ulrik boon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ulrik Boon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ulrik Boon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ulrik Boon - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Ulrik Boon. Het verhaal van een ex-coma patiënt. Welkom allemaal . Ik ben blij dat ik hier mijn verhaal mag komen vertellen . Ik ben Ulrik Boon, 34 jaar en ex-coma patiënt . Waar was ik mee bezig tot 2001?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ulrik Boon' - zinna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ulrik boon

Ulrik Boon

Het verhaal van eenex-coma patiënt

slide2

Welkom allemaal. Ikbenblijdatikhiermijnverhaalmagkomenvertellen.

IkbenUlrik Boon, 34 jaar en ex-coma patiënt.

waar was ik mee bezig tot 2001
Waar was ik mee bezig tot 2001?
 • Verpleegkundigeop de spoed in Vilvoorde (Van Helmont/ nu Jan Portaels)
 • Vrijwilligebrandweerman en ambulancierbijbrandweerAsse, vooralvoorvoorpostDilbeek.
 • Eentof en aangenaamleven, volaktie, vrienden, eentoflief,…
wat gebeurde er
Wat gebeurde er ?
 • Op 23 september 2001 was er in onsdorp (St-Ulriks-Kapelle, Dilbeek) eenfuif van de plaatselijkeChiro. Tergelegenheid van het 50-jarig bestaanwerder in Kasteel La Motteeenfuifgeorganiseerd.
 • Ik was samen met anderegastenverantwoordelijkvoor de Security. Mijnervaringalsspoedgevallenverpleegkundige en brandweerman/ ambulancierzoudenmijhierzeker van pas komen.
een klop op mijn hoofd
Een klop op mijn hoofd.

De fuif zelf was heel goed verlopen, goede ambiance, veel volk en veel plezier

 • Maar dan gebeurde het. s’ Morgens kwam er een nieuwe groep toe en die veroorzaakten direct amok. Eén van hen trok een stuk hout los van de dansvloer en wou daarmee een andere gast te lijf gaan. Ik stond daar direct samen met een paar andere security-mannen met opgeheven handen tussen de 2 in. Wij probeerden ze te kalmeren.
 • Plots is er vanachter mij een andere gast gekomen en die heeft mij een slag onder mijn oog gegeven. Ik duizelde even maar kon mij staande houden.
slide6

Hersenschudding

Een week bleefikthuis met eenhersenschudding. Gedurendedriewekenbenikteruggaanwerken (met voortdurendefellehoofdpijnweliswaar)Ikheb in die 3 weken de deurplatgelopen van de neuroloog, de scanner, de EEG….. Buiten de hersenschuddingvondenzeniets.Maarbijmijzat de bloedingeerstingekapseld en is dannietzichtbaar op de scans.Pas naeenmaandgebeurde het…..De ingekapseldebloedingsprong open.

slide7

Opname

Ik had me reeds latenopnemenomdatikna al die wekennog steeds zo’nZWARE hoofdpijnhad. Mijnvriendinzat ‘s avondsbij me in het ziekenhuis, ik was mijnsoepaan het eten en plots verstijfdeik en reageerdenietmeer op de vragen van mijnvriendin. Ikhebdanexplosiefgebraakt. De verpleegsterskwamenerbij en dan is allesineens heel rap gegaan. Hersenbloeding was het verdict.Ik was al comateus, werdonderzocht en geschoren, en bendan in vliegendevaartnaar het operatiekwartiergevoerd!

operatie
Operatie
 • Door de bloedingmoestenze de druk in de schedelverlichten – door het borenvan gaatjes.
 • Na de operatiebenik even bijbewustzijngeweestmaarnaeenpaaruren was het weer alarm !
 • Ikmoeteentweedemassalebloedinggekregenhebben en eentweedeoperatie was nodig in allerijl. Nu moestenze de gansehersenpanopenleggen.
 • En toenwerdiknietmeerwakker…
  • GlascowComaschaal (3 -15)
icu op de intensieve
ICU : op de Intensieve
 • In eersteinstantiewerdik in levengehouden door de machines van de Intensieve. Door de beademingstoestellen (eerst via endotracheale tube, daarna via tracheotomiesonde) kreegikerwelnogeendubbelelongontstekingbovenop.
 • Maaromeen of andereredenbenikonbewusthard blijvenvechtenvoormijnleven.
 • Ikademdezelfstandig en mijnsituatiewerdstabieler. Na eenmaandmochtik – in coma – de Intensieveverlaten.
neurologie wakker worden
Neurologie : wakker worden ?
 • VerhuisnaarNeurologie in AZ Jettewaariknogeenmaandbengebleven.
 • In decemberwerdikovergebrachtnaar de Bijtjes (Inkendaal) teVlezenbeek – nog steeds in coma.
 • Heel af en toe deed ikmijnogen open, blijkbaarlachteikmee met eengoede mop die mijnvriendenvertelden, maarzelfweetikdaarnietsmeer van.
bijtjes inkendaal wakker worden
Bijtjes / Inkendaal : Wakker worden ?
 • In de Bijtjeswerd het duidelijkdatikeenhalfzijdigeverlamming had van de rechterkant :arm-been-gezicht.
 • Tijdens de coma kreegik al watkine, ommijnweggekwijndespierenterugtebeginnenoefenen. Ikwoognog 48 kg.
 • Langzaamna 3 maanden in coma, vertoondeiktekens van wakkerworden: ikvolgde de mensen met mijnogen, glimlachtealserbekenden op bezoekkwamen, ikleerdeja en neenzeggen door mijnduimtegebruiken.
 • Ikkonjammer genoegnietmeersprekenmaarmijnmoeder en vriendinontdektendatikwelnogkonschrijven !
bijtjes inkendaal start van communicatie
Bijtjes / Inkendaal : start van communicatie
 • Blijkbaarbenikbeetjebijbeetje “wakker” geworden, somsreageerdeikeenpaardagennietmeer en danweerbleekikeenzeeralerte dag tehebbenwaarikrondkeek en de mensenvolgde met mijnogen.
 • En ikkonopschrijvenwatikdacht en voelde : eengroteopluchtingvoormijnfamilie en vriendin. Zobegrepenzedat “ik, Ulrik” ernog was, datmijnpersoonlijkheidernog was en datikgeenplantje was zoalsanderepatiënten in mijnkamer.
bijtjes inkendaal elke dag hard werken
Bijtjes / Inkendaal : elke dag hard werken
 • Ikhebzoveeldingenhelemaalterugmoetenlerenzoalseen baby bijna.
  • Naar toilet gaan en spierenbeheersen
  • Teruglereneten en slikken
  • Teruglerenrechtopstaan (sta-apparaat)
  • Teruglerenstappen – heeftmeerdaneenjaargeduurd
  • Teruglerenspreken –was ikhelemaalkwijt
 • Ik had eenhemiplegieaan de rechterkant van mijnlichaam.
 • Kortetermijngeheugen was aangetast.
 • Ruimtelijkinzichtbenikkwijt.
 • Duidelijkdepressief en ook heel kwaad
bijtjes inkendaal elke dag opnieuw
Bijtjes / Inkendaal : elke dag opnieuw
 • Elke dag kine en ergo en logo
 • Les in maatschappelijkfunctioneren
 • Pogingen tot zwemmen en stappen
 • Pogingen tot klankentemaken
 • Psychologischetesten en logica-testen en ruimtelijkinzicht en ….
 • Het moeilijkste was al die anderepatiëntentezien , die riepen of schreeuwden, die warennietaanspreekbaar of lagenerbijalseenplantjezonderenigereactie.
bijtjes inkendaal ambulant
Bijtjes / Inkendaal : ambulant
 • Na eenjaarmochtik ambulant. Eenreuzegrotesprongvooruitvoormij. Thuisbijfamilievoel je jetochveelbeter.
 • Nogwelelke dag naar de Bijtjesvoor de oefeningen.
 • Om de spasticiteitteverminderen is ereenmethodemet Botox-inspuitingen (botuline-toxine)

Dathelptmaareenpaarmaanden. Het is de bedoelingom de spastischespieren lam teleggen en ondertussen de anderespierentetrainen.

slide16

Heeft in eerste aanleg de volgende straf gekregen:*Een geldboete aan de Staat.*een schadeloosstelling aan mij (belachelijk)*een schadeloosstelling aan mijn ouders (nog belachelijk)*een schadeloosstelling aan mijn zus (helemaal belachelijk!)*Een voorwaardelijke gevangenisstraf met uitstelIk vroeg mijn advocaat of de dader niet beter een werkstraf zou krijgen in de Bijtjes ipv een gevangenisstraf. Maar als slachtoffer mag je dit niet eisen.

 • Wat met de dader:
slide17

De dader:

 • ->Gaat uit en zegt: “Pas op he manneke, of ik klop u een
 • malheur gelijk die van Kapelle! Tof he: ik mag voor levend
 • reclamebord spelen! (hum….)
 • -> Heeft een tijd geleden weer op iemand zijn
 • bak… euh gezicht geslagen: dat is nog niet aan mijn
 • dossier gekoppeld maar zal onvermijdelijk gebeuren: voor
 • 2 jaar de gevangenis in:
 • ik vind dat wel niet goed want:
 • Dan kan hij niet werken voor mijn schadevergoeding
 • te betalen (wat hij nu doet in zeeeeer kleine stukjes) Mijn leven
 • is er niet op vergemakkelijkt, het zijne zeker niet! Alles wat hij
 • Officieel verdient, moet hij aan mij geven (- een klein beetje
 • Dat hij behoud om van te leven) Hij werkt wel veel in het zwart.
 • Ik kan dat gaan klikken en dan vliegt hij in de gevangenis maar
 • dan ben ik weer bij die punten die ik hier juist aan het
 • opsommen ben.
in beroep
In beroep:

Hijwerd in beroepveroordeeld tot dezelfdestraf:

-eengevangenisstraf van 2 jaar met 5 jaaruitstel

-eengeldboeteaan de staat

-eenschadeloosstellingaanmij.

-eenschadeloosstellingaanmijnouders

-eenschadeloosstellingaanmijnzus

Het zijnwelmaarprovisies. Het echterekenwerk is nu nogbezigna 8 jaar!

schadeloosstelling
Schadeloosstelling:

Jammer genoegheeft de dadernooiteenvaste job en betaalthijduszogoedalsniets. Hijbetaaltaf in heel kleinedeeltjes. De laatstebetalingdateert al van mei 2008.

wat met mijn toekomst
Wat met mijntoekomst ?
 • Privé :Ikwilabsoluutverderleven met Natasja. Nu leefik al het weekend bijhaarvan vrijdagavond tot maandagmorgen. Mijnvrienden en ouderszijnmij steeds blijvensteunen. Geloof me maar, zonder hen had ik het nietgered !
 • Werk : nu staik op dienstenMKG (minimaleverpleegkundigegegevens) en Medischarchiefvan Portaelsmaarikwilterugnaar de spoed! Nietmeeralsverpleegkundigemaaraan de balie, om de triage en de inschrijvingentedoen!
gevoelens naar de dader
Gevoelensnaar de dader:
 • Tja, ikweet het eigenlijkniet: men zegt, je moetkunnenvergeven, maarikkanzomaarnietvergeten: ikben al meerdan7 jaarbezig met revalideren……
 • Maarmijnhandfunctiebenikmisschienvooraltijdkwijt, mijnkortetermijngeheugenvertoontgaten en mijnruimtelijkinzicht is minimaal.
 • Maarmijnleven is ineensblijvenstilstaan en hijkangewoondoorgaan.
slide22

Bedanktdatikjulliemijnverhaalmochtkomenvertellen.

 • Zijnernogvragen?
 • Wie van julliekijktnaar Temptation Island ?
 • www.bloggen.be/ulrikboon