anal za skryt ch vz ahov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analýza skrytých vzťahov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analýza skrytých vzťahov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Analýza skrytých vzťahov - PowerPoint PPT Presentation


  • 213 Views
  • Uploaded on

Analýza skrytých vzťahov. zhluková analýza viacrozmerné škálovanie analýza preferencií. Zhluková analýza. zaraďuje skúmané objekty do skupín (zhlukov) tak, aby bola čo najväčšia podobnosť medzi objektmi vnútri skupiny a zároveň, aby sa čo najväčšmi líšili od objektov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analýza skrytých vzťahov' - zivanka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anal za skryt ch vz ahov
Analýza skrytých vzťahov

zhluková analýza

viacrozmerné škálovanie

analýza preferencií

zhlukov anal za
Zhluková analýza

zaraďuje skúmané objekty do skupín (zhlukov)

tak, aby bola čo najväčšia podobnosť

medzi objektmi vnútri skupiny a zároveň,

aby sa čo najväčšmi líšili od objektov

zaradených do ostatných skupín

meranie podobnosti
Meranie podobnosti

vzdialenosťou

čím sú objekty od seba viac vzdialené,

tým sa na seba menej podobajú

euklidovsk vzdialenos
Euklidovská vzdialenosť

vzdialenosť medzi i a j = di,j

X - 1. index (i,j) - označenie respondenta

2. index (k) - vlastnosť, ktorá je predmetom merania

formovanie zhlukov
hierarchické

zhlukovacie metódy

zaradený objekt už nikdy

neopustí zhluk

nehierarchické

zhlukovacie metódy

zaradený objekt bude

preradený do iného, ak to

povedie k lepšiemu

riešeniu

Formovanie zhlukov
hierarchick zhlukovacie met dy
Hierarchické zhlukovacie metódy

aglomeratívne – každý objekt predstavuje

samostatný zhluk a  postupným zoskupovaním

sa vytvárajú väčšie zhluky

divízne – všetky objekty sú členmi jedného zhluku

a postupným rozdeľovaním vznikajú menšie zhluky

met da najbli ieho suseda
Metóda najbližšieho suseda

objekt bude zaradený do zhluku, ak vzdialenosť

medzi ním a aspoň jedným objektom, ktorý

už je v zhluku, je menšia ako

vopred stanovená minimálna vzdialenosť

met da najvzdialenej ieho suseda
Metóda najvzdialenejšieho suseda

objekt bude zaradený do zhluku, ak vzdialenosť

medzi ním a všetkými objektmi,

ktoré už sú v zhluku, je menšia ako

vopred stanovená minimálna vzdialenosť

met da vyu vaj ca priemern vzdialenos
Metóda využívajúca priemernú vzdialenosť

objekt bude zaradený do zhluku, ak priemerná

vzdialenosť medzi ním a všetkými objektmi,

ktoré už sú v zhluku, je menšia ako

vopred stanovená minimálna vzdialenosť

vyu itie zhlukovej anal zy
Využitie zhlukovej analýzy

segmentácia trhu

testovanie trhu - nájdu sa podobné oblasti a

na testovanie sa vyberie len 1 alebo menší počet

viacrozmern k lovanie
Viacrozmerné škálovanie

skúma, ako sú reálne objekty vnímané

alebo porovnávané

výstup: mapa vnímania:

ako je objekt vnímaný

ako je objekt vnímaný v porovnaní s konkurenciou

môže byť aj:

pozícia ideálneho objektu

ako je objekt vnímaný v porovnaní s ideálnym

pr stupy
založené na atribútoch

hodnotenie objektov podľa

vopred určených vlastností

bez udania atribútov

objekty sa posudzujú ako celok

Prístupy
viacrozmern k lovanie zalo en na atrib toch
výhody

jednoduché:

na získavanie údajov

na spracovanie

na interpretáciu

nevýhody

vytvorený zoznam vlastností

nemusí byť:

presný

kompletný

respondenti vnímajú objekt ako

celok

Viacrozmerné škálovanie založené na atribútoch
viacrozmern k lovanie bez udania atrib tov
výhody

nie je potrebné vytvoriť zoznam

neskreslené skúmanie tým, že

by sa neuviedli niektoré

vlastnosti

nevýhody

niekedy ťažšie vyjadriť

vnímanie bez toho, aby sa

určilo, podľa čoho

kritériá posudzovania sa môžu

líšiť

Viacrozmerné škálovanie bez udania atribútov
anal za preferenci
Analýza preferencií

porovnávanie hypotetických objektov

zistiť, aký význam prikladajú respondenti

rôznym úrovniam atribútov bez toho, aby sa ich

na to priamo pýtali

postup
Postup

výber atribútov

určenie úrovne atribútov

výber spôsobu zberu údajov

atrib ty a ich rovne
Atribúty a ich úrovne

atribúty = vlastnosti:

ovplyvniteľné – firma dokáže atribúty meniť

dôležité – vplývajú na rozhodovanie

spotrebiteľov

úrovne atribútov:

počet úrovní – počet variantov jednej vlastnosti

ich konkrétne hodnoty

sp sob zberu dajov
Spôsob zberu údajov

párové porovnávanie

celkový profil

pou itie anal zy preferenci
Použitie analýzy preferencií

vývoj nových produktov

modifikácia existujúcich produktov

zostavenie prvkov marketingového mixu

predpovedanie vývoja