Download
de strafrechtelijke aspecten van het integratiedecreet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De strafrechtelijke aspecten van het ‘integratiedecreet’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
De strafrechtelijke aspecten van het ‘integratiedecreet’

De strafrechtelijke aspecten van het ‘integratiedecreet’

137 Views Download Presentation
Download Presentation

De strafrechtelijke aspecten van het ‘integratiedecreet’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De strafrechtelijke aspecten van het ‘integratiedecreet’ Agentschap Inspectie RWO

 2. Inleiding • Artikel 23 G.W.: iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. • O.m.: het recht op een behoorlijke huisvesting. • Woningkwaliteit neemt een belangrijke plaats in binnen de verwezenlijking van het recht op behoorlijke huisvesting. • Vlaamse Wooncode en Kamerdecreet voeren een woningkwaliteitsbewaking in. • Reeds van in 1997 wordt gesproken over integratie van beide decreten.

 3. Inleiding • Administratieve versus strafrechtelijke handhaving • Strafrechtelijke handhaving pas operationeel vanaf 2001 • Aanvulling op de administratieve handhaving: • Via administratieve procedure geen oplossing mogelijk • Strenger kunnen optreden tegen sommige verhuurders • - Werken met prioriteitenlijst

 4. Prioriteiten • Vanaf 1 december 2011: • Onbewoonbare woningen en ernstig ongeschikte woningen die verder verhuurd blijven of opnieuw verhuurd worden. • Woningen met gebreken die ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico’s inhouden voor de bewoners. • Optreden op vraag van gerechtelijke instanties. • Toetsing voor de actie en na de actie

 5. Werkwijze • WI/verbalisant gaat ter plaatse samen met technicus. • Na OTP: technicus stelt technisch verslag op. • Na OTP: WI/verbalisant stelt proces-verbaal op en baseert zich op gegevens technisch verslag. • WI stelt HV op indien binnen prioriteiten. • Indien prioritair: dossier wordt opgevolgd: • Strafrechtelijke vervolging? • Bij sepot/minnelijke schikking: nagaan of burgerlijk gedagvaard moet worden.

 6. Vaststellingsbevoegdheid • Wooninspecteurs of verbalisanten • Agenten/officieren van de lokale/federale politie • Toegang tot alle bouwplaatsen en gebouwen • Indien huiszoeking: machtiging van politierechter • Maar ook: • Huiszoekingsbevel onderzoeksrechter • Huiszoeking met toestemming • Huiszoeking in geval van heterdaad

 7. Vaststellingsbevoegdheid • Ook vaststellingsbevoegdheid op vlak ruimtelijke ordening. • Onvergunde opdelingen • Strijdig gebruik (inbreuk op bestemmingsvoorschriften) • Onvergunde verbouwingen • Gewoonlijk gebruiken van een grond voor het plaatsen van containers • …

 8. Misdrijven (1) • Verhuur, te huur stellen of ter beschikking stellen van een woning die niet aan de normen voldoet • Woning is ook een kamer. • Gebreken: d.w.z. vanaf 1 strafpunt. • Misdrijf geldt ook voor bijzondere woonvormen, zodra er kwaliteitsnormen voor zijn vastgelegd. • Strafmaat: rechter kan kiezen tussen gevangenisstraf en/of geldboete.

 9. Misdrijven (2) • Verhuur, te huur stellen of ter beschikking stellen van een constructie die niet voor bewoning is bestemd • Alles wat geen woning is, maar waar toch gewoond wordt door niet-eigenaar. • Er wordt geen technisch verslag opgesteld, maar vastgesteld dat: • Er een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico is. • De basisnutsvoorzieningen ontbreken of niet goed functioneren.

 10. Verzegelingsbevoegdheid • Woningen waarvoor misdrijf wordt vastgesteld kunnen verzegeld worden. • Door burgemeester of wooninspecteur/verbalisant. • Burgemeester is verantwoordelijke voor herhuisvesting. • Beroepsmogelijkheid voor bewoner en HZR. • Zegelverbreking is een misdrijf.

 11. Herstelvordering • Vorderen dat een woning opnieuw aan de kwaliteitsvereisten voldoet: “het pand, met inbegrip van de aanwezige woonentiteiten”. • Ook voor bijzondere woonvormen zodra er kwaliteitsnormen voor zijn vastgelegd. • Voor het overige geen wijzigingen: • HV wordt opgestuurd naar overtreder, eigenaar en CBS.  Geen CA meer afleveren! • Overtreder moet verplicht herstel melden.

 12. Herstelvordering • Voor het overige geen wijzigingen: • WI of verbalisant komt ter plaatse na betaling hercontrole (tenzij voor eerste, die gratis is). • Indien uitgevoerd: PV van uitvoering, opgesteld door de wooninspecteur. • Veroordeling tot herstel: • Gekoppeld aan dwangsom. • Mogelijkheid tot ambtshalve uitvoering. • Wettelijke hypotheek.

 13. Herstelvordering • Verkoop van een pand met herstelvordering: • Steeds: verkoper moet kandidaat-koper op de hoogte brengen van de uitgebrachte herstelvordering. • Anders: koper kan nietigheid koop vorderen. • Steeds: verkoper blijft verantwoordelijk voor het herstel, ook al is hij na de verkoop geen eigenaar meer. De nieuwe eigenaar moet ‘gedogen’. • Indien veroordeling tot herstel: nieuwe eigenaar moet zich in afzonderlijke akte verbinden ook het herstel door te voeren.

 14. Herstelvordering • Register van herstelvorderingen • De woningen, panden en goederen waarop een herstelvordering rust, worden opgenomen op een lijst die actief openbaar gemaakt kan worden. • Informatie voor de kandidaat-huurder en kandidaat-koper. • Interessant voor renovatiebedrijven. • Vermoedelijk via website.