slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
?????? ????????? ?? ????? ????? ?????? ?- EAG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

?????? ????????? ?? ????? ????? ?????? ?- EAG - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

השוואה בינלאומית של נתוני חינוך בישראל ל- EAG. מרצה: יוסי גידניאן, ראש תחום חינוך והשכלה. על מה נדבר היום?. אלו ארגונים עוסקים בסטטיסטיקה של חינוך בעולם? הקשר בין ארגון ה- OECD לחינוך. המבנה הארגוני של ועדת החינוך ב- OECD . האינדיקטורים העיקריים בהם עוסק הפרסום Education At a Glance .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ????????? ?? ????? ????? ?????? ?- EAG' - zubin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

השוואה בינלאומית של נתוני חינוך בישראל ל-EAG

מרצה: יוסי גידניאן, ראש תחום חינוך והשכלה

slide2
על מה נדבר היום?
 • אלו ארגונים עוסקים בסטטיסטיקה של חינוך בעולם?
 • הקשר בין ארגון ה-OECD לחינוך.
 • המבנה הארגוני של ועדת החינוך ב-OECD.
 • האינדיקטורים העיקריים בהם עוסק הפרסום Education At a Glance.
 • פעילותה של ישראל ב-INES.
 • השוואת ישראל ל-OECD – אינדיקטורים נבחרים.
 • סיכום
slide3
סקירת נושא החינוך בעולם
 • ארגונים בינלאומיים בעולם עוסקים בסטטיסטיקה של חינוך.
 • החשובים שבהם הינם: EUROSTAT, OECD ו-UNESCO.
 • ארגון EUROSTAT עוסק בסטטיסטיקה של מדינות אירופה והשוואתן מול מדינות אחרות בעולם.
 • UNESCO – עיקר פעילותו מתמקדת בתופעת הבערות במדינות מתפתחות אך תופעה זו הינה זניחה בקרב המדינות המפותחות.
slide4
הקשר בין ארגון ה-OECD לחינוך
 • ארגון ה-OECD הינו הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוחמן החשובים בעולם.
 • החל לפעול בשנת 1961 וזאת במטרה לסייע לממשלות העולם להגדיל את שיעורי הצמיחה, להרחיב את היקפי התעסוקה, להעלות את רמת החיים ולעודד את התפתחות המסחר הגלובלי.
 • רואה בחינוך השקעה בהון האנושי ולכן חלק נכבד ממאמצי הארגון מושקע במדידת ההשקעה ותוצרים שלה וזאת באמצעים סטטיסטיים מתוחכמים.
 • ב-10 השנים האחרונות, ישראל פעילה

במנהלת החינוך של הארגון.

slide5

מבנה מנהלת החינוך בארגון ה-OECD

מועצת ה-OECD

מנהלת החינוך

ועדת החינוך

תכנית לניהול מוסדי

של החינוך הגבוה

IMHE

תכנית על

מבני מוסדות חינוך

PEB

מבחנים בין-לאומיים

להערכת תלמידים

PISA

המרכז למחקר

חינוכי וחידוש

CERI

סטטיסטיקה ואינדיקאטורים

של צרכים מיוחדים בחינוך

SENDDD

המושב המאוחד

Joint Session

slide6

מבנה ועדת החינוך (המשך)

המושב המאוחד

Joint Session

האינדיקאטורים ש-INES מייצרת מתפרסמים בפרסום

Education At a Glance

INES

קבוצת עבודה בנושאים הטכניים

והתכנוניים של האינדיקאטורים

בחינוך

Working Party

תכנית

האינדיקאטורים

על תכונות

בית-ספריות,

תהליכים ושיטות

Network C

תכנית

האינדיקאטורים

על התוצאות

הסוציו אקונומיות

של מערכת החינוך

Network B

slide8
לפרסום זה 4 פרקים עיקריים:

פרק A: תפוקות מוסדות חינוך ואימפקט הלמידה

פרק זה מורכב מ-10 סדרות של אינדיקאטורים:

1. הישגים לימודיים של האוכלוסייה הבוגרת

2. שיעור מסיימי החטיבה העליונה ונגישות להשכלה גבוהה

3. שיעור מסיימי לימודים בחינוך העל תיכוני והגבוה

4. שיעור מסיימי לימודים ונושרים מהחינוך הגבוה

5. יכולות של בני 15 ומעלה בתחומי המדעים PISA

6. תפישת ההורים את בית הספר ולימודי המדעים

7. השפעת המצב הסוציו-אקונומי של ההורים על

השתתפות ילדיהם בחינוך גבוה

slide9
פרק A: המשך האינדיקטורים

8. השפעת הלימודים על השתתפות בשוק העבודה

9. הרווחים הכלכליים מהחינוך

10. התמריצים להשקעה בחינוך

slide10
פרק B: משאבים כספיים ואנושיים המושקעים בחינוך

פרק זה מורכב מ-7 סדרות של אינדיקטורים:

1. הוצאה לאומית לחינוך לתלמיד

2. הוצאה לאומית לחינוך כאחוז מהתמ"ג

3. השקעה ציבורית ופרטית במוסדות חינוך

4. הוצאה ציבורית על חינוך

5. שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה וסובסידיות

6. הוצאה במוסדות חינוך לפי סוג השירות והמשאב

7. אפקטיביות המשאבים המושקעים בחינוך

slide11
פרק C: נגישות לחינוך, השתתפות והתקדמות בו
 • פרק זה מורכב מ-5 סדרות של אינדיקאטורים:
 • למידה מחינוך יסודי ועד חינוך מבוגרים
 • השתתפות בחינוך על יסודי, על תיכוני וחינוך גבוה
 • חלקם של הסטודנטים הזרים בחינוך הגבוה
 • חינוך וסטאטוס העבודה של האוכלוסייה הצעירה
 • השתתפות בחינוך מבוגרים
slide12
פרק D: סביבה לימודית וארגון בתי הספר
 • פרק זה מורכב מ-6 סדרות של אינדיקטורים:
 • שעות הוראה מתוכננות לתלמידי יסודי ועל יסודי
 • גודל הכיתה ויחס כוחות הוראה/תלמיד
 • משכורות מורים
 • שעות ההוראה ושעות העבודה של המורה
 • מבחני הערכה לאומיים במערכות החינוך
 • רמת קבלת ההחלטות במערכות החינוך
slide13
פעילותה של ישראל ב-INES
 • ישראל פעילה ב-INES מזה כ-10 שנים.
 • ישראל עמדה בכל דרישות הארגון ביצירת מידע סטטיסטי, פעילות בינלאומית בקביעת האינדיקטורים והפיכתם לברי השוואה בין המדינות.
 • עד יולי 2005 ישראל השתתפה בארגון כמשקיפה ומרגע שעמדה בקריטריונים שקבע ה-OECD, קיבלה מעמד של חברה מלאה ב-INES.
 • נציגות ישראל בארגון מורכבת נציגי משרד החינוך,

המועצה להשכלה גבוהה והלמ"ס.

slide14
מקורות הנתונים
 • בסיס הנתונים נבנה על בסיס המידע הרב שמעבירות המדינות לארגון ה-OECD.
 • הלמ"ס מייצרת כ-80% מהמידע על ישראל הדרוש לINES ו-20% הנותרים מועברים ממאגרי המידע של משרד החינוך וראמ"ה כגון: משכורות ותנאי העבודה של המורים ומבחני PISA.
 • נתוני הלמ"ס מופקים בחלקם ע"י שימוש בקבצים

מנהליים ובחלקם ע"י שימוש בסקרי שאלון.

slide15

השוואת ישראל ל-OECD

אינדיקטורים נבחרים

הגרפים הבאים הופקו על ידי ה-OECD בשנת 2008 מיד עם פרסומו של Education At a Glance 2008.

slide28
סיכום
 • מטרת פרסום EAG הינה לגרום למדינות להשוות את עצמן למדינות האחרות וזאת לשם שיפור מערכות החינוך במדינותיהם.
 • ב-3 השנים האחרונות גברה מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות להשוואות הבינלאומיות בנושא חינוך ולמיקומה של ישראל בתוכן.
 • הלמ"ס עורכת כל העת התאמות להגדרות של הארגונים הבינלאומיים על מנת לכלול את ישראל בהשוואות הבינלאומיות.
 • הלמ"ס מפיקה בשיתוף עם משרד החינוך סדרת פרסומים מיוחדים בנושא ההשוואות הבינלאומיות בחינוך, האחרון בהם יצא לפני

מס' חודשים.