Bab ii perbuatan zina
Download
1 / 15

Bab II Perbuatan Zina - PowerPoint PPT Presentation


  • 819 Views
  • Uploaded on

Bab II Perbuatan Zina. Kelompok 2 : Hanifah husnun (8) Monika septia k (14) Rifqi eva (19) Rumaisha amana (21) Vivin anugerah (23) Ghiffary h (27). x3. PENJELASAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bab II Perbuatan Zina' - zinnia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bab ii perbuatan zina

Bab IIPerbuatan Zina

Kelompok 2 :

Hanifah husnun (8)

Monika septia k (14)

Rifqi eva (19)

Rumaisha amana (21)

Vivin anugerah (23)

Ghiffary h (27)

x3


Penjelasan
PENJELASAN

Perbuatan zina sangat dicela oleh agama dan dilaknat oleh Allah. Pelaku perzinaan dikenakan sanksi hukuman berat. Mengenai larangan berzina, Allah SWT berfirman

وَلاَتَقْرَبُواْالزِّنَىإِنَّهُكَانَفَاحِشَةًوَسَاءسَبِيلاً

yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, itu (zina) sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. QS. Al-Isra’ ayat 32


Penjelasan1
PENJELASAN

Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina.

Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya adalah mendekati perzinaan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji (dosa besar) yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat.


Sepuluh hal yang digolongkan dalam mendekati zina
Sepuluhhal yang digolongkandalam “mendekatizina”.

  • Ikhtilath,yaitubercampurnyalaki-lakidanperempuandalamsuatutempat.

  • Khalwat, yaituberdua-duaanantaralaki-lakidanperempuan yang bukanmahramnya di suatutempat.

  • Tabarruj, yaitumenampakkanperhiasandansegala yang dapatmengundangsyahwatlaki-laki.

  • Khuthwah, yaitumelangkahkan kaki ketempatmaksiat.

  • At-tamanniydan an-natzor, yaitumenghayaldanataumemandangsesuatu yang dapatmenimbulkansyahwat.


Sepuluh hal yang digolongkan dalam mendekati zina1
Sepuluhhal yang digolongkandalam “mendekatizina”.

As-sam’u, yaitumendengarsesuatu yang menyebabkanmunculnyasyahwat.

Al-kalamAl-faahisy, yaituberbicarakotor/mesum.

Al-qublah, yaitubersentuhanantaralaki-lakidanperempuan yang bukan mahramnya.

Al-lams, yaitumenyentuhdengantangan yang jugaberartijima’ (tafsirIbnuKatsir surah An-Nisaa’).

Perempuanyang pergisendiritanpamahram, dapatmenimbulkanfitnahdanbanyakmudhorot.


Macam macam perzinaan
MACAM MACAM PERZINAAN

-Zina al-lamam-Zina ain (zina mata) yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang.- Zina Qolbi (zina hati) yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya.- Zina Lisan (zina ucapan) yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya- Zina Yadin (zina tangan) yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya


Macam macam perzinaan1
MACAM MACAM PERZINAAN

ZINA SEBENARNYA AL-LAMAM

ZinaMuhshan

Zina yang dilakukanolehseoranglaki-lakiatauperempuan yang sudahpernahmenikah.

ZinaGhairuMuhshan

Zina yang dilakukanseoranglaki-lakiatauperempuan yang belumpernahmenikahataumasihperjaka/gadis.


H ukuman bagi pezina
HUKUMAN BAGI PEZINA

الزَّانِيَةُوَالزَّانِيفَاجْلِدُواكُلَّوَاحِدٍمِّنْهُمَامِئَةَجَلْدَةٍوَلَاتَأْخُذْكُمبِهِمَارَأْفَةٌفِيدِينِاللَّهِإِنكُنتُمْتُؤْمِنُونَبِاللَّهِوَالْيَوْمِالْآخِرِوَلْيَشْهَدْعَذَابَهُمَاطَائِفَةٌمِّنَالْمُؤْمِنِينَ

Artinya :

Pezinaperempuandanpezinalaki-laki, deralahmasing-masingdarikeduanyaseratusa kali. danjanganlah rasa belaskasihankepadamerekakeduanyamencegahkamuuntuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jikakamuberimankepadaAllahddanharikemudian, danhendaklah (pelaksanaan) hukumanmerekadisaksikanolehsebagian orang-orang yang beriman.

(Q.S. An-Nur/24: 2)


H ukuman bagi pezina1
HUKUMAN BAGI PEZINA

ZinaMuhshan (sudah menikah) Dirajam(dilemparbatu)

ZinaGhairuMuhshan

Dicambukseratus kali bagi yang belummenikah(al-Bikr) danditambahpengasingansetahun.


Dampak negatif perzinaan
DAMPAK NEGATIF PERZINAAN

Menghancurkanmasadepananak. Anak yang dihasilkandarihubungangelap (perzinaan) akanmenghadapimasakanak-kanaknyadengantidakbahagiakarenaiatidakmemilikiidentitas ayah yang jelas.

Merusakketurunan yang sahbilaperzinaanmenghasilkanseoranganakataulebih. Keturunan yang sahmenurut Islam adalahanak yang dilahirkandaripernikahan yang sah. Bilahubungangelapitudilakukandenganduaataulebihlaki-laki, makaakanmengaburkanhubungannasabatauketurunankepadabapak yang sebenarnya.


Dampak negatif perzinaan1
DAMPAK NEGATIF PERZINAAN

Menimbulkanberbagaijenispenyakitkelaminseperti, misalnya AIDS, bilaperzinaandilakukandenganberganti-gantipasangan. Walaupunsaatinitelahadaalatpengamanhubungancekcual, namunhaltersebuttidakmenjaminbebastertularpenyakitSeksualmenular.

Terjerathukumanberuparajamsebanyakseratus kali atausampaimati. Hukumansosialbagikeluargapelakuzinajugaberlaku di masyarakat, danhukumaniniakanberlakuseumurhidup.


Dampak negatif perzinaan2
DAMPAK NEGATIF PERZINAAN

Mendorongperbuatandosabesar yang lain, sepertimenggugurkankandungan, membunuhwanita yang telahhamilkarenaperzinaan, ataubunuhdirikarenamenanggung rasa malutelahberzina.


Hikmah pengharaman zina
HIKMAH PENGHARAMAN ZINA

Menjagaketurunan agar terhindardariketidakjelasannasab.

Dapatmenjagakesuciandanmartabatmanusia.

Hukumanberatbagipelakuzinamemberikanpelajaranbagi orang lain berupa rasa takutmendekatizinadanmelakukannya.

Terpeliharadaripenyakitkotor yang ditimbulkandariperzinaansepertipenyakitkelamindan AIDS.

Terhindardarikejahatan-kejahatan lain yang diakibatkansetelahmelakukanperzinaansepertipengguguranjanindanpembunuhankarenainginmenghindardari rasa malu.

Perilakuzinamerusak moral masyarakatdanmelemahkansendi-sendikepribadianbangsa.


Cara menghindari zina
CARA MENGHINDARI ZINA

Hindarimendekatitempat-tempatmaksiat yang dapatmemberikanpeluangdankesempatanuntukberzina.

Janganmendekatihal-hal yang menjuruskepadaperbuatanzina, sepertiberpacaran, berciuman, berpelukandenganlawanjenis, menonton film porno, ataumembacabuku-buku yang di dalamnyaterdapatkontenpornografi. Mendekatihal-hal yang menjuruskepadazinaakanmenyebabkan orang tersebutterobsesiuntukmelakukanperzinaan.

Memilihtemanbergaul yang saleh dantidaksukamengunjungitempat-tempatmaksiat. Sebab, teman yang salehakanmenebarkankebaikankepadatemannya, sertaselalumengingatkantentangbahayaperzinaan.


Cara menghindari zina1
CARA MENGHINDARI ZINA

Menambahilmupengetahuan agama denganmenghadirimajelis-majelistaklim. Selainitu, kitajugaperlumengunjungi orang-orang saleh yang akanmengingatkandiriuntukselaluwaspadaterhadapgodaannafsudanjebakanilusisetandalamperzinaan.

Membacabuku-bukukeislaman yang secaraspesifikmengingatkanpembacanyamengenaibahayaperzinaan. Denganmemahamibahayanya, seseorangakanmenyadaripentingnyamenghindarizinadalamkehidupanbermasyarakat.

Membaca Al-Quran sambilmerenungitafsirnya, mengindahkansabda-sabdaNabi, danmendengarkannasihatulamatentangpentingnyamenjauhisegalamacamdosa, termasukberzinadanmendekatizina.


ad