professional teaching standard standards for teaching mathematics n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROFESSIONAL TEACHING STANDARD: Standards for Teaching Mathematics PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROFESSIONAL TEACHING STANDARD: Standards for Teaching Mathematics

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

PROFESSIONAL TEACHING STANDARD: Standards for Teaching Mathematics - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

PROFESSIONAL TEACHING STANDARD: Standards for Teaching Mathematics. By (Group 6A): Nor Farifhan Binti Ibrahim D20081033183 Chieng Hui Ying D20081033195 Misriyah Binti Mohd Kassim D20081033176 Junaidah Binti Azmi D20081033189 Emiliana Binti Amirullah D20081033203. P engenalan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROFESSIONAL TEACHING STANDARD: Standards for Teaching Mathematics


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. PROFESSIONAL TEACHING STANDARD:Standards for Teaching Mathematics By (Group 6A): Nor FarifhanBinti Ibrahim D20081033183 ChiengHui Ying D20081033195 MisriyahBintiMohdKassim D20081033176 JunaidahBintiAzmi D20081033189 EmilianaBintiAmirullah D20081033203

  2. Pengenalan • Kamimemilihprinsip (standards) dalam Professional Standards for Teaching Mathematics, NCTM • Visions: - being able to formulate and solve problems, - to judge the role of mathematical reasoning in a real-life situation, and - to communicate mathematically.

  3. Guru yang berkesanadalah guru yang berupayauntukmenyediakanaktivitipembelajaranmelibatkanmuridsecaraaktifdanmencabarmerekauntukberfikir Trimble 2003

  4. Dalammencapaivisi, perubahantelahdilakukanmelaluiapa yang diajardanbagaimanaprosesp&pdijalankan • Enamprinsip (standards) akandihujahiaitu: a. Latihan (Tasks) b. Peranan guru (Discourse) c. Perananpelajar (Discourse) d. Alatdanbahan (Discourse) e. Persekitaran (Environment) f. AnalisisPengajarandanPembelajaran (Analysis)

  5. Apakah NCTM? • Kenapa standard tersebutsangatberguna?

  6. TASKS DISCOURSE ENVIRONMENT ANALYSIS

  7. TASKS Projek, soalan, permasalahan, aplikasi, kuiz

  8. DISCOURSE Cara untukmenyampaikan, berfikir, mempersembah, persetujuan

  9. Suasanaatau • tempatuntukp&p • dariaspekfizikal, • sosial, • perkembangan • intelek ENVIRONMENT

  10. Memerhatidan menilaip&p berdasarkan tasks, discourse, dan environment ANALYSIS

  11. STANDARD 1 : (Latihan Yang Bermakna) Worthwhile Mathematical Tasks

  12. Pengajarandanpembelajarandalam Matematikberbezadenganmatapelajaran lain. Di sampingkemahiranmengira yang melibatkandayapemikirandankreativiti yang tinggi, ianyajugamemerlukankefahaman sesuatukonsepdengantepatdanmenyeluruh TengkuZawawi Bin TengkuZainal (1997)

  13. KONTEN MATEMATIK PELAJAR ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM PENYEDIAAN LATIHAN KAEDAH BELAJAR PELAJAR

  14. KONTEN MATEMATIK Sejauhmanakahtugasan yang disediakanmeliputikonsepdankaedah yang ingindiajar?? Adakahtugasan yang diberikanmeningkatkankefahamanpelajarberkenaankonsep yang telahdiajar?? Adakahsoalan yang diberikanhanyamemerlukanpelajarmencarijawapanterusdaripadasoalan yang diberiataupunmemerlukanpertimbanganpelajaruntukmenyelesaikanmasalah yang diberi?? Adakahtugasan yang diberikanmembolehkanpelajarmenguasaikemahiranasassesuatutopik??

  15. PELAJAR Terdapatsekurang-kurangnyatigafaktor utama yang mempengaruhipenguasaan Matematikseseorangpelajar: • Strategi am dalamoperasitambah, tolak, darabdanbahagi. • Ingatan (memory) • Latihandanamalan yang berterusan (Flansburg, 1994)

  16. KAEDAH BELAJAR Adakahpelajarlebihgemarbelajarmelaluiaktiviti?? Bagaimanakahgayapemikiranpelajaritusendiri?? Bagaimanapelajarmengkajisesuatukonten yang diberi?? GURU PERLU MEMBERI RUANG KEPADA PELAJAR UNTUK BERFIKIR

  17. BENTUKBENTUKLATIHAN

  18. PENYELESAIAN MASALAH KONSTRUKTIVISME BENTUK BENTUK LATIHAN LATIHAN BERTULIS PROJEK APLIKASI

  19. PENYELESAIAN MASALAH Polya Model FahamSoalan LihatSemula MerancangStrategi MelaksanakanStrategi

  20. KONSTRUKTIVISME Ilmupengetahuansekolahtidakboeh dipindahkandaripada guru kepada guru dalambentuk yang serbasempurna Muridperlubinasesuatupengetahuanmengikutpengalamanmasing-masing.

  21. PROJEK Pelajarperlumenjalankanprojek yang diberikandalambentukkumpulan. Semuaahlikumpulanperluterlibatdalam perbincangan, rangkakerja, analisisdan menyediakanlaporanbertulisprojek yang diberikan

  22. APLIKASI LatihanatautugasandalambentukaplikasipentinguntukmenanamkankesedarandalamdiripelajartentangkegunaandankepentinganMatematik PelajartidakberasasubjekMatematikmerupakansubjekmengiradanhanyaperlubelajaruntuk lulus dalamujiansemata-mata

  23. LATIHAN BERTULIS Bertujuanuntukmeningkatkankefahamanpelajardalamsesuatukemahirandankonsep yang dipelajari Latihanbertulisperlulahmemberikanlatihanarastinggisupayapelajarbolehberfikirsecarakritisdankreatif

  24. SITUASI 1 Guru inginmengajartajukmelibatkan PERIMETER dan LUAS. • Perkara-perkarapenting yang perlu dimasukkandalamtugasan yang diberi : • Konsep • Kaedah • Kemahiran

  25. TUGASAN 1 Cari perimeter dan luas kedua-dua rajah di bawah 16 cm 20 cm 16 cm 5 cm

  26. TUGASAN 2 Emiliana ingin membina sangkar untuk arnab kesayangannya, Si Putih. Dia Mempunyai panjang pagar sebanyak 50 meter. Sila kemukakan cadangan saiz sangkar yang sesuai supaya arnabnya selesa tinggal dan bermain dalam sangkar tersebut.

  27. SITUASI 2 Cikgu Farifhan ingin mengajar tajuk berkaitan pecahan. Walau bagaimanapun beliau mendapati penerangan-penerangan yang Diberikan dalam buku teks hanya fakta Semata-mata. Pada pendapat anda, apakah cadangan yang boleh diberikan kepada Cikgu Farifhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya?

  28. LatihandalamMatematiktidakhanya Diperolehidaribukuteksataubuku kerja , malahiabolehdidapatidimana manasahajadalamaktivitikehidupan seharian (Flansburg, 1994).

  29. TUGASAN Cikgu tersebut boleh mengambil alternatif dengan menggunakan permainan menerusi online http://www.mathwarehouse.com/fractions/manipulatives/visual-fractions.php

  30. KESIMPULAN Guru memainkanperanan yang pentinguntukmenyusunaktiviti yang menarik agar pelajardapatmengikutipembelajaran Matematik yang bermakna Bukuteksbolehdigunakansebagairujukanpentingbagi guru tetapi guru jugabolehmerujuksumber-sumber lain untuk menyediakanlatihan yang bermanfaat Latihan yang digunakanhendaklahmembolehkanpelajar menyelesaikanmasalahMatematik, membuatperkaitan, berkomunikasidalamMatematikdanberfikirsecarakritisdan kreatif Latihan yang digunakanjugahendaklahberupayameningkatkan kemahiran-kemahiran yang terlibatdalamMatematik

  31. Standard 2,3,4 (Discourse) 2 – Peranan Guru 3 – PerananPelajar 4 – AlatdanBahan

  32. Wacana (Discourse) Apakahituwacana? Prosespengajarandanpembelajaranyang melibatkancara-carauntukmembentang, berfikir, bercakapdanberbahastentangsatu idea. (NCTM, 1991)

  33. Tugas yang disediakandalamwacana

  34. Standard 5PERSEKITARAN(environment)

  35. PERSEKITARAN Kamus Dewan Edisi ke-empat Persekitaran bermaksud kawasan di sekeliling sesuatu tempat atau kawasan sekitar Persekitaran pengajaran dan pembelajaran dapat dikaitkan dengan suasana atau budaya sekolah daripada aspek fizikal, sosial dan perkembangan intelek.

  36. Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi, reka bentuk, pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah.

  37. FIZIKAL SOSIAL PERSEKITARAN PERKEMBANGAN INTELEK

  38. FIZIKAL KamusDewanEdisike-empat, • Fizikalbermaksudbukankebendaanataukeadaanalamsemulajadi

  39. ASPEK FIZIKAL MERANGKUMI: • Kebersihan bilik darjah, tandas, kantin dan kawasan sekolah • Kemudahan sekolah yang mencukupi dan digunakan dengan baik • Keselesaan seperti ruang untuk bergerak yang mencukupi dan peredaran udara yang baik • Keselamatan anggota sekolah dilindungi dengan peraturan sekolah dan juga kawalan keselamatan lalu lintas • Keindahan sekolah seperti tumbuh-tumbuhan, bunga serta perhiasan

  40. Atan Long (1998) menyatakanbahawakeadaanfizikalbilikdarjahmemainkanperanan yang pentingdalampengajarankeranapelajarakanmerasagembiradidalambilik yang mempunyaisuasana yang menyenangkan.

  41. Apakahciri-ciri yang menyumbangkepadasuasanabilikdarjah yang menyenangkan ?

  42. Lantai yang bersih • Susunan meja dan kerusi yang tersusun • Tingkap yang tidak berhabuk • Pencahayaan yang mencukupi • Pengudaraan yang baik • Papan kenyataan yang dilengkapi dengan jadual waktu, jadual bertugas, carta organisasi, pelan keselamatan dll

  43. SOSIAL KamusDewanEdisike-empat, • Berkaitandenganpersahabatan, pergaulandanaktivitimasalapang

  44. ASPEK SOSIAL MERANGKUMI: • Hormat-menghormatiantaraanggotasekolahsertamematuhiperaturansekolah • Bekerjasama, sediamembantuuntukmenjalankantugastanparungutan • Kemesraandaripadapergaulandankeriangandalamaktivitidisekolah - perhubungan yang mesraantara guru danpelajar.

  45. PERKEMBANGAN INTELEK ASPEK PERKEMBANGAN INTELEK MERANGKUMI: • aspekbudayailmusepertisemangatinginbelajar, samaadadalambilikdarjahataudiperpustakaansekolah.

  46. Standard 6 (Analysis) AnalisisPengajaran Dan Pembelajaran (Analysis of Teaching and Learning)