ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Download
1 / 40

????????????????????????????? ?????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการประกันคุณภาพการศึกษา. BEIS Basic Education Information System (EasyPlan). สมชาติ หรั่งเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0-1852-2097 www.easyplan98.com. ระบบสารสนเท ศบริหารสถานศึกษา. งานทะเบียน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????????? ??????????????????????????' - zion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3967240

ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

BEISBasic Education Information System

(EasyPlan)

สมชาติ หรั่งเจริญ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทร 0-1852-2097 www.easyplan98.com


3967240
ระบบสารสนเทระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารศบริหารสถานศึกษา

งานทะเบียน

งานวัดผล

บัตรประจำตัว

ตารางสอน

สืบค้น

ทะเบียนประวัติ

งานห้องสมุด

ผลการเรียน

ออกแบบงาน

พิมพ์เอกสาร

File Server

งานบุคลากร

ผู้บริหาร

งานปกครอง

งานการเงิน

งานอาคารสถานที่

คณาจารย์

Web Server

ผู้ปกครอง

ชุมชน

งานสารบรรณ

งานสุขอนามัย

นักเรียน-นักศึกษา

งานประมวลผล

งานแนะแนว

คะแนนสอบ

งานคลังข้อสอบ

งานบริการรถ-รับส่ง

สารสนเทศการบริหาร

และ

การประเมินคุณภาพการศึกษา

งานพัสดุ


3967240

ฐานข้อมูลระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

EIS

ฐานข้อมูล

STUDx254Y

ฐานข้อมูล

STUDx254Y

ฐานข้อมูล

STUDx254Y

ฐานข้อมูล

ห้องสมุด

Lib_be

ฐานข้อมูล

OBEC/SMIS

ฐานข้อมูล

แผนงาน-พัสดุ

Plan_be

ฐานข้อมูล

บุคลากร

Personal_be

การเชื่อมโยงข้อมูล

โปรแกรม BEIS 2003

ฐานข้อมูล

นักเรียน

TranscriptNew_be


3967240
คุณลักษณะระบบสารสนเทศคุณลักษณะระบบสารสนเทศ

 • ใช้ง่าย ใช้เวลาเรียนรู้น้อย

 • ผิดพลาดน้อย (Error rate)

 • เมื่อมีข้อบกพร่อง สามารถแก้ไขได้เร็ว (MTBF)

 • เก็บรวบรวมข้อสนเทศที่เกิดจากการปฎิบัติงานตามปกติ

 • ให้ข้อสนเทศได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา


3967240
วิสัยทัศน์คุณลักษณะระบบสารสนเทศ

 • เอื้อประโยชน์ผู้บริหาร

 • ลดภาระงานปัจจุบัน

 • สัมพันธ์เป็นระบบ

 • สร้างสมทบได้เอง

 • ไม่เก่งคนเดียว

 • ไม่โดดเดี่ยววิธีการ

 • งบประมาณประหยัด

 • ไม่จำกัดการพัฒนา

 • บำรุงรักษาได้เอง


3967240
รับสมัครคุณลักษณะระบบสารสนเทศ

 • ประสิทธิภาพของระบบ

 • ทำงานเป็นแบบ On Line

 • บันทึกประวัติผู้สมัคร

 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 • จัดที่นั่งสอบ ตามเงื่อนไขการจำแนกกลุ่ม

 • พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ ผังที่นั่งสอบ

 • แบบฟอร์มบันทึกคะแนน

 • รายงานสรุป-สถิติ


3967240
วิเคราะห์และออกแบบระบบวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 • ปัญหาและความต้องการ

 • วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

  • หาวิธีการแก้ปัญหา

 • ออกแบบระบบงาน

  • กำหนดรูปแบบขั้นตอนการทำงานเพื่อแก้ปัญหา

  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหา


3967240
วิเคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ)

 • ออกแบบรายละเอียด-รูปแบบเอกสารให้เหมาะสมกับการทำงาน

  • สะดวก และลดภาระงานในการเก็บบันทึก

 • ออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการประมวลผล

  • ออกแบบโครงสร้างข้อมูล

  • ออกแบบวิธีประมวลผล


3967240
กรณีศึกษาระบบงานรับสมัครกรณีศึกษาระบบงานรับสมัคร

 • ความต้องการ

  • อำนวยความสะดวกในการรับสมัคร บันทึกประวัติผู้สมัคร และครอบครัว ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดที่นั่งสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ รับชำระเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

  • จำนวนผู้สมัคร 1500 คน/วัน เริ่มรับสมัครเวลา 8.00-15.00 วันละ 6 ชั่วโมง เฉลี่ย 250 คน/ชั่วโมง = 4 นาที/คน


3967240
กรณีศึกษาระบบงานรับสมัครกรณีศึกษาระบบงานรับสมัคร

 • ปัญหาและความต้องการ

  • เก็บบันทึกประวัติผู้สมัคร

   • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

  • จัดที่นั่งสอบ

   • จำแนกกลุ่มอายุ

   • แยกห้องสอบ พี่-น้อง

  • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

   • ติดรูป ประทับตรา


3967240

 • ปัญหาและความต้องการ (ต่อ)

  • รับชำระเงินค่าสมัคร

   • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ผังที่นั่งสอบ

  • พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ

  • พิมพ์แบบฟอร์มสำหรับบันทึกคะแนน

  • ประมวลผลและพิมพ์รายงาน

   • จำนวนผู้สมัครรายวัน

   • จำนวนเงินค่าสมัครจำแนกตามผู้รับเงิน


3967240


3967240
วิเคราะห์ความต้องการประมวลผลและพิมพ์รายงาน(ต่อ)

 • จะแก้ปัญหาอย่างไร ?

  • กำหนดเวลาสมัครตามเลขที่ใบสมัคร

  • ให้ผู้ปกครองกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

   • กรอกประวัติผู้สมัครผ่าน Internet

  • OFF-Line

   • พิมพ์บัตรที่นั่งสอบไว้ล่วงหน้า

   • เขียนชื่อผู้สมัครตามลำดับที่นั่งชั้นห้องในแบบฟอร์ม

   • เขียนชื่อ-และติดรูปบนบัตรเมื่อมาสมัคร

   • กรอกประวัติผู้สมัครภายหลัง

   • เขียนใบเสร็จรับเงิน


3967240

 • จะแก้ปัญหาอย่างไร ?ประมวลผลและพิมพ์รายงาน(ต่อ)(ต่อ)

  • ON-Line

   • กรอกประวัติลงคอมพิวเตอร์

   • จัดที่นั่งสอบ

   • พิมพ์บัตร ติดรูป

   • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน


3967240
ออกแบบระบบงานประมวลผลและพิมพ์รายงาน(ต่อ)

 • ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการประมวลผล

 • ออกแบบเอกสารใบสมัคร ให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล

 • ออกแบบบัตรประจำตัวสอบ ให้ออกบัตรได้เร็ว

 • เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 • กำหนดขั้นตอนการรับสมัคร

 • จัดลำดับการให้บริการผู้สมัคร First In First Serv

 • จัดสถานที่รับสมัครให้เป็นไปตามลำดับการทำงาน


3967240
การใช้ข้อสนเทศประมวลผลและพิมพ์รายงาน(ต่อ)-การเชื่อมโยงข้อมูล

 • ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อสนเทศในเรื่องใด ?

 • การเชื่อมโยงข้อสนเทศกับระบบงานอื่นทำอย่างไร ?


3967240
ปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • บุคลากร

  • ความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

  • ความรู้ เข้าใจในระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ

 • การจัดแบ่งส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ช่างเทคนิค ผู้ดูแลรักษาระบบ

  • ผู้ดูแลรักษา ระบบข้อมูล การเชื่อมโยงข้อสนเทศ

  • ผู้บริหารระบบ


3967240
ปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • ผู้พัฒนา

  • ความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน

  • วิสัยทัศน์ในการประยุกต์ใช้ข้อสนเทศเพื่อการบริหาร

  • การเลือกใช้เทคโนโลยี

  • ประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาระบบ


3967240
ระบบงานวิชาการปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

รับสมัคร

หลักสูตร

ตารางสอน

คลังข้อสอบ

Hub

Hub

เลือกเสรี

ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

กิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Hub

งานทะเบียน

เอกสารใบรับรอง

วัดผล

บัตรประจำตัว


3967240
ตารางสอนปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาระงาน-เงื่อนไข

หน้าที่-ภาระงานพิเศษ

ส่วนบุคคล

แผนการเรียน

กิจกรรม

เลือกเสรี

ข้อมูล

Plan2000

หลักสูตร

ตารางสอน

แผนการสอน

Hub

Data

อัตรากำลัง

พิมพ์รายงาน ตารางเรียน

ตารางสอน ตารางห้อง

ฐานข้อมูลวิชาการ

ภาระงาน

รายบุคคล ชั้นห้อง ระดับ หมวด

จัดตารางสอน

จัดตารางสอน

จัดแผนการเรียน

ตารางสอน เลือกเสรี

กิจกรรม วิชาเรียน

ทั้งแบบ Manual

และ Automatic

เชื่อมโยงข้อมูลกับงานทะเบียน

ลดภาระงานการลงทะเบียน

รายวิชา – อาจารย์ผู้สอน

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

แก้ปัญหาการจัดตารางสอน


3967240
เลือกเสรีปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แผนการเรียน

กิจกรรม

เลือกเสรี

หลักสูตร

เงื่อนไข

EzElective

แผนการสอน

การรับลงทะเบียน

อัตรากำลัง

การจัดชั้นเรียน

ข้อมูล

วิชาเลือกเสรี

Data

EzElective

พิมพ์รายงาน

Web base

Hub

การจัดชั้นเรียน

รายชื่อนักเรียน

สถิติความสนใจ

ฐานข้อมูลวิชาการ

ลงทะเบียน

เลือกวิชาเรียน

จัดชั้นเรียน

ผ่านระบบเครือข่าย

โดยวิธี Random

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

แก้ปัญหาการจัดชั้นเรียน

วิชาเลือกเสรี

การลงทะเบียนซ้ำรายวิชา


3967240
ทะเบียนปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Transcript98

ประวัติการศึกษา

ประวัติสุขภาพ

ประวัตินักศึกษา

ความสามารถ

และครอบครัว

Data

พัฒนาการ

ประวัตินักศึกษา

ลงทะเบียน

Hub

ฐานข้อมูลวิชาการ

วิชาเรียน

เอกสารผลการเรียน

จัดชั้น/ห้อง

Laser printer

เอกสารรับรองการศึกษา

แผนการเรียน

ไทย-อังกฤษ Transcript

อาจารย์ที่ปรึกษา

บันทึกผลการเรียน

รายชื่อนักเรียน-ชั้น/ห้อง-แผน

รายวิชา/รายบุคคล

ค่าสถิติ GPA-PR

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน

แก้ปัญหาการพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม


3967240
วัดผล ประเมินผลปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานวัดผล

วัดผล-ประเมินผล

Data

Score

ฐานข้อมูลวิชาการ

รบ.3 Excel

รบ.3 Excel

ภาษาไทย

ผลการเรียน

รบ.3 Excel

เอกสารรายงานสถิติ

วิทยาศาสตร์

ผลการเรียน กลางภาค

รบ.3 Excel

ปลายภาค

รายบุคคล รายวิชา

หมวดวิชา รายอาจารย์

ระดับชั้น

คณิตศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

ลงทะเบียนวิชาเรียน

จัดทำแฟ้มรายชื่อนักเรียน

แฟ้มคะแนน Excel

นำเข้าและประมวลผลค่าสถิติ

รายวิชา-อาจารย์

ลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพ

และความถูกต้อง เที่ยงตรง

ในการวัดผล และประเมินผล


3967240
บัตรประจำตัวปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

llllll l lll

บัตรประจำตัว

ออกแบบ

EzCard

พิมพ์บัตรนักศึกษา

Data

Hub

ฐานข้อมูลวิชาการ

printer

บัตรประจำตัวนักศึกษา

llllll l lll

Barcode

llllll l lll

Magnetic Card

บัตรประจำตัว

บัตรประจำตัว

Smart Card

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการพิมพ์บัตร

ลดภาระงานการกรอกประวัติ

ออกแบบบัตรได้เอง

ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่น


3967240
ออกแบบเอกสารปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

llllll l lll

บัตรประจำตัว

EzDesign

ออกแบบ แก้ไข

เขียนโปรแกรมเพิ่ม

Data

Hub

llllll l lll

ฐานข้อมูลวิชาการ

llllll l lll

ทะเบียนประวัติ

ทะเบียนประวัติ

printer

llllll l lll

บัตรประจำตัว

เอกสารใบรับรอง

แบบฟอร์ม

แก้ไข ออกแบบเอกสาร

และพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม

ได้ตามความต้องการ

Open Source Program

พัฒนาด้วย MS-Access

VBA หรือ VB

Oracle PL/SQL


3967240
กิจกรรมส่งเสริมความถนัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

EzActivity

EzActivity

Web base

เงื่อนไข

การรับสมัครจัดกลุ่มกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Laser printer

ข้อมูลกิจกรรม

ใบเสร็จรับเงิน

Data

พิมพ์รายงาน

VISIO CORPORATION

Hub

การจัดกลุ่มกิจกรรม

$

รายชื่อผู้สมัคร

ฐานข้อมูลวิชาการ

วุฒิบัตร

สถิติความสนใจ

ลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านระบบเครือข่าย

จัดชั้นเรียน

โดยวิธี First-In First-Serv

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

แก้ปัญหาการจัดกลุ่มเรียน

กิจกรรมส่งเสริมความถนัด

ตอบสนองความต้องการของชุมชน


3967240
คลังข้อสอบกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

ต้นฉบับ

ข้อสอบเดิม

นำเข้าข้อสอบ

EzExam

จากเอกสาร MS-Word

บันทึก แก้ไขข้อสอบ

ค่าสถิติความยากง่าย

Data

Hub

ฐานข้อมูล

คลังข้อสอบ

printer

จัดพิมพ์ข้อสอบ-เฉลย

ตามจุดประสงค์

ที่ต้องการ

บันทึก-นำเข้าข้อสอบจากเอกสาร Word

จัดเก็บ และจำแนกตามจุดประสงค์รายวิชา

บันทึกสถิติความยากง่าย อำนาจจำแนก

นำเข้าข้อมูลจากเครื่องตรวจหรือ Text File

จัดรูปแบบข้อสอบตามการเลือก

Random ตามจุดประสงค์ ความยากง่าย

จัดรูปแบบการพิมพ์ใน MS-Word

ได้ทั้งฟังค์ชั่นคณิตศาสตร์ และรูปภาพโดยอัตโนมัติ


3967240
หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

ต้นฉบับ

หลักสูตรเดิม

บันทึก แก้ไขหลักสูตร

นำเข้าข้อมูลหลักสูตร

แผนการเรียน

จากเอกสาร MS-Word

EzCurriculum

จุดประสงค์รายวิชา

Data

แผนการสอน

Hub

ฐานข้อมูล

หลักสูตร

printer

จัดพิมพ์หลักสูตร

สร้างต้นแบบเอกสารหลักสูตร

แผนการสอน

แผนการเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

ตามแบบฟอร์มที่ต้องการ

แผนการสอน

ด้วย MS-Word

ลดภาระงานการจัดพิมพ์เอกสารหลักสูตร

ช่วยในการจัดรูปแบบ การแก้ไข เพิ่มเติม

จัดพิมพ์ เอกสารแผนการสอนเป็นรูปแบบ

มาตรฐานเดียวกัน


3967240
งานปกครองกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

บันทึกเวลาเรียน

เครื่องอ่านบัตร

ความประพฤติ

นำเข้าข้อมูลเวลาเรียน-พฤติกรรม

บันทึกเวลาเรียน

บันทึกเวลาเรียน-พฤติกรรม

จากเอกสาร MS-Word Excel

ความประพฤติ

บนแบบฟอร์มเอกสาร

พัฒนาการทางร่างกาย-สังคม

MS-Word Excel

Data

Hub

ฐานข้อมูล

งานปกครอง

สถิติความประพฤติ

EzStudent

เวลาเรียน

printer

สร้างต้นแบบเอกสาร

ll ll lll

ll ll lll

งานปกครอง

ประวัติ

จดหมาย

ด้วย MS-Word

แจ้งผู้ปกครอง

ll ll lll

การศึกษา

llllll l lll

บัตรประจำตัว

อำนวยความสะดวกในการติดตาม

การป้องกันและ

ให้ความช่วยเหลือนักเรียน

การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง


3967240
งานแนะแนวกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

เกณฑ์พิจารณา

ข้อมูลสถิติผลการเรียน

การเลือกแผนการศึกษา

ความถนัด

พัฒนาการทางร่างกาย

การศึกษา และสังคม

Data

Hub

ฐานข้อมูลวิชาการ

ll ll lll

งานปกครอง

ประวัติ

EzGuidance

printer

ll ll lll

สร้างต้นแบบเอกสาร

การศึกษา

ll ll lll

งานแนะแนว

บันทึก

ด้วย MS-Word

การให้คำแนะนำ


3967240
งานสุขอนามัยกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Data

ข้อมูลประวัติสุขภาพ

พัฒนาการทางร่างกาย

การรักษาพยาบาล

ฐานข้อมูลสุขภาพ

Hub

ll ll lll

ประวัติ

EzHealth

printer

ll ll lll

สร้างต้นแบบเอกสาร

การศึกษา

ll ll lll

งานสุขอนามัย

บันทึก

ll ll lll

ด้วย MS-Word

การให้คำแนะนำ

บันทึก

ประวัติสุขภาพ


3967240
งานห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

เครื่องอ่านบัตร

LibMan

ทะเบียน บัตรสมาชิก

ลงทะเบียนหนังสือ

บันทึกการยืม-คืน

Data

LibSearch

Hub

ฐานข้อมูล

ห้องสมุด

LibCard

printer

บัตรรายการ

สืบค้นข้อมูลหนังสือ

บรรณานุกรมหนังสือ

สถิติการยืมคืน

llllll l lll

บัตรประจำตัว

บันทึกทะเบียนหนังสือ

การสืบค้น

การยืม-คืน


3967240
ธุรการกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

สารบรรณ

การเงิน

พัสดุ

Hub

งบประมาณ

บุคลากร

ฐานข้อมูลงานธุรการ

โครงการ


3967240
งานงบประมาณโครงการกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Data

พิมพ์รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

บันทึกขออนุมัติ บันทึกการดำเนินงาน

EzProject

การขออนุมัติซื้อตามโครงการ

ฐานข้อมูลโครงการ

Hub

ออกแบบเอกสารต้นแบบ

ll ll lll

และนำเข้าข้อมูลจากเอกสาร

รายละเอียด

เอกสารโครงการ

คำสั่ง

MS-Word

คำของบประมาณประจำปี

ใบส่งของ

ll ll lll

printer

บันทึก

การตรวจรับ

บันทึกข้อความ

บันทึก

ขออนุมัติซื้อ

บันทึกการขออนุมัติโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน โดยผนวกงานพิมพ์

และการสั่งซื้อ การเบิกจ่าย ความก้าวหน้า

ในการดำเนินงานเป็นงานเดียวกัน


3967240
งานการเงินกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Data

บันทึกการเบิก-จ่าย

EzAccount

ฐานข้อมูลการเงิน

Hub

บุคลากร

บัญชีเงินเดือน

ll ll lll

ll ll lll

ใบสำคัญรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

printer

ll ll lll

บัญชีเบิก-จ่าย

ออกแบบ พิมพ์เอกสารการเบิก-จ่าย

บัญชีเงินเดือน


3967240
งานพัสดุกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Data

พิมพ์จดหมาย

บันทึกขออนุมัติซื้อ

EzInventory

บันทึกการตรวจรับ

ฐานข้อมูลพัสดุ

Hub

ออกแบบเอกสารต้นแบบ

ll ll lll

และนำเข้าข้อมูลจากเอกสาร

คำสั่ง

MS-Word

ใบส่งของ

ll ll lll

printer

บันทึก

การตรวจรับ

บันทึกข้อความ

บันทึก

ขออนุมัติซื้อ

พิมพ์บันทึกขอการขอซื้อ การจัดซื้อ-จัดจ้าง

บันทึกการตรวจรับ การเบิกจ่าย รายงานวัสดุคงเหลือ

เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี

ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน โดยผนวกงานพิมพ์

และการลงบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์เป็นงานเดียวกัน


3967240
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Data

บันทึกการชำระเงิน

EzBill

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ฐานข้อมูลการเงิน

Hub

บันทึกการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ll ll lll

ll ll lll

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

printer

ใบเสร็จรับเงิน

ออกแบบใบเสร็จ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ลดภาระงานการเขียนใบเสร็จ

รายงานสรุปการรับเงิน ค้างชำระ

จำแนกตามผู้รับเงิน นักเรียน ชั้น/ห้อง

ประเภทค่าธรรมเนียม

กำหนดเงื่อนไขการชำระ อัตราค่าธรรมเนียน

รายชั้น/ห้องได้โดยอิสระ ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่น


3967240
งานบุคลากรกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Data

บันทึกประวัติรายบุคคล

EzPersonal

ฐานข้อมูลบุคคลากร

Hub

นำเข้าข้อมูล

ll ll lll

จากเอกสารคำสั่ง

MS-Word

คำสั่ง

ll ll lll

ประวัติ

ll ll lll

printer

ปริมาณงาน

ll ll lll

การศึกษา

บันทึกประวัติ ส่วนบุคคล

ประวัติการศึกษา การบรรจุแต่งตั้ง

การดำรงตำแหน่ง เครื่องราช

การฝึกอบรมดูงาน ผลงานทางวิชาการ

การวิจัย วิทยาการ

ภาระงานสอน กิจกรรม หน้าที่พิเศษ

เป็นข้อสนเทศในการบริหารงานบุคคล

การพิจารณาแต่งตั้ง

การพัฒนาบุคคลกร การวางแผนอัตรากำลัง


3967240
งานสารบรรณกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

Data

พิมพ์จดหมาย

บันทึกข้อความ คำสั่ง

EzIndex

บันทึกการรับ-ส่งหนังสือ

ฐานข้อมูลสารบรรณ

Hub

นำเข้าข้อมูล

ll ll lll

จากเอกสารคำสั่ง

คำสั่ง

จดหมาย

ll ll lll

บันทึกข้อความ

ประวัติ

MS-Word

ll ll lll

printer

จดหมายราชการ

บันทึกข้อความ

รายงานสถิติ

การรับ-ส่งหนังสือ

พิมพ์จดหมาย คำสั่ง บันทึกข้อความ

บันทึกการรับ-ส่งหนังสือ รายงานสถิติการรับ-ส่ง

รายวัน รายเดือน ติดตามงานที่มอบหมาย

ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน โดยผนวกงานพิมพ์

และบันทึกการรับ-ส่งหนังสือเป็นงานเดียวกัน


Web application service
Web Application Serviceกิจกรรมส่งเสริมความถนัด

เวลาเรียน

ตรวจสอบ

ความประพฤติ

Internet

แก้ไขประวัติ

ความสามารถพิเศษ

Server

Hub

Hub

ผลการเรียน

ประวัติ

พัฒนาการ

คำร้อง

ฐานข้อมูล

Intranet

เอกสารรับรอง

นักเรียน

Server


ad