fizisko personu mantisk st vok a deklar ana un ien kumu legaliz cija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšana un ienākumu legalizācija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšana un ienākumu legalizācija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšana un ienākumu legalizācija - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšana un ienākumu legalizācija. Rīgā 2011. Deklarēšanas būtība . Mērķis: izveidot sistēmu, lai konstatētu fizisko personu mantisko stāvokli, kas kalpotu par atskaites punktu godīgākas un tiesiskākas sabiedrības attīstībā:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšana un ienākumu legalizācija' - zinnia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
deklar anas b t ba
Deklarēšanas būtība

Mērķis: izveidot sistēmu, lai konstatētu fizisko personu mantisko stāvokli, kas kalpotu par atskaites punktu godīgākas un tiesiskākas sabiedrības attīstībā:

 • konstatēt (fiksēt) fizisko personu mantisko stāvokli uz noteikto brīdi;
 • izmantot deklarētos datus kā atskaites punktu mantiskā stāvokļa izmaiņu kontrolēšanai;
 • vienreiz veicams pasākums (vienai personai – viena deklarācija).
personu loks
Personu loks

Obligāti deklarē:

 • Personas, kuras ir Latvijas Republikas rezidenti uz 2012.gada 1.janvāri un kuras atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, sniedz deklarāciju līdz 2012.gada 1.aprīlim.
 • Personas, kuras kļūst par Latvijas Republikas rezidentiem pēc 2012.gada 1.janvāra un atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, sniedz deklarāciju 30 dienu laikā.

Brīvprātīgi deklarē:

 • Ikvienai personai ir tiesības iesniegt sākumdeklarāciju
valsts amatpersonas
Valsts amatpersonas
 • Ir tiesības nesniegt sākumdeklarāciju, ja tā iesniedz valsts amatpersonas deklarāciju, jo:
 • sakrīt deklarēšanas periods pēc stāvokļa uz 2012.gada 1.janvāri
 • sakrīt deklarācijas iesniegšanas termiņš līdz 2012.gada 1.aprīlim
 • zemāks deklarēšanas slieksnis: 20 minimālās mēnešalgas

bet 2012.gadā sniedzot deklarāciju būs jāievēro Sākumdeklarēšanaslikumā noteiktā naudas uzkrājumu deklarēšanas kārtība.

skaidras naudas deklar ana
Skaidras naudas deklarēšana

Deklarācijas iesniedzējiem vienlaicīgi jāieskaita skaidrās naudas uzkrājumi savos kontos pēc stāvokļa uz 2012.gada 1.janvāri pl 00:00 pēc Latvijas laika.

 • iespēja nodokļu administrācijai pārliecināties par šādu līdzekļu esamību un
 • novērsta iespēja vienu un to pašu skaidro naudu deklarēt vairākas reizes
10 saeimas bfk diskusijas
10.Saeimas BFK diskusijas
 • Kurš un kādā veidā kompensēs izmaksas, kas radīsies fiziskai personai izpildot skaidras naudas ieskaitīšanas kontā prasību;
 • Ieskaitāmās valūtas – komercbankas pieņem tikai noteiktus valūtu veidus, ko darīt, piemēram, ar Nigērijas Nairām?
 • Skaidra nauda uz rokas – minimums, ko var neieskaitīt ikdienas tēriņiem;
 • Normas mijiedarbība ar komercbanku iekšējo drošības politiku;
 • «Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums» paredz tiesības komercbankai atteikties pieņemt naudu, kuras izcelsmi nevar pierādīt.
deklar jam manta i
Deklarējamā manta I
 • nekustamais īpašums (ārvalstīs, arī Latvijā esošais, kas nav ierakstīts Zemesgramatā);
 • sauszemes, ūdens vai gaisa transportlīdzekļi(ārvalstīs reģistrēti, Latvijā un ārvalstīs nereģistrēti)
 • akcijas, kapitāla daļas un citi finanšu instrumenti (Latvijā un ārvalstīs ) – vērtība pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas;
 • skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi - pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas;
 • privātajos pensiju fondos uzkrātais kapitāls (Latvijā un ārvalstīs) - pārsniedz 50 min mēnešalgas;
deklar jam manta ii
Deklarējamā manta II
 • dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) uzkrātais kapitāls (Latvijā un ārvalstīs) – pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas;
 • neatmaksātie aizņēmumi un citas parādsaistības (Latvijā un ārvalstīs) – pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas;
 • neatgūtie aizdevumi un citi prasījumi (Latvijā un ārvalstīs) –pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas;
 • iepriekš neminēts īpašuma vērtība (antikvāri, mākslas un/vai kolekcijas priekšmeti, dārgmetāli u.c.) – pārsniedz 50 minimālās mēnešalgas;
 • par kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, kas pieder vai nodoti pārvaldīšanai citai personai, no kuriem deklarācijas iesniedzējs ir patiesais labuma guvējs
ien kumu legaliz cijas m r i
″Ienākumu legalizācijas″ mērķi
 • atgriezt valstī naudu, ko tās iedzīvotāji glabā zemu un beznodokļu valstīs vai ar ko veic darījumus citās valstīs;
 • atgriezt reģistrētā uzņēmējdarbībā naudu, kas šobrīd tiek izmantota nereģistrētu darījumu veikšanai, t.i., darījumi ēnu ekonomikas sektorā;
 • dot iespēju nodokļu maksātājiem nokārtot saistības pret valsti, konkrētos gadījumos nesaucot nodokļu maksātāju pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
personas kam b s pieejama ien kumu legaliz cija
Personas, kam būs pieejama ″ienākumu legalizācija″

Legalizācija attiecināma tikai uz fiziskām personām:

 • personām, kurām ir nereģistrētā legālā saimnieciskā darbībā iegūti līdzekļi;
 • personām, kurām bijuši nedeklarēti ienākumi.
ien kumu legaliz cijas ierobe ojumi
″Ienākumu legalizācijas″ ierobežojumi
 • atļauts legalizēt iepriekš nedeklarētos ienākumus, kas gūti laika periodā no 1991.gada 1.janvārim līdz 2007.gada 31.decembrim;
 • «ienākumu legalizācija» neizslēdz kriminālatbildību par noziedzīgos veidos iegūto līdzekļu legalizāciju;
 • «Ienākumu legalizācijā» nevar piedalīties valsts amatpersonas un personas, pret kurām notiek administratīvā pārkāpuma, administratīvā procesa vai kriminālprocesa lietvedība saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksu.
k p c piedal ties ien kumu legaliz cij
Kāpēc piedalīties ″ienākumu legalizācijā″?
 • iepriekš nedeklarētiem ienākumiem tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā;
 • persona tiek atbrīvota no atbildības par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un par nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošanu.
ien kumu legaliz cijas proced ra
″Ienākumu legalizācijas″ procedūra
 • Persona, no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 1.aprīlimiesniedzot fiziskās personas mantiskā stāvokļa deklarāciju, deklarācijā norāda legalizējamā ienākuma summu un maksājamā nodokļa apmēru;
 • Persona mēneša laikā pēc deklarācijas iesniegšanas valsts budžetā samaksāaprēķinātā nodokļa summu.
10 saeimas bfk diskusijas1
10.Saeimas BFK diskusijas
 • Aizliegums valsts amatpersonām legalizēt nedeklarētos ienākumus – normas proporcionālais samērīgums;
 • Par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanas, nokavējuma naudas un termiņa pagarinājumu normu no likuma «Par nodokļiem un nodevām» attiecināšana uz legalizāciju.
likumprojekta izstr de
Likumprojekta izstrāde
 • Likumprojekts pieņemts 2.lasījumā 10.Saeimā - 13.10.2011.
 • FM kontaktpersonas

par legalizāciju:

 • Jana Salmiņa

- Jana.Salmina@fm.gov.lv

- T.: 67095517

Paldies par uzmanību!

 • par sākumdeklarēšanu:
 • Dace Avotiņa
  • - Dace.Avotina@fm.gov.lv
  • - T.: 67083920