A portf li szerepe a pedag gusok min s t si rendszer ben
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében. Kotschy Beáta. Az előadás témái. A pedagógusok munkájának értékelése: tanfelügyelet, szaktanácsadás, minősítés Az értékelés-minősítés forrásai A portfólió fogalma, fajtái

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zoe-stark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Az el ad s t m i
Az előadás témái

 • A pedagógusok munkájának értékelése:

  tanfelügyelet, szaktanácsadás, minősítés

 • Az értékelés-minősítés forrásai

 • A portfólió fogalma, fajtái

 • A portfólió funkciói a minősítési folyamatban, az értékelés szempontjai

 • A portfólió tartalma


Tanfel gyelet szaktan csad s min s t s
Tanfelügyelet-szaktanácsadás-minősítés

Tanfelügyelet

Funkciója: az intézmény működésének és az egyes pedagógusok munkájának ellenőrzése és értékelése Gyakorisága : 5 évenként

Szaktanácsadás

Funkciója: a pedagógusok egyéni támogatása, szakmai segítése

Gyakorisága: folyamatos

Minősítés

Funkciója: a pedagógusok szakmai fejlettségi szintjének minősítő értékelése

Gyakorisága: 4 alkalom a teljes életpálya során


Ellen rz s rt kel s min s t s
Ellenőrzés-értékelés-minősítés

Segítő

értékelés

Minősítő

Motiváló

ellenőrzés

Szelektáló


Az rt kel s min s t s forr sai
Az értékelés/minősítés forrásai

Az elmúlt időszak hiányosságai, pedagógusi ellenérvek :

 • A látogatás pillanatnyi helyzetet mutat be.

 • Az értékelő szűk információs forrásra támaszkodik.

 • Az értékelésben sok a szubjektív elem.

  Javítási törekvések:

 • Az értékelés egyik forrása a portfólió, amely a pedagógus munkáját folyamatában, fejlődésében mutatja.

 • Az információk legfőbb forrása maga a pedagógus és az általa elért eredmények (portfólió, óra/foglalkozás megtekintése, tanulói eredmények, szakmai beszélgetés a portfólió és a látottak alapján), ehhez járulnak a különböző értékelések (igazgatói, tanulói-szülői, tanfelügyelői stb.).

 • Az értékelés azonos kritériumrendszer alapján történik, amelynek központi elemei a pedagógusok kompetenciái (KKK).


A portf li fogalma funkci i a min s t s folyamat ban
A portfólió fogalma,funkciói a minősítés folyamatában

A portfólió fogalma:

A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember, tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján.

Fajtái:

Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió

Papíralapú portfólió - e-portfólió

Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója


A portf li funkci i a min s t sben
A portfólió funkciói a minősítésben

A portfólió funkciói:

 • A portfólió a pedagógus fejlődésének folyamatát bemutató információk forrása!

 • A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül!

 • A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző.

 • A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg.

 • A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.


A portf li tartalma
A portfólió tartalma

Az értékelésre készített portfólió céltudatos egyéni válogatás útján készül. Érdemi része a pedagógus saját döntése alapján tartalmazhat bármilyen írott, képi, hanganyagot, amely pedagógiai tevékenységeit mutatja be, s amellyel saját véleménye szerint igazolni tudja, hogy milyen szakmai fejlettségi szinten áll.

A pedagógus reflexiói mutatják be pedagógiai nézeteit, szakmai tudatosságát, problémaérzékenységét, problémamegoldó képességét, a tanulók, tanulócsoportok ismeretének mélységét, az irántuk megnyilvánuló attitűdöket stb.


A portf li strukt r ja javasolt tartalmi elemei
A portfólió struktúrája,javasolt tartalmi elemei

 • Szerző: - Fénykép, név

 • Pedagógus OM-azonosítója

 • Szak

 • Munkahely

 • Dátum

 • TartalomjegyzéK

 • Mappák:

  • Pedagógiai portfólió

  • Szakmai önéletrajz

  • Nevelő-oktató munka dokumentumai

  • A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása/dokumentumai

  • Önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai

  • Az intézmény rövid bemutatása

  • A szakmai életút értékelése

  • Külső szakemberek értékelése


Portf li tartalma r szletezve
Portfólió tartalma részletezve

A Nevelő-oktató munka dokumentumai

2.a) Pedagógiai alaptevékenységek dokumentumai és önreflexiói

 • A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai

  Pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, elemzése; iskolai tanórák /óvodai csoportfoglalkozások tervei, tématerv, egy téma feldolgozásához kapcsolódó, összefüggő óratervek megvalósításának dokumentumai

 • Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai

  Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások megvalósításának dokumentumai

 • A tanulás támogatása

  Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek bemutatása,tanulásszervezés elemei,

 • A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése

  Pl. különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (felzárkóztatás, tehetséggondozás) szakkör, fakultáció, egyéni/csoportos fejlesztési tervek

 • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, és/vagy osztályfőnöki/csoportvezetői tevékenység, pl. tanórán kívüli aktivitás


A portf li tartalma r szletezve folytat s
A portfólió tartalma részletezve - folytatás

 • A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,0

  pl. saját értékelési módszer bemutatása

 • Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás pl. jegyzőkönyvek, konfliktuselemzések, beszámolók, esetelemzés, együttműködések dokumentumai szülőkkel, mentorral, kollégákkal, részvétel az intézmény innovációs tevékenységében, bekapcsolódás az intézmény éves munkatervében szereplő feladatok megvalósításába

 • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért pl. továbbképzések, önképzés rövid bemutatása és a szakmai fejlődésre tett hatása


A portf li tartalma r szletezve folytat s1
A portfólió tartalma részletezve-folytatás

Egyéni szakmai tevékenységek dokumentumai

Pl.: pályázati tevékenység, a kutató-fejlesztő munka elemző-értékelő bemutatása és dokumentálása; szakírói feladatok, publikációk; szakértői, szaktanácsadói tevékenységek; intézményen kívüli szakmai tevékenység leírása, értékelése és dokumentálása

A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása

Pl.: szakmai - közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság

egyéb közéleti tagság

Önálló alkotói/művészeti tevékenység bemutatása

Minimum 1- maximum 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló művészeti/alkotói tevékenységéről, munkáiról/esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény típusa, sajátos pedagógiai programja, elhelyezkedése, gyerekek összetétele stb. - maximum 1 oldalas összefoglaló

A szakmai életút értékelése

Összefoglalás a pedagógus pedagógiai szemléletéről, szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődést segítő és gátló tényezőkről, erősségeiről és hiányosságairól, további szakmai céljairól - maximum 3 oldal


A portf li dokumentumainak elemz se rt kel se
A portfólió dokumentumainak elemzése, értékelése

Az értékelés kritériumai

 • Az életpálya egyes szakaszainak követelményei

 • A pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK): tudás, képességek

  attitűdök (felelősség, autonómia)

 • Az egyes kompetenciák fejlettségét bemutató indikátorok

 • Az ezek alapján kidolgozott értékelési eszközök


Szakirodalom a t j koz d shoz
Szakirodalom a tájékozódáshoz

A portfólióról

 • Falus Iván−Kimmel Magdolna 2003. A portfólió.Gondolat Kiadói Kör, Budapest

 • Kimmel Magdolna 2007. Az e-portfólió sciencefiction vagy realitás? Pedagógusképzés, 4.sz. 5-22.

  A reflektív gondolkodásról

 • Falus Iván 2001. Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. InBáthory Z. − Falus I. szerk.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 213-234.

 • Szivák Judit 2003. A reflektív gondolkodás fejlesztése.Gondolat Kiadói Kör, Budapest

 • Kimmel Magdolna 2006. A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4 sz. 35-49.


Szakirodalom a t j koz d shoz1
Szakirodalom a tájékozódáshoz

A képzési és kimeneteli követelményekről

 • 15/2013 EMMI-rendelet. InMagyar Közlöny 2013. január 30.

  A pedagógus szakmai fejlődésének útjáról

 • Falus Iván 2006. A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest

 • Kotschy Beáta szerk. 2011. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. www.epednet.ektf.huEger, EKF