การบริหารจัดการค่าย
Download
1 / 9

??????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 49 Views
  • Uploaded on

การบริหารจัดการค่าย. ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ. การบริหารจัดการค่าย เพื่อให้เกิดความสะดวก มีความพร้อม ไม่เกิดความเสี่ยงต่างๆ และเพื่อให้การดำเนินค่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ. วิธีจัดการ 1. ขั้นเดรียมการ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????' - zorita-knowles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5923643

การบริหารจัดการค่าย

ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ


5923643

การบริหารจัดการค่าย

เพื่อให้เกิดความสะดวก มีความพร้อม ไม่เกิดความเสี่ยงต่างๆ และเพื่อให้การดำเนินค่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ


5923643

วิธีจัดการ

1. ขั้นเดรียมการ

1.1 เตรียมบุคลากร

- จัดให้มีผู้อำนวยการหรือผู้จัดการค่าย ดูแลความเรียบร้อย รับรายงาน และตัดสินใจแก้ปัญหาตลอดเวลาของการทำค่าย

- วิทยากรผู้ดำเนินกิจกรรม แบ่งความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ เตรียมความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการเรียนการสอนในหลักสูตร

- ผู้รับผิดชอบด้านการจัดสถานที่ ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ด้านการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำกิจกรรม พิธีการต่าง ๆ

- ผู้ประสานงานต่าง ๆ เช่น ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข คุมประพฤติ ครอบครัว ชุมชน วิทยากรพระภิกษุ สถานที่จะพาไปทัศนศึกษา เป็นต้น


5923643

1.2 เตรียมสถานที่ ซึ่งควรมีสถานที่ทำกิจกรรมกลุ่ม, walk rally ออกกำลังกาย และเรือนนอน เป็นต้น

1.3 เตรียมอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เครื่องเสียง เครื่องเขียน อุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละกิจกรรม (ควรสำรวจกิจกรรมอะไรบ้าง ต้องใช้อุปกรณ์ รวบรวมจัดซื้อไว้ให้เพียงพอในแต่ละรุ่น) ชุดเครื่องใช้สำหรับสมาชิก เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าพันคอสีต่าง ๆ เพื่อแบ่งกลุ่มสี แก้วน้ำ ช้อน สบู่ ยาสีฟัน ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัว

1.4 เตรียมคู่มือหลักสูตร ตารางกิจกรรมและกฎ ระเบียบ ที่สมาชิกและญาติพึงปฏิบัติ เช่น ระเบียบการตื่นนอน เข้านอน เข้าทำกิจกรรม การมีของใช้เฉพาะที่จำเป็น ของที่ห้ามนำเข้า การเยี่ยมของญาติ และการเข้า-ออกค่าย เป็นต้น


5923643

1.5 เตรียมยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น

1.6 เตรียมยานพาหนะ

1.7 เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น แบบประเมินคัดกรองสภาพสมาชิก แบบประเมินความรู้พฤติกรรม แฟ้มประวัติ ใบบันทึกรายงานพฤติกรรมและอาการเจ็บป่วย สมุดบันทึกชาวค่าย เป็นต้น

1.8 เตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร


5923643

2. ขั้นดำเนินการ เตรียมยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น

2.1 ประชุมวิทยากร ทำความเข้าใจในการดำเนินงานค่าย จัดตารางพี่เลี้ยงที่ต้องอยู่เวรดูแลตอนกลางคืน

2.2 ระหว่างดำเนินการค่าย ประชุมวิทยากรหลังเสร็จกิจกรรมประจำวันทุกเย็น เพื่อประเมิน จุดดี จุดบกพร่อง และเตรียมแก้ไขในวันต่อไป


5923643

2.3 บริหารความเสี่ยงในค่าย ควรเตรียมป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิด ดังนี้

- การทะเลาะวิวาท

- การลักลอบออกจากค่ายและการนำสิ่งของมึนเมา ของผิดระเบียบเข้าค่าย

- อุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น จากการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา

- การเจ็บป่วยกะทันหัน

- ความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นต้น

2.4 การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ เป็นระยะตามความจำเป็น

2.5 อ่านบันทึกชาวค่ายของสมาชิกและลงความเห็น แนะนำ ชมเชย ให้กำลังใจทุกวัน

2.6 ลงบันทึกพฤติกรรมและประเมินผลเป็นระยะ ๆ


5923643

3. ขั้นติดตามประเมินผล บริหารความเสี่ยงในค่าย ควรเตรียมป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิด ดังนี้

3.1 การประเมินผลก่อนออกค่าย

- ประเมินความรู้หลังการอบรม ความพึงพอใจของสมาชิกและญาติ

- บันทึกรายงานพฤติกรรมสมาชิก

- ตรวจปัสสาวะก่อนออกจากค่าย

- ให้สมาชิกทำแผนการดำเนินชีวิตเมื่อออกจากค่าย

- แนะนำผู้ปกครองในการดูแลต่อเนื่อง

- ให้แบบรายงานตัวของคุมประพฤติ (ถ้ามี)


5923643

3.2 การติดตามผลหลังออกจากค่าย

- นัดให้มาติดตาม รายงานตัวเป็นระยะ

- โดยให้ส่งแบบรายงานตัว

- โดยไปติดตามของเจ้าหน้าที่

- เก็บปัสสาวะตรวจ

- บันทึกผลการติดตาม


ad