slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การโฆษณา + ประชาสัมพันธ์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การโฆษณา + ประชาสัมพันธ์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

การโฆษณา + ประชาสัมพันธ์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

การโฆษณา + ประชาสัมพันธ์. กธ. 301 ธุรกิจกับสังคมและชุมชน สฤณี อาชวานันทกุล. โฆษณาเพื่อ?. สร้างการรับรู้ของผู้บริโภค โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มแม่บ้าน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

การโฆษณา + ประชาสัมพันธ์


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การโฆษณา+ประชาสัมพันธ์การโฆษณา+ประชาสัมพันธ์

กธ. 301 ธุรกิจกับสังคมและชุมชน

สฤณี อาชวานันทกุล

slide2
โฆษณาเพื่อ?
 • สร้างการรับรู้ของผู้บริโภค โดยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มแม่บ้าน
 • สามารถสื่อด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เน้นการทำให้แบรนด์ดูมีคุณค่าเพิ่มขึ้น หรือเน้นโฆษณาตัวสินค้า
slide3
ประเภทของโฆษณา
 • โฆษณาตรง
 • โฆษณาชนิดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนสามารถจดจำแบรนด์ได้ เช่น โฆษณา IRPC-ระยอง โฆษณาไทยประกันชีวิต ข้อเสียคือ เมื่อผู้บริโภคดูแล้วไม่สามารถทราบว่าเป็นจริงตามที่อ้างไว้หรือเปล่า
 • โฆษณาแฝง มักเห็นตามละครซิทคอม เกิดเพราะคนไม่ชอบดูโฆษณา
slide4
โฆษณาที่ถูกกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 • มาตรา 22: การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
slide5
โฆษณาที่ถูกกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ต่อ)
 • มาตรา 22 (ต่อ): ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
  • (1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
  • (2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
  • (3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
  • (4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
  • (5) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)
slide6
อำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ถ้าเห็นว่ามีการฝ่าฝืน
 • มาตรา 27 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
  • (1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
  • (2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
  • (3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
  • (4) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนด
 • ในการออกคำสั่งตาม (4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทำของผู้กระทำการโฆษณา
slide7
อำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ต่อ)
 • มาตรา 28 ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
 • ในกรณีที่ผู้กระทำการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้กระทำการโฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา 27 ได้ และให้ถือว่าผู้กระทำการโฆษณารู้หรือควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ
slide8
สิทธิของผู้ประกอบธุรกิจสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ
 • มาตรา 29 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทำการโฆษณาได้
 • ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคำขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว
slide9
กฎกระทรวง 5: โฆษณาส่งเสริมการขาย กรณีชิงโชค
 • ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแล้ว หรือข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการประกวดชิงรางวัล โดยข้อความโฆษณาดังกล่าว มิได้ระบุรายละเอียดดังที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 • รายละเอียดที่ต้องระบุตามกฎกระทรวง ได้แก่
 • (ก) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการเสี่ยงโชคหรือในการประกวดชิงรางวัล
 • (ข) วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกาศชิงรางวัล เว้นแต่กรณีที่เป็นการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัลนั้น จะให้ปรากฏในส่วนที่เป็นภาพหรือในส่วนที่เป็นเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่ข้อความโฆษณาที่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดนั้นจะต้องให้ปรากฏทั้งในส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเสียง
slide10
กฎกระทรวง 5: โฆษณาส่งเสริมการขาย ชิงโชค (ต่อ)
 • (ค) ประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัล จำนวนและมูลค่าของของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท เว้นแต่กรณีที่การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวัลแต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภทก็ได้ แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุมูลค่ารวมของแถมพกหรือรางวัลทุกประเภทไว้แทน ในกรณีที่สิ่งซึ่งจัดเป็นของแถมพกหรือรางวัลเป็นสิ่งซึ่งมีมูลค่าที่ผู้บริโภคอาจทราบได้โดยทั่วไป และข้อความโฆษณานั้นได้แสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงประเภทและลักษณะของของแถมพกหรือรางวัลไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่ระบุมูลค่าของของแถมพกหรือรางวัลนั้นไว้ก็ได้
 • (ง) เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล เว้นแต่กรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร
 • (จ) วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับการท าการเสี่ยงโชคหรือการตัดสินการประกวดชิงรางวัล
 • (ฉ) สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชค หรือการประกวดชิงรางวัล
slide11
กฎหมายเอื้อมไม่ถึง & “ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย”
 • สปอตประชาสัมพันธ์
 • โฆษณาแฝง โดยเฉพาะ tie-in ประเภทต่างๆ
 • โฆษณาที่ตอกย้ำค่านิยมที่ไม่ดี หรือความเข้าใจผิดที่แพร่หลายในสังคม
slide15
โซเชียลมีเดีย vs. สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชนช่วยสร้างการตระหนักรู้ (awareness) นำไปสู่การพิจารณา (consideration) และขั้นต่อๆ ไป

โซเชียลมีเดียช่วยสร้างบทสนทนา (conversation) ความภักดีต่อ “แบรนด์” (loyalty) และการรณรงค์ (advocacy) ซึ่งสร้างการตระหนักรู้

slide16
“BRAND”

คืออะไร?

slide17
สู่แบรนด์ที่ “รับผิดชอบ” ?