1 / 17

Information EFS-gården 27 oktober 2010

Information EFS-gården 27 oktober 2010. Närvarande: Sten Hermansson, ordf Tekniska Nämnden Anna Tengelin Skoog, C4 Teknik Lennart Mårtensson, C4 Teknik Stefan Strömbeck, SBK Jörgen Brådenmark, MoH. Syftet med mötet.

zyta
Download Presentation

Information EFS-gården 27 oktober 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Information EFS-gården 27 oktober 2010 Närvarande: • Sten Hermansson, ordf Tekniska Nämnden • Anna Tengelin Skoog, C4 Teknik • Lennart Mårtensson, C4 Teknik • Stefan Strömbeck, SBK • Jörgen Brådenmark, MoH

 2. Syftet med mötet • C4 Teknik har fått en förfrågan från ett antal fastighetsägare om att få ingå i utbyggnaden av va längs kusten. • Syftet med mötet är att informera om utbyggnaden och ge möjlighet för alla berörda fastigheter att lämna synpunkter

 3. Bakgrund: ”Kristianstad växer” • Vår tillväxt ska öka • En kustplan för ökat attraktivt boende pga utvecklingen mot allt mer permanent-boende längs kusten • Vi ska ge god service och vara tillgängliga, vilket kräver fungerande infrastruktur • Vår effektivitet och kvalitet ska bli ännu bättre • Livsmiljön ska vara god för alla

 4. Politiskt val • Få en bra utveckling av kuststräckan enligt vad många vill med infrastruktur och kommunal service eller • Låt det vara som det är vilket sätter stopp för all ny-och om-/ tillbyggnad

 5. Strategi för bebyggelse • skapa en utveckling • underlätta för permanentboende • skapa utrymme för ett modernare fritidsboende. • genom utökning av befintliga byggrätter( ur ”Kustplanen”) • 4 generella krav • Krav på hänsyn till riksintressen • Krav på närhet till basservice • Krav på anpassning till omgivningen • Krav på kommunalt va.

 6. Hur vill vi ha det i framtiden? • otjänliga brunnar • algblomning /övergödning • syrebrist på bottnar. eller Rent dricksvatten/ grundvatten Fint badvatten Ett levande hav eller eller Inget napp på kroken.

 7. Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster (6 §Va-lagen) • Skall besluta om verksamhetsområde om: • större sammanhang (20-30 fastigheter) • med hänsyn till miljö och hälsa

 8. Kustplanen 3 etapper • Kaptenens väg – 2010 • Östra Sand och Östra Äspet 2010-2011 • Yngsjö 2012-2014

 9. Vad är LTA? • Egen pumpstation med centrifugalpump, backventil och skärande kniv • •Mal ned avloppet för att pumpa i 40 mm ledning • •Larm om den ej fungerar • •Etablerad systemlösning

 10. Vad innebär LTA praktiskt för fastighetsägaren? Liten pumpstation på tomten Ansvar för elanslutning -3 fas Anslutning mellan pump och hus står fastighetsägare för

 11. Hur skall va-utbyggnaden finansieras? • VA-kollektivet ej skattepengar • Skälighetsprincipen dvs självkostnad • Alla i detaljplanen befintliga boendefastigheter är med • Bara för verksamhetsområdet direkt knutna kostnader ingår.

 12. Särtaxa • Om särförhållande föreligger som medför ca 30% högre kostnad än normaltaxa Exempel på särförhållanden -befintlig bebyggelse -långa överföringsledningar -markförhållanden

 13. Preliminär kostnadskalkyl för Östra Sand & Östra Äspet • Projektering • Pumpstation • Rör med tillbehör • Arbeten rörläggning och återställning • Kontroll • Driftsättning • Förkalkyl indikerar • 95-110 tkr för avlopp och • 125-140 tkr för avlopp och dricksvatten

 14. Ersättning för nuvarande va-anläggning Anläggningskostnad ersätts efter avdrag gjorts med 10 % per år som anläggningen varit i drift.

 15. Mer information • Abonnentservice tel 044-136600 (10-14) • Anläggningsavgift e-post : va-kusten@kristianstad.se • Information sker via hemsidan. www.kristianstad.se

More Related