Kni nica a kni ni n kult ra
Download
1 / 19

Knižnica a knižničná kultúra - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Knižnica a knižničná kultúra. Mgr. Monika Lobodášová. Základná terminológia. kniha – ako tradičný predstaviteľ komunikovania ľudí prostredníctvom zaznamenaného obsahu. Plní funkciu univerzálneho komunikačného média.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Knižnica a knižničná kultúra' - ziven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kni nica a kni ni n kult ra

Knižnica a knižničná kultúra

Mgr. Monika Lobodášová


Z kladn terminol gia
Základná terminológia

kniha – ako tradičný predstaviteľ komunikovania ľudí prostredníctvom zaznamenaného

obsahu. Plní funkciu univerzálneho komunikačného média.

1. symbolické označenie jednoty myšlienkového obsahu vyjadreného textom alebo

obrazom – kniha ako symbol civilizácie, kultúry, písomníctva vôbec

2. rukopisný, tlačený alebo akýmkoľvek spôsobom rozmnožený grafický dokument,

knihársky spracovaný do zväzku a tvoriaci myšlienkový i výtvarný celok

3. neperiodická, knihársky spracovaná publikácia, ktorá má viac ako 48 strán

knihoveda (bibliológia) – náuka o knihe

súbor disciplín, ktorých predmetom výskumu je kniha a procesy spojené s jej podstatnými funkciami

súčasťou sú disciplíny zaoberajúce sa : - vývojom písma

periodickej a neperiodickej

tlače

editorstva

kníhtlače

knižnej distribúcie

propagácie kníh

činnosťou knižníc

knihovníctvo – sociálny jav, ktorý zahŕňa knižnice a knižničné systémy, ako aj teoretické,

odborné, vzdelávacie, profesijné, sociálne, kultúrne, právne a iné súvislosti

ich existencie.

Pojem sa používa na označenie: 1. sústavy knižníc

2. činnosti v knižniciach (praxeologický aspekt)

3. zamestnania (profesijný aspekt)

4. vedecká disciplína a študijný odbor (teoretický aspekt)

 • :


Z kladn terminol gia1
Základná terminológia

knihovník– informačný pracovník s príslušnou kvalifikáciou, ktorý vykonáva v knižnici

odborné činnost

knižná kultúra – súbor aktivít a výsledkov spojených s existenciou a spoločenským

pôsobením knihy. Je to oblasť kultúry, ktorá zahŕňa výrobu, distribúciu

a pôsobenie knihy v spoločnosti

knižnica – 1. kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá zhromažďuje, spracúva

a uchováva knižničný fond a poskytuje knižničné a informačné služby

čitateľom a používateľom

2. systematicky usporiadaná zbierka kníh a iných nosičov informácií, ktoré sú

určené na používanie verejnosťou alebo určitou skupinou ľudí s cieľom

uspokojovať hlavne ich informačné, kultúrne, vzdelávacie a rekreačné potreby

3. budova alebo miestnosť, kde sa takáto zbierka nachádza

knižničná jednotka – každá z vonkajšej stránky uzavretá dokumentová jednotka, ktorá je

súčasťou knižničného fondu. Musí byť zaznamenaná v prírastkovom

zozname pod samostatným prírastkovým číslom

knižničný fond – súbor vybraných, usporiadaných, spracovaných uchovávaných a priamo

fyzicky sprístupňovaných dokumentov v súlade s funkciami informačného

systému, ktorého sú súčasťou, je nadradeným pojmom pojmu

knižný fond - ktorý označuje iba časť knižničného fondu , tvoreného výlučne knihami

používateľ – jednotlivec, skupina ľudí, inštitúcia, systém, ktorému sú informácie z rôznych

informačných zdrojov určené a sprístupňované a ktorí ich prijímajú a využívajú

na uspokojovanie svojich informačných potrieb a požiadaviek

čitateľ - subjekt, ktorý sa v procese čítania prejavuje individuálnou poznávacou činnosťou,

determinovanou psychickými a socio-kultúrnymi dispozíciami a literárnym

vzdelaním, čitateľ je právnická alebo fyzická osoba, zapísaná v knižnici, na meno ktorej je vystavený čitateľský preukaz a môže využívať služby knižnice na určitý,

obmedzený čas


Dejiny kni n c a kni nej kult ry
Dejiny knižníc a knižnej kultúry

 • Vznik a existencia písma – predchodca písma

 • Priekopníkmi knižnej vzdelanosti a zakladateľmi prvých knižníc :

  starovekí Babylončania, Egypťania, Asýrčania, Gréci, Rimania, Arabi a iné kultúrne národy

 • Vznik prvých knižníc:

  vznikali výlučne v chrámoch a na panovníckych dvoroch

  až neskôr v starom Grécku a Ríme vlastníkmi knižníc sa stávali aj vzdelanci a bohatí ľudia

 • knižnica kráľa Assurbanipala - 22 000 hlinených tabuliek

 • úctu ku knihám a starostlivosť o knihy a knižnice u mnohých národov patrila k najčestnejším povinnostiam panovníkov

 • Egypťania nazývali knižnice liečebňami duše

 •  Arabi domom múdrosti.

 • Aténach - Peisistratova knižnica

 • na ostrove Samos - Polykratova knižnica

 • známa knižnica filozofa Platóna - knižnicou jeho Akadémie.

 • Alexandrijská knižnica - spojená s ústavom Museion -približne 450 000 rotúl

 • pri Serapisovom chráme bola knižnica s 43 000 rotulami

 • v malej Azii jednou z najväčších knižníc knižnica v Pergamone - 200 000 rotúl

 • Kresťanská kultúra - zväčša knižnice súčasťou kláštorov

 • Franský kráľ Karola Veľkého (768-814) - milovník kníh a vzdelanosti

 • Kníhtlač - v 15. storočí objavená JohannomGutenbergom

 • rukopisné - kódexy a prvé vytlačené exempláre - inkunábuly.


Dejiny kni n c a kni nej kult ry1
Dejiny knižníc a knižnej kultúry

 • Dejiny knižnej kultúry na Slovensku

 • Cyrila a Metoda a ich žiaci na území Veľkej Moravy

 • chrámové zbierky kníh – náboženské neskôr na študijné účely

 • 11. storočie vznik kláštorných knižníc

 • chrámové a farské knižnice v Bardejove, Levoči, Kremnici, kapitulská knižnica v Bratislave, knižnica Spišskej kapituly, diecézna knižnica v Nitre

 • vplyv husitského, renesančného a reformačného hnutia rozširovanie kníh medzi širšie vrstvy spoločnosti

 • knižnica v Spišskej Kapitule v roku 1699 - 407 zväzkov kníh, v 18. storočí - prezentuje 14 kódexov, čiže rukopisných kníh, 30 prvotlačí, 52 slovenských a 158 maďarských kníh. V roku 1900 mala knižnica okolo 5 000 zväzkov.

 • Prvá slovenská univerzita na Slovensku AcademiaIstropolitana ( 1465) počas svojho trvania (necelých 25 rokov) pravdepodobne využívala knižné zbierky kapitulskej knižnice v Bratislave a viedenskej knižnice súkromnej zbierky prednášajúceho profesora Vavrinca Kocha z Krompách

 • školské knižnice - lyceálna knižnica v Levoči - v roku 1837 - 6 000 zväzkov

 • V roku 1888 už bol vybudovaný lístkový katalóg

 • knižnica evanjelického lýcea v Kežmarku, ktorá vznikla v 16. storočí a v roku 1896 mala 38 000 zväzkov.


Najzn mej ie osvietensk kni nice
Najznámejšie osvietenské knižnice

 • Historická knižnica grófa Leopolda Andrássyho v Betliari – otvorená v roku 1816 – verejný charakter

 • Apponyiovská knižnica – zakladateľ gróf Anton Juraj Apponyi (1751-1817) vo Viedni okolo roku 1774. Počet zväzkov 30 000. V roku 1825 prevezená z Viedne do Bratislavy. Prvá knižnica, ktorá mala svoj výpožičný a čitárenský poriadok. Z Londýna - čestné exempláre vzácnych anglických publikácií. 1846 bola presťahovaná do Oponíc V dobe rozkvetu knižnica bola považovaná za Verejnú národnú knižnicu (PublicNationalLibraryofPresburg).

 • Zayovská knižnica – zakladateľ gróf Albert Zay z Uhrovca niekedy pred rokom 1840.Vtedy mala 20 500 zväzkov. 1940 bola ohodnotená na sumu 45 729 korún

 • Zo súkromných zbierok učencov ako bol Ján Čaplovič, Juraj Palkovič, Michal Rešetka , Jozef Šafárik, Martin Hamuljak vznikali knižnice verejného charakteru

 • Gašpara FejérpatakyBelopotockého (1794-1874) - zaslúžilého predstaviteľa slovenskej knižnej a knižničnej kultúry. V roku 1829 založil známu Slovenskú požičovaciu bibliotéku v Liptovskom Mikuláši, aby poslúžil uvedomovaniu a vzdelávaniu slovenského

 • V rokoch 1845 až 1849 bolo formovanie siete verejných ľudových knižníc a čitateľských spolkov, vznik Matice slovenskej , kedy bolo oživených asi 200 knižníc

 • Zákon 430/1919 Sb. o verejných knižniciach – presadzovať do praxe po roku 1925 - zakladanie knižníc v každej obci - odhadom do druhej svetovej vojny bolo na Slovensku približne 7 000 knižníc asi so 4 miliónmi zväzkov kníh


Cie a poslanie kni n c
Cieľ a poslanie knižníc

 • Knižnica je tradičná kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá už od vzniku písma získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby

 • Poslaním knižníc

  - je uspokojovať kultúrne, vedeckovýskumné, vzdelávacie a informačné potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj a zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov

  - je založené na princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie

 • Špecifické služby a dokumenty sú poskytované tým používateľom, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu využívať bežné služby a materiály

  ( ľudia s fyzickým alebo mentálnym hendikepom, hospitalizovaným alebo uväzneným)

 • Knižničný fond a služby by mali zahŕňať všetky druhy médií a modernej techniky, ale tiež aj tradičné materiály

  - musia odrážať súčasné trendy a vývoj spoločnosti a zároveň pripomínať tvorivé úsilie ľudí v dobe minulej

  - nemal by podliehať žiadnej forme ideologickej, politickej , alebo náboženskej cenzúry, ani komerčnému nátlaku


Manifestu unesco o verejn ch kni niciach
Manifestu Unesco o verejných knižniciach

 • 1 . vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku

 • 2. podporovanie individuálneho vzdelávania a sebavzdelávania, ako aj formálneho

  vzdelávania na všetkých úrovniach

 • 3. vytváranie príležitostí pre tvorivý osobnostný rozvoj

 • 4. stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mladých ľudí

 • 5. prehlbovanie poznania kultúrneho dedičstva, umenia, výsledkov vedy a techniky

 • 6. sprístupňovanie kultúrnych prejavov všetkých reprodukčných umení

 • 7. posilňovanie medzikultúrneho dialógu a podporovanie rozmanitosti kultúry

 • 8. rozvíjanie tradície ústneho podania

 • 9. zabezpečenie prístupu občanov k všetkým druhom miestnych informácií

 • 10. poskytovanie primeraných informačných služieb pre miestne podniky, združenia a záujmové skupiny

 • 11. vytváranie podmienok pre rozvíjanie informačnej a počítačovej gramotnosti

 • 12. podpora a účasť na aktivitách a programoch rozvoja gramotnosti pre všetky

  vekové skupiny a v prípade potreby zavádzanie takýchto aktivít

 • Cieľom knižníc je:

  - vytvoriť svetovú virtuálnu knižnicu dostupnú prostredníctvom globálnej knižničnej siete, no popritom zachovať knižnicu ako inštitúciu, prezentujúcu miestnu informačnú spoločnosť

  - budovanie globálneho knižnično-informačného systému podmieneného dodržiavaním všeobecne platných medzinárodných a národných legislatívnych, organizačných a technologických štandardov.


Z kon183 2000 z z o kni niciach
Zákon183/2000 Z.z. o knižniciach

 • Legislatívne upravené postavenie, úlohy, zriaďovanie, poskytovanie knižnično-informačných služieb verejnosti , ochrana , využívanie a sprístupňovanie historických knižničných fondov

 • knižničný systém SR je súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho:

  národná knižnica

  vedecké knižnice

  akademické knižnice

  verejné knižnice

  školské knižnice

  špeciálne knižnice

 • národná knižnica: Slovenská národná knižnica v Martine

 • vedecké knižnice:- univerzálne vedecké knižnice:UK v Bratislave, ŠVK v Banskej Bystrici, ŠVK v Košiciach a v Prešove, ÚK SAV v Bratislave

  - špecializované vedecké knižnice: SLK v Bratislave, SPK v Bratislave, CVTI SR v Bratislave. SEK EU v Bratislave, SLaDK pri TU vo Zvolene, SPK pri SPU v Nitre

 • akademické knižnice :(zriaďujú sa na univerzitách, fakultách a katedrách vysokých škôl)

 • verejné knižnice : - obecné knižnice,- regionálne knižnice, - krajské knižnice.


Z kon183 2000 z z o kni niciach1
Zákon183/2000 Z.z. o knižniciach

 • školské knižnice

 • špeciálne knižnice (majú špecializovaný knižničný fond, knižnično-informačné služby poskytujú najmä svojmu zriaďovateľovi, s jeho súhlasom aj verejnosti. Špeciálne knižnice väčšinou nemajú právnu subjektivitu) - špeciálne knižnice s právnou subjektivitou:Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky v BratislaveSlovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Knižnica pre mládež mesta Košice v Košiciach- špeciálne knižnice ako súčasť inej právnickej osoby: lekárske knižnicetechnické knižnicepôdohospodárske knižniceknižnice múzeí a galériíknižnice cirkví a náboženských spoločnostívojenské knižniceväzenské knižnice knižnice Zboru väzenskej a justičnej stráže)


Po et kni n c v slovenskej republike
Počet knižníc v Slovenskej republike

 • národná knižnica: 1 - vedecké knižnice: 8- akademické knižnice: 33- verejné knižnice: 8 regionálnych s krajskou pôsobnosťou29 regionálnych knižníc 106 mestských knižníc 233 obecných profesionálnych knižníc2 222 obecných neprofesionálnych knižníc - špeciálne knižnice: 95 lekárskych knižníc 35 technických knižníc15 pôdohospodárskych knižníc84 knižníc múzeí a galérií55 knižníc inštitúcií SAV21 vojenských knižníc44 knižníc ZVJS 8 iné špeciálne

 • spolu 2997 knižníc

 • Školské knižnice približne 4 500

 • spolu na Slovensku podľa štatistických údajov máme v súčasnej dobe 7497 knižníc


Zria ovate kni nice
Zriaďovateľ knižnice

 • Ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec, iná právnická osoba, fyzická osoba

 • Ministerstvo kultúry je zriaďovateľom Slovenskej národnej knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach a Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

 • Zriaďovateľom ostatných vedeckých knižníc sú alebo ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá) alebo univerzity

 • Zriaďovateľom verejných knižníc sú alebo VÚC (regionálnych knižnice a regionálne knižnice s krajskou pôsobnosťou) alebo obce ( mestské knižnice, obecné knižnice profesionálne i neprofesionálne)

 • Zriaďovateľom školských knižníc je škola, resp. obec, ktorá je zriaďovateľom školy

 • zriaďovateľom Parlamentnej knižnice je Národná rada SR.

 • Špeciálne knižnice sú buď samostatné právnické osoby, alebo sú súčasťou organizácie, podniku, inštitúcie. Samostatné právnické osoby sú: Knižnica pre mládež mesta Košice, Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči


N pl innosti kni nice
Náplň činnosti knižnice

 • uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať svoj knižničný fond

 • vykonávať odbornú evidenciu, revíziu a vyraďovanie knižničného dokumentu z knižničného fondu

 • odborne spracúvať svoj knižničný fond

 • vypracovať a sprístupniť knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby

 • dodržiavať podmienky poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby

 • poskytovanie knižnično-informačných služieb (používateľ nesmie opomenúť, že táto služba je záväzkovým právnym vzťahom)

 • základné knižnično-informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a ústne faktografické a bibliografické informácie. Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne

 • špeciálne knižnično-informačné služby sú najmä písomné bibliografické informácie, rešerše, medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším informačným zdrojom, prehľadové štúdie, poskytovanie kópií knižničných dokumentov, preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií. Špeciálne knižnično-informačné služby sa môžu poskytovať za primeranú úhradu.

 • Odborné činnosti knižnice zabezpečuje odborný zamestnanec knižnice s vysokoškolským vzdelaním alebo so stredoškolským vzdelaním, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť


Kni ni no informa n slu by
Knižnično – informačné služby

 • 1. Základné knižničné služby – výpožičné - bibliograficko-informačné

  – konzultačné

  - inštruktážne

 • 2. Nadstavbové knižničné služby – rešeršné

  – referátové

  - referenčné

 • 3. Vyššie knižničné služby – študijno-rozborové

  – expertízne

  – prognostické

 • 4. Doplnkové knižničné služby - elektronické

  – metodické

  – reprografické

  – mikrografické

  – currentcontens

  – propagačné

  – publikačné

  - prekladateľské


Kult rno vzdel vacia innos
Kultúrno-vzdelávacia činnosť

 • vplyv spoločenských pomerov

 • postavenia knižníc v spoločnosti

 • Manifest IFLA/UNESCO o verejných knižniciach z roku 1994 kladie dôraz na :

  - oblasť rozvoja čitateľských návykov detí

  - rozvoj predstavivosti a tvorivosti

  - zlepšovanie vyjadrovacích schopnosti a slovnej zásoby

  - informačná gramotnosť

  - vzory správania a riešenia problémov

  Konkurencia kníh : - počítačové hry, televízia, multimediálny a virtuálny priestor

  negatívny dopad - postupne zabíjajú ich kreativitu, vlastnú predstavivosť, fantáziu

  - zreteľ požiadavky a potreby mladých ľudí a tiež dospelého

  používateľa

 • Orientácia : - na širokú verejnosť (všetky skupiny verejnosti v lokalite, v ktorej knižnica pôsobí)

  -možnosti integrácie (stretnutia rôznorodých skupín )

  - možnosti multikultúrnosti (poznávaniu a zbližovaniu rozličných kultúr)


Aktivity kni nice v oblasti kult rno vzdel vacej innosti
Aktivity knižnice v oblasti kultúrno-vzdelávacej činnosti

 • Aktivity:

  - podporujú celoživotné vzdelávanie občanov a návyk využívať najnovšie informácie pre usmerňovanie súkromného, občianskeho i spoločenského života, - podporujú čitateľské aktivity občanov, - vytvárajú priestor na prezentáciu vedomostí, schopností, zručností i talentu jednotlivcov i skupín, - vytvárajú priestor pre komunikáciu medzi jednotlivými skupinami verejnosti, - podporujú vytváranie záujmu a návyku občanov na kultúrne využívanie voľného času, - podporujú vytváranie dobrých vzťahov medzi knižnicou a verejnosťou

 • Formy,

  - krátkodobé - beseda, prednáška, diskusia, - dlhodobé - cyklus, program, pobyt, krúžková a klubová činnosť. Z hľadiska objektu pôsobenia ide o aktivity: - pre deti - vekové stupne, - pre mládež - stredoškolská, vysokoškolská, pracujúca, - pre dospelých-ekonomicky aktívni, seniori, nezamestnaní, ženy na materskej dovolenke ap

 • Metódy - predčítanie

  -rozprávanie

  -beseda

  - dramatizácia

  - exkurzia

  – prednáška

  - diskusia

  - literárno-hudobné pásmo –

  - výstavka, výstava,

  - súťaž, kvíz


Informa n v chova
informačná výchova činnosti

 • Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre jednotlivé skupiny verejnosti

 • dlhodobý, postupný a cieľavedomý proces

 • osvojenie si vedomostí, schopností a návykov potrebných pre dosiahnutie informačnej gramotnosti a interakcie s informačným prostredím

 • Realizácia:

  - vo vyučovacom procese v škole

  - na prenesených vyučovacích hodinách v knižnici

  - v rámci mimoškolských a voľnočasových aktivitách

  - ďalšieho vzdelávania


Najzn mej ie kult rno vzdel vacie innosti dlhodob ho charakteru
Najznámejšie činnostikultúrno–vzdelávacie činnosti dlhodobého charakteru:

 • Deň ľudovej rozprávky – čítanie, súťaže, kvízy z tvorby Pavla Dobšinského

 • Noc s Andersenom – zábavné večery na počesť H. Ch. Andersena

 • Čítajme si - detský čitateľský maratón .Cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa Objav mlieko - Svetový deň mlieka – zábavné podujatia na podporu pitia mlieka (jún)

 • Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! - základným motívom súťaže je „čítanie ako hra“. Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov mladšieho školského veku.

 • Kráľ detských čitateľov – Snem Kráľov čitateľov

  Myšlienka vznikla v 90. rokoch minulého storočia s cieľom aktivizovať čítanie detí. 

 • Túlavá knižnica - Podujatie špeciálne určené na letné, prázdninové mesiace

 • Týždeň slovenských knižníc -Celoslovenské podujatie, ktoré každoročne vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc. Cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice

 • Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe Festival rozhlasových rozprávok, ktorý každý druhý rok pripravuje Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Zázračný oriešok je predovšetkým významným projektom na podporu čítanie detí a mládeže

 • Svet je kniha - Analfabeta Negramotná

  Multižánrový kreatívny projekt na podporu čítania, ktorý sa realizuje vďaka podpore Ministerstva kultúry. Autorom projektu je spisovateľ Daniel Hevier a do jeho aktivít budú zapojení aj ďalší slovenskí autori a ilustrátori

 • literárne súťaže – Štúrovo pero

 • súťaže v prednese – Šaliansky Maťko

  - Hviezdoslavov Kubínad