pravo mjerodavno za ugovore s me unarodnim obilje jem l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravo mjerodavno za ugovore s međunarodnim obilježjem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravo mjerodavno za ugovore s međunarodnim obilježjem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Pravo mjerodavno za ugovore s međunarodnim obilježjem - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Pravo mjerodavno za ugovore s međunarodnim obilježjem. Doc. dr. sc. Davor Babić Pravni fakultet u Zagrebu. Savjetovanje sudaca trgovačkih sudova Zagreb, 18. listopada 2007. Sadržaj izlaganja. Uvod Primarno mjerodavno pravo za ugovore (primarni ugovorni statut)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pravo mjerodavno za ugovore s međunarodnim obilježjem' - zora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pravo mjerodavno za ugovore s me unarodnim obilje jem

Pravo mjerodavno za ugovores međunarodnim obilježjem

Doc. dr. sc. Davor Babić

Pravni fakultet u Zagrebu

Savjetovanje sudaca

trgovačkih sudova

Zagreb, 18. listopada 2007.

sadr aj izlaganja
Sadržaj izlaganja
 • Uvod
 • Primarno mjerodavno pravo za ugovore (primarni ugovorni statut)
 • Podredno mjerodavno pravo za ugovore (podredni ugovorni statut)
slide3
Uvod
 • Kolizijska pravila: pravila koja upućuju na mjerodavno pravo za privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem.
 • Međunarodno obilježje može biti:
  • u subjektu
  • u objektu
  • u radnji
 • Struktura kolizijskih pravila: kategorija vezivanja + poveznica
  • Primjer: Za poslovnu sposobnost fizičke osobe (kv) mjerodavno je pravo njezina državljanstva (p)
 • Kolizijska pravila vs. pravila o međunarodnoj nadležnosti
slide4
Kolizijska pravila su prisilni propisi
 • Sudovi po službenoj dužnosti
  • primjenjuju kolizijsko pravo i
  • utvrđuju sadržaj stranog prava na koje uputi kolizijsko pravo (iura novit curia)
 • Čl. 13. ZRSZ:

“Sud ili drugi nadležan organ po službenoj će dužnosti utvrditi sadržaj stranoga mjerodavnog prava.

Organ iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti obavijesti o stranom pravu od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Stranke u postupku mogu podnijeti i javnu ispravu o sadržaju stranog prava.”

 • Pogrešna primjena kolizijskog prava ili pogrešna primjena stranog mjerodavnog prava predstavlja razlog za žalbu odnosno reviziju (pogrešna primjena materijalnog prava).
slide5
Primjer: rješenje VSRH, II Rev-61/99-2, 12. ožujka 2003.

“U prvom redu ovaj Vrhovni sud nalazi da je u pitanju spor koji sadrži međunarodne elemente, jer je tužitelj inozemna osoba sa sjedištem u inozemstvu, pa se glede ocjene pogrešne primjene materijalnog prava postavlja kao prvo pitanje, da li su niži sudovi utvrdili koje se kao mjerodavno supstancijalno pravo ima primijeniti u ovom sporu.

Niži sudovi nisu se određeno o tome izjasnili, ali bi se moglo zaključiti da su pošli s motrišta da se primjenjuje domaće, dakle hrvatsko materijalno pravo, jer se u svojim odlukama ne pozivaju na primjenu nekog stranog prava.

Prema odredbi čl. 356. ZPP-a pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Kako niži sudovi nisu raspravili i utvrdili koje se materijalno pravo u ovom sporu s međunarodnim elementom treba primijeniti, već iz tog razloga ovaj revizijski sud nije mogao ocijeniti da li je materijalno pravo pravilno primijenjeno u sporu.

* * *

Iz navedenih razloga, a pozivom na odredbu čl. 395. st. 2. ZPP-a valjalo je prihvatiti reviziju, ukinuti obje nižestupanjske odluke i predmet vratiti sudu prvog stupnja na ponovno suđenje, u kojem će sud prvog stupnja biti dužan ustanoviti da li su se parnične stranke sporazumjele o mjerodavnom pravu za slučaj spora iz zaključenog ugovora, a ako nisu ispitat će na koje mjerodavno supstancijalno pravo upućuju ranije navedena pravila međunarodnog privatnog prava te će primjenom mjerodavnog materijalnog prava raspraviti o sporu i pritom utvrditi sve one činjenice koje su odlučne u primjeni mjerodavnog materijalnog prava.”

izvori kolizijskih pravila za ugovorne obveze hr
Izvori kolizijskih pravila za ugovorne obveze - HR
 • Međunarodni ugovori
  • gotovo da i nema m.u. kojima je RH stranka koji sadrže kolizijska pravila o ugovorima
  • ali u RH jesu na snazi neki m.u. koji sadrže unificiranamaterijalna pravila za ugovore s međunarodnim obilježjem, npr.
   • Bečka konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. (CISG) koja se primjenjuje ako
    • obje stranke imaju poslovni nastan u nekoj državi ugovornici (čl. 1(1)(a) CISG) ili
    • ako je za ugovor mjerodavno pravo države ugovornice (čl. 1(1)(b) CISG)
   • m.u. o prijevozu (Varšavska, CMR, CIM, CIV, COTIF)
 • Unutarnji izvori
  • Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (čl. 19.-25.)
  • Posebni izvori, npr.
   • Pomorski zakonik iz 2004.
   • Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnoj plovidbi iz 1998.
   • Zakon o zaštiti potrošača iz 2007.
izvori kolizijskih pravila za ugovorne obveze eu
Izvori kolizijskih pravila za ugovorne obveze - EU
 • Rimska konvencija o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze iz 1980.
  • ugovornice su države članice EU (tzv. zatvoreni ili mnogostrani ugovor)
  • primjenjuje se i onda kada upućuje na pravo države koja nije članica EU (potpuna unifikacija kolizijskih pravila o ugovorima)
  • ujednačena tumačenja konvencije daje Sud EZ prema posebnom protokolu
 • Nacrt Uredbe Rim I. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze (COM(2005) 650 final)
 • Direktive za pojedina posebna područja (npr. osiguranje, prijevoz, potrošače, itd).
polje primjene prava mjerodavnog za ugovor
Polje primjene prava mjerodavnog za ugovor
 • Pravo mjerodavno za ugovor uređuje obveznopravna pitanja u vezi s ugovorom, npr:
  • nastanak, trajanje i prestanak ugovora i pojedinih ugovornih prava i obveza;
  • materijalna valjanost ugovora (nevaljanost i njezine posljedice);
  • tumačenje ugovora;
  • sadržaj ugovora;
  • ispunjenje ugovornih obveza i posljedice neispunjenja.
 • Posebna kolizijska pravila za:
  • oblik ugovora (alt. lex causae i lex loci actus)
  • poslovnu sposobnost (alt. lex patriae i lex causae)
slide9
Ugovorni statut ne uređuje:
  • procesnopravna pitanja (lex fori)
  • druga materijalnopravna pitanja, npr.
   • stvarna prava (lex rei sitae, lex bandi)
   • pravo društava (lex registrationis)
   • izvanugovornu odgovornost za štetu (lex loci delicti)
primarni ugovorni statut pravo koje su stranke izabrale
Primarni ugovorni statut: pravo koje su stranke izabrale
 • Čl. 19. ZRSZ-a:

“Za ugovor mjerodavno je pravo što su ga izabrale ugovorne strane, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.”

 • Čl. 3. st. 1. RK:

“Na ugovor se primjenjuje pravo koje stranke izaberu.”

strana ki izbor mjerodavnog prava
Stranački izbor mjerodavnog prava
 • ugovor nezavisan od glavnog ugovora
 • ima kolizijskopravni (ne samo materijalnopravni) učinak
 • dopuštenost stranačkog izbora ocjenjuje se prema polaznom (lex fori), a valjanost prema izabranom pravu (lex autonomiae)
 • ograničenja slobode izbora za neke vrste ugovora (ugovori o nekretninama, potrošački ugovori, ugovori o radu)
 • ne traži se koneksitet
 • stranke mogu za različite dijelove ugovora ugovoriti različita prava (depeçage)
to stranke ele posti i izborom mjerodavnog prava
Što stranke žele postići izborom mjerodavnog prava?
 • osigurati primjenu vlastitog (ili barem neutralnog) prava;
 • osigurati primjenu prava koje pogoduje zajedničkom interesu stranaka ili interesu jedne od stranaka;
 • otkloniti neizvjesnost u pogledu mjerodavnog prava (tijekom ispunjavanja ugovora i nakon toga);
 • smanjiti informacijske troškove.
slide13
Neformalnost izbora: izbor može biti izričit ili prešutan (v. čl. 19. ZRSZ-a; čl. 3. st. 1. RK-a).
 • Izričiti izbor:
  • najčešće u pisanom obliku (ugovorne klauzule o mjerodavnom pravu)
  • dopušten je i usmeni izbor mjerodavnog prava
 • Prešutni izbor: ako iz ugovornih odredaba ili okolnosti slučaja s dovoljnom sigurnošću proizlazi da su stranke imale na umu primjenu određenog prava.
slide14
Prešutni izbor mora biti izraz stvarne, a ne hipotetske volje stranaka da ugovore određeno pravo.
 • Indiciji o prešutnom izboru:
  • ugovorne odredbe, npr.
   • klauzula o nadležnosti suda određene države;
   • upućivanje na odredbe zakona neke države;
   • upotreba općih uvjeta poslovanja tipičnih za neko pravo;
   • (jezik ugovora);
   • (ugovorena valuta).
  • okolnosti slučaja, npr.
   • praksa koju su stranke između sebe uspostavile;
   • ponašanje stranaka tijekom ispunjenja ugovora;
   • ponašanje stranaka tijekom postupka.
podredni ugovorni statut
Podredni ugovorni statut
 • Ako stranke nisu izabrale mjerodavno pravo, mjerodavno je pravo s kojim je ugovor najuže povezan.
 • Oboriva presumpcija da je ugovor najuže povezan s pravom karakteristične činidbe (uz neke iznimke)
  • čl. 20. ZRSZ-a
  • čl. 4. RK-a
na elo karakteristi nog sadr aja
Načelo karakterističnog sadržaja
 • A. Schnitzer, 1944: za svaki pravni odnos mjerodavno pravo treba odrediti prema onome što je za taj odnos karakteristično.
 • Ugovorni statut: pravo stranke koja obavlja činidbu koja predmetnu vrstu ugovora razlikuje od drugih.
 • Za većinu ugovora karakteristična je nenovčana (naturalna) činidba.
  • npr. činidba prodavatelja, zajmodavca, izvođača radova
slide17
Zašto pravo karakteristične činidbe?
  • najčešće ispunjava glavnu gospodarsku i društvenu svrhu ugovora
  • uglavnom je više regulirana od činidbe plaćanja
  • upućivanje na pravo karakteristične činidbe omogućuje da se za slične ugovore mjerodavno pravo određuje na sličan način
  • relativno predvidljiv kriterij za određivanje mjerodavnog prava
 • Kako primijeniti načelo karakterističnog sadržaja u ugovorima:
  • u kojima su sve činidbe novčane (npr. zajam)
  • u kojima su sve činidbe nenovčane (npr. zamjena)
  • u jednostranoobvezujućim ugovorima (npr. darovanje)?
slide18
Lokalizacija karakteristične činidbe:
  • čl. 20. ZRSZ-a: prebivalište odnosno sjedište ugv. strane koja obavlja karakterističnu činidbu u vrijeme prihvata ponude
  • čl. 4. st. 2. RK-a: uobičajeno boravište odnosno mjesto uprave ili, kod profesionalnih djelatnosti, glavno poslovno mjesto ili drugo poslovno mjesto u vrijeme sklapanja ugovora
 • Iznimke od primjene prava karakteristične činidbe (npr. čl. 20. t. 16., 18. ili 20. ZRSZ-a, čl. 4. st. 3.-5. RK)
izbjegavaju a klauzula
Izbjegavajuća klauzula
 • Ako je prema okolnostima slučaja s ugovorom očito bliže povezano neko drugo pravo, mjerodavno je to pravo (čl. 20. ZRSZ-a; čl. 4. RK-a).
 • Okolnosti koje se pritom mogu uzeti u obzir:
  • mjesto ispunjenja pojedinih ugovornih obveza;
  • mjesto pregovaranja i sklapanja ugovora;
  • jezik ugovora;
  • valuta plaćanja;
  • državljanstvo stranaka.
slide20

Ne

1. Ima li ugovor međ. obilježje?

Primijeniti hrv. pravo. Izabrano strano pravo

samo u granicama prisilnih propisa RH.

Da

Da

2. Je li mjerodavan neki međ. ugovor

koji sadrži unificirana mat. pravila?

Primijeniti unificirano pravo.

Podredno – kao pod “Ne”.

Ne

Da

3. Jesu li stranke izričito

izabrale mjerodavno pravo?

Primijeniti izričito izabrano

pravo (čl. 19. ZRSZ-a)

Ne

Da

4. Jesu li stranke prešutno

izabrale mjerodavno pravo?

Primijeniti prešutno izabrano

pravo (čl. 19. ZRSZ-a).

Ne

Da

5. Upućuju li posebne okolnosti

slučaja na pravo najuže veze?

Primijeniti pravo najuže

veze (čl. 20. ZRSZ-a).

Ne

Primijeniti pravo na koje upućuju

odredbe čl. 20. t. 1.-20. ZRSZ-a

kontakt
Kontakt

Doc. dr. sc. Davor Babić

Pravni fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Ćirilometodska 4

4895 621

091 2062 561

dbabic@pravo.hr