z kon o inspekci pr ce 251 2005 sb n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb. - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb. Z ákon o inspekci práce (ZIP) u pravuje zřízení a postavení orgánů i nspekce práce jako kontrolních orgánů n a úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost o rgánů inspekce práce, p ráva a povinnosti při kontrole

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE 251/2005 Sb.' - zizi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Zákon o inspekci práce (ZIP)

upravuje zřízení a postavení orgánů

inspekce práce jako kontrolních orgánů

na úseku ochrany pracovních vztahů

a pracovních podmínek, působnost a příslušnost

orgánů inspekce práce,

práva a povinnosti při kontrole

a sankce za porušení stanovených povinností.

ip kontroluje
IP KONTROLUJE
 • dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích vč. právních předpisů o odměňování, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů, pracovní době, BOZP…
 • dodržování kolektivních smluv
 • dodržování vnitřních předpisů
m stn p slu nost
MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST
 • řídí se místem činnosti kontrolované osoby
 • ve výjimečném případě může být pověřen provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát
pracovi t
PRACOVIŠTĚ
 • pracovištěm kontrolované osoby se rozumí místa určená nebo obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby
 • ČINNOST = zajišťování výroby nebo poskytování služeb a jiná činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů
inspektor t
INSPEKTORÁT
 • vykonává kontrolu v rozsahu uvedeném v ZIP
 • ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních
 • kontroluje plnění opatření
 • poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek
inspektor je opr vn n
INSPEKTOR JE OPRÁVNĚN
 • vykonávat kontrolu podle ZIP
 • vstupovat bezplatně do objektů
 • požadovat na kontrolovaných

osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací

 • ověřovat totožnost FO
 • požadovat předložení dokladů a pořizovat kopie
 • dotazovat se zaměstnanců bez přítomnosti dalších FO
inspektor je opr vn n1
INSPEKTOR JE OPRÁVNĚN
 • ukládat opatření k odstranění nedostatků a vyžadovat písemnou zprávu o přijatých opatřeních
 • ukládat FO jménem orgánu IP pořádkovou pokutu za nesplnění povinností (neposkytnutí součinnosti pokuta až do výše 50.000,- a to i opakovaně)
povinnosti inspektora
POVINNOSTI INSPEKTORA
 • prokázat se průkazem
 • informovat odbory o zahájení

kontroly

 • chránit práva a právem chráněné

zájmy kontrolované osoby

 • zjistit při kontrole skutečný stav a doložit kontrolní zjištění
 • pořídit o výsledku kontroly protokol a seznámit kontrolovanou osobu s protokolem
povinnosti kontrolovan osoby
Povinnosti kontrolované osoby
 • vytvořit podmínky k výkonu kontroly
 • poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly
 • dostavit se v určeném termínu k projednání výsledků kontroly
sou innost zam stnavatele a org nu jednaj c ho za zam stnance
součinnost zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance
 • zaměstnavatel porušil povinnost podle ZP (např. § 62, 277, 279… projednání, informování odborů)
 • pokuta do výše 200.000,-Kč
rovn zach zen
rovné zacházení
 • nezajistil rovné zacházení se všemi zaměstnanci (pracovní podmínky, odměňování, diskriminace apod.)
 • postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem

domáhal svých práv

 • pokuta do výše 400.000,-Kč
pracovn pom r a dohody
pracovní poměr a dohody
 • zaměstnavatel porušil stanovené povinnosti při vzniku, změnách nebo skončení pracovního poměru, DoPP nebo DoPČ
 • pokuta do výše 300.000,-Kč
 • zaměstnavatel neuzavřel písemně pracovní smlouvu, DoPP nebo DoPČ
 • pokuta do výše 10.000.000,-Kč
neleg ln pr ce
NELEGÁLNÍ PRÁCE
 • podle § 5 písm. e) bod 1 zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) se nelegální prací rozumí výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah
 • pokud je umožněn výkon nelegální práce, je to podle ZoZ správní delikt, za který může být uložena

pokuta od 250.000,-Kč do 10.000.000,-Kč

odm ov n
odměňování
 • neposkytne mzdu alespoň ve výši minimální mzdy popř. nejnižší úrovně zaručené mzdy
 • neposkytne mzdu nebo některou její složku ve stanoveném termínu
 • provede srážku ze mzdy bez dohody
 • neposkytne odměnu z dohody
 • pokuta do výše 2.000.000,-Kč
odm ov n1
odměňování
 • neposkytne náhradní volno za práci ve svátek, nebo mzdu nebo příplatek za takovou práci
 • neposkytne mzdu nebo náhradní volno za přesčas
 • nezajistí podmínky stanovené pro normování práce
 • pokuta do výše 1.000.000,-
odm ov n2
odměňování
 • neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci
 • neposkytne odměnu za pracovní pohotovost nebo ji neposkytne ve stanovené výši
 • pokuta do výše

500.000,-Kč

n hrady
náhrady
 • zaměstnavatel neposkytne náhradu mzdy nebo náhradu výdajů spojených s výkonem práce
 • pokuta do výše 200.000,-Kč
pracovn doba
pracovní doba
 • zaměstnavatel nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti
 • neprojedná s odbory nebo zástupcem pro BOZP otázky BOZP a organizaci práce v noci
 • pokuta do výše 300.000,-Kč
pracovn doba1
pracovní doba
 • nevede evidenci pracovní doby
 • nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřesáhla stanovenou hranici
 • nevybaví „noční“ pracoviště
 • pokuta do výše 400.000,-Kč
pracovn doba2
pracovní doba
 • neposkytne přestávku na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku
 • nerozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
 • zaměstnanec pracující v noci není vyšetřen lékařem
 • pokuta do výše 1.000.000,-Kč
pracovn doba3
pracovní doba
 • nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn
 • nařídí práci přesčas v rozporu se ZP
 • přesčas nad rámec stanovený ZP
 • zaměstná mladistvé prací přesčas
 • pokuta do výše 2.000.000,-Kč
dovolen
dovolená
 • zaměstnavatel poruší povinnosti týkající se dovolené, dovolené za odpracované dny ………. čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu
 • pokuta do výše 200.000,-Kč
zvl tn pracovn podm nky
zvláštní pracovní podmínky
 • při zaměstnávání mladistvých se neřídí lékařským posudkem
 • nebrání mu vážné provozní důvody a zaměstnavatel nevyhověl žádosti osoby pečující o dítě mladší 15 let nebo o osobu „postiženou“ o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby
 • pokuta do výše 300.000,-
zvl tn pracovn podm nky1
zvláštní pracovní podmínky
 • porušil ustanovení týkající se vysílání na pracovní cesty nebo přeložení (těhotná, pečující osoba)
 • neposkytne MD nebo RD nebo je poskytne v rozporu se ZP
 • nezabezpečí lékařské vyšetření mladistvého
 • pokuta do výše 500.000,-Kč
zvl tn pracovn podm nky2
zvláštní pracovní podmínky
 • nepřevede těhotnou, nebo zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu nebo kojící na jinou práci
 • neposkytne přestávky na kojení nebo je poskytne v rozporu se ZP
 • zaměstná mladistvé zaměstnance v rozporu se ZP
 • pokuta do výše 1.000.000,-Kč
dal oblasti pvp
další oblasti PVP
 • agenturní zaměstnávání (§ 308 a 309 ZP)
 • pokuta do výše 1.000.000,-Kč
 • výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti – umožní dítěti výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší
 • pokuta do výše 2.000.000,-Kč
dal oblasti spr vn delikty v oblasti
další oblasti – správní delikty v oblasti:
 • bezpečnosti práce
 • úsek bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
 • úsek vyhrazených technických zařízení
 • pokuta podle správního

deliktu až do 2.000.000,-Kč

+zákaz činnosti a odnětí

oprávnění nebo osvědčení

po dkov pokuta
POŘÁDKOVÁ POKUTA
 • fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle ZIP (poskytnout součinnost při kontrole), může být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000,-Kč
 • pořádkovou pokutu lze

uložit i opakovaně

pokuta
POKUTA
 • Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k jejím poměrům, k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
 • Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, uplynul-li 1 rok od zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
 • Pokuta je příjmem státního rozpočtu.
specializovan odborn k
SPECIALIZOVANÝ ODBORNÍK
 • výjimečně lze přibrat ke kontrole specializovaného odborníka – nesmí být vůči kontrolované osobě podjatý, pomáhá inspektorovi, zachovává mlčenlivost
 • kontrolované osoba je povinna umožnit specializovanému odborníku, aby se podílel spolu s inspektorem

na výkonu kontroly

protokol
PROTOKOL
 • kontrolovaná osoba může písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů ode dne seznámení s protokolem
 • inspektor přezkoumá protokol a kontrolovanou osobu písemně vyrozumí
 • proti výsledku přezkoumání může

do 15 pracovních dnů kontrolovaná

osoba podat námitky – rozhodne

vedoucí inspektor