POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL. Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. Zakonodaja. Slovenija Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zihna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Postopek za ite posebnih kmetijskih pridelkov oz ivil

POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL

Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet.

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota


Zakonodaja
Zakonodaja

Slovenija

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)

 • Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in 47/05 )

  Evropska Unija

 • Uredba EEC 2081/92, ki loči dvoje geografskih poimenovanj (označbo geografskega porekla, geografsko označbo)

 • Uredba EEC 2082/92, ki se nanaša na kmetijske pridelke oziroma živila tradicionalnega ugleda


Postopek za priznanje
Postopek za priznanje

 • Postopek za priznanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil vodi MKGP

 • Postopek se začne na podlagi vloge združenja proizvajalcev, izjemoma tudi fizične ali pravne osebe (edini proizvajalec)

 • Vsebino vloge določa Pravilnik o postopkih za priznavanje označb…


Vsebina vloge
Vsebina vloge

 • Identifikacijski podatki o vlagatelju

 • Statut združenja

 • Navedbo certifikacijskega organa

 • Interna pravila za označevanje

 • Specifikacija kmetijskega pridelka oz. živila

 • Dovoljenje Vlade RS oz. lokalne skupnosti (javna imena, grbi, kratice)


Specifikacija obsega
Specifikacija obsega

 • Predlog poimenovanjaGP, GO, TU

 • Opis pridelka oz. živilavključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi in organoleptičnimi značilnostmi

 • Razmejitev geografskega območja

 • Poročilo o posebnostih – dokumentacijoneposredno povezavo s tem geografskim območjem

 • Opis postopka pridelave oz. predelaveopis avtentičnih in stalnih lokalnih metod

 • Ukrepi in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost


Specifikacija
Specifikacija

 • V pripravi specifikacije je potrebno vključiti vse akterje vključene v proizvodno verigo

 • Pri opisu pridelave oz. predelave moramo upoštevati:

  • Da je vsa določila v specifikaciji potrebno kontrolirati in dokazovati

  • V specifikaciji postavimo taka določila glede proizvodnje, da jih lahko dosegamo

 • Utemeljiti moramo povezavo med geografskim območjem in kmetijskim pridelkom (naravni in človeški dejavniki)


Odlo itev o vlogi
Odločitev o vlogi

 • Vloga se najprej preveri na popolnost

 • Objava v uradnem listuo prejeti vlogi ter pozove javnost, da poda pisne pripombe

 • Vlogo nato obravnava strokovna komisija

 • Sprotno vlagatelj dopolnjuje vlogo

 • MKGP na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije oz. sveta lahko izda odločbo

 • Vpis v evidenco in objava pravilnika v Uradnem listu


Sprememba specifikacije
Sprememba specifikacije

 • Vlagatelj lahko poda na MKGP vlogo za spremembo oz. za dopolnitev

  • Identifikacijske podatke

  • Pravno organizacijska oblika

  • Seznam sprememb in dopolnitev spec.

  • Spremenjeno oziroma dopolnjeno spec.

 • Vlogo obravnava strokovna komisija

 • MKGP na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije oz. sveta lahko izda odločbo o spremembi


Skladnost in kontrola
Skladnostin kontrola

 • Postavitevnotranje kontrole (organizacija proizvajalcev) - ni obvezna

 • Vloga za certificiranje

  • Identifikacijske podatke

  • Ime posebnega kmetijskega pridelka

  • Specifikacijo

  • Dokumentacijo, ki zadostujejo vsem sanitarno tehničnim predpisom

  • Opis delovanja notranje kontrole

  • Dokazilo o priznani označbi

 • Certifikacijski organ predlaga plan zunanje kontrole

 • Izvajanje kontrole pri organizaciji proizvajalcev in posameznih proizvajalcih

 • Izdaja certifikata in vpis v register proizvajalcev


 • Kontrola
  Kontrola

  Inšpekcija

  • Inšpekcijska kontrola

  • Izvajanje zunanje kontrole

   • Kontrolo izvaja certifikacijski organ

   • Kontrola se izvaja najmanj enkrat letno

   • Če proizvajalec izdelkov ne proizvaja v skladu s specifikacijo, obvesti pristojnega inšpektorja in MKGP

  • Izvajanje notranje kontrole – ni obvezna

  Kontrolna

  organizacija

  npr. INŠPEKT

  Organizacija proizvajalcev

  P o s a m e z n i p r o i z v a j a l c i


  Za itni znak
  Zaščitni znak

  • Pridelki in izdelki, ki ustrezajo pogojem za uporabo ene od označb so lahko označene z enim od teh znakov


  Poro anje
  Poročanje

  • Proizvajalci morajo ministrstvu do konca februarja tekočega leta sporočiti obseg proizvodnje

  M K G P

  Organizacija proizvajalcev

  P o s a m e z n i p r o i z v a j a l c i


  Priprava vloge za eu
  Priprava vloge za EU

  • Za priznanje označbe na nivoju EU je priprava vloge enaka kot za priznanje označbe na nacionalnem nivoju

  • Vloga za priznanje označbe na nivoju EU vsebuje še obrazec, v katerem so na kratko predstavljene bistvene lastnosti kmetijskega pridelka oz. živila.

  • Obrazec izpolni urad na podlagi podatkov iz specifikacije

  • Evropska komisija objavi obrazec v Uradnem listu EU (javno posvetovanje: 6 mesecev)


  Trajanje postopkov
  Trajanje postopkov

  • Postopek zaščite posameznih pridelkov oz. živil lahko traja tudi do 10 let.

   • Problem jasnega interesa pri proizvajalcih

    • Mora biti tudi finančni interes

  • Problem dogovora na lokalni ravni

   • Standardni postopek

   • Območje pridelave

 • Problem preprečevanja zaščite pri konkurenci

  • Uporaba podobnega imena