بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحیم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحیم

play fullscreen
1 / 44
بسم الله الرحمن الرحیم
278 Views
Download Presentation
zia-rodriguez
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم! گذارش ریاست حوزه پروان برشنا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 2. فهرست: • معلومات عمومی در مورد حوزه پروان برشنا • معیاری ساختن شبکه شهر چهاریکار با نورم های تخنیکی • تعداد ترانسفارمر های حوزه پروان • کار های اصلاحاتی: • سنگل لاین دیاگرام! • دستآورد ها • تطبیق اقصادیت در پروژه های توسعوی • تفاوت عمده عملکرد بین سال 1391 و 1390 در پروان برشنا • تعداد مشترکین حوزه پروان برشنا • صرفیه مشترکین به افغانی • مجموعه حقیقی تورید و تولید حوزه پروان برښنا • شبکه برق آفتابی بامیان • تعیین تعرفه برق آفتابی • مدیریت محاسبه مالی • مدیریت محاسبه تدارکات • مدیریت محاسبه جنسی کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 3. معلومات عمومی در مورد حوزه پروان برشنا • ریاست حوزه پروان برشنا واحد دومی دافغانستان برشنا شرکت می باشد. که تشکیل 191نفر از جمله 68 نفر کارمند، 123 نفر کارمندنفر کارگران فنی در پنج ولایت (پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان و دای کندی) مصروف خدمات رسانیدن در بخش برق می باشند. امکانات:- • لین برق 20 کیلوولت وارداتی از سبستیشن چمتله کابل بطول 60 کیلومتر به ولایات پروان و کاپیسا توسط فیدر (14) تغذیه میگردد. • فابریکه تولید برق آبی چـــــاریکار با ظرفیت (3x800) کیلووات ساعت که جمعآ 2400 کیلووات ساعت که نسبت کمبود آب، موسمی بوده و همچنان آب کانال طبق تعامل سالهای قبل جهت آبیاری بهاری – خزانی درمسیر های مختلف تنظیم گردیده که فابریکه متذکره تولید دایمی ندارد و در حالت نورمال صرف یک توربین و گاهگاهی دو توربین آن هم به ظرفیت تولیدی (50%) هر توربین فعالیت مینماید. و شبکه توزیعی چند ده قبل شهر کهنه چاریکار را تغذیه منماید. • فابریکه برق جــــــــبل السراج که قدامت تاریخی یکصد سال دارد قبلآ با نصب چهار پایه توربین(2X500kW -2X960kW) که جمعآ 2420kW ظرفیت داشته که کاملآ استهلاک شده به اثر سعی و تلاش پرسونل پروان برشنا صرف یک پایه توربین بظرفیت 200kW وقفه یی نظر به آمد آب فعالیت دارد. و از اول نوامبر سال 2012کار نصب و انستالیشن فابریکه جدید به کمک مالی PRT توسط متخصصین چینائی و شرکت ساختمانی امین کاپیسا آغاز گردیده و ادامه دارد. • فابریکه برق آبی دره قمچاق ولسوالی سیاگرد غوربند که دارای 4 پایه توربین بظرفیت (4X100kW) شامل پروگرام بازسازی بوده و توسط قراردادی کشور روسیه و ریاست محترم پلان وزارت انرژی وآب تحت کار می باشد که فعلا صرف یک پایه توربین قبلی بظرفیت (30kW) تولید انرژی برق دارد. کار شبکه سازی آغاز گردیده و (60%) طی سال 1391 تکمیل گردیده • آمریت برق کاپیسا (7 پایه ترانسفارمر فیز اول و 10 پایه ترانسفارمر فیز دوم) • آمریت برق پنجشیر (برق بادی و دیزل جنراتور) • آمریت برق بامیان (پروژه یک میگاوات سولر..) • آمریت برق دای کندی (دیزل جنراتور) کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 4. بخش الف: معاونیت عملیاتی: کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 5. معیاری ساختن شبکه شهر چهاریکار با نورم های تخنیکی تماما اجراات شبکه سازی- توسعوی و اصلاحاتی توسط چک لست استندرد صورت گرفته. این چک لست ها عبارت اند از: • چک لست سروی مقدماتی شبکه 20 کیلوولت • چک لست سروی مقدماتی شبکه 0.4 کیلوولت • چک لست پلان های توسعوی • چک لست حفظ و مراقبت ترانسفارمر ها • چک لست حفظ و مراقبت لین و کیبل • چک لست های بررسی مدیریت ها کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 6. نمونه چک لست سروی مقدماتی شبکه 20 و0.4کیلوولت کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 7. چک لست پلان های توسعوی و ترانسفارمر کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 8. چک لست های بررسی مدیریت توسعوی کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 9. چک لست های بررسی مدیریت شبکه کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 10. تماما برسی ها برویت چک لست صورت گرفته که در نتیجه اصلاحات – توسعه و معلومات زیل با محاسبه وقیق بدست آمده. (تطبیق چکلست جریان دارد)تعداد ترانسفارمر های حوزه پروان کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 11. جدول شبکه سازی شهر چهاریکار که جریان/ تکمیل اند کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 12. کار های اصلاحاتی: کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 13. سنگل لاین دیاگرام!شبکه 20 و0.4 کیلو ولت چهاریکار__شبکه 6 و0.4 کیلو ولت چهاریکار_شبکه 20 و0.4 کیلو ولت واحد دومی ولایت کاپیساشبکه جدید 20 کیلو ولت واحد دومی غوربند____شبکه دیزلی واحد دومی ولایت دایکندی کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 14. سنگل لاین دیاگرام شبکه 20 کیلو ولت واحد دومی ولایت کاپیسا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 15. سنگل لاین دیاگرام شبکه 0.4 کیلو ولت واحد دومی ولایت کاپیسا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 16. سنگل لاین دیاگرام شبکه 20 و0.4 کیلو ولت چهاریکار__شبکه 6 و0.4 کیلو ولت چهاریکار از اینکه نقشه کلان میباشد در پروگرام AutoCAD و نقشه فارمات است مفیدیت سنگل لاین دیاگرام ! دارای اهمیت بیشتر میباشد که معلومات وقیق تمام شبکه در آن ذکر گردیده بطور مثال: طول سرکت 20 کیلوولت طول سرکت 0.4 کیلوولت نقاط GPS تعداد پایه معه تجهیزات ترانسفاررمر نوعیت و طول لین پلان توسعوی شبکه سازی وغیره کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 17. جدول طول شبکه حوزه پروان برشنا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 18. دستآورد ها: • سنگل لاین دیا گرام شبکه 20 و 0.4 کیلو ولت شهر چاریکار، غوربند، و کاپیسا • جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت کورس های آموزشی انگلیسی و کمپیوتر • معیاری ساختن وظایف تطبیق چک لست های سروی ابتدای، پلان توسعی، حفظ و مراقبت و اضافه کاری. • کورس ایمنی • اقتصادیت پروژه ها • تطبیق پروگرام AutoCAD و سایر پروگرام ها • تطبیق منجمنت • ترجمه قرار داد های پروژه • وغیره کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 19. تطبیق اقصادیت در پروژه های توسعوی کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 20. تفاوت عمده عملکرد بین سال 1391 و 1390 در پروان برشنا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 21. معاونیت تجارتی: کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 22. دستآورد و فعالیت های عمده: • فعالیت های عمده: • توزیع برق جدید در شهر و روستاهای تکمیل شده ) قریجات مسیر سرک بگرام-چاریکار، قرا وقصبات صیاد الی ده بابا علی کاپیسا و مرکز کاپیسا ونیز در ولسوالی چبل السراج "جهت کاهش ضایعات انرژی وازبین بردن کلتور چنگکی. • تعویض یک تعداد میترهای استهلاک شده، غیرمعیاری نظر راپور های ساحوی مدیریت کنترول تفتیش (درمجموع میتر های سه فاز چندین دهه قبل شهر کهنه چاریکار). • پلان کــــــاری هفته وار/ماهوار وربعوار به مدیریت های بخش تجارتی • پلان کــــــــاری برای اصلاح شبکه "ساحات تجارتی" واصلاح صنادق، میترهای سه فاز ضریب دار وسرغچ میتر ها(استفاده از سرغچ پلاستیکی درمیتر های سه فاز و میترهای تجارتی با صرفیه بلند) در شهر و روستاهای ولایت پروان (بعد ازبررسی تخنیکی شبکه برق). • پلان کاری ربعوار مدیریت تفتیش بررسی کردن وضعیت میتر ها درصنادق، کنترول پروسه سرغچ میتر ها (کاورترمینل و کاور کارخانه)، ودرضمن به چه تعداد میتر های عارضه دار قطع لین وبه بعد از اصلاح دوباره نصب صندوق می گردد. کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 23. ادامه دستآورد ها.... • سرعت توزیع بل ها به مشترکین، راپوردهی نظارتی مدیریت تعین محصول. • کنترول وچک دیتابیس مشترکین قبل ازهر دوره چاپ بل (میترهای تعویضی، اصلاح ضریب، اصلاح کیلوواتی قرائت، میترهای انتقالی، ثبت راپور های عوایداتی وغیره پروسه های که برای اصلاح درسیستم وبلند بردن عواید وکاهش ضایعات). • جلسه هفته وار با مدیریت محترم واردات درمورد پروسه ثبت مشترکین جدید. • سهولت درسیستم ویا پروسه توزیع برق (فورمه های برق جدید ومیترهای عارضه دار). • فورم های جدید برای شفافیت درپروسه کاری مدیریت های تعین محصول، واردات وبلنگ. • توزیع پارچه های قطع لین بخاطر جمع آوری باقیات ودرست نمودن میترهای که صرفیه نشان نمیدهد. • کنترول کردن فورم قرائت با ژورنال میترخوانی، کنترول کارمندان تجارتی ازامورات یومیه مطابق تقسیم اوقات کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار (مقید ساختن زمان چاپ جدول های میتر خوانی"فورم قرائت"، چاپ بل، کنترول بل و توزیع بل ها). کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 24. تعداد مشترکین حوزه پروان برشنا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 25. کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 26. صرفیه مشترکین به افغانی کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 27. مجموعه حقیقی تورید و تولید حوزه پروان برښنا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 28. مجموعهعواید حوزه پروان برشنا کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 29. کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 30. کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 31. کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 32. کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 33. آمریت بامیان برشنا شبکه برق آفتابی بامیان در مناطق ذیل می باشد:- 1 – پشت پوهنتون جدید با ظرفیت 300 کیلووات که کار آن ٪70 تکمیل گردیده است. 2 – نو آباد سید آباد با ظرفیت 400 کیلووات که کار آن ٪30 پیش رفته است. 3 – تپه ریگشاد با ظرفیت 300 کیلووات که کار آن ٪30 پیش رفته است. 4 – فولادی با ظرفیت 30 کیلووات کار آن به علت سردی هوا شروع نشده است. 5 – بازاربامیان با ظرفیت 20 کیلووات کار آن به علت سردی هوا شروع نشده است کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 34. Typical Electrical Layout کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 35. نمایی از استیشن آفتابی حیدر آباد ظرفیت 300 کیلووات کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 36. شبکه برق بازار بامیان • این شبکه توسط دو دیزل جنراتور تغذیه می شود که ازبودجه کشور ناروی با هزینه 750000 دالر توسط بنیاد آقا خان مقیم بامیان احداث گردیده. • ظرفیت جنراتور ها : • 165 کیلوولت امپیر • 630 کیلو ولت امپیر

 37. کارهای عملی شبکه توضیعی ، نصب و مونتاژ تجهیزات • آموزش دریوری کرن ، اکسواتورو موتر های تیز رفتار • تریننگ کمک های اولیه به همکاری تیم PRT

 38. تعین تعرفه برق آفتابی • تعیین و پیش بینی روزهای آفتابی • مصارفات پروژه (روغنیات ، معاش پرسونل ، استهلاک و زمان بازخرید و غیره ...) • با در نظر داشت موارد فوق در جلسه اداری با اشتراک نماینده مردم ، نماینده مقام ولایت ، نماینده برشنا قیمت فی کلو وات انرژی آفتابی چنین فیصله گردید. • برای منازل رهایشی : • 1 الی 100 کیلو وات 10 افغانی فی کیلو وات • 100 الی 300 کیلو وات 15 افغانی فی کیلو وات • 300 به بالا 25 افغانی فی کیلو وات • ادارات دولتی‌ ، موسسات و ساحات تجارتی : • 1 الی 300 کیلو وات 25 افغانی فی کیلو وات • 300 کیلو وات به بالا 35 افغانی فی کیلو وات

 39. معاونیت مالی و اداری: کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 40. مدیریت محاسبه مالی • اصلاحات در امورات و طرزالعمل های محاسبه مالی ،راپوردهی موثر و مفید مدیریت محاسبه مالی بر اساس پالیسی نافذه د افغانستان برشنا شرکت • ارسال راپور های محاسبه مالی، ژورنال ها به وقت و زمانه معینه • اصلاحات امورات مدیریت خزاین (متعمد نقدی) • افتتاح حسابات جدید جهت ایجاد سهولت به مشترکین حوزه پروان (کاپیسا) البته بعد از منظوری هیآت رهبری و بورد رهبری برشنا شرکت • انتقال مبلغ 67,318,503 afs از درک جمع آوری عواید حوزه پروان برشنا در طول سال 1391 به مرکز برشنا شرکت • انتقال مبلغ 27,944,158 Afs جهت مصارفات عادی و انکشافی برای شبکه سازی معاونیت عملیاتی در ولایت پروان کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 41. مدیریت محاسبه جنسی • اصلاحات، ترتیب و تنظیم امورات وطرزالعمل های محاسبه جنسی به اساس پالیسی جدید نافذه برشنا شرکت • تنظیم و ترتیب تحویلخانه های ریاست پروان برشنا و واحد های دومی آن • تنظیم و ترتیب تحویلخانه های ریاست پروان برشنا و واحد های دومی آن • تنظیم و ترتیب تحویلخانه های ریاست پروان برشنا و واحد های دومی آن • تنظیم و ترتیب تحویلخانه های ریاست پروان برشنا و واحد های دومی آن • موجودی تحویلخانه های حوزه پروان برشنا (مرکز و واحد های دومی) • اصلاحات امورات و طرزالعمل های مدیریت کنترول بر اساس پالسی و طرزالعمل نافذ برشنا شرکت کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 42. موجودی تجهیزات حوزه پروان به تفکیک کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 43. مدیریت تدارکات • اصلاحات امورات و طرزالعمل های مدیریت تهیه و تدارکات بر اساس قانون تهیه و تدارکات، و طرزالعمل و پالیسی های نافذه برشنا شرکت • ترتیب و تنظیم پلان تدارکاتی سال 1391 • توحید , ترتیب و عقد قرار داد تیل جهت مصارفات یومیه با تانک تیل • ایجاد سیستم IT NETWORKING SYSTEM مدیریت منابی بشری • اصلاحات امورات و طرزالعمل های مدیریت منابع بشری بر اساس پالیسی نافذه برشنا شرکت • طبع وتوضیع کارت های هوئیت به تمامی کارمندان حوزه پروان برشنا • تقرر و ارزیابی کارمندان حوزه پروان مطابق طرزالعمل و پالیسی برشنا شرکت • ایجاد کورس های آموزشی مسلکی جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان پروان برشنا و آمریت ها و واحد های دومی حوزه پروان برشنا در بخش های تدارکات، اداره یا منجمنت، محاسبه مالی، منابع بشری، تکنالوژی معلوماتی، اموزش لسان انگیسی، اموزش مهارت های کمپیوتر کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا

 44. تشکر از توجه شما کزارش سال 1391 حوزه پروان برشنا