1 / 9

45.1 ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI

Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika. 45.1 ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI. Pepa řeší rovnici = s neznámou x:

zihna
Download Presentation

45.1 ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.1 ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI Pepa řeší rovnici = s neznámou x: = /. (x – 3) 2x – 5 = 1 2x = 6 x = 3 Číslo 3 je řešením rovnice. Má Pepa pravdu? Proč nemůže být číslo 3 řešením rovnice? Dozvíš se dále … Autor: Mgr. Yveta Hercogová

  2. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.2 CO VÍME O ROVNICÍCH SE ,,ZNÁMOU,, VE JMENOVATELI? CO VÍME O LOMENÝCH VÝRAZECH? a) + = / .6 vynásobíme společným jmenovatelem 6x + 6x + 3 = 3x + 2 12x + 3 = 3x + 2 / -3x 9x + 3 = 2 / -3 9x = -1 / :9 x = • podmínka n ≠ 2 Za jmenovatele lomeného výrazu podmínka x ≠ -7 musíme stanovit podmínky, kdy nemá smysl řešit. podmínka 6x 18 x ≠ 3 nulou se nedělí !

  3. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.3 ŘEŠENÍ ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI Řešte v R rovnici: + = 1 1. určíme podmínky, kdy mají lomené výrazy v rovnici smysl x ≠ 0 x ≠ -2 + = 1 / . x(x+2) 2. najdeme společný jmenovatel 7(x + 2) + = x(x + 2) 7x + 14 + = + 2x / 3. tímto společným jmenovatelem vynásobíme 7x +14 = 2x / - 2x obě strany rovnice, a tak z rovnice odstraníme 5x + 14 = 0 / -14 zlomky 5x = -14 / :5 x = x = -2,8 4. rovnici vyřešíme 5. vyhovuje řešení podmínce? 6. zkouškou ověříme L (-2,8) = + = 1 P (-2,8) = 1 L = P číslo -2,8 je řešením rovnice

  4. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.4 VÝPOČET NEZNÁME ZE VZORCE S = = + S = a . Vyjadřují vztah mezi různými veličinami – pokud S = πchceme některou veličinu ze vzorce vyjádřit, volíme O = 2πr stejný postup jako při řešení rovnice. O = 2r + z Ze vzorce pro výpočet obvodu obdélníku vyjádřete jednu stranu obdélníku. o = 2(a + b) o = 2a + 2b / -2b = a + b / -b o – 2b = 2a / :2 a = - b a =

  5. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.5 PROCVIČENÍ A PŘÍKLADY 1. V R řešte dané rovnice: a) + = 2 b) = • Řešte rovnici v Z: a) = b) - a = c) + = 2 d) - = • Sestavte rovnice a vysvětlete je: a) Pokud dělíte číslo devět neznámým číslem, dostanete podíl 6. Které číslo jste dělili? b) Neznáme číslo x dělte čtyřmi a k podílu přičtěte číslo 16. Tak dostanete polovinu čísla x. c) Číslo 4 dělte neznámým číslem y a k podílu přičtěte 16. Tak dostanete podíl čísla 2 a neznámého čísla y.

  6. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - II. stupeň Zákadní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.6 PRO ŠIKOVNÉ Řešte rovnici : a) + - = 0 b) (1 + ) (1 - ) = 1

  7. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Mathematics 45.7 CLIL • kjhihih

  8. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.8 TEST 1. Ze vzorce = + se rovná: 2. Urči podmínku + = 4 a) - a) x ≠ 0 , x ≠ 0 b) - b) x ≠ 1 , x ≠ -1 c) - c) x ≠ 0 , x ≠ -1 d) - d) podmínka se neurčuje 3. Řešením rovnice = 3 je číslo: 4. Podmínka y ≠ 2 je určena k rovnici: a) 3 a) + = 2 b) 0 b) + = 0 c) -1 c) 2y + 4 = 3y d) 1 d) taková rovnice neexistuje Odpověď: 1. b 2. c 3. d 4. b

  9. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Matematika 45.9 Anotace

More Related