norsk skolelederforbund samling troms 24 november 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009. SKOLELEDEREN SOM RETTSOBJEKT OG RETTSFORVALTER. Arbeidsrett: - stillingsvern ved omorganisering - medbestemmelse - arbeidsgiversstyringsrett - ferieloven - særlig uavhengig og ledende stilling Opplærings jus:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009' - zev


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norsk skolelederforbund samling troms 24 november 2009

Norsk SkolelederforbundSamling – Troms 24. november 2009

SKOLELEDEREN SOM RETTSOBJEKT OG RETTSFORVALTER

slide2

Arbeidsrett:

- stillingsvern ved omorganisering

- medbestemmelse

- arbeidsgiversstyringsrett

- ferieloven

- særlig uavhengig og ledende stilling

Opplærings jus:

- oppl. § 13-10 Forsvarlig system

- oppl. § 8-2 Gruppestørrelse

- oppl. § 9a -3 Elevenes psykososiale miljø

- oppl. § 8-1 Nærmiljø og skolebytte

- Oppl. § 2-10 Bortvising

Forvaltningrett:

- enkeltvedtak

- personopplysninger

- taushetsplikt

slide3

ARBEIDSGIVERSSTYRINGSRETT

Ulovfestet prinsipp

Arbeidsgiver

Arbeidstaker

På arbeids stedet, under arbeid og i arbeidstiden

Fritid

slide4
ARBEIDSGIVERS RETT TIL

- Å tilsette og- å si opp arbeidstakere samt til å Organisere- lede - fordele og - forandre arbeidsoppgaver (dvs. hvem gjør hva, når og hvordan

styringsretten tilligger arbeidsgiver

NORSK SKOLELEDERFORBUND

Styringsretten tilligger arbeidsgiver
 • Arbeidstakers lydighetsplikt
 • Lojalitetsplikt
styringsrett og arbeidstid
Styringsrettog arbeidstid

innenfor rammene som er trukket opp i lov,

tariffavtaler og arbeidsavtaler er det arbeidsgiver

som fastsetter:

arbeidstidens plassering

nattarbeid

bruk av fleksitid

skiftordninger

overtidsarbeid

ferie

begrensningene i arbeidsgivers styringsrett

DNJ

Begrensningene i arbeidsgivers styringsrett

større innflytelse/

økt med-bestemmelse

reell balanse mellom styringsrett og

arbeidstakers rettigheter

forts lov som begrensning av styringsretten
forts. lov som begrensning av styringsretten
 • Arbeidsmiljøloven
 • Kap 4 Krav til arbeidsmiljøet
 • Kap 8 Informasjon og drøfting
 • Kap 9 Kontrolltiltak
 • Kap 12 Rett til permisjon
 • Kap 13 Diskriminering
 • Kap 14 Ansettelser
 • Kap 15 Opphør av arbeidsforhold
 • mm
forts lov som begrensning av styringsretten arbeidstvistloven
forts. lov som begrensning av styringsretten Arbeidstvistloven
 • Kollektiv arbeidsrett
 • inngåelse og opphør av tariffavtaler
 • formkrav
 • Arbeidsretten
avtaler
AVTALER
 • Individuelle avtaler
 • Stillingsinstruks
 • Kollektive avtaler
 • Hovedtariffavtaler
 • Hovedavtalen
styringsrett og kontrolltiltak
Styringsrett og kontrolltiltak

kontrolltiltak

ikke for store ulemper

saklig sett behov

ikke åpenbart

grunnløst

ikke vilkårlig praktisering

slide14

LEDENEDE OG SÆRLIG UAVHENGIG STILLINGArbeidstidArbeidsmiljøloven § 10-12 Unntak- bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i - ledende stillinger - særlig uavhengig stillingmed unntak av § 10-2 første, annet og fjerde ledd.

slide15

Ledende stillingArbeidet som utføres må være av ledende art – tittel ikke avgjørendeLønnsnivået forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats utover vanlig arbeidstidArbeidstakere som har et større ansvar eller som i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats

slide16

Særlig uavhengig stilling- Arbeidstakere som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger- Arbeidstaker som er underlagt fast kontroll med arbeidstiden kan ikke unntas arbeidstidsbestemmelsene- Skille mellom faktisk og rettslig relasjon (Hjemmekontor)- Det er ikke tilstrekkelig å ha fleksibelarbeidstid eller å kunne kontrollere egen arbeidstid. Stillingen må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.- Dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

slide17

FERIELOVENMå skille mellom feriefritid og feriepenger (§5)- Feriefritid på 25 virkedager pr år (§5)- Pliktig avvikling med rett til 18 virkedager i perioden 1. juni – 30. september (§7)- Restferien på 7 dager kan kreves samlet (§7)- Drøftingsrett på fastsetting av feriefritid (§6)- Fastsettes min 2 mnd før ferieavvikling (§6)- Endring av fastsatt ferie mulig på visse vilkår og med utgiftsdekning (§6)-Arbeidstaker over 60 år har 6 virkedager ekstra ferie og bestemmer selv avviklingen av ekstraferien (§6)- Overføring av ferie eller forskudd på ferie inntil 12 dager kan skriftlig avtales (§7).

medbestemmelse grunnloven 110 arbeidsmilj loven ferieloven hovedavtalen hovedtariffavtalen
MEDBESTEMMELSEGrunnloven § 110ArbeidsmiljølovenFerielovenHovedavtalenHovedtariffavtalen