innovat v magyarorsz g n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovatív Magyarország PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovatív Magyarország

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Innovatív Magyarország - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Innovatív Magyarország. K+F és az innováció helyzete. 2008.12.10. Innovációs hajlandóság - sereghajtók között. Forrás: EU Innovation Scoreboard, 2007. Kevés költés, kiegyensúlyozatlan szerkezet. Regionális megoszlás. Szektoronkénti megoszlás. Forrás: KSH Kutatás és Fejlesztés 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innovatív Magyarország' - zoey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innovat v magyarorsz g

Innovatív Magyarország

K+F és az innováció helyzete

2008.12.10.

innov ci s hajland s g sereghajt k k z tt
Innovációs hajlandóság- sereghajtók között

Forrás: EU Innovation Scoreboard, 2007

kev s k lt s kiegyens lyozatlan szerkezet
Kevés költés, kiegyensúlyozatlan szerkezet

Regionális megoszlás

Szektoronkénti megoszlás

 • Forrás: KSH Kutatás és Fejlesztés 2006
gyenge a k f szf ra s a gazdas g k z tti diff zi
Gyenge a K+F szféra és a gazdaság közötti diffúzió
 • Korszerűtlen a non-profit kutatói hálózat
  • a hazai műszerbázis elöregedett
  • hiányzik a koncentrált K+F infrastruktúra
 • Elaprózott a kutatói tevékenység
  • Az egy témára jutó kutatók száma 10-ede a nemzetközi átlagnak
 • Hiányzik a piacra, a gazdaságra nyitott szemlélet
  • A kutatók túlzottan a publikációs tevékenységben és nem a szabadalmi oltalom szerzésben és hasznosításban érdekeltek
 • Az innovációs rendszer hiányosságai rontják a versenyképességet
  • Kevés a tudás-centrumokból „kirajzó”, (spin-off) vállalkozás.
  • Fejletlen az innovatív kkv-k megerősödését szolgáló technológiai inkubáció.
  • Gyengén fejlettek a kutató-fejlesztő intézményeket és a vállalatokat összekapcsoló intézményi, hálózati struktúrák
  • Fejletlenek az innovációt támogató tőkepiaci eszközök
a hazai k f szf r nak jut forr sok
A hazai K+F szféránakjutó források

Éves szinten átlagosan 250-280 milliárd Ft fordítunk K+F+I célokra

 • Közfinanszírozás/Pályázati forrás:

~ 170 milliárd Ft évente

Hazai források:

 • KTI Alap - 40-50 milliárd Ft évente
 • OTKA - 5-7 milliárd Ft évente

Európai források:

 • ÚMFT KFI prioritás

- GOP – 32-37 milliárd Ft évente

- TIOP, TÁMOP – 25-30 milliárd Ft évente

- Egyéb OP-k (ROP, ETE) – 7-12 milliárd Ft évente

 • FP7 – 10 - 20 milliárd Ft évente
 • CIP – 1,3-2,0 milliárd Ft évente

A vállalkozásoknak átlagosan 50%-os önrészt kell biztosítani a támogatásokhoz.

 • Vállalati ráfordítás: hamarosan eléri a közfinanszírozást

~120 milliárd Ft évente

oecd aj nl sok i
OECD ajánlások I.

Magyarország a közepes és magas hozzáadott értékű iparágak országává vált, azonban hosszú távon mindez nem fenntartható erős nemzeti innovációs rendszer hiányában.

Innováció szempontjából kedvező keretfeltételek kialakítása.

Tudományos, technológiai és innovációs humán potenciál megerősítése.

Innovációs rendszer irányítási struktúrájának fejlesztése.

Vállalati innováció erősítése.

Innovációs kapcsolatrendszer megerősítése (hálózatosodás).

Kritikus tömeg, relevancia és kiválóság a kutatásban.

K+F „nemzetköziesedéséből” eredő haszon maximalizálása.

oecd aj nl sok ii aj nl sok az ir ny t si rendszerhez
OECD ajánlások II.Ajánlások az irányítási rendszerhez
 • a TTI szakpolitika prioritásának és hosszútávú stratégiai célkitűzésének fenntartása,
 • a TTI szakpolitika képviseletének folyamatos javítása a kormányzat legmagasabb szintjéig,
 • újra kellene gondolni a hatáskörök elosztását és a kormányzati szereplők hatékony koordinációját.
c lok tti strat gia
Célok (TTI stratégia)
 • Erősödjön a vállalatok kutatási-fejlesztési

és innovációs (K+F+I) tevékenysége.

 • Épüljenek ki nemzetközileg versenyképes

tudományos és innovációs kapacitások, központok.

 • Erősödjön a társadalmi versenyképességet megalapozó tudás.
 • Erősödjön a régiók K+F+I kapacitása.
feladatok
Feladatok
 • Integrált irányítás működtetése
 • Hatékony támogatási rendszer megteremtése
 • Szellemi alkotások eredményes védelme, értékelése és hasznosítása
 • Tehetséggondozás, a terület széleskörű társadalmi elismertségének növelése
 • Nemzetközi kapcsolatok erősítése
 • Szemlélet- és kultúraváltás
a magyar k f szektor 2003 200 7 finansz roz s m k d s
A magyar K+F szektor 2003-2007(finanszírozás, működés)
 • Finanszírozás:
  • Innovációs Alap létrehozása,
  • EU alapokés hazai társfinanszírozás (NFT I: GVOP, ÚMFT: GOP, TÁMOP, TIOP)
 • Irányítási struktúra:
  • TTPK, 4T, NKTH, KuTIT, KPI létrehozása,
  • társadalmi részvétel erősítése,
  • regionális fejlesztési/innovációs szervezetek
 • Jogi környezet:
  • Innovációs törvény,
  • TTI kormányzati stratégia, TTI intézkedési terv

A modern innovációs rendszer alapjai rendelkezésre állnak

feladat a HATÉKONYSÁG növelése a rendszerelemek összehangolásával

slide11

2006-2008 közötti

irányítási rendszer

v ltoz s a tti ir ny t si rendszerben integr lt korm nyzati szerep
Változás a TTI irányítási rendszerbenIntegrált kormányzati szerep
 • Kormányzati képviselet:
  • Kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter,
  • Kutatás-fejlesztési államtitkár
 • Irányítás, felügyelet:
  • Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH),
  • Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH),
  • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (BZAKK).
 • Tudománypolitikai koordináció, együttműködés:
  • Egyetemek (Magyar Rektori Konferencia),
  • Magyar Tudományos Akadémia (MTA).
 • Pályázatkezelés: közreműködő szervezet (MAG Zrt., TéT Alapítvány, RFÜ-k) KPI megszűnése (2008. januártól)‏
 • Irányítási rendszer megújítása (2008.09. tárgyalta a Kormánykabinet)
javaslat az ir ny t si rendszer fejleszt s re
Javaslat az irányítási rendszer fejlesztésére

Megszűnő testületek:

 • Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium (TTPK)
 • Tudomány,- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület (4T)
javaslat az ir ny t si rendszer fejleszt s re1
Javaslat az irányítási rendszer fejlesztésére

Új vagy módosuló testületek I.:

Nemzeti Innovációs Tanács: (ÚJ)

 • A KFTNM mellett működő, stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület. A Tanács feladata, hogy a TTI érintő stratégiai kérdésekben véleményével és javaslataival támogassa a tárca nélküli miniszter munkáját a versenyképes magyar társadalom és gazdaság kialakítása érdekében. A tagsági megbízás személyre szóló, a tagok nem képviselhetnek tárcákat, vagy szakmai szervezeteket.

Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács: (MÓDOSÍTÁS)

 • A KuTIT a kutatás-fejlesztés és az innováció területén az NKTH mellett működő tanácsadó testület. Elsődleges feladata az Innovációs Alap tervezésének és felhasználásának véleményezése.
javaslat az ir ny t si rendszer fejleszt s re2
Javaslat az irányítási rendszer fejlesztésére

Új vagy módosuló testületek II.:

Nemzeti Innovációs Fórum: (ÚJ)

 • Egyeztető, konszenzusteremtő testület amely véleményező jogkörrel rendelkezik. Tagjait a jogszabályban meghatározott kormányzati oldal, törvényhozói oldal, szakmai érdekképviseleti oldal szervezetei delegálhatják. Feladata a TTI politikával kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatása, a területet érintő javaslatok, előterjesztések véleményezése, a széleskörű szakmai konszenzus kialakítása, valamint a döntéshozói munka hatékonyságának növelése.

Forráskoordinációs tárcaközi munkacsoport: (ÚJ)

 • A K+F+I terület számára rendelkezésre álló források összehangolt és átfedések nélküli felhasználását elsegítő kormányzati szakértői szintű testület. (ALAP, OTKA, ÚMFT, …) Negyedévente miniszteri szinten hozza meg stratégiai döntéseit.
integr lt ir ny t s m k dtet se
Integrált irányítás működtetése
 • TTI irányítási rendszer fejlesztése
 • TTI Stratégia Intézkedési Tervének felülvizsgálata
 • MTA és OTKA törvény módosítása
 • 2011-es EU elnökségre való felkészülés, szervezetfejlesztés
hat kony t mogat si rendszer megteremt se
Hatékony támogatási rendszer megteremtése
 • Tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs források szakmai és területi összehangolása, egységes forrástérkép 2009-2010-re
 • Deregulációs jogszabály elfogadtatása
 • Pályáztatási rendszer egyszerűsítése és felgyorsítása (elektronikus pályáztatási rendszer)
 • Stratégiai húzóágazati kutatási programok elindítása
 • Ösztönző programcsomag kialakítása fiatal innovatív vállalkozások részére
 • Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv (NEKIFUT) Projekt
 • K+F FDI beruházások ösztönzése (EKD, GOP)
szellemi alkot sok eredm nyes v delme hasznos t sa
Szellemi alkotások eredményes védelme, hasznosítása
 • Szellemi vagyonkezelő holding társaságok jogi kereteinek megteremtése a közfinanszírozású kutatóhelyeken
 • Technológia transzfer erősítése, inkubátor és kockázati tőke program
 • A nemzetközi szabadalmi együttműködési rendszer opcióinak kiaknázása (PCT-hatósági státusz)
 • Gyorsított, 1 éves átfutási idejű szabadalomengedélyezési eljárás bevezetése
 • Szellemitulajdon-védelmi, piacorientált paletta bővítése
tehets ggondoz s a tudom ny s az innov ci sz lesk r t rsadalmi elismerts g nek n vel se
Tehetséggondozás, a tudomány és az innováció széleskörű társadalmi elismertségének növelése
 • Agyelszívást visszafordító sikeres fiatal kutatók hazatelepülését szolgáló program
 • Húzóágazati innovációt népszerűsítő kampány általános és középiskolások számára
 • Az innovációt népszerűsítő médiakampány, kiállítások és táborok szervezése
 • Tudományos és kutatói ösztöndíjak, pl. OTKA-NKTH közös pályázatok, Nemzeti Tehetség Alap
nemzetk zi kapcsolatok er s t se
Nemzetközi kapcsolatok erősítése
 • EU Versenyképességi Tanácson való aktív részvétel
 • A TTI terület nemzetközi stratégiájának elkészítése
 • Nemzetközi nagyprojektek fejlesztése és kialakítása stratégiai partnereinkkel (Németország, Oroszország, Kína, Franciaország, USA, Izrael, Finnország)
 • Egy ESFRI kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása (ESS/ELI)
 • Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet budapesti működésének támogatása
szeml let s kult rav lt s
Szemlélet- és kultúraváltás
 • Fókuszálás a húzóágazatokra.
 • Csapatmunka, kritikus tömeg.
 • Partnerség, együttműködés.
 • Gazdasági és/vagy társadalmi hasznosítása az eredményeknek.
 • Tudásháromszög (oktatás-kutatás-gazdaság) a gazdaságfejlesztésben és a kormányzati munkában is!
eredm nyek
Eredmények
 • Kialakítottuk a tárcaszintű működést ellátó szervezetet a MeH, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) keretein belül,
 • Újraindítottuk a tárcaközi forráskoordinációs munkacsoportot a különböző K+F és innovációs források összehangolása érdekében,
 • Az Innovációs Alapból nyújtott pályázati források gyorsabb és egyszerűbb kifizethetősége érdekében elkészítettük a 133/2004. kormányrendelet módosítását,
eredm nyek1
Eredmények
 • Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (ETI) székhelye Budapest lett, megteremtettük az ETI magyar kötelezettségvállalásainak fedezetét, megszerveztük az ETI igazgatótanács szeptember 15-i alakuló ülését,
 • Benyújtottuk az ELI kutatási nagyberendezés helyszínpályázatát,
 • Elindítottuk a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv (NEKIFUT) Projektet,
eredm nyek2
Eredmények
 • A Kormány elfogadta az MTA trv. módosítását.
 • Elkészítettük a TTI Intézkedési Terv módosítását (közig. egyeztetésen)
 • Elkészítettük a TTI irányítási rendszer módosítását (jövő héten szakmapolitika)
 • Növeltük a vállalkozások számára a K+F forrásokat (+10 Mrd TECH pályázatra)
partners g
Partnerség
 • Az Innovatív Magyarország megteremtésében számítunk az aktív részvételükre.
 • Várjuk javaslataikat és észrevételeiket.
misszi
Misszió
 • Innovatív, versenyképes magyar gazdaság és társadalom megteremtése új szemlélet és kultúra kialakításával