10 motivace n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
10. Motivace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

10. Motivace - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Obrázky a uspořádání některých částí prezentace dle Carpenter, H uffman: Visualizng Psychology. John Wiley & Sons, Inc., 2008. 10. Motivace. Plháková, A. (2003). Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, s.319-385 Nakonečný: Motivace lidského chování, Praha, Academia 1996. Motivace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '10. Motivace' - zoey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 motivace

Obrázky a uspořádání některých částí prezentace dle

Carpenter, Huffman: Visualizng Psychology. John Wiley & Sons, Inc., 2008

10. Motivace

Plháková, A. (2003). Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, s.319-385

Nakonečný: Motivace lidského chování, Praha, Academia 1996

motivace
Motivace
 • Motivace: souhrn intrapsychických dynamických sil, které aktivují, směřují a udržují chování, obvykle směrem k nějakému cíli
 • cíl = něco získat (approach) x něčemu se vyhnout (avoidance)
motivace a motivy
Motivace a motivy
 • motivace – hledání „příčin“ chování
 • motivy (jednotlivé dynamické síly) se v reálné situaci vždy skládají a výsledné chování je vedeno usměrňováno nejnaléhavějšími motivy, případně synergií (uplatní se více motivů najednou)
 • motiv vnitřní mentální pohnutka

vnější – pobídka (incentiva)

 • motivačně-emocionální systém
  • anticipované emoce jako bezprostřední motivátory (ale ne zjednodušeně! – někdy se pouštíme do chování, které bude emočně neutrální nebo dokonce nepříjemné, ale má přinést později emoční satisfakci – např. vyhnutí se trestu, výčitkám svědomí atd.)
motivace a motivy1
Motivace a motivy
 • existuje „nemotivované“ chování?
  • uvědomované motivované projevy chování
  • nemotivované – automatické chování (dynamické stereotypy, výraz)
  • nevědomé motivy – sublimace motivů
   • (náhrada osobně nepřijatelného motivu motivem jiným – např. dynamická teorie umělecké tvorby jako sublimace sexuálních pohnutek
motivace a motivy2
Motivace a motivy
 • implicitní a explicitní motivy
 • motiv (Heckhausen) = „hodnotící dispozice“,

hodnota, kterou osobnost připisuje široké skupině výsledků (např. úspěch)

  • implicitní M – obecná připravenost reagovat na podněty, situace spojené s určitým motivem, člověk si je nemusí plně uvědomovat
  • explicitní M – sobě připisované motivy
motivace a motivy3
Motivace a motivy
 • druhy lidských motivů
  • sebezáchovné a stimulační (vycházejí z biologických potřeb)
  • psychosociální
   • sociální (vycházejí se sociální povahy lidské existence – potřeba vztahů a sociálního začlenění)
   • individuální psychické motivy (sebepojetí, sebeurčenost, smysluplnost bytí)
motivace a motivy4
Motivace a motivy
 • sebezáchovné motivy
  • motivy zajišťující přežití jedince (hlad, žízeň, tělesná teplota)
  • motivy zajišťující přežití druhu (sexuální a rodičovské motivy)
hlad a aliment rn potravn chov n
apetenční fáze a konzumace

Biologické faktory:

laterální hypotalamus – spouští příjem potravy, ventromediální hypotalamus – zastavuje příjem potravy

mozková centra – informace o stavu – glukostatická, případně lipostatická hypotéza

Hlad a alimentární (potravní) chování
motivace a potravn chov n
Motivace a potravní chování
 • kulturní modifikace potravního chování
  • co se jí a co ne
  • tělesné schéma
  • symbolický význam přijímání potravy
 • individuální psychické faktory
  • sebeurčení a sebeovládání
  • poruchy příjmu potravy
poruchy potravn ho chov n ment ln anorexie a ment ln bulimie
Poruchy potravního chováníMentální anorexie a mentální bulimie
 • Obezita – řada biologických a sociokulturních faktorů
 • Mentální anorexie a mentální bulimie symptomy

Mentální anorexie a mentální bulimie

ze a regulace p jmu tekutin
role koncentrace solí sodíku v mimobuněčných tekutinách (sodík neprochází buněčnou membránou)

nedostatek extracelulární tekutiny – žízeň, odčerpává se voda z krve, pokles krevního tlaku (další signály z ledvin, srdce a cév do mozku (hypotalamus)

hypotalamus hypofýza: antidiuretický hormon (zadržení vody v ledvinách)

ledviny renin v krvi angiotenzin-pocit žízně

při velké koncentraci sodíku v extracelulární tekutině (i v krevním řečišti) – osmózou se přesune voda z buněk (včetně neuronů hypotalamu) do krve – žízeň (např. po slaném jídle)

Žízeň a regulace příjmu tekutin
sexu ln motivy
Sexuální motivy
 • sexuální chování
  • apetence (touhy, fantazie, vzruchy)
  • konzumace (vlastní sexuální aktivity směřující k dosažení orgasmu)
 • vliv kulturních faktorů
  • restrikce – tabu (incest, věk, kasta, atd.)
  • sexuální morálka – pocity viny
  • rané zkušenosti a sexuální chování (Harlowovy pokusy s izolovanými mláďaty opic)
rodi ovsk motivy
Rodičovské motivy
 • nezbytnost péče (René Spitz – děti v ústavech, pokles hmotnosti apatie, úmrtnost; Langmeier, Matějček – Psychická deprivace v dětství, 1963) – potřeba specifického sociálního objektu
 • rodičovské chování – částečně dědičně (vnímání dětské tváře – instinktivní reakce při kontaktu; prolaktin u žen), částečně sociokulturně
 • citové přilnutí (Harlow – chlupaté modely matek, Bowlby – instinktivní motivační systém
citov p ilnut attachment
Citové přilnutí (Attachment):

přetrvávající silná emoční vazba k pečující osobě (osobám

 • Lorenzův imprinting studie ukazují na biologickou povahu citového přilnutí i u lidí (ochrana před ohrožením)
slide16

Citové přilnutí

 • Harlowovy výkumyopic – ne potrava ale kontakt je tím, co uspokojuje potřebu vazby
citov p ilnut t i typy vazby
Citové přilnutí Tři typy vazby
 • Ainsworthová - experimentální navození vazbového chování („divná situace“)

identifikovala 3 typy vazby:

 • jistá vazba

děti zůstávají blízko u matky, střednídistress když odejde, šťastné když se vrátí - kontakt

citov p ilnut t i typy vazby1
Citové přilnutí Tři typy vazby
 • vyhýbavá vazbadítě se chová stejně k matce i cizí osobě a jen zřídka křičí, když matka odejde
 • úzkostná/ambivalenídítě je neklidné, když matka odejde; když se matka vrátí, dítě vzhledává blízkost ale také se snaží vykroutit
slide19

Citové přilnutí

 • výzkumy ukazují na to, že vzorec vazby, který jsme si vytvořili v dětství přenášíme později do svých partnerských vztahů
p stupy k m otiva c i zam en na biologickou povahu motiv
Přístupy k motivaci zaměřené na biologickou povahu motivů:
 • Instinkty – vrozené vzorce chování (sebezáchovné, reprodukční) McDougall
 • sociobilogie (Wilson aj. , „sobecký“ gen)
 • Redukce puzení (Drivu)
  • C.Hull- vnitřní tenze pudí k uspokojení základních potřeb (vyhnout se deficitům),
  • homeostatická regulace – udržování rovnováhy
 • Aktivace -motivace k optimální úrovni aktivace a proměnlivosti stimulace
motivy stimulace rove aktivace a pot eba prom nliv stimulace
Motivy stimulace - úroveň aktivace a potřeba proměnlivé stimulace
 • lidé vyhledávají individuální úroveň optimální aktivace
 • Zuckerman – sensation seeking
  • vyhledávání vzrušení
  • potřeba zkušeností
  • disinhibice (potřeba „nevázanosti“)
  • citlivost na nudu
te o rie m otiva ce
Teorie motivace
 • Freudova teorie pudů:
  • pudy jsou zdrojem veškeré psychické energie
   • pudy života (sebezáchovné, sexuální)
   • pudy smrti (agresivity, sebedstrukce – s cílem anorganické stability)
  • chování motivované primitivními popudy

= agování

   • výbuchy agresivity, sebepoškozování, zneužívání, promiskuita, atd.
   • podle analytiků často při ohrožení intimního („objektového“) vztahu
te o rie m otiva ce1
Teorie motivace
 • Murrayho teorie potřeb:
  • potřeba = síla, která organizuje vnímání, myšlení, snažení a jednání určitým směrem s cílem změnit existující neuspokojivou situaci
  • potřeby primární (tělesné) a psychogenní sekundární potřeby (sexuální potřeba se objevuje jako obojí)
  • potřeby se prosazují buď spontánně nebo jsou aktivovány na základě (pozitivních a negativních) tlaků (vnějších podmínek)
  • výsledkem opakované interakce potřeby a tlaku je téma
   • je výsledkem tlaků, jimž jsme byli vystaveni při uspokojování svých potřeb v dětství – např. přísná výchova, sourozenecká rivalita, podpora rodiny atd.
  • Tematický apercepční test
slide26

Přehled Murrayho psychogenních potřeb

(Carver, Scheier, 2000 – dle Plhákové, 2003)

thematic aperception test
Thematic Aperception Test

test interpretace viděného – diagnostika implicitních motivů (energizují, vybírají a zaměřují naše chování)

 • potřeba výkonu
 • potřeba afiliace
 • potřeba moci
 • potřeba intimity

(viz dále)

psychos oci ln motivy1
Psychosociální motivy
 • implicitně založené motivační tendence (TAT)
 • big three (D. McClelland, Winter):
  • potřeba úspěšného výkonu
  • potřeba afiliace a intimity
  • potřeba moci
 • jsou založeny jako dvě protichůdné tendence
  • naděje x obava (např. naděje na úspěch x obava z neúspěchu)
p klad behavior ln korel ty vysok v konov motivace voln podle mcadamse 1994 s 625
Příklad - behaviorální koreláty vysoké výkonové motivace (volně podle McAdamse, 1994, s.625)
 • Vysoké aspirace, ale střední míra akceptovaného rizika
 • Preference situací, v nichž osobní zodpovědnost může ovlivnit výsledky
 • Tendence úspěch přičítat sobě, ale v situaci neúspěchu obviňovat ostatní
 • Podvádění nebo „pozměňování“ pravidel v zájmu dosažení žádoucího cíle rychle a efektivně
 • Záliba v cestování
 • Sebe-kontrola, inhibice a tolerance oddáleného uspokojení
 • Preference tmavých barev a formální módy
 • Rozšířená orientace na budoucnost
 • Zvýšená sociální mobilita a vyšší dosažené vzdělání
 • Podnikavý duch
 • Úspěch v podnikání
 • Výchova v rodině, kde rodiče stanovovali vysoké požadavky na výkon
 • Pravidelné krmení a poměrně striktní nácvik hygieny v dětství
motiv moci vlivu
Motiv moci - vlivu
 • McClelland:
 • dvě podoby moci
  • personalizovaná - se soustřeďuje na budování a udržování vlastní pozice,
  • socializovaná - se projevuje v podpoře druhých a v pomáhání jim (McClelland, Davis, 1972).
 • čtyři vývojová stádia orientace na moc (v paralele k psychoanalytickým stádiím vývoje)
  • přijímání moci
  • autonomie
  • asertivní prosazování
  • generativita
teorie m otiva ce
Teorie motivace
 • Maslowova hierarchie potřeb
  • interakce biologických, psychologických a sociálních potřeb
   • potřeby nedostatku,
   • potřeby bytí
te o rie m otiva ce2
Teorie motivace
 • Další psychosociální teorie
 • Kognitivní—motivace je ovlivněna atribucemi a očekáváním (očekávání x hodnota)
 • Incentivní motivace = vnější motivace —motivace je výsledkem působení vnějších podnětů
heckausenova teorie rubikon model
Heckausenova teorie – Rubikon model
 • Heckhausen (1980) - utřídění pojmů používaných v motivačním kontextu (jako např. přání, rozhodování, volní úsilí atd.), odlišení přirozeně navazujících sekvencí dějů v procesu motivace.
 • Rubikon model:
 • mezi jednotlivými fázemi existují jasné hranice,
 • dílčí fáze mají své zvláštní funkční charakteristiky (dva odlišné stavy mysli – dva různé způsoby integrace psychických procesů)
   • motivační mentální nastavení
   • volní mentální nastavení.
teorie sebedeterminace
Teorie sebedeterminace
 • Vnitřně motivované chování vychází z těchto základních potřeb
  • kompetence
  • relatedness (potřeba potvrzujících vztahů)
  • autonomie

http://www.psych.rochester.edu/SDT/theory.php

kontinuum sebedeterminace s typy motivace a typy regulace voln podle deci ryan 2002 str 16
Kontinuum sebedeterminace s typy motivace a typy regulace (volně podle Deci, Ryan, 2002, str. 16)
vnit n a vn j motivace
Vnitřní a vnější motivace

vztah vnitřní a vnější motivace (např. Deci & Ryan, Green & Nisbett)

Deci a Ryan – teorie sebedeterminace:

potřeba kompetence, vztahů a autonomie

vnější odměny mohou snižovat zájem a vnitřní motivaci

p edm tn str nka motivace c le
Předmětná stránka motivace - cíle
 • cíl = jasná představa žádoucí skutečnosti, obsahuje i předjímání uspokojení
 • cíle si volíme a vytváříme na základě zkušeností s uspokojováním potřeb
 • úroveň aspirace – stupeň objektivní náročnosti zvolených cílů
 • E. Klinger – teorie aktuálních zájmů
  • current concern = mentální stav vytvořený na základě vytvoření záměru (intence) dosáhnout určitý cíl, trvá do dosažení nebo vzdání se cíle, usměrňuje a koordinuje psychické procesy směrem ke zvolenému cíli
slide39
Vůle
 • J.Kuhl
  • sama motivace není dostačující ke sledování cíle až k jeho dosažení – zdůraznění vůle
  • integrace motivace a vůle – kontrola jednání
  • analýzy TAT příběhů – stavová a činnostní orientace
  • Personal Systems Interactions
   • 4 funkce důležité pro efektivní fungování vůle
    • udržování záměru v paměti
    • potlačení předčasného jednání
    • potlačení soupeřících impulsů k jednání
    • vyrovnávání se s duševním napětím
   • stavově orientovaní mají všechny funkce zvýšené (hlavně 2.), to zhoršuje jejich volní procesy