kwaliteit en toezicht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KWALITEIT EN TOEZICHT PowerPoint Presentation
Download Presentation
KWALITEIT EN TOEZICHT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

KWALITEIT EN TOEZICHT - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

KWALITEIT EN TOEZICHT. Rick Steur, hoofdinspecteur VO, BVE en HO Conferentie Kwaliteitsnetwerk MBO Houten 4 oktober 2012. Overzicht. Het bredere perspectief: eigenaarschap van kwaliteit Zelfde aanloop als vorig jaar: the bigger picture als kader

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KWALITEIT EN TOEZICHT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kwaliteit en toezicht

KWALITEIT EN TOEZICHT

Rick Steur,

hoofdinspecteur VO, BVE en HO

Conferentie Kwaliteitsnetwerk MBO

Houten

4 oktober 2012

overzicht
Overzicht
 • Het bredere perspectief: eigenaarschap van kwaliteit
 • Zelfde aanloop als vorig jaar: the bigger picture als kader
 • Governance op lijn: een kwestie van eigenaarschap
 • Hoe past de “Staat van de instelling” hierin?
 • Indrukken vanuit eerste half jaar onderzoek
 • Eerste orde en tweede orde in samenhang
 • Paar beschouwende opmerkingen over vertrouwen en wantrouwen
 • Hoe past uw initiatief vanuit het kwaliteitsnetwerk hierin?
 • Tot slot
 • Wat doe ik niet: inzoomen op kwaliteitsborging ->workshop
instelling als maatschappelijke onderneming

Horizontale en verticale verantwoording…

Instelling

Aanspraakmakers

(stakeholders)

Maatschappelijk middenveld

Ondersteunen maatschappelijk middenveld en aanspraakmakers

Inspectie

Bewaken en bevorderen kwaliteit van het stelsel

INSTELLING ALS MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING
uitgangspunten maatschappelijk ondernemerschap
Primaire verantwoordelijkheid bij de instellingen zelf;

Op dynamische en innovatieve wijze invulling geven aan

maatschappelijke opdracht: goed onderwijs.

In nauwe samenwerking met andere maatschappelijke,

lokale en regionale partners.

Zo goed mogelijk presteren vanuit de (vooral)

toevertrouwde publieke middelen.

Verantwoording afleggen is daarbij vanzelfsprekend

(maatschappelijke legitimatie) in diverse richtingen

UITGANGSPUNTEN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERSCHAP
governance op lijn eigenaarschap

Inspectie

 • NVAO
 • Collegiale visitaties

Wet en regelgeving

Extern

toezicht

Public governance

(decentralisatie)

Corporate governance

(scheiding bestuur en toezicht)

Maatschap-

pelijke

verankering

(rol stakeholders)

Professional governance

(rol van leraren)

Samen-leving

Toezicht

Intern

toezicht

Bestuur

Wezenlijke overeenkomst:

gerichtheid op de kwaliteit van de uitvoering

Wezenlijk verschil:

toezicht heeft een andere rol (geen actor) dan bestuur en leiding (actor t.a.v. de uitvoering)

Leiding

Instelling

Personeel

Onderwijs

aan studenten

GOVERNANCE OP LIJN: EIGENAARSCHAP!!
grote verschillen tussen instellingen 2

MBO-instellingen met opleidingen met aangepaste arrangementen

45

40

35

30

25

zeer zwakke opleidingen

20

opleidingen met onvoldoende rendement

15

10

5

0

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61

Grote verschillen tussen instellingen (2)
wat beogen we met de staat van de instelling
Wat beogen we met de Staat van de Instelling?
 • Honoreren en stimuleren!
 • Honorerenvan die instellingen die het goed doen
 • (zowel qua kwaliteitszorg in het algemeen als de
 • geleverde kwaliteit voor de studenten)
 • Stimulerenals de interne governance en
 • kwaliteitszorg nog niet goed functioneert - in een
 • wisselwerking tussen instelling en ons.
 • En verder:
 • Elk jaar een representatief beeld kunnen geven
 • van de staat van het mbo metterugdringingvan
 • de toezichtslast
de staat van de instelling in schema

Staat van de Instelling

Borging kwaliteit niveau instelling

i

Verificatie

Feitelijke borging bij x opleidingen (studenten)

Compleet maken instellingsbeeld

Onderwijs kwaliteit

Examen Kwaliteit

Resultaat (opbr/dipl)

Opbouwen stelselbeeld

De staat van de instelling in schema
indrukken van het eerste half jaar
Indrukken van het eerste half jaar
 • Grote variatietussen en binneninstellingen (het ene team is het andereniet: lastigomhomogenekwaliteitteleveren).
 • Van 17 instellingen was de kwaliteitsborging bij 1/3 (6 instellingen) voldoende of goed.
 • Kwaliteitsborgingwerktlangnietaltijd door tot op opleidingsniveau en in het werken met studenten.

Mogelijkmisverstand:goedekwaliteitszorgbetekentnietdatallesaltijd perfect verloopt, maardat u het zelf in beeldheeft en ernaarhandelt!

wat zien we op opleidingsniveau n 45 bij 16
Wat zien we op opleidingsniveau (n=45 bij 16)?

6 opleidingen hebben zwak onderwijs en onvoldoende examens

Werkt door in oordeel over kwaliteitszorg: is er sprake van sluitende PDCA-cyclus; had instelling problemen zelf ook in beeld en er actie op ondernomen?

samenhang tussen eerste en tweede orde
Samenhang tussen eerste en tweede orde
 • Interne en externe kwaliteitszorg – MIXo.b.v.
 • Kwaliteit van uw eigen kwaliteitszorg (is dus niet
 • hetzelfde als alles op orde hebben!!)
 • De omvang van gesignaleerde risico’s bij
 • opleidingen
 • Verwantschap van opleidingen en kwaliteiten dan
 • wel vermoede tekortkomingen
 • Uw communicatie met de studenten en
 • samenleving
over vertrouwen
Over vertrouwen …
 • Eengoederelatie en vertrouwenzijnvoorwaardevoor het leren van studenten.
 • Idealiter is het systeemdaaromheen congruent en steunendaanditdoel.
 • Ditheeftdusookconsequentiesvoor de relatietussen u en ons: opener, interactiever, oogvooruwopgave en uitdagingen, …
 • Daaromookdezestapgezet in de hoop datontwikkelingenverderestappenmogelijkmaken.
 • Wel met respect voorelkaarsrol. Wijrichtenons op het stelselalsgeheel en de belangen van allestudenten: krijgenzijnvoldoendekwaliteitaangeboden, is ereengelijkspeelveld, …
belangrijke rol voor o a kwaliteitsnetwerk mbo
Belangrijke rol voor o.a. Kwaliteitsnetwerk MBO
 • Blij met initiatief en het feit dat het aanslaat,
 • getuige de groei van het netwerk
 • Zelfbewustzijn en eigenaarschap in de sector
 • nemen toe.
 • Doe het niet voor ons of om minder last van ons te
 • hebben.
 • Stel hoge eisen en ontwikkel scherp kritisch
 • vermogen (evalueer het netwerk op meerwaarde)
 • Nog veel ruimte voor verbetering (2/3 eerste
 • halfjaar)
instellingen hebben alle professionele ruimte mits ze goed genoeg zijn
Instellingen hebben alle professionele ruimte, mits ze goed genoeg zijn!

Tot slot: terug naar het eigenaarschap.vrij Naar Mathieu Weggeman: