Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GOD DESERVES OUR FULL ATTENTION. PLEASE TURN OFF YOUR PowerPoint Presentation
Download Presentation
GOD DESERVES OUR FULL ATTENTION. PLEASE TURN OFF YOUR

GOD DESERVES OUR FULL ATTENTION. PLEASE TURN OFF YOUR

231 Views Download Presentation
Download Presentation

GOD DESERVES OUR FULL ATTENTION. PLEASE TURN OFF YOUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GODDESERVES OUR FULL ATTENTION. PLEASE TURN OFF YOUR MOBILE PHONES. THANK YOU.

 2. PURIHIN ANG PANGINOON Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. At tugtugin ang gitara at ang kaayaang lira Hipan ninyo ang trumpeta

 3. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo’y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas

 4. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. At tugtugin ang gitara at ang kaayaang lira Hipan ninyo ang trumpeta

 5. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo’y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas

 6. Tugon ng Bayan: At Sumainyo rin.

 7. INAAMIN KO SA MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT SA INYO, MGA KAPATID,

 8. NA LUBHA AKONG NAGKASALA SA ISIP, SA SALITA, AT SA GAWA AT SA AKING PAGKUKULANG.

 9. KAYA ISINASAMO KO SA MAHAL NA BIRHENG MARIA,

 10. SA LAHAT NG MGA ANGHEL AT MGA BANAL AT SA INYO, MGA KAPATID,

 11. NA AKO’Y IPANALANGIN SA PANGINOONG ATING DIYOS.

 12. Tugon ng Bayan: Amen.

 13. lahat PANGINOON MAAWA KA, PANGINOON MAAWA KA, PANGINOON MAAWA KA

 14. choir KRISTO, MAAWA KA KRISTO, MAAWA KA KRISTO, KRISTO MAAWA KA

 15. PAPURI SA DIYOS Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan niya

 16. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin Pinasasalamatan, ka namin Dahil sa dakila mong angking kapurihan

 17. Panginoong Diyos hari ng langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat

 18. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak Panginoong Diyos kordero ng Diyos Anak ng ama.

 19. Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos sa kaitaasan

 20. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka, maaawa ka, sa amin Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan

 21. Tanggapin mo ang aming kahilingan Tanggapin mo ang aming kahilingan Ikaw na nagluluklok sa kanan ng ama Maawa ka, maawa ka sa amin

 22. Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos sa kaitaasan

 23. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan Ikaw lamang o Hesukristo ang Panginoon

 24. Kasama ng Espirito Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama Amen, ng Diyos Ama Amen

 25. Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos sa kaitaasan

 26. Tugon ng Bayan: Amen.

 27. Unang Pagbasa : Ikalawang aklat ng mga Hari (4:42-44)

 28. NOONG panahong iyon, isang lalaking taga-Baal-salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at dalawampung tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, “Ihain ninyo iyan sa mga

 29. tao.” Sumagot ang kanyang katulong, “Hindi ito magkakasya sa sandaang tao.” Iniutos niya uli, “Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon: Mabubusog sila at may matitira pa.” At inihain nga nila iyon.

 30. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon.

 31. Tugon ng Bayan: Salamat sa Diyos

 32. Salmo: Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

 33. Ikalawang Pagbasa : Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso (4:1-6)

 34. MGA KAPATID, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo

 35. at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu; gayun din naman, iisa lamang ang pag-

 36. asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

 37. Tugon ng Bayan: Salamat sa Diyos

 38. Alleluia Alleluia wikain mo Poon nakikinig ako sa iyong mga salita Alleluia, Allelu--, Alleluia

 39. Gospel Acclamation : (Lahat) Aleluya! Aleluya! Narito at dumating na isang dakilang propeta sugo ng D’yos sa bayan n’ya. Aleluya! Aleluya!

 40. Alleluia Alleluia wikain mo Poon nakikinig ako sa iyong mga salita Alleluia, Allelu--, Alleluia

 41. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu-Kristo

 42. NOONG panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling