Ka pepeke aike o
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Ka Pepeke ÿAike ÿO. Used to tell: what something is (This is my book.) what someone is (Kamehameha is the king.) who someone is (Maile is her friend.). Pepeke ÿAike ÿO: Poÿo, Piko, ÿAwe. Poÿo: Tells what someone /something is ÿO followed by: kaÿi memeÿa (kähulu) iÿoa papani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zorion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ka pepeke aike o

Ka Pepeke ÿAike ÿO

Used to tell:

what something is (This is my book.)

what someone is (Kamehameha is the king.)

who someone is (Maile is her friend.)


Pepeke aike o po o piko awe
Pepeke ÿAike ÿO: Poÿo, Piko, ÿAwe

Poÿo:

 • Tells what someone/something is

 • ÿO followed by:

  • kaÿi memeÿa (kähulu)

  • iÿoa

  • papani

Piko

 • the subject, who or what

 • can be:

  • kaÿi memeÿa (kähulu)

  • iÿoa

  • papani

 • ÿo before all iÿoa and the papani ia

ÿAwe

 • location

 • starts with ÿami then followed by

  • kaÿi memeÿa (kähulu)

  • iÿoa

  • papani


Pepeke aike o practice 3
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3

 • ÿO ÿoe ka haumäna moloä ma ke kula.

 • ÿO ka peni ÿulaÿula këia ma ke päkaukau.

 • ÿO ke kumu ÿömaÿimaÿi këlä ma ÿö.

 • ÿO koÿu kaÿa ÿäwïwï kënä, e Kuÿulei.


Pepeke aike o practice 31
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3

 • ÿO kekahi pua keÿokeÿo ka puamale.

 • ÿO ke käne hauÿoli ÿo Kai ma ka hale pule.

 • ‘O Meali‘i ka wahine kaulana ma Kauaÿi.

 • ÿO këia ka lä maikaÿi ma Keaÿau.


Pepeke aike o practice 32
Pepeke ÿAike ÿO Practice #3

 • ÿO kou ÿeke melemele këlä ma koÿu lumi.

 • ÿO kona ÿïlio lepo kënä ma kou kaÿa ÿöhua.


Unuhi i ka lelo hawai i
Unuhi i ka ÿölelo Hawaiÿi

 • That (near to you) is my yellow pencil.

 • That (far) is your blue pen on the floor.

 • He is my pleasant teacher at my school.

 • Kealoha is the healthy child at home in Maui.

 • You are the pretty girl, Kanani.

 • My mother is that (not by you) intelligent woman.

 • The plumeria is that (by you) yellow flower.

 • That (near to you) lei is my fragrant lei.

 • That (not by you) is his fish.

 • This is your purple book on my desk.