Kompresn algoritmy grafiky
Download
1 / 45

Kompresní algoritmy grafiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Kompresní algoritmy grafiky. Jan Janoušek F11125. K čemu je komprese dobrá?. Pokud je třeba skladovat datově náročné soubory. Např. pro záznam obrazu, hudby a hlavně videa je třeba skladovat překvapivě mnoho dat. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kompresní algoritmy grafiky' - zinna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompresn algoritmy grafiky

Kompresní algoritmy grafiky

Jan Janoušek

F11125


K emu je komprese dobr
K čemu je komprese dobrá?

 • Pokud je třeba skladovat datově náročné soubory. Např. pro záznam obrazu, hudby a hlavně videa je třeba skladovat překvapivě mnoho dat.

 • Při přenosu dat po síti. Zmenšením datové náročnosti se minimalizuje čas potřebný k přenosu.


Z kladn pojmy
Základní pojmy

Data

Informace

Data která dávají smysl.

 • „Jakékoliv fyzicky (materiálně) zaznamenané znalosti (vědomosti), poznatky, zkušenosti nebo výsledky pozorování procesů, projevů, činností a prvků reálného světa (reality).“

 • „Surovina, z níž se tvoří informace.“

  Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Data


Z kladn pojmy1
Základní pojmy

Kompresní algoritmus

Entropie

Míra množství informace

Všechny kompresní algoritmy využívají faktu, že data často obsahují řadu nadbytečných informací. S odstraňováním těchto redundantních informací se zvyšuje entropie dat.

 • Postup, který minimalizuje množství dat potřebné k popsání dané informace.


Z kladn pojmy2
Základní pojmy

Kompresní poměr k

Kompresní zisk z

Kompresní zisk je dán vztahem z=1-k a určuje tedy, kolik dat bylo kompresí „ušetřeno“. V případě, že kompresní algoritmus zvětší objem dat (kompresní poměr je větší, než jedna), je kompresní zisk záporný.

 • Jedná se o poměr mezi velikostí dat po a před kompresí nebo o poměr zkomprimovaného datového toku k nezkomprimovanému.


Z kladn pojmy3
Základní pojmy

Bezztrátový kompresní algoritmus

Ztrátový kompresní algoritmus

Z komprimovaných dat nelze zrekonstruovat původní data, protože při komprimaci dochází k určitému zkreslení. Při komprimaci grafiky se využívá znalostí psychovizuálního model.

 • Z komprimovaných dat lze získat původní data bez jakékoliv ztráty kvality. Obvykle méně účinná, než ztrátová komprese.


V hody nev hody
Výhody/nevýhody

Ztrátové

Bezztrátové

Nehodí se pro fotky a spol.

Z komprimovaných dat lze zrekonstruovat původní data

U obrázků z nízkým počtem barev obvykle lepší kompresní poměr i kvalita.

 • Z komprimovaných dat nelze zrekonstruovat původní data

 • Pro obrázky s vysokým počtem barev (fotky) lepší kompresní poměr


Bezztr tov kompresn algoritmy
Bezztrátové kompresní algoritmy

 • Slovníkové metody komprese

  • Komprimovaná data jsou ukládána do „slovníku“. Při opakování dat, která jsou už ve slovníku obsažena, se místo dat samotných uvede odkaz na pozici ve slovníku

 • Statistické metody komprese

  • Statistické metody komprese jsou založeny na tom, že pro nejčastěji se vyskytující znaky jsou vytvářeny nejkratší odkazy.

 • Ostatní metody komprese


Ostatn metody komprese
Ostatní metody komprese

RLE

Vlastnosti RLE

Velmi záleží na typu obrázku

Záleží i na orientaci obrázku

V některých případech může být i záporný kompresní zisk

 • Vstup:

  • wwwwwbwwwbbbbwbbbbbb

 • Výstup:

  • 5w1b3w4b1w6b

 • Kompresní poměr (v tomto případě):


Slovn kov metody komprese lz77
Slovníkové metody komprese – LZ77

„Podle principu je nazývána metodou posuvného okna. Pro lepší vysvětlení předpokládejme, že budou data reprezentována řetězcem. Posuvné okno (slidingwindow) je rozděleno na část, kde už jsou zakódovaná data, a na část, kde jsou ta nezakódovaná.

Kódování začíná nastavením slidingwindow na řetězec, který má být zakódován, tak, že část pro již zakódovaná data je prázdná a druhá část je naplněna řetězcem (netřeba celým). Hledá se shoda co nejdelšího řetězce (počínajíce rozmezím) z nezakódované části s řetězcem v zakódované části. V případě shody je nový podřetězec zakódován uspořádanou dvojicí (p, n), kde p je pozice prvního znaku v zakódované části, a n je délka shodného podřetězce. “

Zdroj: Foltýnek, Tomáš a Přichystal, Jan. Komprimace a šifrování.


Slovn kov metody komprese lz771
Slovníkové metody komprese – LZ77

Příklad:

Vstupní text: leze leze po železe

Výstupní text: leze l(2,3) po že(5,4)

Zdroj: Foltýnek, Tomáš a Přichystal, Jan. Komprimace a šifrování.

Zdroj: Večerka, Arnošt. Komprese dat


Slovn kov metody komprese lzw84
Slovníkové metody komprese – LZW84

 • Použití:

  • Gif, tiff, zip

 • Na 20 let byl chráněn patentem

Zdroj: Foltýnek, Tomáš a Přichystal, Jan. Komprimace a šifrování.


Statistick metody komprese huffmanovo k dov n
Statistické metody kompreseHuffmanovokódování

„Konvertuje znaky vstupního souboru do bitových řetězců různé délky. Znaky, které se ve vstupním souboru vyskytují nejčastěji, jsou konvertovány do bitových řetězců s nejkratší délkou (nejfrekventovanější znak tak může být konvertován do jediného bitu), znaky, které se vyskytují velmi zřídka, jsou konvertovány do delších řetězců (mohou být i delší než 8 bitů).

Nejjednodušší metoda komprese touto metodou probíhá ve dvou fázích. První projde soubor a vytvoří statistiku četností každého znaku. Ve druhé fázi se využije této statistiky pro vytvoření binárního stromu a k následné kompresi vstupních dat.“

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Huffmanovo_k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD


Ztr tov kompresn algoritmy
Ztrátové kompresní algoritmy

 • Ztrátové kompresní algoritmy se používají tam, kde nevadí určité zkreslení informací (obraz, audio, video).

 • Psychovizuálním model pro obrazová data

 • Psychoakustický model pro zvuková data


Psychoakustick model
Psychoakustický model

 • Klíčové znalosti pro ztrátovou kompresi obrazu:

  • Lidské oko je mnohem citlivější na jas barvy, než na její odstín.

  • Lidské oko má větší citlivost na nízké frekvence, než na vysoké.

 • Při ztrátové kompresi jsou tedy přednostně komprimovány (a tedy zkreslovány) právě tyto informace.


Kompresn algoritmus jpeg
Kompresní algoritmus JPEG

 • Pro velké obrázky z mnoha barvami se bezztrátové komprimační algoritmy nehodí.

 • Algoritmus využívá tzv. diskrétní kosinová transformace (DCT)


Kompresn algoritmus jpeg1
Kompresní algoritmus JPEG

„Metoda je vhodná především pro kódování fotografií, u nichž sousední pixely mají sice odlišné, ale přesto blízké barvy. Snižování kvality se projevuje potlačováním rozdílů v blízkých barvách. U metody DCT je kompresní poměr řízen požadavkem na výši kvality dekomprimovaného obrazu. V praxi se ukazuje, že snížení kvality na 75 % je pro většinu uživatelů nepozorovatelné, přitom kompresní poměr v takovém případě může být až 25:1.“

Zdroj: Foltýnek, Tomáš a Přichystal, Jan. Komprimace a šifrování.


Postup kompresn ho algoritmu
Postup kompresního algoritmu

1. Transformace barev z barevného prostoru RGB do YCBCR – kvůli aplikaci komprese využívající psychovizuálního modelu (barevné složky budou ve výsledku více zkreslené, než složky jasové)

2. Podvzorkováníbarevných složek – redukce objemu dat zprůměrováním barevných složek sousedních pixelů


Postup kompresn ho algoritmu1
Postup kompresního algoritmu

3. Rozdělení obrazu na čtverce 8 × 8

4. Aplikace dopředné diskrétní kosinové transformace na prvky čtvercové matice vzniklé v minulém kroku


Postup kompresn ho algoritmu2
Postup kompresního algoritmu

5. Kvantování koeficientů matice – v tomto kroku se určuje stupeň komprese obrazu)

6. Zkomprimování kvantovaných koeficientů pomocí Huffmanova kompresního algoritmu – po předchozím kroku má mnoho prvků matice nulovou hodnotu


Transformace barev
Transformace barev

 • Transformace z barevného prostoru RGB do barevného prostoru YCBCR je přesně definována ve specifikaci JFIF, ve které jsou uvedeny jak rovnice pro převod z barevného prostoru RGB do YCBCR, tak rovnice pro převod inverzní.


Transformace barev1
Transformace barev

 • Specifikace předpokládá, že složky RGB a YCBCR jsou reprezentovány jako celá čísla v rozsahu 0 až 255.

 • Ačkoliv tato transformace je v principu bezztrátová, tyto samotné převody jsou do určité míry ztrátové, protože dochází k zaokrouhlování výsledků na celá čísla.


Yc b c r
YCBCR

Jasová složka barvy – Y (luma)

Barevné složky – CB a CR (chroma)

Barevné složky pro modrou a červenou barvu.

Barevná složka pro zelenou se neuvádí, protože je jí možno z Y, CB a CR dopočítat.

 • Na tuto složku je lidské oko nejvíce citlivé a podléhá tedy nejmenší kompresi.Podvzorkov n barevn ch slo ek
Podvzorkování barevných složek

 • Protože lidské oko je mnohem méně citlivé na barvy, než na jas, využívá se podvzorkování (nebo také redukce) barvonosných složek pro zvýšení efektivity kompresního algoritmu.

 • Jedná se o první významněji ztrátový převod, protože informace o barvách v tomto procesu zanikají.


Podvzorkov n barevn ch slo ek1
Podvzorkování barevných složek

Podvzorkování funguje tak, že z hodnot barevných složek sousedních pixelů je spočítána průměrná hodnota. Jsou přípustné dvě možnosti:


Podvzorkov n barevn ch slo ek2
Podvzorkování barevných složek

 • Průměrování hodnot dvou sousedních pixelů na řádku.

  • Úspora dat ze 6 bytů na 4, kompresní poměr tedy asi 67%.

 • Průměrování hodnot pixelů tvořící čtverec 2×2

  • Úspora dat ze 12 bytů na 6, kompresní poměr tedy 50%.


Rozd len obrazu na tverce 8 8
Rozdělení obrazu na čtverce 8 × 8

 • Obrázek je rozdělen na čtvercové bloky o rozměrech 8 × 8 pixelů.

 • Tohoto rozdělení lze později využít pro rychle generování náhledového obrázku.


Rozd len obrazu na tverce 8 81
Rozdělení obrazu na čtverce 8 × 8

 • Pokud není výška nebo šířka obrázku dělitelná osmi, je nutné tyto „okrajové“ bloky vhodně doplnit do požadovaného rozměru 8 × 8 pixelů. Způsob doplnění je ponechán na konkrétním software, který obrázek zpracovává. Obvykle se používá zrcadlení již existujících pixelů.


Aplikace dop edn diskr tn kosinov transformace
Aplikace dopředné diskrétní kosinové transformace

 • Nyní máme matici 8 × 8 pixelů, kde každý prvek této matice obsahuje informaci o jasu (složka Y) a o barvě (složky CB a CR).

 • Od všech jednotlivých složek se odečte hodnota 128, čímž se přetransformuje jejich rozsah do intervalu -128 až 127


Aplikace dop edn diskr tn kosinov transformace1
Aplikace dopředné diskrétní kosinové transformace

 • Jednotlivé složky se budou nyní dopřednou DCT zpracovávat samostatně.

 • DCT je nutno provést celkem třikrát: jednou pro jasovou složku Y a dvakrát pro barevné složky CB a CR.

 • Účelem DCT je přetransformovat tuto matici do matice nové, ve které budou, z hlediska lidského vnímání, nejdůležitější prvky uvedeny v levém horním rohu a směrem k rohu levému bude jejich důležitost klesat.


Aplikace dop edn diskr tn kosinov transformace2
Aplikace dopředné diskrétní kosinové transformace

 • Transformace se pro jednotlivé prvky provádí pomocí rovnice:

 • ,

  • Funkce, pro které platí: a pro

  • Rozměr matice. V tomto případě tedy platí .

  • Hodnota matice v bodě , .


Aplikace dop edn diskr tn kosinov transformace3
Aplikace dopředné diskrétní kosinové transformace

 • Výsledkem transformace je matice, která v levém horním rohu obsahuje tzv. stejnosměrný koeficient (DC), u něhož jsou hodnoty Y, CB a CRprůměrné celého bloku matice.


Aplikace dop edn diskr tn kosinov transformace4
Aplikace dopředné diskrétní kosinové transformace

 • Výsledkem transformace je matice, která v levém horním rohu obsahuje tzv. stejnosměrný koeficient (DC), u něhož jsou hodnoty Y, CB a CRprůměrné celého bloku matice.


Aplikace dop edn diskr tn kosinov transformace5
Aplikace dopředné diskrétní kosinové transformace

 • Ostatní koeficienty jsou tzv. střídavé (AC). Čím vyšší frekvenci tyto koeficienty mají, tím je jejich důležitost nižší a mohou se v následujícím kroku více zkomprimovat (a tedy více zkreslit jejich hodnota).


Kvantov n koeficient matice
Kvantování koeficientů matice

 • Až na proces podvzorkování barvonosných složek dosud algoritmus dosud neprováděl žádnou kompresi. Ta nejdůležitější část komprese – kvantování koeficientů tabulky – se provádí právě zde.


Kvantov n koeficient matice1
Kvantování koeficientů matice

 • Z předchozího kroku je připravena matice, která má v určité části důležité koeficienty a v jiné méně důležité až téměř nevýznamné. Každý prvek této matice se celočíselně vydělí hodnotami z tzv. kvantizační tabulky.


Kvantov n koeficient matice2
Kvantování koeficientů matice

 • Kvantizační tabulky obsahují nízké hodnoty u důležitých členů (nízkofrekvenčních) a vysoké hodnoty u důležitých členů (vysokofrekvenčních). Po tomto procesu tedy vzniknou u vysokofrekvenčních prvků převážně nuly.

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/programujeme-jpeg-kvantizace-dct-koeficientu/


Kvantov n koeficient matice3
Kvantování koeficientů matice

 • Výsledná kvalita závisí převážně na použité kvantizační tabulce. Proto obvykle existují pro různé stupně komprese různé tabulky.

 • Kvantizační tabulky nejsou dány normou, a proto každý výrobce softwaru může zvolit vlastní sadu kvantizačních tabulek.


Kvantov n koeficient matice4
Kvantování koeficientů matice

 • Často aplikace neobsahuje pro každý stupeň komprese specifickou kvantizační tabulku. Tento problém se řeší pomocí lineární interpolace ze známých příslušných hodnot ostatních kvantizačních tabulek.


Kvantov n koeficient matice5
Kvantování koeficientů matice

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/programujeme-jpeg-kvantizace-dct-koeficientu/


Zkomprimov n kvantovan ch koeficient
Zkomprimování kvantovaných koeficientů

 • V aktuálním stavu obsahuje kvantovaný blok 8 × 8 pixelů mnoho pixelů v části vysokofrekvenčních členů. Tento blok nyní stačí už pouze zkomprimovat pomocí Huffmanova kompresního algoritmu.


Zkomprimov n kvantovan ch koeficient1
Zkomprimování kvantovaných koeficientů

 • Matice je komprimována postupně „cik-cak“ od členu s nejnižší frekvencí (stejnosměrný člen – DC) po člen s nejvyšší frekvencí. Tímto postupem Huffmanovo kódování dosáhne nejvyšší účinnosti díky opakování mnoha nul po sobě.

Zdroj:

http://www.root.cz/clanky/programujeme-jpeg-kvantizace-dct-koeficientu/


Zkomprimov n kvantovan ch koeficient2
Zkomprimování kvantovaných koeficientů

 • Tímto krokem je samotná komprimace dokončena. Nyní zbývá už jen data uložit v podobě dle specifikace, přidat hlavičku a ostatní metadata (EXIF, IPTC apod.).


Zdroje
Zdroje

 • Foltýnek, Tomáš a Přichystal, Jan. Komprimace a šifrování. [Online] [Citace: 6. 4 2012.] https://akela.mendelu.cz/~foltynek/KAS/elearning/KAS_PDF.pdf.

 • Večerka, Arnošt. Komprese dat. [Online] 2008. [Citace: 6. 4 2012.] phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/komprese.pd.

 • Tišnovský, Pavel. Programujeme JPEG: diskrétní kosinová transformace (DCT). Root.cz. [Online] 4. 1 2007. [Citace: 6. 4 2012.] http://www.root.cz/clanky/programujeme-jpeg-diskretni-kosinova-transformace-dct/.

 • —. Programujeme JPEG: Kvantizace DCT koeficientů. Root.cz. [Online] 11. 1 2007. [Citace: 6. 4 2012.] http://www.root.cz/clanky/programujeme-jpeg-kvantizace-dct-koeficientu/.

 • Bařina, David. Ztrátová komprese obrazu. FIT VUT Brno. [Online] 2007. [Citace: 6. 4 2012.] www.fit.vutbr.cz/study/DP/rpfile.php?id=5779.

 • Data compression ratio. Wikipedia. [Online] [Citace: 6. 4 2012.] http://en.wikipedia.org/wiki/Data_compression_ratio.

 • Komprese Dat. Wikipedia. [Online] [Citace: 1. 4 2012.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Komprese_dat.


ad