø: - Caùch maïng XHCN. - Taïo tieàn ñeà cho caùch maïng XHCN. - Caùch maïng coâng nghieäp. - Chieán tranh noâng daân.


7) Quan ñieåm thieát laäp chuyeân chính caùch maïng giai caáp coâng nhaân vaø noâng daân cuûa: - C. Maùc vaø Ph. AÊngghen.- V.I. Leânin. - Hoà Chí Minh. - Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. 8) Caùch maïng XHCN trong phaïm vi caû nöôùc ôû Vieät Nam töø naêm: - 1945. - 1954.- 1975. - 1986. 9) Nhöõng thaønh töïu cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi ôû Vieät Nam khaúng ñònh:- Ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø ñuùng.- Taêng tröôûng kinh teá nhanh. - Vò theá cuûa nöôùc naâng cao. - Ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc caûi thieän.


ad