Podstawa prawna - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawa prawna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawa prawna

play fullscreen
1 / 53
Podstawa prawna
120 Views
Download Presentation
zion
Download Presentation

Podstawa prawna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach tzw. Małych projektówSPOTKANIE INFORMACYJNEMIŁORADZ / STARE POLE8-9 MAJA 2014 r.

 2. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.(DZ. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 3. Osoby prawne (np. gminy) albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Małe projekty – kto może być beneficjentem ?

 4. Osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, mają miejsce zamieszkania na obszarze objęty LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze. Małe projekty –kto może być beneficjentem ?

 5. Projekt będzie realizowany w nie więcej niż w 2 etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy. Podmiot, któremu został nadany nr identyfikacyjny ARiMR. Podmiot, który spełnił warunki określone w rozporządzeniu i przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą małych projektów. Małe projekty –warunki przyznania pomocy

 6. 1) Koszty ogólne a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłaty za patenty lub licencje, c) badania lub analizy, d) sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. 2) koszty robót budowlanych, 3)koszty wynagrodzenia lub świadczenia usług, w tym usług prawniczych lub księgowych, 4) koszty podłączenia do Internetu, Małe projekty –koszty kwalifikowalne

 7. 5) opracowania, druku lub powielania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczania materiałów prasowych w prasie, 6) koszty najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu, 7) zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich, 8) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu, 9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, Małe projekty –koszty kwalifikowalne

 8. 10)wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych, 11) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej, 12) tworzenia stron internetowych, 13) upominków lub nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów, 14) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia, 15) podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń, 16) noclegu uczestników szkoleń-w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni, 17) tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim Małe projekty –koszty kwalifikowalne

 9. Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji i jest realizowany także poza obszarem objętym LSR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowalnymi małych projektów! Refundacji podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta! Małe projekty –WAŻNE INFORMACJE

 10. Całkowity koszt małego projektu musi wynosić co najmniej 4,5 tys. zł. Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2007-2013 wynosi 200 tys. zł na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. zł. Małe projekty –WAŻNE INFORMACJE

 11. W przypadku tzw. „małych projektów” nie można uzyskać wsparcie na prowadzenie szkoleń w zakresie następujących dziedzin (realizowane w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”): 1) minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstwach rolnych, 2) upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie, 3) upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego, 4) upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej, 5) ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną, Małe projekty –WAŻNE INFORMACJE

 12. 6)podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej, 7) popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów, 8) poprawa jakości i higieny produkcji, 9) prawidłowe warunki utrzymania zwierząt, 10) ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych, 11) zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym, 12) warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Małe projekty –WAŻNE INFORMACJE

 13. Uwaga!!! Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji! Małe projekty –WAŻNE INFORMACJE

 14. Małe projekty – cele LSR Cel ogólny: • 3. Zachowanie i waloryzacja dziedzictw kulturowego i przyrodniczego Cele szczegółowe: • 3.3 Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru objętego LSR Kluczowe przedsięwzięcie III: „Szlak wodny rzeki Święta”

 15. Małe projekty – wskaźniki • Wskaźniki produktu: • liczba publikacji poświęconych turystycznej atrakcyjności obszaru • Wskaźniki rezultatu: • liczba odbiorców publikacji poświęconych turystycznej atrakcyjności obszaru

 16. Cel ogólny: 4. Większa integracja społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w działalność LGD Spichlerz Żuławski Cele szczegółowe: 4.1 Wzrost liczby organizacji pozarządowych, zwiększenie ich aktywności i poprawa funkcjonowania Kluczowe przedsięwzięcie IV: „Budowanie tożsamości regionalnej oraz integracja mieszkańców” Małe projekty – cele LSR

 17. Wskaźniki produktu: liczba uczestników imprez/spotkań integrujących społeczność lokalną – 100 osób liczba publikacji dotyczących promocji obszaru LSR oraz inicjatyw oddolnych -3 szt. liczba imprez/spotkań integrujących społeczność lokalną do końca roku 2015 organizowanych przez LGD, gminy, oddolne inicjatywy-5 szt. Małe projekty – wskaźniki

 18. Wskaźniki rezultatu: do końca roku 2015 wzrost liczby członków organizacji pozarządowych – o 10% w stosunku do roku 2009 do końca roku 2015 wzrost liczby organizacji pozarządowych – o 3% w stosunku do roku 2009 Małe projekty – wskaźniki

 19. Małe projekty – lokalne kryteria wyboru

 20. Małe projekty – lokalne kryteria wyboru

 21. Termin naboru:22.04.2014 – 16.05.2014 Limity dostępnych środków: • tzw. Małe projekty temat : Zwiększenie aktywności i poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez wydanie publikacji dotyczących obszaru LSR lub/i organizację imprez/spotkań integrujących społeczność lokalną - 155 350,12 zł • tzw. Małe projekty temat : Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji poświęconych turystycznej atrakcyjności obszaru - 80 000,00 zł

 22. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”SPOTKANIE INFORMACYJNEMIŁORADZ / STARE POLE8-9 MAJA 2014 r.

 23. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 24. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 25. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U., poz.339) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)

 26. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335) • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402) • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883)

 27. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Potencjalni odbiorcy pomocy: Osoby fizyczne, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej OSOBA PRAWNA: zrzeszenie, stowarzyszenie, spółdzielnia, Sp. z o.o., Spółka Akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO (nieposiadająca osobowości prawnej): spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna • DEFINICJA MIKROPRZEDSIĘBIORCY: • zatrudnia mniej niż 10 pracowników, • obrót nie przekracza równowartości 2 mln Euro, lub • suma aktywów jego bilansu na koniec roku nie przekraczają 2 mln Euro

 28. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Jak określamy status MIKROPRZEDSIĘBIORCY: Podstawa prawna: ZALECENIA KOMISJI 2003/361/WE zawarte w załączniku Nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. U. UE L.214/3 9.08.2008 r . Strona ARiMR – kwalifikator MSP DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – OSTATNI ZAMKNIĘTY OKRES OBRACHUNKOWY np. 1.01 – 31.12.2013 r. 1 PUŁAP FINANSOWY UWAGAkurs EURO ogłoszony przez NBP – ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy „31.12.2012 roku” - 4,0882 PLN ABY SPEŁNIĆ KRYTERIUM „MIKROPRZEDSIĘBIORCY” możemy wybrać jeden z elementów np. tyko obrót lub tylko bilans. OBRÓT - nie uwzględniamy podatku VAT i podatków pośrednich Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów nie tracąc swojego statusu.

 29. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw • ZATRUDNIENIE • KOGO WLICZMY: właściciel, kierownicy, pracownicy, • KOGO NIE WLICZAMY: osób na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji z wyboru, oraz • – stażystów, • osób zatrudnionych w celu przygotowania do zawodu, • osób wykonujących pracę na podstawie innej niż umowa o pracę (umowa-zlecenie, dzieło), • osób tzw. samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą) DANE dotyczące liczby zatrudnionych oraz pułap finansowy – dwanaście miesięcy przed złożeniem wniosku – jeżeli prowadził działalność 1.01 – 31.12.2012 r. 1.01 – 31.12.2011 r. 2

 30. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw OSOBA FIZYCZNA I PRAWNA „podejmuje działalność” – DODATKOWE KRYTERIA Jeżeli w okresie ostatnich 12 MIESIĘCY poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był PRZEDSIĘBIORCĄ

 31. Kto może ubiegać się o pomoc ? • o pomoc w ramach przedmiotowego działania może ubiegać się: • osoba fizyczna • osoba prawna • wspólnicy spółki cywilnej • spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej

 32. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, • usług dla ludności, • sprzedaż hurtowa i detaliczna, • rzemiosło lub rękodzielnictwo, • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, • usług transportowych, • usług komunalnych, • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, • magazynowania lub przechowywania towarów, • wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych, itp.), • rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

 33. Kryteria dostępu Pomoc jest przyznawana beneficjentowi spełniającemu warunki działania, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.  Z tym, że w przypadku podmiotu będącego spółką kapitałową „w organizacji” zarówno warunek dotyczący nadania numeru identyfikacyjnego jak i obowiązek wpisania do rejestru przedsiębiorców w KRS powinien zostać spełniony nie później niż do dnia zawarcia umowy.  (o ile wnioskodawcy nie został nadany numer identyfikacyjny do wniosku o przyznanie pomocy załącza wnisek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR)

 34. Kryteria dostępu cd. Pomoc jest przyznawana na operację: • uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;  • nie finansowaną z udziałem innych środków publicznych;  • obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:  • określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc,  • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów objętych załącznikiem I do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej • (w konsekwencji wyklucza się dofinansowanie m.in. dla produkcji brykietu i pelletu zesłomy i siana)

 35. Kryteria dostępu cd. Pomoc jest przyznawana na operację: • realizowaną w jednym albo dwóch etapach i • wniosek o płatność ostateczną zostanie złożony w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla operacji jednoetapowych • oraz • 24 miesięcy wniosek o płatność pośrednią i 36 miesięcy wniosek o płatność ostateczną – dla operacji dwuetapowych;  • Wniosek o płatność ostateczną musi być złożony nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. • o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnychpowyżej 20 tys. zł.  • spełniającą warunki określone w rozporządzeniu oraz przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,  •  płatność ostateczna musi obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej wysokości pomocy. 

 36. Kryteria dostępu cd. • Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów: • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia poniesionych od dnia zawarcia umowy, oraz kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r.  • W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, • Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. 

 37. Max. do 300 000 PLN • jeden beneficjent Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wysokość pomocy Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy – 100.000 PLN

 38. 200.000 zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 300.000 zł Wysokość pomocy - szczegóły jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji 100.000 zł Osoba fizyczna, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca – uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy

 39. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH – zaliczamy koszty Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; Zagospodarowanie terenu; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

 40. w wysokości nieprzekraczalnej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych; • w wysokości nieprzekraczalnej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe; 75% 25% 50% 50% DO KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH –zaliczmy koszty Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:

 41. Koszty kwalifikowalne operacji: • Koszty zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:  • - trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,  • - równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;  • rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

 42. DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH –zaliczmy koszty KOSZTY OGÓLNE – w wysokości 10% KK • 1.Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności • kosztorysy, • projekty architektoniczne lub budowlane, • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, • dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna, • wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości, • projektów technologicznych 2.Opłaty za patenty i licencje 3.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi DO KOSZTÓW KALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ: 1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

 43. Koszty niekwalifikowalne operacji: • podatek od towarów i usług (VAT);  • nabycie nieruchomości;  • nabycie rzeczy używanych.  • koszty obsługi kredytu na sfinansowanie realizacji operacji nie są kosztami kwalifikowalnymi • pomocy de minimis nie udziela się m.in. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, w ramach kodu PKD 49.41.Z transport drogowy towarów.

 44. Składanie i obsługa wniosków: • Braki skutkujące natychmiastowym odrzuceniem wniosku: • - brak we wniosku numeru identyfikacyjnego oraz brak możliwości ustalenia tego numeru w ewidencji przy jednoczesnym nie złożeniu wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wniosku o wpis do ewidencji producentów(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR ) • nie złożenie wniosku w terminie, • złożenie w jednym roku więcej niż jednego wniosku, • Jeżeli wniosek zawiera inne nieprawidłowości lub braki, Agencja wzywa wnioskodawcę dwukrotnie do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania przy czym brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pierwsze pismo lub nieuzupełnienie wniosku w odpowiedzi na drugie pismo skutkuje odmową przyznania pomocy.

 45. Zobowiązania beneficjenta: • osiągnięcie celu operacji i jego zachowania przez pięć lat od dnia podpisania umowy, • utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymanie przez 2 lata od dnia dokonania płatności ostatecznej,  • niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;  • przestrzeganie przez pięć lat od dnia podpisania umowy ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie: • a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, • b) rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności • związanej z przyznaną pomocą,

 46. Składanie i obsługa wniosków: •  Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyjątkiem:  • zmian wynikających z wezwań Agencji;  • jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy oraz zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we wniosku kodem PKD.

 47. Zobowiązania beneficjenta: • osiągnięcie celu operacji i jego zachowania przez pięć lat od dnia podpisania umowy, • utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymanie przez 2 lata od dnia dokonania płatności ostatecznej,  • niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;  • przestrzeganie przez pięć lat od dnia podpisania umowy ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie: • a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, • b) rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą,

 48. Zobowiązania beneficjenta: • umożliwienie przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez pięć lat od dnia podpisania umowy,   • przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez pięć lat od dnia dokonania płatności ostatecznej,  • Informowanie Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez pięć lat od dnia podpisania umowy • eksponowanie w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza • 50 000 EURO przez pięć lat od dnia dokonania płatności • ostatecznej, 

 49. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw– cele LSR Cel ogólny: • 1. Rozwój aktywności gospodarczej Cel szczegółowy: • 1.1 Rozwój istniejących oraz tworzenie nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 50. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wskaźniki • Wskaźniki produktu: • liczba zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez istniejące lub nowopowstałe podmioty gospodarcze • Wskaźniki rezultatu: • Liczba utworzonych miejsc pracy