T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation

slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı
504 Views
Download Presentation

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Laboratuar Hizmet Sunumu İhtiyaçlarının Toplu Alım Yöntemi ile Karşılanması Ramazan KARABAL

 2. Bakanlığımızca yayımlanan 06 Ağustos 2010 tarihli ve 2010/56 sıra nolu Genelge ile, Genelge eki listede isimleri belirtilen kurumların (629 Adet Kurum) laboratuar hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan; • Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımlarının • Laboratuar Hizmet Alımlarının • Bundan sonra İl Sağlık Müdürlüklerince toplu alım yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

 3. PEKİ NEDEN TOPLU ALIM • İdari kapasitenin (satın alma yönü ile) artırılması. Bilindiği üzere satın alma süreçleri bilgi ve deneyim gerektiren, mali ve manevi bazı riskler taşıyan zorlu bir süreçtir. Bu nedenle her kurumda istenilen özellikte personel bulmak zor olmaktadır. Toplu satın almalar idari kapasitenin artırılmasına katkı sağlayan uygulamalardır.

 4. PEKİ NEDEN TOPLU ALIM • Toplu Satın Alma Gücünün Kullanılması Bilindiği üzere satın alma süreçleri hem idareler açısından hem de firmalar açısından maliyet getirmektedir. Firmalar bu maliyetlerini ise teklif fiyatlarına bir şekilde yansıtmaktadır. Toplu satın almalar bu maliyetlerin en aza indirilmesi ve uygun fiyatların oluşmasına katkı sağlayan uygulamalardır.

 5. PEKİ NEDEN TOPLU ALIM • ORTAK TEKNİK ŞARTNAMELER Bilindiği üzere satın almalarda belirli bir markayı, ürünü, firmayı tarif etmeyen teknik şartnameler hazırlanması gerekmektedir. Toplu satın almalar ortak teknik şartnamelerin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

 6. Uygulama Esasları-1 • Söz konusu alımlarda öncelikle Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesi ile 13/05/2010 tarih ve 19579 sayılı genel yazılarına uygun hareket edilecektir. • İl Sağlık Müdürlükleri söz konusu alımları verilen toplu alım yetkisi çerçevesinde bizzat kendileri yapacaklardır. • İl Sağlık Müdürlükleri, ekli listede isimleri belirtilen kurumların 2011 ve sonrası yıllar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplu alıma çıkacaklardır.

 7. Uygulama Esasları-2 Genelge eki listede isimleri belirtilen kurumların ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımı şeklinde mi yoksa Laboratuar Hizmet Alımı şeklinde mi karşılanacağı hususu; kurumların personel durumu, devam eden mevcut sözleşmelerin durumu, kurumun rolü ve hizmet sunum kapasitesi, varsa kurum demirbaşında olan cihazların durumu ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01/03/2010 tarih ve 2010/11 sıra nolu genelgesinde belirtilen hususlar çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlükleri bünyelerinde anılan genelge gereği kurulan komisyon tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede komisyonlar hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Kit Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması ile hangi kurumların hangi ihtiyaçlarının Laboratuar Hizmet Alımı ile karşılanmasının uygun olacağına karar vereceklerdir.

 8. Uygulama Esasları-3 • İl Sağlık Müdürlükleri hizmette aksamalara meydan vermeyecek şekilde toplu alıma ilişkin ihale hazırlık işlemlerine bir an önce başlayarak, işe başlama tarihi 03/01/2011 olacak şekilde söz konusu toplu alıma ilişkin sözleşmeleri imzalamış olacaklardır. • Ancak kurumların devam eden mevcut sözleşmelerinin bitiş tarihleri dikkate alınarak ihale dokümanında her bir kurum veya cihaz bazında değişik işe başlama tarihleri belirlenebilecektir. • Kurumlar tarafından söz konusu alımlar için imzalanmış olan mevcut sözleşmelerin, sözleşme hükümleri çerçevesinde uygulanmasına devam edilecektir.

 9. Uygulama Esasları-4 • Kurumlarca işin başlama tarihi 01/01/2011 veya ileriki bir tarih olacak şekilde ilana çıkılmış ve genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihale tarihi gelmemiş olan ihaleler iptal edilecektir. • Ekli listede isimleri belirtilen kurumların devam eden ve 01/01/2011 tarihinden önce herhangi bir tarihte bitecek olan mevcut sözleşmeleri nedeniyle yenilenmesi gereken ihaleleri; İl Sağlık Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni dâhilinde alınacak miktar ve işin süresi bir yıllık ihtiyacı geçmeyecek şekilde kurumlar kendileri yapabileceklerdir.

 10. Uygulama Esasları-5 • Sağlık Müdürlüklerince yapılan toplu alımların sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürede doğacak ihtiyaçlar, İl Sağlık Müdürlüğünün bilgisi ve izni dâhilinde kurumların kendisi tarafından temin edilebilecektir. • Söz konusu alımlar için gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılıp yapılmayacağı ile bu yüklenmenin süresinin ne kadar olacağına karar verme yetkisi İl Sağlık Müdürlerindedir. • Genel bütçe kaynaklarından yapılacak olan alımlar bu genelge kapsamında değildir.

 11. Uygulama Esasları-6 • İl Sağlık Müdürlükleri kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak; küçük ölçekli kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, toplu alımın getireceği fiyat avantajlarından faydalanılması, gerekli rekabetin sağlanması ve ihale sürecinde yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemek amacıyla; • Cihazlar bazında kısımlardan/kalemlerden/gruplardan oluşan, kısmi teklife açık, birim fiyat teklif ile toplu alıma çıkacaklardır. • Söz konusu kısımlar/kalemler/gruplar için tek bir ihale kayıt numarasıyla ihaleye çıkılabileceği gibi birden fazla ihale kayıt numarası ile ihaleye de çıkılabilir.

 12. Uygulama Esasları-7 • Toplu alımlara ilişkin olarak İl Sağlık Müdürlerine verilen ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi çerçevesinde, ilgili mevzuatta ihale yetkilisince yapılması öngörülen tüm işlemler İl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde İl Sağlık Müdürleri bu yetkilerini yardımcılarına devredebilecektir. • Teknik şartnameler ekli listede isimleri belirtilen kurumlarca hazırlanabileceği gibi Sağlık Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından da hazırlanabilir. Bu konuda karar verme yetkisi İl Sağlık Müdüründedir. • İhale onay belgesi kullanılabilir ödenek tutarı bölümünde, hangi döner sermaye işletmesinden ne kadar ödenek kullanılacağının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.

 13. Uygulama Esasları-8 • Tip idari şartnameye ve sözleşmeye söz konusu alımlara ilişkin bedellerin her bir döner sermaye işletmesinin bütçesinin ilgili kaleminden ödeneceğine dair hüküm konulması, ayrıca ödeme saymanlıklarının belirtilmesi gerekmektedir. • Sözleşme yapıldıktan sonra adına ihale yapılan ekli listede isimleri belirtilen kurumlara ihale işlem dosyasının onaylı birer suretinin gönderilmesi gerekmektedir. • Alınacak mal veya hizmetin muayene kabul işlemleri, ihtiyacı karşılanan ekli listede isimleri belirtilen kurum yetkilisince oluşturulacak komisyonlarca yapılacaktır.

 14. Uygulama Esasları-9 • Toplu alımlarda alım konusu mal veya hizmet bedellerinin her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle yükleniciler tarafından sözleşme ediminin yerine getirilmesi sonucunda yapılacak ödemelere ilişkin işlemlerin, toplu alımla ihtiyacı karşılanan her bir döner sermaye işletmesinin gerçekleştirme görevlilerince yapılarak harcama yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir. • Sözleşmenin devri, değişikliği, feshi gibi işlemler sözleşmeyi imzalayan İl Sağlık Müdürlerince yapılacaktır.

 15. Teşekkürler. Ramazan KARABAL Hst.Müd.Yrd.