Mindfulness er… - PowerPoint PPT Presentation

zofia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mindfulness er… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mindfulness er…

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Mindfulness er…
188 Views
Download Presentation

Mindfulness er…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mindfulness er… Bl.a. baseret på bogen »Meditation« af Mette Kold. Kapitel 1.

 2. I sin essens... Mindfulness handler om at være fuldt tilstede i alt, hvad man gør.

 3. Mindfulness er… • En måde at være opmærksom på • Observation af oplevelser i nuet • Interne: Fornemmelser, erkendelser, følelser, drifter • Eksterne: Syn, lyde, lugte • Med accept, åbenhed, villighed • Uden dom eller evaluering • Uden at prøve at flygte, undgå, eller ændre oplevelsen • Selvom det kan være uønsket eller ubehageligt

 4. Oprindelse og oversættelse • Stammer fra buddhistisk meditationspraksis • Adopteret til sekulær brug i vestlige omgivelser • Mental helbred • Stress reduktion • Wellness programmer

 5. Religiøse undertoner? Nej, fordi: Mindfulness kan blive praktiseret på en ikke-religiøs måde Ændrer ikke nødvendigvis ens religiøs tro Eller fordrer at man adopterer en ny religion De fleste religioner inkluderer kontemplative praksisser Som alle er metoder / måder at søge indre visdom eller fred i sindet Men brugen i vesten er en reduktionistisk brug, baseret på andre værdier end de buddhistiske. Det kan være problematisk…

 6. Mindfulness er.. »Efter at have bevæget sig ind i mindfulness er man i højre grad i stand til at rumme verden, præcis som den er – lige så kaotisk den end måtte være«. (Lorenzen & Reintoft, p. 10) »Kultiveringen af en særlig form for opmærksomhed…« (Lorenzen & Reintoft, p. 13)

 7. I sin essens er mindfulness… »Bringingone’scomplete attention to the present experience on a moment-to-moment basis« Marlatt & Kristeller, 1999 »…the state of beingattentive to and aware of what is takingplace in the present.« Brown & Ryan, 2003

 8. I sin essens er mindfulness… »Paying attention in a particularway: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.« Kabat-Zinn, 1994 »Mindfulnessincludes an affectionate, compassionatequalitywithin the attending; a sense of openheartedfriendlypresence and interest.« Kabat-Zinn, 2003

 9. I sin essens er mindfulness… »…In mindfulnesspractice, the focus of a person´s attention is opened to admitwhateverentersexperience, while at the same time, a stance of kindlycuriosityallows the person to investigatewhateverappears, withoutfallingprey to automaticjudgements or reactivity.« Segal, Williams, & Teasdale, 2002

 10. Lidelse, smerte og nydelse »Vi kan ikke fjerne smerte fra livet, men vi kan mindske lidelsen, der ligger som en mental sky af modstand.« (Lorenzen & Reintoft, p. 42 / Jacobsen & Solhaug, 2009)

 11. Særskilt praksis? - eller integreret i dagliglivet? »Er det ikke tankevækkende, at vi udøver mindfulness for at holde en pause fra realiteterne, slippe væk fra kaos, travlhed og stress i stedet for at skabe en mindful realitet?« Thomas Milsted, 1.2.14 på facebook

 12. Tilstedeværelsesmåder 1. Doing: Vi følge tankerne automatisk. Problemerne omkring doing-tilstanden er: - Alt forløber automatisk. - Den måde man handler på bliver let styret af tankerne. - I tankerne er man ofte i gang med at planlægge fremtiden, hvorfor man aldrig er fuldt tilstede. Doing-modus er ofte irrationel og ineffektiv i forhold til problemløsning. 2. Being: At sanse nuet direkte med fuld kontakt til sanseindtrykkene i situationen. Træning af being reducerer mental overfokus på problemer, f.eks. en smertetilstand, samt giver en mere præcis smerte-perception, der kan medføre en mere adækvat smerterhåndtering. 3. Mindfulness: At være til stede med opmærksomheden på det foranderlige, konstante flow af indre og ydre begivenheder. Mindfulness kræver en metakognitiv opmærksomhedsindstilling. Dvs. en overopmærksomhed på, hvor opmærksomheden er. Tanker registreres som tanker, dvs. som mentale forestillinger og konstruktioner, der er forskellige fra virkeligheden.

 13. Naturlig mindfulness Nogle mennesker er pr. grundnatur mere hvilende i sig selv, altså har et højt niveau af mindfulness Men oftest skal man træne at forblive på alfa eller i SMR (10-15 Hz) i aktivitet Og man skal anvende teknikker til at gå bagom tanken og give mere rum for stilheden

 14. Oplevelser • Kroppen kalder • Tanker • Lad alle tanker komme og gå uden involvering • ’Frihed tæmmer sindet’ • Følelser • Følelsen bag følelsen bag følelsen • ’Som at artsbestemme fugle under flugt’ • Søvn • Vil komme ofte, hvis man har søvnunderskud • Stilhed • Ingen bevidsthed herom før bagefter (i starten i hvert fald)

 15. Metoder MBSR –MindfulnessBased Stress Reduction MBCT –MindfulnessBasedCognitiveTherapy MBRP –MindfulnessBasedRelapsePrevention MBD –MindfulnessBased Dialog ID –Insight Dialog IM –InterpersonalMindfulness DAT – Dialektisk AdfærdsTerapi(DBT=DialecticalBehaviorTherapy) ACT –Acceptance and CommitmentTherapy

 16. Empirisk understøttet MBSR –MindfulnessBased Stress Reduction (Kabat-Zinn, 1982, 1990) MBCT –MindfulnessBasedCognitiveTherapy (Segal, Williams, Teasdale, 2002) DBT – DialecticalBehaviorTherapy(DAT –DialektiskAdfærdsTerapi) (Linehan, 1993) ACT –Acceptance and CommitmentTherapy (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999)

 17. De 7 grundholdninger Det ikke-dømmende sind Nybegynderens sind Accept Tålmodighed At stræbe eller ikke stræbe… Tillid At give slip

 18. Baers operationalisering… • Observing (attending to or noticing internal and external stimuli, such as sensations, emotions, cognitions, sigths, sounds and smells) • Describing (noting or mentally labeling these stimuli with words) • Acting with awareness (attending to one’s current actions, as opposed to behaving automatically or absent-mindedly) • Non-judging of inner experience (refraining from evaluation of one’s sensations, cognitions and emotions) • Non-reactivity to inner experience (allowing thoughts and feelings to come and go, without attention getting caught up in them) Carmody & Baer 2008, p. 24

 19. På dansk… Iagttage / registrere (ej analysere, fortolke) Ikke vurderende bevidsthed Ikke reaktivitet over for den indre oplevelse At beskrive At handle med nærvær

 20. 1) Iagttage / registrere Såvel bredt som fokuseret: Indadregistrerende– puls, hjerteslag, spændingsbalancer etc. Udadrettet, sansemæssigt registrerende – syn, hørelse, smag, lugt, taktil sans Omgivelser

 21. 2) Ikke-vurderende bevidsthed ’Spædbarnets tilstedeværelse’ – fordi analyse, fortolkning, konklusion er naturligt fra ca. 1 år Kan lide / kan ikke lide - er den mest almindelige diskrimination. Beror på, hvor meget, vi genkender en situation / den anden ligner os selv Tomhed <-> stilhed

 22. 3) Ikke reaktivitet over for oplevelse Tanker og følelser kommer og går uden at influere kroppen Normalvis aflæses reaktioner i hjerneaktivitet, hudspænding, puls, åndedræt (variablitet, tempo), siddestilling etc.

 23. 4) At beskrive Beskrivende begreber Ej fortolkning ’Coachende kommunikation’ / ’Girafsprog’

 24. 5) Handle med nærvær Over for én selv – og over for andre Ubevidste handlinger er reaktive. Bevidste handlinger er proaktive Forsvarsmekanismer mindre udtalte (projektion, delegering, tilbagetrækning etc.) Balancepunkt udtrykt som: Stille årvågen opmærksomhed. (’Restfuldulness’ kontra ’restfulalertness’) Brændglasmetafor