Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เส้นทางสู่ความสำเร็จ PowerPoint Presentation
Download Presentation
เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

203 Views Download Presentation
Download Presentation

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. เส้นทางสู่ความสำเร็จ

 2. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ

 3. 1. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป

 4. การควบคุมคุณภาพ Summative(Evaluation)

 5. ADDIE Model • ขั้นการวิเคราะห (Anglysis) • การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนนี้ ผูออกแบบจะตองกําหนดความจําเปนในการเรียน ทําการวิเคราะหเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอน คุณลักษณะของผูเรียน และวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของบทเรียน

 6. ADDIE Model • ขั้นการออกแบบ (Design) • การออกแบบ (Design) เปนกระบวนการกําหนดวาจะดําเนินการเรียนการสอนอยางไร โดยมีการเขียนวัตถุประสงค • จัดทําลําดับขั้นตอนของการเรียน กําหนดวิธีสอน เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และกําหนดวิธีการประเมินผล • วาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม

 7. ขั้นการพัฒนา (Development) • การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการดําเนินการพัฒนา หรือ สรางแผนการเรียนการสอน เลือกใชสื่อการเรียน • การสอนโดยพิจารณาสื่อที่มีอยูวาเหมาะสมที่จะใช ควรปรับปรุงกอนใช หรือ ควรตองสรางสื่อใหม และทําการ • ประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนาหรือสรางเพื่อปรับปรุง/แกไขใหไดระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ • พัฒนาแผนการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนา

 8. ขั้นการนําไปใช (Implementation) • กานําไปใช (Implement) เปนขั้นตอนของการดําเนินการเรียนการสอนตามที่ไดทําการออกแบบและพัฒนาดําเนินการสอน

 9. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) • การประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อประเมินผล • ขั้นตอนตางๆ วาเปนไปตามที่ไดวางแผนหรือไม และทําการปรับปรุง /แกไขใหไดระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 10. การควบคุมคุณภาพ Summative(Evaluation)

 11. การควบคุมคุณภาพ Summative(Evaluation)

 12. การควบคุมคุณภาพ Summative(Evaluation)

 13. วิสัยทัศน์ “เป็นผู้สร้างนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับมืออาชีพ ” ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2550 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2551

 14. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2550 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2551